niedziela, 2 sierpnia 2015

Szesnastowieczna osada/ 16th Century village (3)


 Szesnastowieczna osada skończona.
Jak widać składa się ona z budynku mieszkalnego, spichlerza oraz dużej stodoły. Wbrew obawom silikonowa podstawka całkiem dobrze przyjęła farbę akrylową, a wzmocnienie jej za pomocą położenia bezbarwnego lakieru w sprayu nie uszkodziło jej.

16th Century village is ready.

As You can see it is composed of a house, granary and a large barn. Despite initial concerns I painted silicon base with acrylic paints and sealed with anti-shine. It keeps paint very well and anti-shine didn't destroy it.


Model pochodzi z Total Battle Miniatures/ Model from Total Battle Miniatures

czwartek, 30 lipca 2015

Szesnastowieczna osada/ 16th Century village (2)


 Po położeniu podkładu. Podstawka zgodnie z instrukcją podkładowana nie sprayem, lecz brązowym akrylem.
After basecoating. According to instructions the base was basecoated not with a spray paint but flat brown acrylic paint.

Zgodnie z życzeniami czytelników zdjęcie z figurkami 15mmdla porównania skali. Jak widać na zdjęciu wykonałem już cieniowanie podłoża i położyłem część kolorów na budynki.
Acciording to readers' demands photo showing terrain with 15mm figures tocompare sizes. As You can see base was drybrushed and buildings partially painted.

środa, 22 lipca 2015

Szesnastowieczna osada/ 16th Century village (1)

Kolejna praca, którą szykuję na konkurs portalu www.startegie.net.pl  Ponieważ potrzebuję scenerii do wojen Chłopskich i innych starć z XVI wieku mów wybór padł na osadę wyprodukowaną przez Total Battle Miniatures. Wybrałem skalę 10mm, celowo skalując budynki w dół, aby uzyskać lepszy wygląd pola walki.
Budynki są żywiczne, natomiast podłoże zostało wykonane z silikonu, dzięki czemu dobrze dostosowuje się do rzeźby terenu. Poziom detali budynków całkiem dobry.

Next work I prepare for painting competition of the strategie.net.pl portal. Because I need some scenery for Pasant War and other 16th Century wars I chose a village produced by Total Battle MIniatures. I chose 10mm scale scaling down my scenery, because 15mm buildings seemed too big for me.

Buildings are resin and base made of silicon to fit the landscape well. Level of resin castings and details is really good.wtorek, 21 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (3)

 Rozpoczyna się walka na lewym skrzydle szwajcarów. Halabardnicy uderzają na burgundzkie rycerstwo. W centrum pikinierzy rozbili oddziały burgundzkie, więc burgundzkie lewe skrzydło jest na skraju załamania.
Fighting on Swiss left flank starts. Halberdiers charge burgundian knights. In the centre pikemen rout the enemy so Burgundian left wing is on the verge of breaking.
 
 Halabardnicy nie mogą sobie poradzić z wrogim rycerstwem. Tracą jeden oddział i wycofują się. Na szczęście w drugiej linii są rycerze z Lotaryngii.
Halberdiers fail to beat Burgundian knights loose one unit ad retreat. Luckily Lorraine men at arms are in the second line.

 Oddział burgundzkich rycerzy, który poprzednio przedarł się przez linie Szwajcarów rozbija harcowników i niszczy artylerię.
Burgundian knights that managed to break through Swiss lines destroy skirmishers and artillery.

 W centrum pikinierzy robią zwrot w prawo i atakują od boku kuszników. Po rozbiciu tego oddziału lewe skrzydło Burgundczyków idzie w rozsypkę.
Pikemen turn right and atack Burgundian crossbowmen. When they rout this unit entire Burgundian left wing collapses.
Ostatnia walka ma miejsce na szwajcarskim lewym skrzydle. Rycerze z lotaryngii uderzają na burgundzkich i rozbijają jeden oddział. Armia burgundzka zostaje tym samym rozbita.

Straty Burgundczyków to: Jeden oddział konnych kuszników, dwa oddziały harcowników, dwa oddziały rycerstwa, dwa oddziały kuszników oraz artyleria.
Straty Szwajcarów: dwa oddziały harcowników, jeden oddział pikinierów, jeden oddział halabardników oraz artyleria.

Last clash on the left wing. Lorraine men at arms charge Burgundian knights and rout one unit. Battle is won by the Swiss.

Loses of the Burgundians: two units of skirmishers, unit of mounted crossbowmen, two units of crossbowmen, two units of knights and light artillery.
Swis loses: two units of shirmishers, one unit of pikemen and one unit of halberdiers.

piątek, 17 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (2)

Na prawym skrzydle rycerze z Lotaryngii roznieśli burgundzkich kuszników ponosząc jednak znaczne straty. Spieszeni burgundzcy rycerze pomimo osłabienia w wyniku ostrzału utrzymali pozycje.
On the right wiong men at arms from Lorraine routed Burgundian crossbowmen but suffered heavy loses. Dismounted Burgundian knigts despite loses from crossbow fire held their ground.

W centrum do ataku ruszyli szwajcarscy pikinierzy/ In the centre Swiss pikemen advance.

Jeden z oddziałów burgundzkiego rycerstwa próbował uderzyć na flankę pikinierów jednak nie udało mu się to. Znalazł się pod odstrzałem szwajcarskich harcowników.
One of the knights units tried to attack flank of the Swiss pikemen but failed and came under fire of skirmishers.
Na lewym skrzydle szwajcarscy halabardnicy szykowali się do szarży na kolejny oddział burgundzkiego rycerstwa. Na prawym rycerze z lotaryngii ulegli w walce ze spieszonymi Burgundczykami.
On the left wing Swiss halberdiers were preparing to charge Burgundian knights. On the right Lorraine men at arms were routed by dismounted Burgundian knights.

Sytuacja na lewym skrzydle. Halabardnicy szykują się do szarży. W drugim rzucie rycerstwo z Lotaryngii.
Situation on the left wing. Halberdiers prepare to charge Lorraine men at arms in the second wave.

W centrum szwajcarscy pikinierzy zniszczyli burgundzką artylerię/ In the centre Swiss pikemen destroy Burgundian artillery.

Pikinierzy w centrum kontynuują atak i pomimo ciężkiego ostrzału artylerii i kuszników dopadają burgundzkie rycerstwo. Tracą jeden oddział, ale rozbijają rycerzy.
Pikemen in the centre continue their attack and despite heavy artillery and crossbow fire manage to charge Burgundian knights. They lose one unit but destroy the enemy.

środa, 15 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (1)

Kolejna rozgrywka Impetusa. Tym razem bitwa z Wojen Burgundzkich 1474-1477, czyli Burgundia przeciwko Konfederacji Szawajcarskiej.
Another Impetus game. This time battle of the Burgundian Wars 1474-1477, Bugundy against Swiss Confederates.

 Szwajcarzy na pierwszym plany. W centrum dwie kolumny pikinierów. Obok nich artyleria, rycerze z Lotaryngii oraz konni kusznicy i harcownicy. Na lewym skrzydle dwa kolejne oddziały rycerzy z Lotaryngii oraz dwa oddziały halabardników. Siły burgundzkie dużo bardziej jednolite. Lekka i ciężka artyleria, rycerstwo, trzy oddziały kuszników oraz jeden spieszonych rycerzy. Do tego jeden oddział konnych kuszników i jeden harcowników.

Swiss art the foreground. In the centre two columns of pikemen. Next to them artillery, Lorraine men at arms, mounted crossbowmen, and skirmishers. On the left two more units of Lorraine men at arms, and two units of halberdiers.
Burgundians - Light artillery, heavy artillery, knights, three units of crossbowmen, dismounted knights, mounted crossbowmen and skirmishers.

 Szwajcarskie centrum/ Swiss centre
 
Pierwsze ruchy - szwajcarscy harcownicy zajmują ciężki teren. Jeden z oddziałów pikinierów ostrzelany z artylerii ponosi pierwsze straty.
Initial moves - Swiss skirmishers occupy ough terrain. Pikemen suffer first loses from artillery fire.

Pierwsze poważne straty. Szwajcarscy harcownicy ostrzeliwują na lewym skrzydle burgundzkich konnych kuszników i rozbijają ich.
First serious loses. Swiss skirmishers shoot and rout Burgundian mounted crossbowmen.

Na obu skrzydłach szwajcarscy harcownicy wysunięci do przodu. W centrum jeden z oddziałów przesuwa się aby zasłonić przed ostrzałem artylerii pikinierów.
On both wings Swiss skirmishers move forward. In the centre one units moves to screen pikemen from artillery fire.


Na prawym skrzydle szwajcarscy harcownicy i konni kusznicy ostrzeliwują burgundzkich harcowników i robijają ich. Strona burgundzka będąca w tej bitwie atakującą decyduje się rozpocząć natarcie.
On the right wing Siss skirmishers and mounted crossbowmen eliminate Burgundian skirmishers. Burgundian army, an attacker in this battle decides to move forward.

Na lewym skrzydle szwajcarscy harcownicy i halabardnicy posuwają się naprzód w trudnym terenie aby zablokować natarcie wrogiego rycerstwa.
On the left wing Swiss halerdiers and skirmishers move forward in rough terrain to stop advance of enemy knights.
W centrum do walki ruszają rycerze z lotaryngii. Ich szarża zmiata jednych burgundzkich harcowników i uderzają na kuszników, jednak w trakcie szarży dezorganizują się.
In the centre Loraine men at arms charge and rout Burgundian skirmishers an than attack Crossbowmen but in course of the charge become disorganised.