niedziela, 25 stycznia 2015

Pierwsi chłopi w 2015 roku/ First peasants in 2015


Rok 2014 był z pewnością rokiem zbuntowanych niemieckich chłopów z Wojny Chłopskiej 1525 roku.

Kończę prace nad ostatnim oddziałem tej armii, tłumem słabo uzbrojonych rebeliantów. Tym razem figurki QR miniatures oraz Wargamer. Do ukończenia armii pozostało  6 podstawek.

 
Year 2014 was surely a year of rebel German peasants for the 1525 German Peasants War.

I finish work on last unit of this army - poorly armed mob of peasants. This time figures by QR miniatures and Wargamer. Only 6 stands remain to finish this army.

piątek, 23 stycznia 2015

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (3)

Na lewym skrzydle jeden z oddziałów rycerstwa dopadł wreszcie krzyżackiej piechoty/ On the left wing one unit of knights finally charged Teutonic infantry.Po prawej stronie krzyżackie rycerstwo starło się z oddziałem elitarnych polskich rycerzy/ On the right Teutonic knights fight agains elite Polish knights.

W centrum ostrzał polskich kuszników dezorganizuje krzyżackich kuszników, a na lewym skrzydle jedna piechota krzyżacka zostaje rozbita, a druga jest szarżowana przez rycerstwo. Obie armie poniosły już tak wysokie straty, że są na krawędzi załamania.
In the centre fire of Polish crossbowmen disorganises Teutonic crossbowmen. On the left wing one Teutonic infantry is routed and other charged by Polish knights. Both armies had suffered such heavy loses that they are nearing their breakpoint.
Druga krzyżacka piechota na lewym skrzydle rozbita, jednak na zmęczonych walką polskich rycerzy ruszają pozostający w rezerwie Krzyżacy.
Second Teutonic infantry routed, but Teutonic knights that were in reserve charge tired Polish knights.
W decydującej walce udaje im się pokonać polski oddział. Drugi oddział rycerstwa wbija się w stojącą w drugiej linii krzyżacką piechotę, jednak brakuje mu sił na jej pokonanie.
Krzyżacy wygrywają rozbijając w sumie cztery oddziały rycerstwa, oddział czeladzi oraz Tatarów. Sami stracili da oddziały wozów, artylerię i trzy piechoty.
In decisive clash Teutonic knights are triumphant. Second unit of Polish knights clashes with teutonic infantry of the second line but lacks strenghth to beat it.
Teutonic knights win routing four units of Polish knights, cavalry and Tatars but suffering heavy loses - 2 war wagons, artillery, and 3 infantry units.


środa, 21 stycznia 2015

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (2)

Rycerstwo szykujące się do szarży było wcześniej zdezorganizowane. W Impetusie oznacza to, że uderza bez dodatkowego impetu i walczy słabiej.
Knights readying to charge was disorganised - in Impetus that means lack of additional impetus and less dice in melee.

 Pierwsza jednostka szarżuje na krzyżackie wozy/ One of units charges Teutonic war wagons.

 W centrum kusznicy obu stron zaczynają ostrzeliwać się, jednak bez efektu/ In the centre crossbowmen of both sides start to shoot but without any effect.


W wyniku szarży rycerstwo rozbija jedną jednostkę wozów bojowych, a następnie piechotę i drugie wozy. Jednostka krzyżackiego rycerstwa, będąca w rezerwie kontratakuje i rozbija jeden oddział polskiego rycerstwa, mocno nadwyrężony wcześniejszą walką./ As a result of the charge knights rout one unit of war wagons and later also infantry and second unit of war wagons. Teutonic knights in reserve manage to countercharge one unit of Polih knights that were weakened by previous fighting with war wagons and manages to rout it.

Stuacja po rozniesieniu lewego skrzydła Krzyżaków/ Situation after rout of the Teutonic left

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (1)

Styczeń obfitował w okazje dogrania. Tym razem Impetus i kolejne starcie z czasów Wojny Trzynastoletniej (1454-1466). Zdecydowaliśmy, że rozegramy mniej zrównoważoną bitwę.
On January  I had many opportunities to play games. This time Impetus and a battle of the 13 Years War (1454-1466). We have decided to play less ballanced battle.

 Siły polskie po lewej stronie - zostały oparte na jeździe - 5 jednostek rycerzy, jeden oddział elitarnego rycerstwa, czeladź jako kawaleria, a do tego jednostka artylerii, dwa oddziały kuszników oraz harcownicy, zarówno konni (Tatarzy, Litwini), jak i piesi z hakownicami. Do tego jeden oddział konnych kuszników.
 Polish forces on the left - based on 5 units of knights, one unit of elite knights and cavalry. They had also an artillery, two units of crossbowmen and skirmishers - light horse (Lithuanians and Tatars) and foot with gunpowder weapons, also one unit of horse crossbowmen.

Polskie rycerstwo uszykowane w dwóch rzutach. Na przedzie impetyczne jednostki, które widząc wroga w 30 cm muszą na niego nacierać. W drugim rzucie łatwiejsi do kontroli elitarni rycerze oraz jazda.
Polish knights - in first wave poorer impetous units that if they see the enemy n 30cmdistance must advance towards it. In second vave better elite knights and cavalry.

Krzyżacy w ustawieniu obronnym bazującym na wozach i piechocie, w drugiej linii ich rycerstwo.
Teutonic Knights decided to take more defensive strategy based on infantry and war wagons. Knights in reserve.
 Polacy nacierają na obu skrzydłach/ Poles advance on both wings.

Rycerstwo zaczyna ponosić pierwsze straty w wyniku ostrzału kuszników, który okazuje się nad zwyczaj efektywny.
Knights start to suffer causalties from crosbowmen fire that prooves to be very efficient.

Na polskim prawym skrzydle Tatarzy próbowali obejść flankę Krzyżaków, ale wpadli na rycerstwo, które ich rozbiło.
On Polish right Tatars attempted to outflank Teutonic forces but were routed by the knights.
Polskie lewe skrzydło naciera na krzyżacką piechotę, z boku litewska lekka jazda i harcownicy.
Poloish left wing advances, on the flank Lithuanian light horse and skirmishers.

Polskie prawe skrzydło pod ostrzałem kuszników szykuje się do szarży/ Polish right under crossbow fire prepares to charge.

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Niemiecka piechota/ German infantry

Kontynuuje projekt Powstania Śląskie.

Jedne z moich ulubionych figurek Petera Piga - niemiecka piechota z końca Pierwszej Wojny Światowej. Liczba detali na figurkach zadziwia, podobnie jak dokładne odwzorowanie najmniejszych detali ekwipunku.

Ze względu na liczbę detali figurki stanowiły wyzwanie malarskie, zwłaszcza przy cieniowaniu.

 I continue Silesian Uprisings project.

Some of my favourite peter Pig figures - German infantry from the late First World War. Ammount of details and precise sculpting of equipment is superb.

Due to number of details these figures were quite a challenge to paint, especially when shading was made.


środa, 14 stycznia 2015

Potyczka w Normandi/ Skirmish in Normandy (2)

Sytuacja na lewym skrzydle. Niemcy wystawiają sekcję piechoty wspieraną przez MG42 i próbują podejść Amerykanów pod osłoną żywopłotów.
Situation on the US left. Germans position infantry section supported by the MG42 and try to outflank Americans.

 Amerykanie wydzielają sekcję z KMem BAR, która ma zablokować ruch Niemców.
Americans detach BAR section that is to stop German advance.

Sytuacja po wystawieniu większości sił. Trzecia niemiecka sekcja piechoty zostaje wystawiona przy drodze, na środku pola walki.
Situation after placement of most of the forces. Third German section is being placed near the road on the centre of the battlefield.

 Rozpoczyna się wymiana ognia./ Firefight starts

Pierwsza krew. Niemiecka piechota, próbująca obejść farmę z prawej strony dostaje się pod ogień KMu z budynku farmy oraz moździerza 60mm. Efekt to jeden zabity i dwa punkty szoku (jeśli zbierze się ich wiecej niż członków sekcji, zaczyna ona uciekać).
First blood. German infantry trying to outflank the farm from the right comes under fire of the BAR team from the farmhouse and 60mm mortar. Result - one dead and two shock points (if they surpass number of troops section starts to run away).

 Na prawej flance Amerykanie wystawiają trzecią sekcję piechoty. Najpierw spycha do lasu wcześniej ostrzelaną sekcję niemieckiej piechoty. Udaje się jej również zabić wysłanego za zdezorganizowanymi piechurami podoficera. Na prawej flance niemiecki atak załamuje się.
On the right US forces place third infantry section. First it pushes German section that went under fire into the woods and then kills NCO sent to bolster morale of troops under fire. On the right flank German attack stalls.
 Sekcja piechoty z lewej flanki szybkim ruchem przemieszcza sie pod mur farmy. W ten sposób kontruje natarcie niemieckiej piechoty, która podchodzi pod farmę z drugiej strony. MG42 zaczyna ostrzał budynku. Ginie dwóch A,merykanów, którzy są w środku.
US infentry from the left moves fast behind the farm wall to counter advance of german inafntry section. MG42 starts firing at farmhouse killing two US soldiers inside.


Niemcy próbują obejść farmę z lewej flanki. Zostają jednak ostrzelani z budynku tracąc jednego zabitego.
Germans try to outflank the farm from the left but come under fire from the building loosing one killed.
Niemcy stawiają wszystko na jedną kartę atakują granatami sekcję KMu i ruszają do szarży. Szarża nie udaje się i sekcja piechoty traci dwóch zabitych oraz dostaje 5 punktów szoku i zaczyna uciekać.Gdy dobrze wymierzony ostrzał z amerykańskiego granatnika przygniatra także sekcję z MG42 i zabija jednego z jej członków Niemcy decydują, że nie zdobędą farmy i wycofują się. Zwycięstwo dla Amerykanów. Stracili 2 zabitych, Niemcy 6.

Germans take a gamble attack with grenades and charge BAR team on the left. However they fail and come under direct fire. Section looses two killed and gets 5 shock points. That means it is routed. When well placed 60mm mortar fire manages to suppres one of MG42's and kill one member of the team Germans decide to retreat. Americans win loosing 2 KIA, Germans loose 6.