niedziela, 22 listopada 2015

Scytyjscy konni łucznicy/ Scythian horse archers

Podstawą scytyjskich armii byli konni łucznicy. Każdy Scyta i Scytyjka umiał/umiała obchodzić się z łukiem, a za ćwiczenia służyły polowania.

Łuki kompozytowe, złożone z warstw ścięgien, rogu oraz drewna, pozwalały na strzelanie z dużą siłą, dzięki czemu strzały przebijały nawet ciężkie pancerze. Po wypuszczeniu gradu strzał Scytowie wycofywali się, korzystając przy tym z tak zwanego "partyjskiego strzału", czyli strzelania do tyłu, przez lewe ramię.

The base of the Scythian armies were horse archers. Every Scythian man and woman could handle the bow. Hunts were used for training.

Composite bows made of sinew, horn and wood nabled shooting with great forces and arrows could penetrate even heavy armour. After unleashing volley of arrows Scythian light horsemen retreated using at the same time so called "Parthian shot", shooting to the back.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Scytyjski wódz i głowa baz karku/ Scythian cheftain with a head

Scytowie lubowali się w złocie i bardzo chętnie stosowali złote ozdoby. Wodzowie i królowie często nabywali, złote przedmioty wykonywane specjalnie dla nich przez greckich rzemieślników.

Jak donosi Herodot Scytowie lubili też zdobywać trofea. Były nimi między innymi głowy pokonanych znacznych przeciwników. Jak widać któryś z wrogów tego wodza stracił głowę gdy się z nim skonfrontował. Teraz głowa ta dumnie ozdabia sztandar wodza.

Scythians liked gold and often used gold ornaments. Scythian chieftains and kings were often purchasing gold produts made specially for them by the Greek craftsmen.

As Herodotus says Scyhians also liked to gather trophies i.a. heads of fallen enemies. As you can see one of the enemeies of this choeftain losthis head in confrontation with him. Now this head serves as a banner of the chieftain.

 Figurka wodza pochodzi z zestawu Xyston'a, podobnie jak konie. Dla urozmaicenia dodałem sztandarowego z Forged in Battle. Jak widać po odpowiednim zaszpachlowaniu całkiem nieźle trzyma się na koniu z innego zestawu. Nawet fakt, że figurki Xystona są nieco większe dodaje wodzowi powagi.

Figure of the chieftain and horses from the Xyston set. To add more variations I placed a standard bearer from the Forged in Battle set on this stand. As you can see after some filling with putty he fits Xyston horse quite well. Even the fact that Xyston figures are slightly bigger gives chieftain more powerful look.

niedziela, 15 listopada 2015

Scytyjska ciężka jazda ukończona/Scythian heavy cavalry completed


Ukończony oddział scytyjskiej ciężkiej jazdy.

Ci jeźdźcy często używali greckich elementów opancerzenia, często przerobionych. Przerabiano na przykład hełmy typu attyckiego czy chalkidyckiego. Możni wykorzystywali też nagolenniki z brązu greckiego typu. Były one skracane tak aby nie przeszkadzać w jeździe konnej. Ponieważ nie znano wówczas jeszcze strzemion w kierowaniu koniem pomagało wykorzystanie kolan.
Unit of Scythian heavy cavalry is finally finished.

These cavalrymen often used Greek elements of armour that were often re-worked loccaly. For example Chalcidian and Attic helmets were being converted. Nobles also used Greek bronze greaves. They wer shortened not to hamper horse riding. Because stirrups were still unknown knees were used to control the horse.

środa, 4 listopada 2015

Scytyjska ciężka jazda/ Scythian heavy cavalry

Scytowie otrzymali posiłki. Kolejna podstawka ciężkiej jazdy gotowa!
Scythians were reinforced. Next stand of the heavy cavalry is ready!

Przy okazji kilka słów o scytyjskim społeczeństwie. Czasami jest ono określane jako "demokracja wojenna", ponieważ klany miały w nim dużą swobodę, większe plemiona odbywały prawdopodobnie nawet coś w rodzaju spotkań klanów, na których podejmowano decyzje. Scytowie mieli królów, lecz z pewnością nie mieli oni władzy absolutnej. W dużej mierze zależeli właśnie od możnych tworzących oddziały ciężkiej jazdy.

On this occasion few words about Scythian society. Sometimes it's called a military democracy because clans had a lot of power and larger tribes had probably even their gatherings that were making key decisions. Scythians had kings but they surely had no absolute power. They were greatly dependent from the nobles that participated in creation of the heavy cavalry units.Figurki Forged in Battle 15mm/ Figures Forged in Battle 15mm

sobota, 31 października 2015

Scytyjscy możni/ Scythian nobles


Scytyjscy możni z IV wieku p.n.e. Ponownie jak w przypadku wodza figurki Forged in Battle oparte na ilustracjach do książki "Scytowie" wyd. Osprey.
Scythian nobles from the 4th Century B.C. Like in case of Scythian chieftain these Forged in Battle figures are influenced by colour plates in Osprey Publishing "Scythians"

Jeździec w środku ma przerobiony hełm typu Chalkidckiego pochodzący prawdopodobnie z Grecji. Podobny hełm ma jeździec z lewej strony. Scytowie bardzo mocno inspirowali się grecką kulturą, a także prowadzili zarówno handel jak i wojny z greckimi koloniami na brzegach Morza Czarnego.
Wszyscy jeźdźcy posiadają zbroje łuskowe. Częściowo chronią one także ich konie. Co ciekawe scytyjska ciężka jada też potrafiła używać łuków refleksyjnych. Każdy z jeźdźców posiada bogato zdobiony gorytos, czyli pokrowiec na łuk oraz strzały.

Główne uzbrojenie stanowią lance używane przy szarży, jednak każdy z możnych posiada również miecz. Scytyjska ciężka jazda nie była liczna, jednak wystarczała do wykonania decydujących uderzeń na przeciwnika osłabionego przez ostrzał konnych łuczników.

Cavalryman in the middle has a Chalcidian helmet probably from Greece. Rider on the left is wearing similar helmet. Scythians were deeply inspired by the Greek cyulture. They bth traded and waged wars against the Greek colonies on the coast of the Black Sea.
All riders have scale armour. Their steeds are also partially armoured. What's interesting Scythian heavy cavalry was also using reflective bows. Each nobleman has a richly decorated gorytos holding bow and arrows.


The main weapon is a lance used during charge. However each rider has also a sword. Scythian heavy cavalry wasn't numerous but was enough to perform the task of attacking the enemy distrupted by barrage delivered by horse archers.

poniedziałek, 26 października 2015

Scytyjski wódz/ Scythian chieftain

Kolejny z zestawu starożytnych dowódców Forged in Battle - wódz Scytów.
Next figure from the ancient commanders' set from Forged in Battle - Scythian chieftain.

Figurka oparta na rycinach z książki Osprey'a o Scytach. Bardzo ładnie wykonana, z dużą liczbą detali. Figure is based on plates from Osprey book on Scythians. It's very well made with lots of details.

Jak widać wódz ma na sobie zbroję lamelkową, złożoną z metalowych płytek, a także charakterystyczne dla Scytów fartuchy chroniące nogi jeźdźca. Jego uzbrojenie to topór - przeznaczony do walki z końskiego grzbietu, lżejszy od używanych przez piechotę. Główna broń to jednak łuk refleksyjny, najpotężniejszy oręż Scytów, z którego można było strzelać również podczas jazdy konnej.

As you can see he has a lamellar armour made of small metal parts and characteristic Scythian armoured aporn protecting rider's legs. His arms are a light axe used in cavalry melee, much lighte than axes used by the foot warriors. The main weapon however is a reflective bow, the most powerful Scythian weapon that could be fired also from the horseback.