czwartek, 11 września 2014

Greckie posiłki/ Greek reinforcements

Kontynuuję pracę nad armią grecką do Wojen Perskich.

Figurki Magister Militum 10mm.

Przy okazji kilka słów o formacji hoplickiej falangi. Po opisie jej funkcjonowania czas na omówienie głębokości. Zwykle hoplici ustawiali się w 8 lub 12 szeregach. Czasami, gdy wymagało tego rozszerzenie frontu formacja hoplitów mogła liczyć nawet jedynie 6 szeregów.

Dopiero po Wojnach Perskich, podczas Wojny Peloponeskiej zaczęło się to zmieniać. Głębokość falangi zaczęła rosnąć. Podczas późniejszych wojen Tebanie, Spartanie, jak i przedstawiciele innych polis umieli już ustawiać hoplitów w kolumny, tak aby zwiększyć impet ataku w jednym punkcie. Pod Delium w roku 424 p.n.e. Tebańczycy stworzyli formację liczącą 25 szeregów hoplitów, co pomogło im pokonać Ateńczyków i ich sojuszników.

I continue work on Greek army for Persian Wars

Figures 10mm by Magister Militum.


At this occasion few more words on hoplite phalanx. After describing its functioning time to say about its depth. Usually it had 8 or 12 lines. Sometimes if situation required hoplite phalanx could have been thinner - 6 lines.

After the Persian Wars, during Peloponesian War it has started to change. Depth of the phalanx was rising. During later wars Thebans, Spartans and other armies were able to create columns of hoplites to increase power of the attack on one point of the enemy line. At the Battle of Delium in 424 b.c. Thebans formed phalanx with 25 ranks and managed to beat Athenians and their allies.
sobota, 30 sierpnia 2014

Wikingowie/ Vikings

Pomalowałem kolejnych czterech Wikingów do mojej hordy do SAGI. Uzbrojeni są w budzące grozę dwuręczne topory, jedną z ulubionych broni Wikingów. Władanie takim toporem wymagało wielu ćwiczeń i posługujący się nimi wojownicy byli zwykle weteranami.

Najsłynniejszy przykład wykorzystania dwuręcznego topora miał miejsce w trakcie bitwy pod Stamford Bridge w roku 1066. Jeden Wiking przez dłuższy czas blokował przejście przez most zabijając, zanim sam zginął, nawet kilkunastu anglosaksońskich wojowników.

Figurki Gripping Beast 28mm.


 
I've painted next four Vikings for my SAGA warband. They are armed with daneaxes, feared two handed battleaxes, one of the favourite Viking weapons. Using such axe required much skill so warriors using them were usually veterans.

The most famous example of using daneaxe was during the battle of Stamford Bridge in 1066. One Viking warrior with daneaxe was blocking the bridge. Before he was killed he has managed to kill several Anglo-Saxons.

Figures Gripping Beast 28mm.czwartek, 28 sierpnia 2014

Milicjanci CNT/ CNT militiamen

 Milicjanci CNT ukończeni. Figurki Empress Miniatures. Przyznam, że jestem pod wrażeniem ich rzeźby oraz ostrości detali.

Dwóch milicjantów jest uzbrojonych w mausery, standardową broń hiszpańskiej armii i policji. Jeden z kolei ma Mosina - te karabiny były dostarczane do Hiszpanii w ramach pomocy radzieckiej oraz meksykańskiej.
Trafiały głównie do jednostek komunistycznych oraz armii regularnej, ale nie można wykluczyć, że w różny sposób również do anarchistów (różnorodność typów broni zawsze była zmorą jednostek milicji).

CNT militiamen. Figures by Empress Miniatures. I admit that I'm impressed by their sculpt and sharpness of details.

Two militiamen are armed with Mauser rifles, standard rifles of the Spanish army and police. One however has Mosin rifle. These rifles were delivered as a part of Soviet and Mexican help for the Republic. They were used mostly by communist units and regular army, but some might have got into hands of anarchists also (variety of rifle types was also a nightmare for logistics of the militias).
wtorek, 26 sierpnia 2014

Milicja CNT-FAI - krok po kroku/ CNT-FAI militia - step by step

Nie szata zdobi anarchistę, ale nic nie zaszkodzi aby figurki milicjantów wyglądały dobrze :)

Ponieważ biorę udział w konkursie modelarskim portalu Strategie.net.pl oto opis poszczególnych etapów powstawania pracy konkursowej.

Clothes don't make anarchists but I see no reason why militiamen figures shouldn't be well painted :)

Because I participate in a modelling competition of the Strategie.net.pl portal below pinting of the participating work - step by step.Na początek malowanie suchym pędzlem na biało. Pozwala lepiej wydobyć kolory/ First drybrushing white for better exposition of colours.Nałożone podstawowe kolory na największe powierzchnie - w tym przypadku brązy, niebieski i szary. Chusty będą częściowo czerwone, dlatego je z kolei pomalowałem na biało, żeby czerwień była bardziej wyraźna.
Base colours painted - in this case brown, blue and grey. Their neckerchiefs will be partly red so I painted them white so that red will be clearer.

Skóra - najpierw brązowy podkład, a na niego basic skintone (Vallejo). Dzieki brązowemu podkładowi zwłaszcza cienie wokół oczu i uszu wychodzą lepiej. Pomalowałem też chusty i ładownice.
Flesh - first brown undercoat, then basic skintone (Vallejo). Thanks to brown undercoat shades around eyes and ears are more natural. Neckerchiefs and other details were also painted.


Zaczyna się malowanie skóry. Jest to niemałe wyswanie. Najpierw dwarf skin (Vallejo Game Color), zwłaszcza na policzki, nos, brodę i ręce.
I start painting details of flesh. First Dwarf Skin (Vallejo Game Color) - especially on cheeks, nose, chin and hands.

Następnym etapem jest po pierwsze rozjaśnienie bardziej wypukłych części ciała i elementów skóry. Dwarf Skin zmieszana z Light Flesh (Vallejo) na policzki, nos, brodę, palce. Następnie lekki dybrush już samym light flesh. Kolejnym etapem jest cieniowanie twarzy i rąk atramentem sepia (sepia wash - Vallejo). Wolę sepię od czarnego, ponieważ w przypadku skóry wygląda bardziej naturalnie. Mozna też zrobić nią lekki zarost. Ten sam wash służy do cieniowania załamań ubrań, za wyjątkiem swetra figurki po prawej, tu użyłem czarnego washa Vallejo.
Next stage is highlighting more exposed parts of flesh. Dwarf skin mixed with Light flesh (Vallejo) on cheeks, chin, nose and fingers. Next light drybrush with Light Flesh only. Next shading of faces and hands with sepia wash (Vallejo). I prefer sepia over black because in case of flesh it looks more natural and can be used to paint light facial hair. The same was was used for shading clothes, apart from sweater of the figure on the right, where black wash was used.

niedziela, 24 sierpnia 2014

Hoplici/ Hoplites

Kolejny stand hoplitów. Stwierdziłem, ze malowanie hoplitów będzie idealnym przerywnikiem między większymi projektami, a freehand na tarczach jest dobra wprawką do malowania detali przy najważniejszych armiach.

Next stand of hoplites. I've decided that painting hoplites will be a good break between main projects and freehand painting their shields good training in painting details.

Przy okazji poprzedniego wpisu pisałem o othismos, czyli przepychaniu tarczami stosowanym przez hoplitów. Teraz kilka słów o marszu w formacji. Formacja hoplitów miała pewna szczególną cechę - naturalną tendencję do przesuwania się na prawo. Było to związane z tym, że hoplita miał lewą część ciała zasłoniętą tarczą. Tarcza częściowo chroniła też jego towarzysza z lewej strony. Ten z kolei chowając się zbaczał nieco w prawo.

In my last post I wrote about othismos - showing with shields used by hoplites. Now few words about advance of thge phalanx formation. It had a natural tendency to shift to the right. Hoplite had his left side of the body covered with shield. He was also protecting his comrade on the left. The other hoiplite was shifting to the right when trying to be covered by his comrades shield.
piątek, 22 sierpnia 2014

Hoplici - gotowy oddział/ Hoplites - finished unit


Ukończylem kolejny stand hoplitów. Oznacza to, że mam juz drugi trzypodstawkowy oddział do Warmare'a Ancients i pierwszy szesciopodstawkowy do FOGa.

I have finished next stand of hoplites what means that I have second 3 stands unit for Warmaster Ancients and first 6 stands battlegroup for FOG.


Kilka słów o strategii holitów. Ważną jej częścią było othismos, czyli przepychanie przy pomocy tarcz. Ten kto przewrócił się był tratowany.
Nie wiemy dokładnie jak wyglądał ten manewr, ale z pewnoscia nie był stosowany przez cała bitwę, ponieważ było to fizycznie niemożliwe. Prawdopodobnie szyki były zwierane dopiero tuż przed bezpośrednim starciem.

Now few words about hoplite strategy. It's important part was othismos, shoving with use of shield. Ones who fell were trampled.
We do not know exactly how othismos did look like, but surely it wasn't used for the entire battle (it was physically impossible). Probably ranks were closed just before hand to hand combat.