czwartek, 26 lutego 2015

Powstańczy CKM/ Insurgent HMG

 Kolejny powstańczy karabin maszynowy. Załoga to, tak jak w pierwszym przypadku skonwertowani Niemcy z początku I Wojny Światowej, którzy dostali kapelusze zamiast pikenhaubów.

Figurki Peter Pig 15mm.

Do ukończenia pracy nad siłami powstańczymi pozostały mi dwie sekcje piechoty oraz działo polowe.


Second insurgent HMG. Its crew was made from the Early Great War Germans with helmets converted into hats.

Figures Peter Pig 15mm.

To finish the insugent force I have only to paint two nfantry sections and a field gun .poniedziałek, 23 lutego 2015

Ponownie powstańcy/ Insurgents again

Trzecia grupa powstańców śląskich ukończona. Będę budował ich siły w oparciu o listy sił milicji z wojny domowej w Hiszpanii, opracowanych przez Too Fat Ladries, do Chain of Command (oczywiście z modyfikacjami).

Third group of Silesian insurgents ready. I will build their forces based on SCW militia army lists by Too Fat Ladries for Chain of Command (with some modifications of course).

Figurki Peter Pig, tym razem nieco bardziej zróżnicowane - mieszanka francuskiego ruchu oporu, spieszonej brytyjskiej kawalerii z I wojny światowej oraz hiszpańskiej milicji robotniczej (te figurki będą pasowały również do Wojny Domowej w Hiszpanii).

Figures by Peter Pig, this time more varied - mix of French resistance, dismounted British cavalry from the Great War and Spanish workers' militia (these figures will also be suitable for my SCW forces).

sobota, 21 lutego 2015

Powstańczy snajper/ Insurgent sniper


 Kolejnym dodatkiem do sił Powstańców Śląskich jest snajper wraz z obserwatorem. Rozwój broni snajperskiej miał miejsce podczas Pierwszej Wojny Światowej, dlatego zdecydowałem, że obie strony powinny mieć możliwość wzięcia jako wsparcia drużyny snajperskiej.

The next addition to Silesian Insurgents force is a sniper team. Sniper tactics were developing during the Great War, so I decided to give both sides access to sniper team as an additional suport.

wtorek, 17 lutego 2015

Powstańcy z CKMem/ Insurgents with HMG

Wsparcie ogniowe dla Powstańców Śląskich. Zdobyczny karabin maszynowy MG08. Załoga wykonana poprzez konwersję Niemców z początków pierwszej wojny światowej (dostali nowe nakrycia głowy).
Podczas Powstań Śląskich niemiecka propaganda głosiła, że powstańcy to przebrani polscy żołnierze, a broń pochodziła głównie z Polski. W rzeczywistości zwłaszcza broń ciężką zdobywano na wrogu, a większość powstańców stanowili miejscowi mieszkańcy.

Support for Silesian insurgents. Captured MG08 HMG. Crew from converted Early World War I Germans (they got different caps).
During Silesian Uprising German propaganda was saying that insugents are in fact Polish soldiers and their weapons also come from Poland. In reality especially heavy weapons were mostly captured and most insurgents were local residents.niedziela, 15 lutego 2015

Powstańcy śląscy i młody Indiana Jones/ Sillesian insurgents and young Indiana Jones

Kolejne dziesięć figurek powstańców śląskich. W odróżnieniu od Niemców powstańcy w większości przypadków walczyli w cywilnych ubraniach, lub tylko częściowo umundurowani (w przypadku trzeciego Powstania Śląskiego niektóre doborowe oddziały szturmowe miały niemieckie mundury z polskimi emblematami).

Oddziały powstańcze były zwoływane na zasadzie terytorialnej. Często tworzyli je na przykład górnicy z tej samej kopalni, ponieważ konflikt miał też klasowe tło. Polacy byli głównie górnikami i robotnikami, Niemcy z kolei menadżerami, robotnikami wykwalifikowanymi lub stanowili kadrę kierowniczą, nie wspominając już o właścicielach zakładów.

Figurki Peter Pig - francuski ruch oporu z II Wojny Światowej, nie były nawet potrzebne konwersje. Na czele sekcji powstańców młody Indiana Jones :)

Next ten figures of Silesian insurgents. Contrary to Germans they fought mostly in civilian clothes or only partly uniformed (in case of the 3rd Urising some elite stromtroops had German uniforms with Polish emblems).

Insurgent forces were called on the teritorial basis. Often they were composed of miners from the same mine, because this conflict had also a clsss aspect (Poles were mostly miners and workers, while Germans managers, qualified workers, not mentioning factory owners).

Figures by Peter Pig 15mm - French resistance. They even didn't need conversions. Insurgents led by the young Indiana Jones :)


wtorek, 10 lutego 2015

Niemiegki CKM/ German HMG

Niemiecki karabin maszynowy MG08 był jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych broni Pierwszej Wojny Światowej. Stanowił kopię stworzonego w roku 1883 KMu Maxima. Chłodzony wodą, zapewniający dużą szybkostrzelność okazał się bardzo skuteczny zwłaszcza podczas wojny pozycyjnej.
German MG08 HMG was one of the most popular weapons of the Great War. It was a copy of Maxim MG created in 1883. Water cooled and with high iring rate it was very efficient in trench warfare.
Zdecydowanie mniej wygodny, ze względu na wagę był podczas walk po wojnie, na przykład na Śląsku. Używały go zarówno oddziały niemieckie jak i powstańcy.
It was much less comfortable, due to its weigh during fighting after the War, such as Silesian Uprisings. It was sed both by German and insurgent forces.

Tutaj dwa CKMy z obsługą oraz dowódca sekcji CKMów. Figurki Peter Pig/ Here two HMGs and commander of the HMG section. Figures by Peter Pig.

 MG08 na pozycji podczas powstania Związku Sartakusa w Berlinie/ MG08 on position during Spartacus uprising in Berlin.