niedziela, 28 maja 2017

Dowództwo francuskich pikinierów/ French pikemen command

W XVI wieku zmienia się społeczny skład piechoty. Zaciąg najemników oraz stworzenie "band pikardyjskich" spowodował, że zmienił się skład społeczny piechoty. Szeregi pikinierów zasiliła bardzo licznie zubożona szlachta, która w ten sposób szukała kariery wojskowej lub łupów wojennych.
In 16th Century social composition of the infantry changes. Enlistment of mercenaries and creation of the "bands of Picardy" caused numbers of impoverished nobility to join ranks of the pikemen expecting military career or spoils of war.

piątek, 26 maja 2017

Pikinierzy z Pikardii/ Pikemen from Picardy

Kolejna podstawka pikardyjskich pikinierów z oddziałów zaciągniętych przez króla Francji z myślą o wojnie we Włoszech. Jak widać ich wyposażenie było bardzo ubogie. Hełmy tych pikinierów to typ pochodzący jeszcze ze średniowiecza.

Next stand of pikemen from the forces enlisted by the French king for the Italian Wars. As you can see they did no have much equipment. Their helmets are of medieval type.

wtorek, 23 maja 2017

Żandarmi/ Gendarmes

 Kolejna podstawka żandarmów, czyli renesansowych, francuskich rycerzy. Another stand of Gendarmes - French renaissance knights.


niedziela, 21 maja 2017

Francuscy pikinierzy/ French pikemen

Kolejna podstawka francuskich pikinierów.
Szkoleni do działania na sposób szwajcarski działali w dużych grupach. Nie były to jednak wojska doświadczone, a żołnierze zbyt zasobni. Ponieważ większość ekwipunku należało kupi za własne fundusze, większość pikinierów posiadała tylko minimalne wyposażenie ochronne.Opancerzeni pikinierzy stawali w pierwszych szeregach, w kolejnych nie wszyscy posiadali nawet hełmy. Umundurowanie też nie było jednolite. Ponieważ jednak oddziały były rekrutowane z myślą o stałej armii, postanowiłem dać swoim pikinierom namiastkę umundurowania w postaci, w miarę, jednolitych kolorów.
Next stand of French Pikemen.
Trained to act similarly to the Swiss they formed large units. However they were neither experienced nor resourceful. Because soldiers had to purchase their equipment on their own, most of them dodn't have much protective gear. Armoured pikemen composed front ranks but in rear ones some men didn't even have helmets. There was no uniforms. However due to the fact that these units were formed as a standing army, I've decided to give my pikemen more or less uniformed colors.

środa, 10 maja 2017

Bandy pikardyjskie/ Bands of Picardy

Początek XVI wieku to okres ogromnych przemian w prowadzeniu wojen. Ich przejawem było pojawienie się formacji pikinierskich złożonych z przeszkolonych żołnierzy. Francja pozostawała w tym zakresie w tyle za Szwajcarami czy Imperium.
Begining of the 16th Century was a period of huge changes in warfare. Pikemen formations composed of trained soldiers appeared. France was in this type o warfare behind the Imperium and the Swiss.

Pierwsze grupy, zwane też "bandami" (choć to polskie określenie nie jest do końca adekwatne), będące stałymi oddziałami piechoty, pojawiły się we Francji w roku 1498, za panowania Karola VIII.
First groups called bands, trained and professional infantry, appeared in France in 1498 during reign of Charles VIII.

Po roku 1504 zaczęto zaciągać najemne wojska między innymi z Pikardii. Zmieniło się też ich wyposażenie. Główną bronią stała się pika, a miały one działać na wzór szwajcarski. Z biegiem czasu do żołnierzy tych przylgnęła potoczna nazwa band pikardyjskich, również ze względu na ich skłonność do rabunków i problemy z dyscypliną.
After 1504 mercenary forces were drafted ia in Picardy. Their equipment was changing. The main weapon was pike and Swiss tactics were implemented. Wth passing time this soldiers were commonly were called bands of Picardy, also because their tendency for opillaging and problems with discipline.

Wojska te, liczące w teorii kilkanaście tysięcy ludzi, przez wiele lat nie osiągnęły wysokiego poziomu wyszkolenia ani pełnego stanu, jednak były niezbędne do zapełnienia luki na polach bitew Wojen Włoskich. Z biegiem czasu, gdy nabrali doświadczenia, pikinierzy ci stawali się coraz bardziej istotni. Niektórzy badacze upatrują w nich pierwszych jednostek nowoczesnej armii francuskiej.
These forces numbering, in theory, several thousand men, for many years didn't reach high level of training and full strength. Hoever they were eeded to fill gaps on the battlefields of the Italian Wars. When time passed pikemen's role was growing. Some researchers call them first modern units of the French army.

Figurki Essex Miniatures. Moim zdaniem pod każdym względem przeciętne, jednak w oddziale powinny się prezentować całkiem dobrze.
Figures by Essex Miniatures - In my opinion average in every aspect, however they should look nice as a unit.

niedziela, 7 maja 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (6)

 Amerykańska wojna domowa - figurki 15mm/ American Civil War with 15mm figures
Potyczka na Falklandach, figurki 28mm, wyróżniała się głównie ze względu na teren, ogromny klif.
Falklnads skirmish, 28mm figures, ith great terrain, really huge clif.

Jaka jest najczęściej rozgrywana przez brytyjskich wargamerów bitwa? Odpowiedź jest prosta - Hastings.
What is the most often played battle in Britain? Answer is simple - Hastings.

 Fantasy w 28mm i wspaniały stół do gry/ Fantasy in 28mm and a great gaming table

 Starożytność. Prawdopodobnie I wojna punicka, figurki 15mm/ Ancients. Probably I Punic war, 15mm figures.

 Battlegroup Tobruk/ Battlegroup Tobruk


Jedna z moich ulubionych gier ze względu na egzotyczny temat. Rok 1937 Chiny. Japończycy atakują umocnioną chińską pozycję. Jak widać Chińczycy do wsparcia mają czołg PanzerI
One of my favourite games due to exotic subject. Year 1937. Japanese forces assault Chinese positions. As you can see Chinese have a support of a PanzerI tank.

Rosyjska wojna domowa. Czerwona Gwardia atakuje cofających się białych/ Russian Civil War - Red Guards attack retreating whites.

Spartan Games zaprezentowało HALO ground command. Gratka la fanów tego uiwersum.
Spartan Games presented HALO ground command. Something big for fans of this universum.