czwartek, 16 sierpnia 2018

Skrzynie i beczki/ Boxes and barrels

Do czego służą beczki i skrzynie? Do ostrzeliwania zza nich faszystów, przynajmniej w moim projekcie Wojna Domowa w Hiszpanii 28mm.

What is the purpose of barrels and boxes? To give cover while shooting at fascists, at least in my 28mm SCW project.

niedziela, 12 sierpnia 2018

I-16 Franka Tinkera/ Frank Tinker's I-16Powróciłem do modeli historycznych. I-16, na którym latał as lotnictwa republikańskiego - Amerykanin Frank Tinker. Był on pierwszym pilotem, któremu udało się zestrzelić niemieckiego Messerschmitta Me-109.
I've came back to historical wargaming models. I-16 of the Republican ace - American Frank Tinker. He was the first pilot to shoot down German Me-109 in air combat.

 Model Zvezda 1/144. Przy tak małej skali bardzo łatwy i przyjemny w montażu, a co bardzo ważne, również tani.
Model by Zvezda in 1/144 scale. Despite small scale easy in assembly and, what's very important - cheap.

W Hiszpanii odrestaurowano niedawno egzemplarz I-16. In Spain one I-16 was recently restored.

czwartek, 9 sierpnia 2018

Gang Van Saarów/ Van Saar gang


Kolejny przerywnik - połowa gangu Van Saarów do Necromundy. Oddział polegający na przewadze technologicznej i sile ognia. Poza tym bardzo ładne figurki i sentymentalny powrót do pierwszego systemu, w który grałem.
Next break from historical subjects - Van Saar Necromunda gang. Unit basing on technological superiority and firepower. Above all - very nice figures and sentimental return to the firts battle system I've played.

Uspokajam, że kolejne figurki historyczne czekają na swoją kolej na warsztacie.
To calm readers - more historical figures await their turn on my workshop.

sobota, 4 sierpnia 2018

Coś z zupełnie innej beczki/ Something entirely different

Ostatnio nieco zaniedbałem malowanie, ale już się tłumaczę dlaczego. Brałem udział w rekonstrukcji historycznej, która odbyła się w hiszpańskim Fayon z okazji 80 rocznicy rozpoczęcia bitwy nad Ebro.

Recently I had a break in painting. I will explain - I was participating in the historical reenacment held in Spanish Fayon on the occasion of the 80th anniversary of the Battle of Ebro.

 "Walczyłem" w polsko-brytyjsko-rosyjsko-białoruskim oddziale Brygad Międzynarodowych/ I was "fighting in the Polish-British-Russian-Belarussian unit of the International Brigades.
Rekonstrukcja z pewnością będzie inspiracją do malowania kolejnych figurek. Ciekawie jest zobaczyć jak w "realu" wyglądają na przykład detale ekwipunku.
Reenactment will surely be a source of inspiration to paint new figures. It was interesting for example how details of the equipment look in reality.

środa, 25 lipca 2018

Marsjańskie mechaniczne pająki/ Martian mechanical spiders

 Pierwsza praca w ramach zamówień, które zacząłem przyjmować dotyczyła tematu całkowicie mi obcego - wiktoriańskiej SF. Dwa marsjańskie mechaniczne pająki, modele Tumbling Dice.

First work as a part of commissions I started to take. It was something entirely exotic for me - Victorian SF. Two Martian spiders from Tumbling Dice.


czwartek, 19 lipca 2018

Bitwa pod Bicocca 1522/ Battle of Bicocca 1522 (2)

Szwajcarscy pikinierzy dotarli, pomimo ciężkich strat od ostrzału artylerii do umocnień/ Despite the huge loses from artillery fire Swiss pikemen managed to get to fortifications.

Jeden z oddziałów pikinierów skierował sie na drogę biegnącą wzdłuż obozu. Stradioci zostali jednak poważnie zdezorganizowani przez ogień hiszpańskiej coluneli.
One of the pikemen units managed to reach the road flanking the camp. However supporting stradiots were fragmented by the arquebus fire from the Spanish colunela.

Na pole walki przybyły francuskie posiłki - pikinierzy i arkebuzerzy/ French reinforcements composed of pikemen and arquebusiers had arrived.

Na lewym skrzydle sił imperialnych i prawym francuskich wszystko zmierzało ku starciu ciężkiej jazdy/ On the left wing of the Imperials and right wing of the French situation was heading towards clash of the heavy cavalry.

Imperialnej artylerii i arkebuzerom udało się zdezorganizować jeden z oddziałów szwajcarskich pikinierów.
Imperial artillery and arquebusiers managed to distrupt one of tthe Swiss pikemen units.

Oddział szwajcarskich pikinierów, którzy wykonali marsz flankujący przeszedł przez bród i uderzył na mediolańskich pikinierów.
Swiss pikemnen who made a flanking march crossed the ford and charged the Milanese pikemen.

Włoscy pikinierzy, co było do przewidzenia, poszli w rozsypkę, jednak stało się to nadspodziewanie szybko.
Italian pikemen, what was to be expected, were broken. However it happened unexpectedly quickly.

Na umocnieniach rozpoczęła się walka wręcz. Landsknechci i colunela stawili czoła Szwajcarom. Francuska lekka jazda oraz arkebuzerzy oskrzydlili przeciwnika i zaczęli go ostrzeliwać.
On thge fortification melee started. Landsknechts and colunela faced the Swiss. French light horse and arquebusiers flanked the enemy and started to shoot.

Przy wejściu do obozu rozpoczęła się walka ciężkiej jazdy - z początku pomyślna dla imperialnych. Francuscy elitarni żandarmi stracili aż dwie podstawki, jednak przeszli test morale.
At the entrance to the camp clash of the heavy cavalry started - initially it was an Imperial success. french gendarmes lost two bases but being elite managed to pass morale tests.

Na rogu obozu szwajcarscy pikinierzy zdezorganizowali colunelę/ In the corner of the camp the Swiss managed to fragment the colunela.

Francuscy żandarmi wsparci kolejnym oddziałem zdezorganizowali w końcu przeciwnika. Francuscy arkebuzerzy rozbili ostrzałem jedną z colunel. W tm momencie, po kilkunastu turach, zapadł zmrok. Bitwa pozostała de facto nierozstrzygnięta, jednak przy dużej przewadze Francuzów, którzy otworzyli sobie drogę do wrogiego obozu.
French gendarmes supported by the next unit managed to break their enemy. French arquebusiers managed to break one of the colunelas. At this moment, after over 11 turns, the night has fallen and the battle was finished unconcluded however with a strong French superiority. The French had an open road towards the enemy camp.