poniedziałek, 24 kwietnia 2017

SALUTE 2017 (1)

Jak co roku w Londynie odbył się SALUTE, największe wydarzenie łączące miłośników figurkowych gier bitewnych w Europie. W tym roku uczestników było chyba nieco mniej niż rok wcześniej, choć ich liczba i tak robiła ogromne wrażenie. Organizujący imprezę klub South London Warlords stanął na wysokości zadania i kolejka przed wejściem na halę posuwała się sprawnie.
As each year London has hosted SALUTE, biggest even for figure wargames' players from across Europe. This years attendance was probaby lower than a year before but still impressive. Organizers - South London Warlords club met with the expetations and queue outside the main hall was progressing quickly.

 Pomocą służyli pilnujący porządku imperialni szturmowcy...
Imperial stormtroopers were guarding publi order...

 i nie tylko./ with some help from the others

 Hala, w której odbyał się SALUTE/ Hall hosting SALUTE

 Nie mogło zabraknąć kosmicznych marines oraz Gwardii Imperialnej/ It wasn't possible to hold the event without spae marines and the Imperial Guard.

 Tuż przy wejściu do hali polski akcent, stoisko Wargamera, o którym napiszę jeszcze omawiając wystawców i ich ofertę.
Near the entrance Polish accent - Wargamer's stand. I will write more about it when I'll be describing exhibitors' offer.
W tym roku, w związku z setną rocznicą Rewolucji Październikowej, stała się ona tematem przewodnim.
This year's SALUTE's main historical subject was an October Revolution due to 100th anniversary of the event.
Pojawili się rekonstruktorzy Czerwonej Gwardii prezentujący między innymi CKM Maxim oraz karabiny Mosin.
Reenactors of the Red Guards were present, presenting ia. Maxim HMG and Mosin rifles.

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Francuscy żandarmi/ French gendarmes

Podczas Wojen Włoskich ciężka jazda była wciąż stosowana zwłaszcza w armiach francuskich. Tak zwani żandarmi kontynuowali rycerskie, średniowieczne tradycje. Ich zadaniem było prowadzenie przełamujących szarż. Zgodnie z zasadami walki powinni tez walczyć głównie z ciężką jazdą przeciwnika.
During italian Wars heavy cavalry was still used especially in French armies. So called gendarmes continued knightly traditions of the middle ages. Their task was to deliver decisive charge and fighting against similar heavy cavalry of the enemy.

Bitwy Wojen Włoskich szybko zweryfikowały takie podejście. Pod Fornovo francuska najemna piechota odparła włoskie rycerstwo. W późniejszych bitwach to francuscy żandarmi przekonali się o sile bloków pikinierów, a następnie broni palnej.
Battles of the Italian wars quickly verified these beliefs. At Fornovo French mercenary infantry repulsed Italian knights. In later battles French gendarmes faced power of the pikemen blocks and later firearms.

Figurki Essex Miniatures 15mm/ Figures by Essex Miniatures 15mm.

środa, 12 kwietnia 2017

Akebuzerzy raz jeszcze/ Arquebusiers once more

Malowanie arkebuzerów wchodzi mi w krew. Kolejny oddział arkebuzerów w luźnym szyku do Impetusa.

Na początku XVI wieku broń palna była jeszcze bardzo zawodna. Miała też mniejszy zasięg niż wciąż stosowane na polu walki kusze. Zaczęła je jednak szybko wypierać. Chodziło głównie o łatwość obsługi oraz możliwość strzelania przez ludzi nie mających specjalistycznego wyszkolenia. Łatwo było się nauczyć używać arkebuza.
Nie bez znaczenia był też efekt psychologiczny. Huk i błysk musiał bardzo mocno wpływać na nieprzyzwyczajonego do broni palnej przeciwnika.

I'm growing accustomed to painting arquebusiers. Next unit of skirmishers with arquebuses for Impetus.

At the begining of the 16th Century firearms were still very unreliable. It had also shorter range than crossbows that were still used in combat. However it was starting to dominate mostly due to easy use and ability to be fired by untrained men. It was easy to learn how to fire an arquebus.
Psychological effect was also important. Noise and light had to greatly influence morale of the unprepared enemy.

poniedziałek, 27 marca 2017

Franciszek I/ Francis IFrancuskie wysokie dowództwo, a w zasadzie sam król Franciszek I we własnej osobie z królewskim sztandarem.
French high command or rather king Francis I himself with royal standard bearer.

Początek XVI wieku to okres, w którym wielu władców myślało jeszcze kategoriami średniowiecznego rycerstwa. Franciszek I uważał się właśnie za takiego szlachetnego rycerza, choć jego armia była już w dużej mierze zmodernizowana. Dla przeciwieństwa jego oponenci ze strony imperialnej uważali się raczej za profesjonalnych dowódców, odrzucając rycerskie kodeksy, często walcząc nawet na piechotę.
Beginning of the 16th Century is a period when many rulers still thought in medieval chivlaric categories. Francis I regarded himself as noble knight despite the fact that his army was largely modernised. On the contrary his Imperial opponents regarded themselves rather as professional commanders, rejecting chivlaric codes and often even fighting on foot.

Zarówno król, jak i sztandarowy noszę zaawansowane technicznie, renesansowe zbroje. Za jedne z najlepszych uważano wytwarzane we Włoszech. Dawały one bardzo dużą swobodę ruchów. Dodatkowo królewski koń jest też opancerzony.
Both the king and standard bearer wear technically advanced renaissance armours. Italian armours were among the best of the period. They gave quite good freedom of movement. Additionaly royal horse is also armoured

Królewski sztandar z liliami był na początku XVI wieku powszechnie używany w armiach francuskich.
Royal Fleur-de-lys banner was widely used in early 16th Century French armies.

Przygoda Franciszka z Wojnami Włoskimi doprowadziła do dostania się przez niego do imperialnej niewoli podczas bitwy pod Pawią w roku 1525. Był to jeden z symbolicznych momentów końca epoki rycerstwa. Francuscy rycerze (żandarmi) zostali rozstrzelani przez imperialnych arkebuzerów.
Francis' I adventure with Italian Wars led to his captivity by the Imperial forces at the battle of Pavia in 1525. It was one of the symbolic moments ending age of chivlary. French knights (gendarmes) were literally shot to pieces by the Imperial arquebusiers.


Fgurki Old Glory, za wyjątkiem królewskiego konia (Venexia Miniatures), przypadkowo znalezionego przeze mnie w pudełku z nadwyżkowymi figurkami (wzór praktycznie nie do kupienia).
Figures Old Glory, apart from the royal horse (Venexia Miniatures) found by me by acciden in a spare parts box (it is no longer available on the market).

niedziela, 26 marca 2017

Harcownicy z arkebuzami/ Skirmishers with arquebuses
Kontynuuję wykorzystywanie nadwyżkowych figurek. Tym razem oddział arkebuzerów w luźnym szyku, postępujący przed frontem armii. Oddział bardzo uniwersalny, ponieważ pasujący do każdej armii z okresu Wojen Włoskich.
I continue using surplus figures. This time unit of arquebusiers in loose order, acting in front of the main forces. Unit very versatile because fitting all armies of the Italian Wars period.

 

sobota, 25 marca 2017

Brygadziści z LKMem/ Brigadists with LMG

Dwóch żołnierzy Brygad Międzynarodowych. Jeden z nich ma radziecki karabin maszynowy Diegtiariowa (DP wzór 27). Broń ta zaczęła docierać do Hiszpanii już na samym początku konfliktu. Stanowiła ogromne wsparcie dla wojsk republikańskich, górując nad poprzednio używanymi LKMami niezawodnością oraz siłą ognia.

Na uwagę zasługuje również hełm LKMisty. To czechosłowacki hełm wzór M30. Hiszpańska armia rzadko używała hełmów, co spowodowało konieczność zakupu ich za granicą. W latach 30 XX wieku Czechosłowacja była jednym z czołowych eksporterów sprzętu wojskowego.

Two soldiers of the International Brigades. One of them has a Soviet Diegtariov LMG (DP-27). This weapon started to each Spain from the start of the conflict. It was of great value to Republican forces, due to its firepower. It was replacing older, less reliable LMGs.

Helmet of the soldier with LMG is worth noticing. It's a Czehoslovak M30 helmet. Spanish army rarely used helmets so during the conflict it was needed to purchase them from abroad. In 30's of the 20th Century Czechoslovakia was one of the main exporters of military equipment.