czwartek, 12 lipca 2018

Bitwa pod Bicocca 1522/ Battle of Bicocca 1522 (1)

Dawno nie publikowałem już na blogu raportów bitewnych (w zasadzie dawno nniczego nie publikowałem, za co przepraszam).
Podczas konwentu Gladius rozegrałem bitwę pod Bicoccą 1522 w systemie Field of Glory Renaissance. Figurki 15mm. Starcie armii imperialnej z Francuzami i będącymi na ich żołdzie szwajcarskimi najemnikami.
It's been a long time since last battle report (in fact since any post on my blog for what I apologise readers).
During Gladius convent I've played a pattle of Bicocca (1522) in FOG Renaissance. Imperial forces clashed with the French and their Swiss mercenaries.


Siły imperialne w umocnionym obozie, szwajcarscy pikinierzy szykują się do ataku licząc na łupy/ Imperial forces in a fortified camp, Swiss pikemen prepare for the attack counting on spoils of war.
Trzy oddziały szwajcarskich pikinierów/ Three Swiss pikemen units

Oddziały imperialne za umocnieniami - trzy Colunele (oddziały hiszpańskie złożone z pikinierów, arkebuzerów i ciężko opancerzonych mieczników), dwa oddziały landsknechtów, w tym weterani Frundsberga i artyleria w pierwszej linii, w drugiej linii, obok romańskiej kaplicy kawaleria.
Imperial units behind field fortifications - three Colunelas (Spanish units composed of pikemen, arquebusiers and swordsmen), two landsknecht units, including Frundsberg's veterans and artillery in the first line. Cavalry in the second line near the romanesque chapel.

Szwajcarzy rozpoczęli natarcie. Środkowy oddział pikinierów znalazł się pod silnym ostrzałem artylerii, jednak dzięki temu, że była to elitarna formacja, przechodził wszystkie testy morale.
The Swiss attacked. Central pikemen unit was under heavy artiller fire but being an elite unit managed to pass all morale tests.
Stronie francuskiej szybciej niż historycznie udało się wezwać wsparcie w postaci jazdy/ The French were quicker than in history to call for reinforcements composed of cavalry.

Sytuacja po pierwszych dwóch turach/ Situation after first two turns.

Najsłabszy oddział armii imperialnej - mediolańscy pikinierzy - został skierowany do strzeżenia brodu na rzece, prowadzącego z boku do środka imperialnego obozu/ The weakest unit of the Imperial army - Milanese pikemen was ordered to guard a ford that led to the side of the Imperial camp.

W związku z pojawieniem się na polu walki francuskiej ciężkiej jazdy jazda imperialna wykonała zwrot i zaczęła przemieszczać się w kierunku wyjazdu z obozu/ Due to arrival of the French gendarmes Imperial cavalry made a turn and started to head towards exit of the camp.poniedziałek, 25 czerwca 2018

Mediolańskie dowództwo/ Milanese command

 Mediolańskie dowództwo z czasów Wojen Włoskich. Mediolan pełnił ważną funkcję. Kontrola nad nim była kluczem do północnej Italii. Dlatego w różnych okresach władcy Mediolanu - Sforzowie walczyli zarówno po stronie Francji jak i Impeium habsburgów. Pod Bicoccą ich oddziały znalazły się po stronie imperialnej.
Milanese command from the Italian Wars.  Milan had a key role. Controlling it was giving control over the northern Italy. That is why in different period it was allied with France or Habsburg empire. At Bicocca Milanese forces were at the imperial side.

 Figurki Blue Moon Manufacturing and Old Glory/ Figures Blue Moon Manufacturing and Old Glory.


wtorek, 19 czerwca 2018

Gladius 2018

W ostatni weekend w Warszawie odbył się konwent gier bitewnych Gladius. Zanim zaprezentuję raport z bitwy, którą rozegrałem w jego trakcie, krótki fotoreportaż z imprezy.
Last weekend a Gladius wargames convent was held in Warsaw. Before I present a battle report from the game I played at it, a short proto report.
 What a Tanker - system od Too Fat Ladries - walka kilku pojazdów pancernych.
What a Tanker from Too Fat Ladries - skirmish among several armoured vehicles.


Tribal - potyczki różnych plemion, tym razem walczyli Słowianie i Celtowie
Tribal - skirmish between tribes, this time between Celts and Slavs.
Bolt Action, czyli II Wojna światowa i figurki 28mm. W mojej opinii za dużo pojazdów, ale był to stół demonstracyjny, więc nadmiar można zrozumieć./ Bolt Action - 28mm figures and the Second World War. In my opinion too many vehicles but it was a demonstration table and this abundance is easily understandable.
Blood Red Skies - walki powietrzne II Wojny światowej
Blood Red Skies - II World War air combat
Nowości pokazane przez Terrains for Games - Wojsko Polskie z lat 80 i SKOTy w skali 1/100/ 
New products of the Terrains For Games - Polish Army of the 80's and SKOT APCs in 1/100 scale
Kolejna nietypowa propozycja Terrains for Games - polski koncepcyjny pojazd opancerzony PL-01
Another exotic proposal of Terrains for Games - Polish concept armoured vehicle PL-01

Cold War Commander - jednostki Wojska Polskiego przeciwko Duńczykom, lata 80, skala 1/285
Cold War Commander - Polish Army against the Danes, 80's, scale 1/285


Moim zdaniem najlepsza prezentacja ze względu na teren - Mordheim
In my opinion the best presentation game due to terrain - Mordheim

Gaslands - mordercze wyścigi samochodowe, system wydany przez Osprey'a
Gaslands - deadly car race, system was published by Osprey.Przepięknie pomalowane figurki do Mordheim/ Beautifully painted Mordheim figures.

środa, 30 maja 2018

Dowództwo z Szafuzy/ Command from Shaffhausen


Dowództwo pikinierów ze sztandarem kantonu Szafuza, zlokalizowanej w północnej Szwajcarii przy granicy z Cesarstwem. W skład Konferderacji wszedł stosunkowo późno bo w roku 1501. Był jednym z kantonów protestanckich.
Pikemen command with banner of the Shaffhausen canton located in northern Switzerland near the Imperial border. It entered Swiss Confederacy relatively late in 1501 and later was one of the Protestant cantons.

Oficer trzyma włócznie będącą oznaką rangi. Oficerowie w najemnych wojskach szwajcarskich byli najczęściej najbardziej doświadczonymi żołnierzami. Prowadzili do walki ludzi z własnych kantonów czy miast.
Officer has a spear signifying his rank. Officer in mercenary Swiss forces were usually the most experienced soldiers and they led to battle people from their canton or city.


poniedziałek, 21 maja 2018

Nadchodzą Szwajcarzy/ The Swiss are coming

 Początek nowego oddziału szwajcarskich najemników z początku XVI wieku - Szwajcarzy ze swoją tradycyjną bronią - halabardą. Broń ta była jedną z najbardziej uniwersalnych na ówczesnych polach bitew, ponieważ mogła służyć do zadawania pchnięć, cięć, a niektóre miały również haki ułatwiające ściąganie kawalerzystów z koni.

Beginning of the new unit of Swiss mercenaries from the early 16th Century - Swiss with their iconic weapon - halberd. It was one of the most universal weapons of the contemporary battlefields allowing thrusts, cuts and some even had hooks enabling to easily unhorse a cavalryman.

Figurki Blue Moon Manufacturing i Old Glory/ Figures by Blue Moon Manufacturing and Old Glory


niedziela, 13 maja 2018

Sparabara

 Kolejne podstawki perskiej sparabary do projektu Kunaksa/ More stands of the Persian Sparabara for the Cunaxa project.

Figurki Forged in Battle/ Forged in Battle figures