sobota, 22 listopada 2014

Szwajcarzy/ The Swiss

Szwajcarzy odgrywali pewną rolę w rebelii na tereneie Hegau-Szwarcwaldu. Zachęceni możliwością plądrowania przechodzili granice i zaciągali się do chłopskich oddziałów.
Wielu tych najemników to wcześniejsi zbiegli chłopi, którzy po wcześniejszych powstaniach uciekli do Szwajcarii. W kraju tym sytuacji była nieco lepsza. Nikt nie ścigał buntowników z terenów Cesarstwa. Dlatego tam też działały "emigracyjne" struktury konspiracji Trzewika Związkowego (Bundschuh).

Podstawka przedstawia dwóch chłopów i dwóch szwajcarskich najemników.
The Swiss had played a part in rebellion in Hegau-Black Forrest area. Encouraged by the opportunity to loot they crossed the border to join peasant bands.
Many of these mercenaries were runaway peasants that fled to Switzerland after previous uprisings. In this country situation was better. Noone was persecuting those who ran away from the Empire. The bundschuh conspiracy was active also in Switzerland.

This stand depicts two Swiss mercenaries and two peasants.

czwartek, 20 listopada 2014

Pikinierzy z Hegau/Pikemen from Hegau

Kolejny regiment chłopskich pikinierów niemal ukończony. Aby nieco urozmaicić figurki postanowiłem zrobić drobną konwersję. Szesnastowieczni chłopi zamiast kapeluszy czy czapek czasami obwiązywali głowy kawałkiem wełnianego koca. Jeden z pikinierów w miejsce hełmu otrzymał więc taką chustę.

Another regiment of peasant pikemen is nearly finished. To make them differ a bit I made a small conversion. 16th Century peasants sometimes wore rolled piece of woolen cloth. One of the pikemen got such cloth in place of helmet.

W ostatnim poście prezentowałem chłopów z oficerem. Teraz kilka słów o dowódcy sił chłopskich z Hegau i Szwarcwaldu. Dowodził nimi doświadczony najemnik Hans Muller von Bulgenbach, który walczył wcześniej jako landsknecht w służbie francuskiej. W kulminacyjnym momencie Wojny Chłopskiej dowodził nawet 12 tysiącami rebeliantów. Po bitwie pod Griesen, w której gromada z Hegau-Szwarcwaldu została rozbita, został schwytany i stracony.

In my last post I've presented peasents with an officer. So now few words about commander of the Hegau-Black Forrest forces. Hans Muller von Bulgenbach was previously a mercenary landsknecht in French service. In culminating moment of the Peasants War in Germany he was commanding up to 12 thousand rebels. He was captured and executed after the battle of Griesen in which his forces were routed.

niedziela, 16 listopada 2014

Chłopi z oficerem/ Peasants with an officer

Na kolejnym elemencie chłopskich pikinierów umieściłem oficera z halabardą.

Figurki Old Glory 15mm po niewielkich konwersjach.

On next element of peasant pikemen I've placed an officer with halberd.

Figures: Old Glory 15mm with some conversions.

niedziela, 9 listopada 2014

Pikinierzy raz jeszcze/ Pikemen once more

Kolejna podstawka chłopskich pikinierów do oddziału z Hegau-Szawarcwaldu. Szwarcwadzko-Hegauskie siły powstańcze wyróżniały się tym, że przeprowadzały nawet oblężenia miast, zdobywając mniejsze, a próbując wziąć szturmem nawet te większe. Przyłączyła się do nich nawet część drobnej, zubożałej szlachty, zmuszona przez sytuację lub po prostu żądna łupów. Wraz ze szlachtą napłynęli też żołnierze lokalnych oddziałów.

Next stand of peasant pikemen from Hegau-Black Forrest regiment. These forces were characterised by the fact that they even attempted to besiege cities, taking smaller by storm and attempting to capture some bigger ones. A part of impoverished petty nobility has joined rebels forced by the situation or to gather loot. Together withy them came soldiers of the local forces.

poniedziałek, 3 listopada 2014

Pikinierzy z Hegau ponownie/ Pikemen from Hegau again


Rebelianci z Hegau rosną w siłę. Chłopi z Hegau byli jednymi z pierwszych, którzy zbuntowali się w czasie Wojny Chłopskiej w Niemczech. Za broń chwycili już w marcu 1525 roku. Byli dosyć dobrze przygotowani w porównaniu z wieloma innymi siłami powstańczymi. W ich szeregach znaleźli się najemni dowódcy i weterani.

Gromada z Hegau miała duże szanse na zniszczenie wojsk Ligi Szwabskiej, nad którymi górowała liczebnie, jednak nie wykorzystała jej na początku powstania nie stając do walnej bitwy.

Rebels from Hegau grow in force. Hegau peasants were among first to take up arms in March 1525. They were relatively well prepared for this because they had some mercenaries and war veterans in their ranks.

Hegau Band had an opportunity to defeat Swabian League forces because of vast numerical supperiority. However this advantage was wasted when rebels failed to give battle.


niedziela, 26 października 2014

Pikinierzy ze Szwarcwaldu/ Pikemen from Black Forrest

Kolejny element armii chłopskiej to pikinierzy ze sztandarem sił chłopskich ze Szwarcwaldu. O sztandarze wiadomo jedynie, że jego kolorami były czerwień, żółć i czerń. Zdecydowałem się na flagę zbliżoną do barw regionu.

Rebelianci ze Szwarcwaldu tworzyli jedną z najsilniejszych grup powstańczych. Liczyli kilka tysięcy ludzi i operowali w kilku kolumnach, zagrażających nawet niektórym miastom. Niestety ze względu na zbyt defensywną taktykę zmarnowali moment gdy znacznie górowali siłami nad wojskami lokalnych książąt.

Figurki Old Glory 15mm.


 
Next element of the peasant army represents pikemen with peasant banner from Black Forrest. We do not know much about this flag apart from its red, yellow and black colours. I've decided to make it similar to regional banner.

Rebels from Black Forrest were forming one of the strongest bands during the war. They numbered several thousands and operated in several columns able to threaten even cities. Unfortuna;tely due to very defensive strategy they've wasted moment when they greatly outnumbered princes' forces.

Figures Old Glory 15mm.