piątek, 30 września 2011

Coutras 1587 (3)

Widok zza linii wojsk katolickich. W centrum oddziały ciężkiej jazdy obu stron, które zaraz będą na siebie szarżować.

View from behind the Catholic lines. In the centre heavy cavalry of both sides will be charging each other

Paweł Kur wysyła do szarży hugenocką jazdę/ Paweł Kur orders Huguenot cavalry to charge

Starcie ciężkiej jazdy zadecydowało, ponieważ zakończyło się rozbiciem jednego oddziału protestanckiego i aż trzech katolickich. Sytuacja na skrzydłach, gdzie katolicy uzyskali przewagę nie miała w związku z tym znaczenia.

Clash of the heavy cavalry was decisive. One Huguenot unit and three Catholic were broken. This made Catholic supperiority on both flanks insignificant.

Bitwa zakończyła się zgodnie z jej historycznym wynikiem - zwycięstwem protestantów i ucieczką resztek armii królewskiej.

Battle has ended like in history - with victory of Protestants and retreat of remaind of the royal army.

Starcie lekkiej jazdy obu stron zakończyło się zwycięstwek katolików, jednak zginęli w nim dowódcy obu stron, w wyniku czego katolicka lekka jazda również zaczęła uciekać, ponieważ nie zdała testu dowodzenia po utracie dowódcy.

Clash of the light horse was won by Catholics. However commanders of both sides that took part in it were killed. Catholics failed morale test and broke.

czwartek, 29 września 2011

Coutras 1587 (2)

Hugenocka ciężka jazda przygotowuje się do odparcia szarży żandarmów

Huguenot heavy cavalry prepares to receive charge of the gendarmes

Żandarmi szarżujący na protestanckie centrum i wcześniej zdezorganizowani przez ostrzał artylerii zostali zebrani przez dowódcę.

Gendarmes charging Protestant centre and distrupted by artillery fire were reorganised by the commander.

Sytuacja tuż przed starciem ciężkiej jazdy. Protestanci po prawej, katolicy po lewej.

Just before clash of the heavy cavalry. Protestants on the right, Catholics on the left.

Na lewym skrzydle Hugenotów ich mniej liczni strzelcy wycofali się przed wyposażoną w arkebuzy i piki piechotą królewską. Na tym skrzydle do końca działo się niewiele. Hugenocka piechota umocniła się w Coutras, a siły królewskie nie zdołały zawinąć szyków żeby uderzyć na hugenockie centrum.

On Huguenot left their less numerous fusillers ran away from the royal infantry equipped with arquebuses and pikes. There wasn't any significant action on this wing until the end of the battle. Huguenot infantry entered Coutras and Ryal forces failed to strike against Huguenot centre.

wtorek, 27 września 2011

Pola Chwały: Bittwa pod Coutras 1587/ Fields of Glory: Battle of Coutras 1587

Podczas tegorocznych Pól Chwały w Niepołomicach wraz z pablo oraz Pawłem Kurem prezentowalismy system Field of Glory: Renaissance.

Tym razem tematem była bitwa pod Coutras, która rozegrała się 20 października 1587 roku, podczas francuskich wojen religijnych, miedzy Hugenotami a armią królewską. Zapraszam do lektury raportu z rozgrywki. Autorem zdjęć jest Pablo.

During this year's Fields of Glory in Niepołomice, together with Pablo and Paweł Kur, we were presenting FOG: renaissance system.

This time the subject was battle of Coutras that took place on 20th of October 1587, during French Wars of Religion, between Huguenots and the Royal army.


I invite You to read the battle report (photos by Pablo).

W roku 1587 armia hugenotów, dowodzona przez Henryka z Nawarry, dała się zaskoczyć wojskom katolickim, dowodzonej przez księcia Joyeuse, które napierały na posiadłości hugenotów. Obie armie spotkały sie w okolicy małego miasteczka Coutras.

Henryk musiał przyjąć bitwę, więc przygotował swoja armię do obrony, na co miał czas, dzięki temu, że katolikom bardzo powoli szło ustawienie wojsk do ataku. Armia królewska była silniejsza liczebnie, jednak hugenoci posiadali dobrą artylerię oraz nieco lepsza pozycję.

In 1587 Huguenot army led by Henry of Navarre was surprised by catholic forces under Duke of Joyeuse. Both forces met near the small town of Coutras.

Henry had to accept battle so he prepared his army to defend its positions. He had time to do it because Catholics wasted much time for positioning their troops for the attack. Royal army had numerical supperiority, however Huguenots had good artillery and slightly better position.

Po lewej armia katolicka, na pierwszym planie piechota oraz arkebuzerzy. Dalej stoi ciężka jazda (żandarmi), za nimi lekka jazda, lekka artyleria oraz dwa oddziały piechoty.
Po prawej hugenoci - z przodu strzelcy, dalej rajtarzy, średnia artyleria, lekka jazda oraz piechota.

On the left Catholic forces. In the foreground infantry and arquebusiers. Behind them heavy cavalry (gendarmes), light horse, light artillery and two units of ifantry.
On the right Huguenots with fusillers, raitars, medium artillery light horse and infantry.

Piechota na lewym skrzydle armii królewskiej przyszykowana do bitwy.
Infantry on the Royal left ready for battle.

Dowódca katolickiego lewego skrzydła/ Commander of the Catholic left wing.

Hugenocka jazda i artyleria/ Huguenot cavalry and artillery

Hugenocka ciężka jazda/ Huguenot heavy cavalry

Żandarmi rozpoczynają bitwę ruszając do ataku. Jeden z oddziałów juz na poczatku zostaje zmieszany przez ostrzał hugenockiej artylerii.

Gendarmes start the battle by charging forward. One unit becomes distrupted by fire of the Huguenot artillery.

środa, 21 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.6)/ Parthians vs Sassanids (6)

Walka zbliża się do końca. Sasanidzcy łucznicy przygotowują się do ostrzelania partyjskiej piechoty kryjącej się w lesie. W fazie ostrzału uda się im ją ostatecznie zniszczyć. Na dalszym planie sasanidzka piechota stająca naprzeciw konnych łuczników. W wyniku ostrzału jeden oddział ucieknie z pola walki.

W centrum słonie szykują się do ataku na katafraktów, a w tle linia partyjskich konnych łuczników zbliża się do niedobitków sasanidzkiej lekkiej jazdy oraz ostatniego standu gwardii królewskiej.

Battle closes to an end. Sassanid archers get ready top shoot at Parthian infantry in the wood. They will manage to finally destroy it. Further Sassanid infantry faces horse archers. One unit, suffering from enemy shooting will flee from the battlefield.

In the centre elephants get ready to attack cataphracts. In the background line of parthian horse archers closes to remains of Sassanid light horse and last stand of the Royal Guard.

Sasanidzka piechota uciekła, druga stawia czoła nacierającym konnym łucznikom. Odparte w walce wrec słonie same stały sie celem szarzy katafraktów, atakujacych w dół stoku wzgórza. Obie walki wrecz okazały się nierozstrzygniete. W tle konni łucznicy, którzy zamiast kontynuować ostrzał zdecydowali się wreszcie uderzyć na sasanidów.

Sassanid infantry unit has fled, second one clashes with horse archers. Elephants were defeated in fighting and themselves becaim an aim of the charge led downhill. Both clashes edned with a stalemate. In the background horse archers instead of shooting charged.

Ostatnia walka, w wyniku której sassanidzka lekka jazda, procarze oraz gwardia zostały wybite lub rozproszone.

Last clash in which Sassanid light horse, slingers and Guard were all wiped out or routed.

Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Partów, pomimo, że na ich lewe skrzydło złozone z piechoty ostatecznie sie załamało. Stracili oni jedynie oddział piechoty, łuczników oraz połowę grupy katafraktów na wielbłądach. Zniszczyli dwa oddziały sasanidzkiej piechoty, dwa lekkiej jazdy, procarzy, a co najważniejsze dwa oddziały ciężkiej jazdy oraz gwardię królewską.

Historia zmieniła bieg Sasanidzki władca musiał uciekać z pola walki. Partowie mogą nadal niezagrozeni władać swoim imperium.

Battle has ended with decisive Parthian victory despite defeat of their left wing composed of infantry. They lost only a unit of infantry, achers and half unit of cataphracts on camels. Sassanids lost two units of infantry, two units of light horse, slingers and what's most important two units of heavy cavalry and one of Guards.

History has changed its course. Sassanid king had to flee the battlefield. Parthians will still be able to rule their empire.

wtorek, 20 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.5)/ Parthians vs Sassanids (5)

Na prawym skrzydle Sasanidów (po lewej) do walki ruszyła piechota oraz lekka jazda, odpychając partyjskich konnych łuczników i mieszając ostrzałem ich szyki, jednak nie zadając strat.

On Sassanid right (on the left side) infantry moved forwards together with light horse. Parthian light horse formation was distrupted by shooting but didn't suffer any causalties.
Za piechotą zreorganizował się uszczuplony wcześniejszym ostrzałem oddział słoni. Prawe skrzydło osłonili łucznicy, którzy dotarli na wzgórze.

Behind infantry elephants that previously suffered some causalties reformed their formation. Right wing was covered by archeres that entered the hill.

Celem Sasanidzkich łuczników oraz lekkiej jazdy była zgromadzona w lesie partyjska piechota oraz łucznicy.

Sassanid light horse and archers fired at Parthian infantry and archers in the forrest.

W wyniku ostrzału oba oddziały partyjskiej piechoty cofnęły się, a łucznicy dodatkowo stracili jeden stand.

As an effect of shooting both Parthian infantry units retreated and archers additionaly lost one stand.

W centrum sytuacja Sasanidów wygladała o wiele gorzej. Zmasowany ostrzał konnych łuczników zdezorganizował i zmusił do ucieczki gwardie królewską (w centrum zdjęcia), której nie pomogła obecność samego władcy. Dodatkowo ostrzał spowodował utratę przez elitarny oddział jednego standu.

In the centre situation of Sassanids looked much worse. Royal Guard suffered causalty of one stand from concentrated shooting of parthian horse archers. Presence of the king didn't help and guard had to retreat.

W centrum Partyjscy katafrakci zaszarżowali z inicjatywy i zmietli znajdujący się najbliżej oddział sasanidzkiej piechoty. Później zreformowali swoje szyki i wycofali się w obliczu znajdujacych się obok słoni.

In the centre Parthian Catphracts used their initiative to wipe out closest unit of Sassanid infantry. Later they reformed and retreated in a face of Sassanid elephant unit next to them.

piątek, 2 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.4)/ Parthians vs Sassanids (4)

Na lewym skrzydle Partów ostrzał sassanidzkich konnych łuczników oraz łuczników pomieszał szyki partyjskich konnych łuczników, którzy wcześniej atakowali słonie.

Sassanid horse archers and archers managed to distrupt line of Parthian horse archers that was previously shooting at elephants

W centrum i na prawym skrzydle obie strony przygotowywały się do starcia. Partyjscy katafrakci zdecydowali się dobić resztki sassanidzkiej ciężkiej jazdy, atakując z boku i spychając je na swoich konnych łuczników.

In the centre and on Parthian right wing both sides were preparing to clash. Parthian cataphracts caught remains of Sassanid heavy cavalry from the flank and began pushing them towards Parthian horse archers.

W tle sassanidzka gwardia władcy i procarze. Oddziały te zajęły pozycję aby chronić lewą flankę armii. Procarze ostrzeliwali się z partyjskimi konnymi łucznikami, tracąc w wyniku tego jeden stand.

In the background Sassanid guards and slingers. These units took their position to guard left flang of the army. Slingers were exchanging fire with horse archers and as a result loosing one stand.


Walka katafraktów z sassanidzką ciężką jazdą, która została zniszczona. W tle gwardia oraz procarze.

Cataphracts fight and destroy Sassanid heavy cavalry. In the background guard and slingers.

Na lewym skrzydle pojawiły się dwa oddziały partyjskiej milicji oraz jeden łuczników i zajęły pozycje w lesie.

On the left wing two Parthian militia units and one archers unit appeared and took positions in a wood

czwartek, 1 września 2011

Partowie vs Sasanidzi (cz.3)/ Parthians vs Sassanids (3)

Sasanidzka ciężka jazda przeceniła swoje siły. Została osłabiona w wyniku ostrzału przez wspierających partyjskich katafraktów konnych łuczników. Walka była zacięta i dzięki impetowi uderzenia Sasanidom udało się niemal zniszczyć oddział katafraktów na wielbłądach (który stracił 2 standy). Ponieśli jednak o wiele większe straty, tracąc cału oddział i jedną podstawkę drugiego.

Jak widać w środku zdjęcia Sasanidzi musieli się cofnąć (po drugiej rundzie walki, więc Partowie zdecydowali się ich nie ścigać).

Sassanid heavy cavalry overestimated its power. It was weakened by shooting of horse archers supporting Parthian cataphracts. Fighting was intense and thanks to initial impetus Sassanids nearly managed to wipe out cataphracts on camels (that lost two stands). However they've suffered much heavier loses, loosing one entire unit and one stand from the other.

As it can be seen in the centre of the photograph Sassanids had to retreat 9after second round of fighting so Parthians decided not to pursue).

Na lewym skrzydle partyjscy konni łucznicy zajęli pozycje w ten sposób aby skoncentrować ogień na słoniach. Udało im się zniszczyc jeden stand i zmusić przeciwnika do odwrotu.

On the left wing Parthian horse archers advanced to concentrate fire on elephants. They managed to destroy one stand and force elephants to retreat.

Sasanidzi osłonili słonie piechotą oraz swoimi konnymi łucznikami w ten sposób aby Partowie musieli rozdzielać ostrzał.

Sassanids screened their elephants with infantry and horse archers so wisely that Parthians had to divide their firing.