czwartek, 30 kwietnia 2015

SALUTE 2015 (2) - gry/ gamesTeraz trochę zdjęć gier/ Now some photos of games
 Bitwa pod Cremoną, rok czterech cesarzy, czyli wojna domowa w imperium rzymskim. Rozgrywana według kierowanych kartami zasad To the strongest.
Battle of Cremona - year of four emperors - civil war in Roman empire. Played with To the strongest card driven rules.

 Te armie na polu walki są złożone z figurek 28mm./ These armies are composed of 28mm figures

To co bardzo lubię na SALUTE. Drobne dodatki, które urozmaicają pole walki. Statki na rzece osłaniające most pontonowy.
What I like in SALUTE's demonstration games are small additions that make battlefields more lively. Boats covering floating bridge.

 Motywem przewodnime tegorocznego SALUTE było Azincourt 1415. Bitwa rozgrywana przy pomocy zasad Hail Caesar. Ponownie dodatki, zauważcie gapiów obserwujących starcie ze szczytu wieży strażniczej!
The motive of this year's SALUTE was battle of Azincourt 1415. Here it is played with Hail Caesar rules. Details again - notice people watching the battle unfolding from the watchtower!

Francuzi wykonali manewr inteligentniejszy od historycznego i uderzyli przy pomocy piechoty.
French made more cunning move than in actual battle and attacked with infantry.

 Wojna Austriacko - Pruska 1866 roku, 6mm/ War between Prussia and Austria of 1866 in 6mm.

Wings of War - I Wojna światowa. Połączenie planszówki z grą figurkową.
Wings of War - I World War, crossover between wargame and boardgame.

Walki o Fort George, Amerykańska Wojna o Niepodległość. Figurki 28mm, statki w odpowiedniej skali!
Battle of Fort George AWI. Figures 28mm and ships in same scale!

Waterloo 1815, prawdopodobnie Black Powder. Figurki 28mm.
Waterloo, probably Black Poder game, figures 28mm.

Black Ops, czyli system mający pozwalać wcielić się w tajnego agenta lub zwiadowcę.
Black Ops - system allowing to play covert operations of spies or scouts.

Hawk Games prezentowało swój futurystyczny system Dropzone Commander, w którym główną rolę gra miejska sceneria.
Hawk Games was presenting its Sci-Fi system Dropzone Commander, in which main role is played by urban scenery.

środa, 29 kwietnia 2015

SALUTE 2015 (1)

W tym roku po raz drugi miałem okazję wyjechać do Londynu na SALUTE.
This year I had for the second time an opportunity to go to London for SALUTE.

Impreza odbyła się ponownie w wielkiej hali targowej ExCel i uczestniczyły w niej tysiące osób. Myślę, że frekwencja była podobna do tej z roku poprzedniego, chociaż zabrakło części zeszłorocznych wystawców.
Event was held ion ExCel exhibition hall and was attended by thousands of participants. I think that it was a similar numer as a year before, despite the fact that some last years' exhibitors failed to appear.

Nie zabrakło ekipy Wargamera, tym razem promującej nowy dodatek do Ogniem i Mieczem - Potop
Wargamer crew was presenting their new addition to "By Fire and Sword" system - "Deluge".

Klimaty WH40 - imperialny marine i gwardzistka/ WH40 climate - imperial space marine and guardswoman.

Na początek stoisko Peter Pig i prezentacja na prawdę szerokiej gamy pojazdów w skali 1/100.
For the start - Pete Pig's stand with presentation of their extensive range of vehicles in 1/100 scale.

To już Empress Miniatures, gdzie zakupiłem nieco figurek. Prezentowali zwłaszcza współczesne pojazdy wojskowe w skali 1/56 (według mnie skala nieco zbyt duża do współczesnych konfliktów)...
Empress Miniatures, where I made some purchases. They were presenting modern vehicles in 1/56 scale (in my opinion to big scale for recreating modern warfare)...

...oraz bardzo dużą gamę figurek 28mm do Angielskiej Wojny Domowej.
... and large range of ECW figures in 28mm.

Na SALUTE nie brakowało też gier pokazowych. Tutaj Gwiezdne Wojny - siły imperialne atakują bazę rebeliantów na lodowej planecie.
Of course SALUTE also means presentation games. Here Star Wars - imperial forces attack rebel base on the ice planet.

Wszystkie figurki ok. 28mm, skala na prawdę robiła wrażenie.
All figures in about 28mm, scale was impressive.

Nie zabrakło Sokoła Millenium. Millenium Falcon was also present.


czwartek, 23 kwietnia 2015

Zdobyć miasteczko/ Capture the town (2)

 Niemcy wystawiają kolejną sekcję piechoty zagrażając wysuniętym siłom amerykańskim i rozpoczynają ostrzał. Pod gradem pocisków pada jeden zabity, a reszta zalega przygnieciona ostrzałem.
Germans place another infantry section threatening US forces near the town. Under hail of fire one US soldier is KIA and rest pinned.

Rozpoczyna się wymiana ognia, do której włącza się Sherman. Ogień z czołgu dziesiątkuje niemiecką piechotę i ratuje przygwożdżonych amerykańskich żołnierzy, którzy są w stanie wycofać się z pola ostrzału za żywopłoty.
Firefight starts and Sherman tank with its gun decimates German unit saving US infantrymen, who under cover are able to retreat behind hedges.

Niemiecka piechota pod ostrzałem z coraz większą liczbę punktów przygniecenia/ German infantry under fire with increasing shock points


Niemiecka piechota została wybita ogniem Shermana oraz amerykańskiej piechoty zza żywopłotów/ German infantry was wiped out by Sherman's fire and US infantry shooting from behind hedges.

środa, 22 kwietnia 2015

Zdobyć miasteczko/ Capture the town

W ostatni weekend grałem w Chain of Command, ostatnio jeden z moich ulubionych systemów do rozgrywania potyczek.
Tym razem amerykańska piechota zdobywała miasteczko bronione przez Wehrmacht. Na uwagę zasługują nowe, znakomicie pomalowane budynki przyniesione przez kolegę.

Last weekend I was playing Chain of Command, recently one of my favourite skirmish systems.
This time US infantry was to capture the town defended by Wehrmacht. It's worth noticing that friend has brought new, superbly painted houses.

 Widok pola walki/ View of the battlefield


 Faza patroli, w której obie strony ustalają punkty rozstawienia sił/ Patrol phase whan both sides place jump off points

Na pole walki przybywa pierwsza drużyna niemieckiej piechoty zajmując pozycje na rynku miasteczka.
First German infantry section arrives and takes position on the market place of the town.

 Amerykanie wystawiają drużynę piechoty oraz karabin maszynowy/ Americans place an infantry section and machine gun.
 
 Amerykańska piechota zbliża się do zabudowań szybkim ruchem/ US infantry uses fast move to get closer to houses.

 Przybywa Sherman/ Sherman tank arrives

Amerykanie rzucają granatami w niemiecką piechotę, jednak bez efektu/ US infantrymen throw a grenade against Germans but miss.

wtorek, 21 kwietnia 2015

Pikinierzy z Norymbergi po raz kolejny/ Pikemen from Nuremberg again

 Kolejna podstawka pikinierów z Norymbergi. Nowe figurki zamówione, więc mam nadzieję, że wkrótce zaprezentuję cały, gotowy oddział.
Another stand of Nuremberg pikemen. New figures already ordered, so soon I will have the entire unit.

Figurki Venexia/ Figures Venexia

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Masakra na brodach/ Massacre on the fords (2)

Obie kolumny wojsk imperialnych zbliżające się do brodów znalazły się pod ostrzałem kuszników i część oddziałów została zdezorganizowana.
Both columns of the Imperial forces nearing the fords went under crossbow fire and some units were disorganised.

Na lewej flance rycerstwo zaczęło przeprawiać się przez rzekę, jednak ponosiło ciężkie straty/ On the left flank knights started to ford the river but suffered heavy causalties.

Na prawym skrzydle imperialni byli bardziej ostrożni i próbowali użyć swoich kuszników, jednak bez efektu.
On the right wing Imperials were more cautious and attempted to use their crossbowmen but without effect.

Lewe skrzydło utraciło pierwszą jednostkę rycerstwa, a wkrótce potem kolejną/ Left wing lost one unit of knights and soon after another one.

Gdy na prawym skrzydle Imperialni utracili jeszcze jedną jednostkę rycerstwa uznali, że dalsze ataki są bezcelowe i wycofali się pokonani. Zbuntowani baronowie dzięki silnej pozycji za rzeką odnieśli zwycięstwo. My z kolei doszliśmy do wniosku, że w scenariuszu z przeprawą, aby starcia nie były jednostronne konieczne jest wprowadzenie jeszcze jednego brodu.
When on the left wing Imperials lost another unit of knights they ve decided that further attacks are pointless and retreated. Rebel barons due to strong position behind the river won a victory. We have decided that to avoid further one sided battles it is needed to make one more ford to make situation better for the attacker.


niedziela, 19 kwietnia 2015

Masakra na brodach/ Massacre on the fords (1)

Ponownie miałem okazję zagrać w Impetusa. Tym razem zdecydowaliśmy się na starcie zbuntowanych baronów z wojskami imperialnymi z II połowy XV wieku.

Again I had an opportunity to play Impetus. Now we have decided to play battle between rebel barons and Imperial forces of the second hals of the 15th Century.

 Rebelianci skryli się za dwoma brodami, oczekując ataku. Przygotowali do obony swoich kuszników. Siły imperialne nacierały w dwóch kolumnach mających sforsować rzekę.

Rebels had hidden behind two fords waiting enemy attack. They were prepare to defend them with crossbowmen. Imperial forces were attacking in two columns that were to ford the river.

 Imperialne rycerstwo wspierane przez konnych kuszników. Imperial knights with support of hrse crossbowmen.

 Druga kolumna rycerstwa wspierana przez kuszników i harcowników. Second column of knights supported by crossbomen and skirmishers.

 Konni kusznicy i harcownicy zdezorganizowali się po wykonaniu podwójnego ruchu i niezdaniu testu.
Horse crossbowmen and skirmishers disorganised after making second move and failing cohersion test.

Sytuacja o pierwszych ruchach/ Situation after the initial moves.

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Sztandar Fuggerów/ Fuggers' banner

W renesansie doszło do znacznych zmian społecznych widocznych też na polach bitew. Miejsce piechoty dostarczanej przez szlachtę zajęli najemnicy opłacani przez rodziny takie jak Fuggerowie.

Ta bogata niemiecka rodzina bankierów finansowała naczną część wojsk Ligi Szwbskiej, w tym miejskie milicje. Stąd oddział pikinierów z Norymbergi, który maluję jako drugi dostał sztandar w niebiesko-żółtych barwach Fuggerów.

Szesnastowieczni bankierzy zyskiwali bardzo na znaczeniu. Między innymi dzięki nim cesarz Karol V miał pieniądze na prowadzenie wojen w Italii i nowe zaciągi landsknechtów. W przeciwieństwie do feudalnych rycerzy, którzy musieli utrzymywać się sami, renesansowa piechota składała się zwykle z dobrze płatnych specjalistów, a nawet całych najemnych armii, które bez żołdu potrafiły zmieniać strony konfliktu lub odmówić walki.


Renaissance has brought significant social changes seen also on battlefields. Place of infantry provided by the nobles was taken by mercenaries paid by families such as Fuggers.

This rich German bankers' family was financing great part of Swabian League forces, including city militias. That is why my unit of Nuremberg pikemen has a second banner in blue and yellow colors of the Fugger family.

16th Century bankers were gaining power. I.a. emperor Charles V had money for wars in Italy and new enlistment of landsknechts due to their loans. Contrary to feudal knights, renaissance infantry was often composed of well paid specialists or even entire mercenary armies, which when not paid had a tendency to change sides or refuse to fight.

Jacob Fugger (1459-1525)