czwartek, 29 kwietnia 2010

Starożytni Hiszpanie/ Ancient Spanish


Kolejny element armii kartagińskiej ukończony - tym razem stand Caetratii - lekkiej piechoty "hiszpańskiej", rekrutowanej spośród plemion iberyjskich, Luzytanów (zamieszkujących tereny obecnej Portugalii) oraz Celtyberów. Figurki Magister Militum 10mm.

Starożytni "Hiszpanie" byli często wykorzystywani jako najemnicy w armiach kartagińskich. Stanowili znaczną część piechoty biorącej udział w wyprawie Hannibala na Rzym.

Ich postawa pozwoliła Hannibalowi miedzy innymi podczas bitwy pod Kannami utrzymać centrum szyku do czasu gdy rzymskie oddziały zostały otoczone.


Next element of the Carthaginian army finished. This time a stand of Caetarii - light "Spanish" infantry recruited among Iberian tribes, Lusitans (inhabitants of what is now Portugal) and Celtiberians. Magister Militum 10mm figures.

They were frquently used as mercenaries in Carthaginian armies. They constituted significant part of infantry taking part in Hannibal's attack on Rome.

Their ferocity allowed him during battle of Cannae to hold center of the line until Romans were surrounded.

"Hiszpanie" na swoim terytorium preferowali taktyke partyzancką, walcząc w małych grupach plemiennych

Lekka piechota zarzucała wroga oszczepami. Mogła jednak również atakować wręcz. Niektórzy wojownicy byli uzbrojeni w charakterystyczne miecze falcata.

"Spainiards" on their territory preffered guerilla tactics, fighting in small tribal units.

Light infantry was preferring attack with javelins. However it was also able to fight hand to hand. Some warriors were armed with characteristic falcata sword.

W dalszej perspektywie planuję na bazie "hiszpańskich" najemników w słuzbie Kartaginy przygotować armie Viriatusa - luzytańskiego wodza, który w czasie "Wojny ognia" w latach 146-139 p.n.e. zadał Rzymowi wiele klęsk.

In further perspective I plan to make a new army based on "Spanish" mercenaries in Carthaginian service - army of Viriathus - Lusitan commander during the "Fiery War" who in 146-139 b.c. has beaten Romans many times.


poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Markery do FOG/ FOG markers


Zdecydowałem się wykonać kilka kolejnych markerów dezorganizacji jednostek do Field Of Glory. Oto efekt - polegli i ranni traccy peltaści.

I've decided to make several more unit disorganisation markers for FOG. It's the result - wounded and dead Thracian peltasts.

czwartek, 22 kwietnia 2010

Weterani Hannibala/ Hannibal's veterans


Wróciłem do zawieszonego projektu kartagińskiego. Efektem jest pierwsza jednostka kartagińskiej piechoty - weterani Hannibala. Figurki Magister Militum 10mm moim zdaniem nadają się znakomicie do tworzenia wrażenia zwartych szyków. Jak na tą skalę maja również sporo detali.

I came back to suspended Carthaginian project. This unit of Carthaginian infantry - Hannibal's veterans is an effect.In my oppinion Magister Militum 10mm are great to create impression of massed ranks. Rgarding the scale they are also quite well detailed

Weterani Hannibala to najlepsza piechota w jego armii. W większości pochodzili z ludów libijskich podporządkowanych Kartaginie i zobowiązanych do dostarczania rekrutów. W przeciwieństwie do wiekszości kartagińskiej piechoty, nie byli więc najemnikami.

Wielu Libijczyków brało udział w kartagińskiej inwazji na tereny obecnej Hiszpanii i przyczyniło się do pokonania przez wyrastającego dopiero na wielkiego wodza Hannibala tamtejszych ludów (Luzytanów, Celtyberów i innych).

Hannibal's veterans constituted his best infantry. They were mostly Lybians, so people from tribes dependent from Carthage. That differs them from most of the other Carthaginian infantry, composed of mercenaries.

Many Lybians took part in Carthaginian invasion on what is today's Spain and largely contributed to subjugation of ancient spanish tribes (Lusitans, Celtiberians and others) by Hannibal emergin as a great strategist.

Po rozpoczęciu wyprawy Hannibala przeciwko Rzymowi, a zwłaszcza po pierwszej poważniejszej bitwie pod Trebią w Grudniu 218 roku, weterani coraz częściej korzystali ze zdobycznego rzymskiego rynsztunku, zwłaszcza charakterystycznych tarcz Scutum, hełmów ora kolczug.

Nie korzystali natomiast raczej z pilum. Pozostali jednostka walczacą jako typowi włócznicy, ponieważ do tego byli od poczatku szkoleni. W bitwach, zwłszcza pod Kannami w 216 roku p.n.e., byli wykorzystywani jako siła uderzeniowa i zawsze roznosili w puch słabiej wyszkolonych Rzymian.

After start of Hannibal's campaign against Rome, especially after first big battle of Trebia in December 218 B.C., veterans were gradually beeing reequipped with captured Roman equipement especiall Scutum shields, helmets and mail armour.

However they rather didn't use pilums. They remained classic spearmen because they were best trained for this task. In battle, especially battle of Cannae in 216 B.C. they were used as assault element and were always victorious over less experienced Romans.

środa, 21 kwietnia 2010

Po przerwie/ after the break


Po przerwie w uaktualnianiu bloga przedstawiam zdjęcia moich Traków z ostatniej rozgrywki w FOG a, w walce z siłami Lizymacha.

After the break in updating my blog I present photos of my Thracians during last FOG battle agains Lysimach's forces.

Na pierwszym planie grecka jazda sojusznicza, za nią tracka lekka jazda, procarze oraz getyccy konni łucznicy.

At the front allied Greek cavalry, behind it Thracian light horse, slingers an Getic horse archers.


Więcej zdjęć oraz opis bitwy wkrótce.

More photos and battle report soon.

wtorek, 6 kwietnia 2010

Republikańska broń pancerna/ Republican armour

Ponownie mała odskocznia od tematyki starożytnej.

W roku 1936 armia hiszpańska dysponowała tylko niewielką liczbą francuskich czołgów FT-17 o znikomej wartości bojowej oraz samochodów pancernych Bilbao.

W pierwszych starciach broń pancerna pojawiała się niezwykle rzadko, jednak już wkrótce nacjonaliści otrzymali z Włoch pierwsze tankietki CV33/35, które wzięły udział w atakach na Madryt. Część z nich została zniszczona przez broniące miasta milicje lub zdobyta.

(Na plakacie hasło "19 lipca 1936 i zawsze celem naszej kolumny rozgniecenie faszyzmu)
(On a poster slogan "On 19th of July 1936 and always the aim of our column - smash fascism!")


Again small break between posts on ancient warfare

In 1936 Spanish army had only a small number of French FT-17 tanks with limited combat ability and Bilbao armoured cars.

In first clashes armour was appearing in extremely rare occasions. However soon Nationalists had received Italian CV 33/35 that took part in attack on Madrid where some of them were destroyed or captured by the militias defending the city.

Pierwszym nowoczesnym czołgiem, który pojawił się na polu walki w Hiszpanii był T-26. Związek Radziecki pod koniec 1936 roku rozpoczął dostawy tych maszyn dla sił republikańskich. Już na poczatku przeprowadziły kilka kontrataków. Żadna ze stron nie umiała jednak wykorzystać czołgów. Zwykle były bardziej bronią psychologiczną niż skuteczna militarnie

T-26 was a first modern tank to appear on Spanish battlefields. Soviet Union started supplying Republicans with these tanks at the end of 1936. From the start T-26's conducted several counterattacks. However neither side was able to effectively use tanks. Usually they were rather psychological weapon.Z lewej T-26 w barwach republikańskich. Model Peter Pig 15mm (raczej średnio udany) i o wiele lepiej wyrzeźbiony samochód pancerny BA-6 (prawdopodobnie Stronghold Miniatures - Dawniej SDD).

On the left T-26 in Republican service. Peter Pig 15mm model (not the best one of their range I have to say) and much better sculpted BA-6 armoured car (probably Stronghold Miniatures - formerly SDD).

Do końca wojny z ZSRR dostarcono stosunkowo niewiele, bo około 330 czołgów T-26. Egemplarze zdobyczne były używane również przez siły faszystowskie. Jedyne poważniejsze starcie między czołgami obu stron miało miejsce w marcu roku 1937, kiedy w kilku potyczkach republikańskie T-26 zniszczyły co najmniej kilkanascie włoskich CV33/35

Samochody pancerne BA-6 trafiały do Hiszpanii równiez z ZSRR. Ich liczbę ocenia się na mniej niż 100 sztuk.

Until the end of the war USSR supplied relatively few - about 330 T-26 tanks. Captured machines were also used by Fascist forces. The only bigger clash between tanks took place in March 1937 during battle of Guadalajara when in several clashes Republican tanks destroyed several CV33/35 tankettes.

BA-6 were also delivered to Spain from the USSR. Less than 100 was delivered.