sobota, 29 grudnia 2012

BT-5 korekta/ BT-5 - correction

 

Okazało się, że plansze z których korzystałem przy wykonaniu republikańskiego BT-5 były błędne. Po rzucie oka na materiał zdjęciowy w książce "Spanish Civil War Tanks" (wyd. Osprey) konieczna była korekta. Pojazd został również potraktowany washem.

It has appeared that illustrations I was using to paint the Republican BT-5 were incorrect. After looking at photos at "Spanish Civil War Tanks" (Osprey Publishing) it was clear that the tank needs corrections. I also added some wash. Pojazd w barwach Międzynarodowej Brygady Pancernej, walczacej w bitwie o Fuentes del Ebro w październiku 1937 roku.

Tank in colour scheme of the International Tank Brigade fighting at the battle of Fuentes del Ebro in October 1937.

środa, 26 grudnia 2012

Republikański BT-5/ Republican BT-5

Czołg lekki BT-5 był jednym z rodzajów broni pancernej dostarczonej przez Związek Radziecki Republice hiszpańskiej. Obok czołgu T-26 był najnowocześniejszym tego typu pojazdem używanym w wojnie domowej. Uzbrojony w armatę 45mm był groźny dla wszystkich pojazdów używanych przez nacjonalistów. Nie były jednak zbyt liczne. W armii Republiki był tylko jeden batalion czołgów BT-5, złożony z około 50 czołgów.

Model - Zvezda 1/100 z niewielkimi konwersjami (bardzo dobry model). Załoga - peter pig 15mm

BT-5 light tank was one of the armoured vehicle types delivered by Soviet Union to Republican Spain. Together with T-26 tank it was the most modern tank of the civil war. Armed with 45mm gun it was a match for all nationalist tanks and armoured vehicles. However BT-5 wasn't numerous. There was only one tank batallion using BT-5s numbering around 50 tanks.

Model - Zvezda 1/100 with some minor conversions (very good model). Crew - Peter Pig 15mm.
poniedziałek, 24 grudnia 2012

Macedońscy łucznicy/ Macedonian archers

 Rozpoczynam nowy projekt - armia Lizymacha, jednego z diadochów. Ponieważ Lizymach panował między innymi nad Tracją, jeden z najważniejszych elementów jego armii będą stanowili Trakowie, których już mam gotowych. Dlatego skupię się na przygotowaniu.jednostek "macedońskich", a w zasadzie raczej greckich.

Na początek łucznicy. W żwiecie greckim łuk był uważany za raczej słabą broń. Częściej używano go do polowania niż na wojnie. Jego donośność była mniejsza niż donośność strzału z procy. Ponieważ używano krótkich łuków strzały nie miały również odpowiedniej siły aby pozwolić na przykład na przebicie pancerza, w przeciwieństwie do oszczepów.

Łuczników używano w walce z nieopancerzonym przeciwnikiem, a także tak jak innych rodzajów lekkiej piechoty, do utrzymywania trudnego terenu. Łucznikami zostawali przedstawiciele najbiedniejszych klas, często na co dzień będący pasterzami czy rolnikami.


I,m starting a new project - army of Lysimachus - one of the Diadochi. Because he was a ruler of Thrace my Thracians will be one of the key elements of the army. Now I'm focusing on "Macedonian" units or rather Greek ones. 
First archers. In Greek world bow wasn't an important weapon. It was used rather for hunting than warfare. It's range was smaller than of the sling. Short bows weren't very powerful so force of the arrow was too small to penetrate armour, contrary to for example javelin.

Archers were used primarily to fight against unarmoured enemy and to hold difficult terrain. Archers were usually members of the lower classes, farmers and hgerdsmen.


piątek, 21 grudnia 2012

Brygady Międzynarodowe - dowództwo kompanii/ International Brigades - Company command


Dowództwo kompanii Brygad Międzynarodowych - kapitan (capitan), porucznik (teniente) oraz komisarz polityczny w czarnej skórzanej kurtce. Sztandarowy ze sztandarem Brygad Międzynarodowych (zastanawiałem się nad daniem mu sztandaru konkretnej jednostki, ale stwierdziłem, że tak będzie bardziej uniwersalnie).

 Na początku wojny dowódcami byli najczęściej najbardziej doświadczeni ochotnicy. W przeciwieństwie do milicji nie byli wybierani przez żołnierzy, ale narzucani odgórnie. Z biegiem czasu oznaczało to, że zaczęto ich wyznaczać według klucza politycznego. Wielu zdolnych oficerów zginęło w 1937 roku w wyniku stalinowskich czystek (błędnie niekiedy zwanych komunistycznymi).


Command of the International Brigades company - capitan (capitan), colonel (teniente) and political commisar (in black leather jacket). Standard bearer with generic banner of the International Brigades (I was thinking about standard of the particular unit but decided that it should be versatile).

At the beginning of the war commanders were usually the most experienced volunteers. However contrary to militia units commanders weren't chosen by soldiers but nominated. As time has passed it meant that their nominations started to be politically motivated. Many good officers were killed in 1937 during the Stalinist purges (sometimes wrongly called "communist purges")Emblemat Brygad Międzynarodowych - trójramienna gwiazda.
Emblem of the International Brigades - three pointed star.


poniedziałek, 17 grudnia 2012

CKM Maxim/ Maxim HMG

CKM Maxim 1910 to broń, która była powszechnie stosowana jeszcze w armii rosyjskiej w czasie I Wojny Światowej.W latach 30 XX w. pozostawał on jednak jednym z najlepszych ciężkich karabinów maszynowych, o wiele wytrzymalszym i niezawodnym od wszelkich konstrukcji używanych w armii hiszpańskiej przed 1936 rokiem.

Po rozpoczęciu wojskowej rebelii przeciwko republice jednym z pierwszych rodzajów broni dostarczonym legalnemu rządowi ze Związku Radzieckiego były, obok karabinów Mosin CKMy Maxim.

Broń ta trafiła między innymi do Brygad Międzynarodowych broniących Madrytu.


Maxim 1910 HMG is a weapon that was widely used in Russian army during the I World War. In the 30's it was still one of the best machine guns, much better than HMGs used by the Spanish army before 1936.

After a military rebellion against the republic Maxims were among first weapons (together with Mosin rifles) delivered to legitimate government by the Soviet Union.

This weapon was used also by the International Brigades defending Madrid. 

Maxim jest u mnie wsparciem ogniowym dla plutonu Brygad Międzynarodowych. W czasie wojny domowej w hiszpanii formowano jednak również często osobne plutony KMów.

Figurki Peter Pig, skala 15mm - prawdziwe 15mm, czyli znacząco mniejsze niż używane przeze mnie figurki Xystona czy Venexia Miniatures.

In my force Maxim is a heavy support weapon for the International Brigades platoon, but during the Spanish Civil War HMG platoons were also often created.

Peter Pig 15mm figures - true 15mm, so noticeably smaller than Xyston or Venexia Miniatures..


środa, 12 grudnia 2012

Chłopi się buntują/ Peasants are revolting


Do Czarnej Kompanii dołaczyli pierwsi zrewoltowani chłopi z Rothenburga.
Na terenach okalających miasteczko Rothenburg Wojna Chłopska rozpoczęła się w marcu 1525 roku. Kilkuset chłopów zebrało się protestując przeciwko systemowi feudalnemu, a następnie wkroczyło do Rothenburga. Powstanie poparł miejski proletariat oraz część rzemieślników. Rothenburg stał się jednym z centrów buntu.

Pierwszy stand chłopskich pikinierów ze sztandarem powstańców z Rothenburga, na którym widnieje chłopski but oraz narzędzia rolnicze.


Ponieważ nie miałem dostępu do odpowiednich figurek stand jest ciekawym zestawieniem konwersji. Od lewej znaleźli się na nim: landsknecht z Venexia Miniatures oraz przerobione figurki Xyston'a, które ze starozytności konieczność dziejowa przeniosła w okres renesansu - sztandarowy to ateński wioślarz, a obok niego przerobiony perski piechur oraz tracki oszczepnik.

Black Company was joined by first peasant insurgents from Rothenburg.

In Rothenburg region Peasants War has started in March 1525. Several hundred peasants gathered protesting against the feudal system and entered Rothenburg. They were supported by towns proletariat and some craftsmen. Rothenburg has become one of the centres of the uprising.

First stand of peasant pikemen with Rothenburg standard with peasant's shoe and farming tools.

Because I had no access to adequate figures I had to do some conversions and this set is quite interesting.From the left - Venexia Miniatures landsknecht, and converted Xyston figures, standard bearer was an Athenian rower that changed historical period, like a Persian infantryman and hellenistic Thracian javelinman.