sobota, 29 grudnia 2012

BT-5 korekta/ BT-5 - correction

 

Okazało się, że plansze z których korzystałem przy wykonaniu republikańskiego BT-5 były błędne. Po rzucie oka na materiał zdjęciowy w książce "Spanish Civil War Tanks" (wyd. Osprey) konieczna była korekta. Pojazd został również potraktowany washem.

It has appeared that illustrations I was using to paint the Republican BT-5 were incorrect. After looking at photos at "Spanish Civil War Tanks" (Osprey Publishing) it was clear that the tank needs corrections. I also added some wash. Pojazd w barwach Międzynarodowej Brygady Pancernej, walczacej w bitwie o Fuentes del Ebro w październiku 1937 roku.

Tank in colour scheme of the International Tank Brigade fighting at the battle of Fuentes del Ebro in October 1937.

środa, 26 grudnia 2012

Republikański BT-5/ Republican BT-5

Czołg lekki BT-5 był jednym z rodzajów broni pancernej dostarczonej przez Związek Radziecki Republice hiszpańskiej. Obok czołgu T-26 był najnowocześniejszym tego typu pojazdem używanym w wojnie domowej. Uzbrojony w armatę 45mm był groźny dla wszystkich pojazdów używanych przez nacjonalistów. Nie były jednak zbyt liczne. W armii Republiki był tylko jeden batalion czołgów BT-5, złożony z około 50 czołgów.

Model - Zvezda 1/100 z niewielkimi konwersjami (bardzo dobry model). Załoga - peter pig 15mm

BT-5 light tank was one of the armoured vehicle types delivered by Soviet Union to Republican Spain. Together with T-26 tank it was the most modern tank of the civil war. Armed with 45mm gun it was a match for all nationalist tanks and armoured vehicles. However BT-5 wasn't numerous. There was only one tank batallion using BT-5s numbering around 50 tanks.

Model - Zvezda 1/100 with some minor conversions (very good model). Crew - Peter Pig 15mm.
poniedziałek, 24 grudnia 2012

Macedońscy łucznicy/ Macedonian archers

 Rozpoczynam nowy projekt - armia Lizymacha, jednego z diadochów. Ponieważ Lizymach panował między innymi nad Tracją, jeden z najważniejszych elementów jego armii będą stanowili Trakowie, których już mam gotowych. Dlatego skupię się na przygotowaniu.jednostek "macedońskich", a w zasadzie raczej greckich.

Na początek łucznicy. W żwiecie greckim łuk był uważany za raczej słabą broń. Częściej używano go do polowania niż na wojnie. Jego donośność była mniejsza niż donośność strzału z procy. Ponieważ używano krótkich łuków strzały nie miały również odpowiedniej siły aby pozwolić na przykład na przebicie pancerza, w przeciwieństwie do oszczepów.

Łuczników używano w walce z nieopancerzonym przeciwnikiem, a także tak jak innych rodzajów lekkiej piechoty, do utrzymywania trudnego terenu. Łucznikami zostawali przedstawiciele najbiedniejszych klas, często na co dzień będący pasterzami czy rolnikami.


I,m starting a new project - army of Lysimachus - one of the Diadochi. Because he was a ruler of Thrace my Thracians will be one of the key elements of the army. Now I'm focusing on "Macedonian" units or rather Greek ones. 
First archers. In Greek world bow wasn't an important weapon. It was used rather for hunting than warfare. It's range was smaller than of the sling. Short bows weren't very powerful so force of the arrow was too small to penetrate armour, contrary to for example javelin.

Archers were used primarily to fight against unarmoured enemy and to hold difficult terrain. Archers were usually members of the lower classes, farmers and hgerdsmen.


piątek, 21 grudnia 2012

Brygady Międzynarodowe - dowództwo kompanii/ International Brigades - Company command


Dowództwo kompanii Brygad Międzynarodowych - kapitan (capitan), porucznik (teniente) oraz komisarz polityczny w czarnej skórzanej kurtce. Sztandarowy ze sztandarem Brygad Międzynarodowych (zastanawiałem się nad daniem mu sztandaru konkretnej jednostki, ale stwierdziłem, że tak będzie bardziej uniwersalnie).

 Na początku wojny dowódcami byli najczęściej najbardziej doświadczeni ochotnicy. W przeciwieństwie do milicji nie byli wybierani przez żołnierzy, ale narzucani odgórnie. Z biegiem czasu oznaczało to, że zaczęto ich wyznaczać według klucza politycznego. Wielu zdolnych oficerów zginęło w 1937 roku w wyniku stalinowskich czystek (błędnie niekiedy zwanych komunistycznymi).


Command of the International Brigades company - capitan (capitan), colonel (teniente) and political commisar (in black leather jacket). Standard bearer with generic banner of the International Brigades (I was thinking about standard of the particular unit but decided that it should be versatile).

At the beginning of the war commanders were usually the most experienced volunteers. However contrary to militia units commanders weren't chosen by soldiers but nominated. As time has passed it meant that their nominations started to be politically motivated. Many good officers were killed in 1937 during the Stalinist purges (sometimes wrongly called "communist purges")Emblemat Brygad Międzynarodowych - trójramienna gwiazda.
Emblem of the International Brigades - three pointed star.


poniedziałek, 17 grudnia 2012

CKM Maxim/ Maxim HMG

CKM Maxim 1910 to broń, która była powszechnie stosowana jeszcze w armii rosyjskiej w czasie I Wojny Światowej.W latach 30 XX w. pozostawał on jednak jednym z najlepszych ciężkich karabinów maszynowych, o wiele wytrzymalszym i niezawodnym od wszelkich konstrukcji używanych w armii hiszpańskiej przed 1936 rokiem.

Po rozpoczęciu wojskowej rebelii przeciwko republice jednym z pierwszych rodzajów broni dostarczonym legalnemu rządowi ze Związku Radzieckiego były, obok karabinów Mosin CKMy Maxim.

Broń ta trafiła między innymi do Brygad Międzynarodowych broniących Madrytu.


Maxim 1910 HMG is a weapon that was widely used in Russian army during the I World War. In the 30's it was still one of the best machine guns, much better than HMGs used by the Spanish army before 1936.

After a military rebellion against the republic Maxims were among first weapons (together with Mosin rifles) delivered to legitimate government by the Soviet Union.

This weapon was used also by the International Brigades defending Madrid. 

Maxim jest u mnie wsparciem ogniowym dla plutonu Brygad Międzynarodowych. W czasie wojny domowej w hiszpanii formowano jednak również często osobne plutony KMów.

Figurki Peter Pig, skala 15mm - prawdziwe 15mm, czyli znacząco mniejsze niż używane przeze mnie figurki Xystona czy Venexia Miniatures.

In my force Maxim is a heavy support weapon for the International Brigades platoon, but during the Spanish Civil War HMG platoons were also often created.

Peter Pig 15mm figures - true 15mm, so noticeably smaller than Xyston or Venexia Miniatures..


środa, 12 grudnia 2012

Chłopi się buntują/ Peasants are revolting


Do Czarnej Kompanii dołaczyli pierwsi zrewoltowani chłopi z Rothenburga.
Na terenach okalających miasteczko Rothenburg Wojna Chłopska rozpoczęła się w marcu 1525 roku. Kilkuset chłopów zebrało się protestując przeciwko systemowi feudalnemu, a następnie wkroczyło do Rothenburga. Powstanie poparł miejski proletariat oraz część rzemieślników. Rothenburg stał się jednym z centrów buntu.

Pierwszy stand chłopskich pikinierów ze sztandarem powstańców z Rothenburga, na którym widnieje chłopski but oraz narzędzia rolnicze.


Ponieważ nie miałem dostępu do odpowiednich figurek stand jest ciekawym zestawieniem konwersji. Od lewej znaleźli się na nim: landsknecht z Venexia Miniatures oraz przerobione figurki Xyston'a, które ze starozytności konieczność dziejowa przeniosła w okres renesansu - sztandarowy to ateński wioślarz, a obok niego przerobiony perski piechur oraz tracki oszczepnik.

Black Company was joined by first peasant insurgents from Rothenburg.

In Rothenburg region Peasants War has started in March 1525. Several hundred peasants gathered protesting against the feudal system and entered Rothenburg. They were supported by towns proletariat and some craftsmen. Rothenburg has become one of the centres of the uprising.

First stand of peasant pikemen with Rothenburg standard with peasant's shoe and farming tools.

Because I had no access to adequate figures I had to do some conversions and this set is quite interesting.From the left - Venexia Miniatures landsknecht, and converted Xyston figures, standard bearer was an Athenian rower that changed historical period, like a Persian infantryman and hellenistic Thracian javelinman.piątek, 30 listopada 2012

Brygady Międzynarodowe - 3 drużyna/ International Brigades 3rd team

Trzecia drużyna Brygad Międzynarodowych wraz z LKMem. Tym razem w drużynie znalazł się dynamitard (dynamitero) żołnierz przenoszący ładunki wybuchowe (w czarnej, skórzanej kurtce i czapce). Zwłaszcza na początku wojny większość tych ładunków stanowiły butelki z benzyną. Milicje antyfaszystowskie w warsztatach prowadzonych przez związki zawodowe wytwarzały również granaty własnej konstrukcji.

Third team of the International Brigades with LMG. This time team includes a dynamitero - a soldier carrying explosives (one in black leather jacket and with a cap). Especially at the beginning of the war most explosives used were just bottles with petrol. Antifascist militias were also using trade union operated workshops to manufacture thei own constructions of grenades.LKM to Hotchkiss 1922 produkcji francuskiej.
LMG is a Hotchkisss 1922 - a French construction.środa, 28 listopada 2012

Potyczka w Normandii/ Skirmish in Normandy

Kilka zdjęć z rozegranej ostatnio przez nas potyczki w Force on Force. Brytyjska i niemiecka piechota starły się na polach Normandii (nietypowo bo w skali 20mm).

Brytyjczycy mieli za zadanie doprowadzić do jednego z punktów obserwatorów artyleryjskich i utrzymać ich tam przez co najmniej dwie tury. Niemcy z kolei wykonywali rozpoznanie terenu, w związku z czym musieli sprawdzić każdy z trzech kluczowych punktów na polu walki.

Few photos of the recent Force on Force game we,ve played. British and German infantry clashed on the fields of Normandy (in unusuall 20mm scale).
British mission was to escort artillery observers to one of the three points on the battlefield. Germans had to scout the battlefield entering all three victory locations.

 Już na początku brytyjczycy dzięki szczęśliwemu ciągnięciu katy wydarzenia otrzymali wsparcie czołgu
At the beginning British drew a lucky card - a tank support.

Dwie grupy brytyjskich piechurów nacierają. Głównym celem jest farma po lewej - jeden z punktów do którego należało doprowadzić obserwatorów.
Two  British teams advance. Their main goal is to capture the farm, an objective for the observers.


Niemcy od początku pechowi. Przypadkowy ostrzał własnych możdzierzy zabija dwóch piechurów, a kolejnego ciężko rani.
Unlucky Germans suffered from friendly mortar fire - 2 KIA, 1 seriously wounded.

 Drugia grupa niemieckich piechurów naciera w kierunku farmy/ Second German fireteam advances towards the farm

Brytyjrzycy posuwają się pod osłoną czołgu. Nie napotykają oporu, ponieważ połowa sił niemieckich została przygwożdżona ostrzałem moździerzy.
British advance covered by tank. They do not meet any resistance because german unit was pinned by mortar fire.

Czołg wychodzi na flankę ostrzelanej wcześniej grupy niemieckich piechurów, ci zdezorganizowani wycofują się, pomimo że ostrzał z KMu okazuje się nieskuteczny.
Tank on the flank of previously pinned Germans that retreat disorganised. MG fire however is ineffective.

Druga grupa Niemców oraz wspierający ją KM w zabudowaniach. Niestety kolejny pech. Przy wymianie ognia kolejna karta obniżająca jego skuteczność. Drużyna z KMem zostaje wyeliminowana z walki.

Second unit of Germans and the MG team in the farm. Another bad luck - they draw card limiting efficiency of fire. MG team is eliminated by British fire.

Niemcy próbowali jeszcze ratować jedyną nieprzygwożdżoną drużynę wycofując się, jednak dostali się pod ogień. Na sam koniec udało im się zabić jednego brytyjskiego piechura, jednak był to ich jedyny sukces.

Rozgrywka była jedną z najbardziej jednostronnych jakie zdarzyło mi się toczyć. Zginęło 6 Niemców, 3 został ciężko rannych, reszta, gdybyśmy grali dalej zapewne dostałaby się do niewoli. Straty Brytyjczyków to jeden zabity. Obserwatorzy wykonali swoje zadanie.

Germans tried to save themselves by retreating the only not pinned fireteam. However in the process they're stopped by the British fire. At the end germans manage to kill one british infantrman. It was their only success.

The game was one of the most one sided I've ever played. 6 Germnans KIA, 3 seriously wounded and rest if we continued playing would be captured. British observers had completed their mission. 

poniedziałek, 26 listopada 2012

Setny post/ 100th post


Setny post na moim blogu w tym roku. Postanowiłem, że powinien dotyczyć głównego tegorocznego projektu - armii imprialnej z wojen włoskich, a dokjładniej mówiąc landsknechtów.

Na konkurs modelarski ogłoszony przez portal www.strategie.net.pl  wykonałem trzy dodatkowe standy landsknechtów. Będą przydatnym wzmocnieniem do dwóch oddziałów landsknechtów, które dotąd wykonałem.

Pikinierzy mieli to do siebie, że atakowali w wielkich, zwykle bardzo głębokich formacjach. Liczba szeregów była ważna przy przepychaniu przeciwnika, a także uzupełnianiu strat. W odpwoedniej chwili dobrze wyszkoleni żołnierze bytli w stanie również rozszerzyć formację. Była ona bardziej manewrowa niż się to mogło wydawać.
Landsknechci byli zawodowymi najemnikami, szkolącymi się przez cały czas (może z wyjątkiem częstych momentów plądrowania i rabowania). Ich życie upływało od kampanii do kampanii. Pomimo że cesarz próbował ograniczyć im możliwości zaciągania się, trafiali do różnych armii, w tym również walczących z wojskami cesarskimi.

 

100th post on my blog in this year. I've decided that it had to be related with my main project this year - Imperial army from Italian Wars, or more precisely - landsknechts.

www.strategie.net.pl portal has announced a modelling competition. I've prepared three additional stands of landsknechts. They will be a valuable addition to my two already finished battlegroups.

Pikemen were attacking in big and deep formations. Number of ranks was very important while pushing away the enemy or filling gaps in front ranks. In certaim moment well trained unit of landknechts was also able to expand its front. They were more manouverable than it appeared. 
Landsknechts were professional mercenaries training all the time (except for when they were pillaging and looting). Their life was a cycle of campaigns. Emperror tried to limit their freedom of enlistment. Hwever they enlisted various armies including ones that were fighting against the Empire.

piątek, 23 listopada 2012

Brygady Międzynarodowe - 2 druzyna/ International Brigades 2nd team


Kolejna grupa żołnierzy Brygad Międzynarodowych.

Zwracam uwagę na hełmy. Wiekszość nosi hiszpański hełm M1926, bardzo rozpowszechniony w jednostkach armii regularnej przed 1936 rokiem. Jeden ma o wiele rzadszy czechosłowacki hełm M30. Trafiły one przede wszystkim do sił republikańskich juz w czasie wojny.

Podobnie jak w przypadku mundurów w czasie wojny domowej w wielu jednostkach, a nawet kompaniach czy plutonach były uzywane różne hełmy oraz inne elementy wyposażenia.


Another group of International Brigades soldiers.

Helmets are worth noticing. Most have Spanish M1926 Spanish helmet common among regular army units before 1936. One however has more rare Czechoslovak M30 helmet. They were used mostly by the Republican forces during the war.

Similarly as with uniforms, during the Civil War many units used various helmets even in one company or platoon. 

Na zdjęciu żołnierz złożonego między innymi z niemieckich i austriackich antyfaszystów batalionu Ernsta Thalmanna (wchodzącego w skład XI Brygady Międzynarodowej) w hełmie M1926.

On the photo soldier of Ernst Thalmann Battalion (composed of German and Austrian antifascists, being part of the XI International Brigade) soldier wearing M1926 helmet.

niedziela, 18 listopada 2012

Brygady Międzynarodowe/ International Brigades

Mój blog był ostatnio poświęcony jedynie wojnom epoki renesansu. Czas na mały przerywnik.

Ponieważ zaczęliśmy w kilka osób grywać w Force on Force postanowiłem sięgnąć po nietypowy temat - wojnę domową w Hiszpanii 1936-1939.

Wynikiem jest pierwsza drużyna Brygad Międzynarodowych. Więcej na temat tła historycznego wkrótce. Na razie kilka słów o wyposażeniu. Ci żołnierze mają używane w hiszpańskiej armii charakterystyczne francuskie hełmy adrian. Mundury nie są jednolite. Ze względu na braki w zaopatrzeniu obie strony wojny domowej, zwłaszcza na jej poczatku, używały takich mundurów, do jakich miały dostęp. W Brygadach Międzynarodowych wielu ochotników szło na front nawet w cywilnych kurtkach czy spodniach.

Recently my blog was oriented only on renaissance warfare, It's time for a small break.

Because we have several people playing Force on Force I've decided for an unusual subject - Spanish Civil War 1936-1939.

I present first fireteam of the International Brigades. More on historical background to follow. Now few words about equipment. These soldiers have French adrian helmets widely used by the Spanish army. Uniforms vary because both sides, especially at the beginning of the war, were used all available uniforms. In the International Brigades many volunteers went to front even in civilian jackets or trousers.

Figurki Peter Pig 15mm/ Figures are 15mm from Peter Pig

sobota, 10 listopada 2012

Lekka jazda w komplecie/ Light horse completed


Oddział lekkiej jazdy w komplecie.

W związku z tym kilka słów o działaniu tej formacji w czasach renesansu. Najczęściej była ona wyposażona w jakąś broń strzelecką (np. tak jak w tym przypadku w broń palną).

Użycie broni palnej w XVI wieku przez jeźdźców było bardzo trudne. Mogli on praktycznie oddać tylko jeden strzał, ponieważ ponowne załadowanie broni lontowej w trakcie walki raczej nie było możliwe. Zamki kołowe, które powstały w początkach XVI wieku, działające bez potrzeby używania lontu były bardzo rzadkie i skomplikowane w użyciu. Lekką jazdę wyposażano więc również w broń do walki wręcz. Jak widać ci jeźdźcy mają miecze i pancerze, z powodzeniem mogą więc nawet szarżować na lekką piechotę czy jazdę przeciwnika.

 


Light horse unit completed

Now few words about this formation in renaissance warfare. Usually it had some sort of ranged wapons (in this case firearms).

Use of firearms by 16th Century cavalry was very difficult. In practice they were usually able to fire just once, because loading matchlock rifle during the fight on horseback was rather impossible. Wheellocks invented at the beginning of the 16th Century allowing use of firearms without fuse were few in numbers and comlicated in use. That's why light horse was also equipped for melee combat. As you can see these horsemen have swords and armour co they can charge enemy light foot of light horse.