poniedziałek, 28 lutego 2011

Kapadocja - kawaleria/ Kappadokia - cavalry

Przedostatni element armii kapadockich Ariartydów - kawaleria złożona z możnych.
Do ukończenia pozostał tylko jeden element kawalerii.

11th element of Ariarathid Kappadokians - cavalry composed of nobles.
I have only one cavalry element to finish.

czwartek, 24 lutego 2011

Ariartydzki generał/ Ariarathid general

Element generalski zwykle jest najbardziej efektowną częścią armii. Kapadocka armia Ariartydów nie jest tu wyjątkiem.

Generał i towarzyszący mu kawalerzyści łączą w swoim ubiorze elementy kapadockie oraz perskie. Kapadockie są nakrycia głowy oraz szaty. W opancerzeniu widać natomiast wyraźne wpływy perskie, takie jak charakterystyczne łuskowe fartuchy, chroniące nogi jeźdźca. Towarzyszący dowódcy kawalerzyści maja również pancerze chroniące górną część ciała.

Z Persji pochodzi również stosowany przez kapadockich jeźdźców pancerz dla konia. Składa się on z dwóch części. Pierwsza to fartuch chroniący przednią część ciała, najbardziej narażoną w walce. Drugi element chroni głowę. Mamy tu do czynienia z jego dwoma typami. Koń generała i jeźdźca po prawej ma go wykonanego z łusek, natomiast jeźdźca po lewej z jednej płyty.

General's element is usually a most eye catching element of the army. It is also the case with Ariarathid Kappadokians.

General and cavalrymen that accompain him have elements of both Kappadokian and Persian origin. Their clothes and caps are Kappadokian. Armour comes from Persia. Armoured scale skirts protecting riders legs are an example. Cavalrymen accompaining general have also armour protecting their torsoes.

Also horse armour comes from Persia. It is composed of two parts - a scale skirt protecting front part of horse's body. Second element protects its head. We have two types here - one scale and one made of armour plate.


poniedziałek, 21 lutego 2011

Kapadocja - jeszcze trzy do końca/ Kappadokia - three more to go

Do ukończenia armii kapadockiej do DBA (II/14) pozostały mi jeszcze trzy elementy kawalerii, a to za sprawą ukończenia podczas weekendu jednego oddziału lekkiej jazdy.

Przy okazji wykonywania podstawki do tego elementu skorzystałem z materiału poleconego na blogu Yori'ego czyli specjalnie przygotowanych kępek wysokiej trawy. Ten produkt firmy Fredericus Rex składa się z elementów naklejonych na specjalne paski. Wystarczy kropla kleju i umieszczenie ich na podstawce aby uzyskać bardzo realistyczny efekt.

Trawa ta ma tylko jedną, ale za to znaczącą wadę - cenę. Niestety wargaming nie należy do tanich hobby. Może czas zacząć się domagać podwyżki pensji?

I have only three elements to go to finish three cavalry elements for my DBA Kappadokian army (II/14). During weekend I've painted one stand of light horse.

When finishing this stand I've used product that I saw on Yori's blog
- specially prepared high grass. This product of Fredericus Rex company is made of elements placed on special stripes. All you have to do is to glue them to the stand to get a very realistic effect.

This grass has only one but important drawback - price. Unfortunately wargaming is not among cheapest hobbies. Maybe it's high time to demand salary rise?

sobota, 19 lutego 2011

Powrót do Kapadocji/ Back to Kappadokia

Aria kapadockich Ariartydów do DBA (II/14) wzbogaciła się ostatnio o nowe elementy
My Ariarathid Kappadokian DBA army (II/14) got two new elements.
Na początek lekka jazda. Mieszkańcy Kapadocji nie byli tak znanymi jeźdźcami jak sami Persowie czy Scytowie. Jednak lekka jazda była częścią ich armii.

Jeźdźcy noszą typowe dla regionu skórzane czapki. Są uzbrojeni w oszczepy, tak jak większość formacji ówczesnej lekkiej jazdy. Do tego typu formacji powoływano mniej znaczących możnych, mogących sobie pozwolić na zakup koni, ale nie pancerza.

First light horse. Kappadokian were not as famous for their light horse as Persians or Scythians. However they used such formation in their armies.

Riders were typical Kappadokian leather caps. They are armed with javelins - most common weapon of light horse formations. This type of cavalry was recruited among lesser nobles who could afford to buy a horse but didn't have enough money to purchase armour.
Poza tym kolejny, szósty oddział górali (auxilii) czyli ostatnia jednostka piechoty. Do wykonania pozostały jeszcze cztery oddziały - jeden lekkiej jazdy i trzy kawalerii, w tym dowódca i jego gwardia.

I also present next (sixth) unit of hillmen (auxilia) the last infantry unit of this army. I still have four elements to go - one more light horse and three cavalry, including general and his guard.

piątek, 18 lutego 2011

Turniej DBA (cz.3)/ DBA tournament (3)

Po kilkudniowej przerwie ostatnia część relacji z turnieju DBA. Przerwa była spwowodowana czynnikami ode mnie niezależnymi, czyli wstrętem do komputera wynikającym z tego ile zadań w pracy musiałem wykonywać przed ekranem.

Wszystko wróciło jednak do normy.

After few days of break last part of the report from the DBA tournament. Break was caused owing to circumstances beyond my control - I simply had so many tasks at work that I've already started to feel repulsion to computer.

Fortunately everything is back to normal again

Ostatnia bitwa przeciwko Madziarom, dowodzonym przez Tsara . W tym sezonie Trakom udało się już pokonać tą armię. Niestety okazało się, że mój przeciwnik dobrze odrobił poprzednią lekcję. Przez większość rozgrywki panował pat. Kawaleria obu stron nawet nie weszła do walki.

Last battle agains Magyars led by Tsar . I,ve already managed to defeat this army in this season. However it came out that my adversary has learned from this lesson. For most of the game there was a stalemate situation. Cavalry of both sides didn't see any combat.

Walka toczyła się na lewym skrzydle Traków w lesie i między lasem a wzgórzem. Madziarzy zręcznie wykorzystali swoją piechotę i udało im się zniszczyć trzy oddziały trackiej auxilii. W tym momencie upłynął przewidziany na rozgrywkę i bitwa zakończyła się remisem.

Fighting took place on Thracian left wing in the forrest and between forrest and the hill. Magyars wisely used their infantry and managed to kill three units of Thracian auxilia. In this momen time for the battle has ended and it was declared a draw.

Ostatecznie ten turniej wypadł dla mnie najgorzej w tym sezonie. 7 miejsce na 10 uczestników. Nadal mam jednak 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji i pierwsze w kategorii zabójcy generałów.

This tournament appeared to be my worst in this season. I ended 7th out of 10 participants. However I'm second in the overall clasification and a leader in cathegory killer of generals.

poniedziałek, 14 lutego 2011

Turniej DBA (cz.2)/ DBA tournament (2)

W kolejnej bitwie Trakowie stanęli naprzeciw przepięknie pomalowanej armii Wikingów dowodzonej przez Inkuba Oczywiście dzięki niższej agresji Trakowie wystawiali teren, co jak się okazało było w tej rozgrywce bardzo ważne.

Wikingowie sformowali linię i zajęli wzgórze. Pierwsze walki na lewym skrzydle Traków przyniosły pierwsze straty. Trakowie utracili jedną lekką jazdę, a Wikingowie element piechoty z mieczami.

In next battle Thracians were facing Inkub's superbly painted Vikings. Thanks to lower aggression Thracians won terrain placing what proved to be crucial in this battle.

Vikings formed a line and occupied the hill. First blood was spilled on Thracian left flank. Thracians lost one light horse element and Vikings blade element.

Jeden oddział lekkiej jazdy przebił się na tyły Wikingów i spychał jeden z ich oddziałów z mieczami w kierunku obozu. Starcia te nie były jednak rozstrzygające. Ważne było natomiast zajęcie przez tracką lekką piechotę wzgórza po lewej i odepchnięcie od niego jednego oddziału przeciwnika.

One unit of Thracian light horse broke through Viking lines and was pushing back one of their blades elements towards the camp. However this clash wasn't decisive. Battle was decided by attack of psiloi, who occupied the hill on the left and pushed back counterattacking enemy.


Do lekkiej piechoty dołączyła na wzgórzu auxilia. Wikingowie próbowali zwiększyć swoje szanse blokując jej drogę odwrotu przy ataku, ale nie udało im się. W ostatniej turze tracka kawaleria dowodzona przez generała zniszczyła kolejny element mieczy, jedna tracka auxilia wybiła auxilię Wikingów, a kolejna, widoczna na zdjęciu starła się z ich dowództwem, zabijając kontratakującego wodza i jego gwardię.

Zwycięstwo!

Psiloi were joined on the hill by auxilia. Vikings were trying to block the retreat of auxilia in case of fight but they weren't succesfull. In last round Thracian cavalry comand destroyed one blades element, Thracian auxilia destroyed viking auxilia, and units seen on the photograph clashed with counterattacking Viking commander killing him with his guard.

Victory!

niedziela, 13 lutego 2011

Turniej DBA (cz.1)/ DBA tournament (1)

Wczoraj odbył się w Warszawie turniej DBA. Wielkie podziękowania dla organizatorów za jego sprawne przygotowanie i świetną zabawę.
Do walki ponownie wystawiłem armię tracką.

Yesterday there was a DBA tornament in Warsaw. Many thanks for organisers for preparing it very well ang great fun.
I've fielded Thracian army again.

Pierwszą grę wygrałem walkowerem ponieważ mój przeciwnik nie zdążył dotrzeć na czas

First game was a walkover for me because my adversary failed to arrive on time


Wściekły tracki dowódca poszukuje przeciwnika/ Angry Thracian commander in search for the enemy.

W międzyczasie wojownicy w obozie wykorzystują wolny czas aby poćwiczyć strzelanie z procy i oczywiście pić wino.
In the meantime warriors in a camp use their free time to practice slinging and of course drink wine.

Pierwsza gra - Trakowie przeciwko późnośredniowiecznej Francji (French Ordonance) prowadzonej przez Raleena. Zawsze zadziwiała mnie abstrakcyjność niektórych pojedynków turniejowych.
First real game - Thracians against French Ordonance (led by Raleen). I always wondered how abstract are some duels during tournaments

Picie wina nie posłużyło Trakom. Przeprowadzili zmasowany atak, mając spore szanse na zwycięstwo, ponieważ lekkiej jeździe wystarczyło wygranie walki aby od razu zniszczyć rycerstwo. Niestety sztuka ta udała się tylko z jednym elementem przeciwnika. Pozostałe ruszyły do kontrataku, łamiąc szyk Traków i zapewniając Francuzom zwycięstwo 4 do 1.

Drinking wine didn't have a good effect on Thracians. They attacked having good perspective of winning, because light horse could instantly kill knights. However only one enemy element was killed and rest counterattacked giving French victory 4 to 1.

wtorek, 8 lutego 2011

Kapadocja - ciąg dalszy/ Kappadokia - next part

Powoli kończę pracę nad kapadocką piechotą. Oto kolejny, przedostatni element kapadockich górali. W kolejce czeka, to co w tej armii najefektowniejsze, czyli kawaleria.

I slowly finish work on Kappadokian infantry. It's the next element of Kappadokian hillmen. After finishing infantry I will paint what is most colourful and eye-catching - cavalry.
Przygotowując ten element doszedłem do wniosku, że zdecydowanie wolę figurki, które są odlewane bez broni drzewcowej - między innymi dlatego że pozwala to uniknąć monotonii. Armia mająca wiele takich samych elementów może wydawać się nudna, ale wystarczy pokombinować, aby kazda figurka była nieco inna. Kapadoccy górale Xystona mieli tylko trzy pozy. Konwertowanie byłoby zbyt pracochłonne, więc popracowałem nad ułożeniem włóczni. Specjalnie przykleiłem je tak, aby kazda była pod nieco innym kątem.

While working on this element I decided that I really prefer figures casted without polearms - also because they allow to avoid monothony. Army with many same elements may appear boring. However it's enough to do some work to make figures differ. Xyston's Kappadokian hillmen had only three poses, so I've decided to work on sperars rather than converting figures. Purposedly I glued spears to have various angles.

czwartek, 3 lutego 2011

Piąty element/ Fifth element


To już piaty element armii kapadockiej dynastii Ariartydów do DBA. Kolejni górale uzbrojeni w oszczepy i miecze zapewnią jej sprawność działania w trudnym terenie.

It's a fifth element of my Ariarathid Kappadokian DBA army. Another unit of hillmen armed with javelins that will allow this army to act well in difficult terrain.
Skoro mowa o terenie, kilka słów o Kapadocji. Zajmuje ona centralną część Azji mniejszej. Z południa jest ograniczona górami Taurus, na wschodzie górną częścią biegu Eufratu oraz Wyżyną Armeńską. Na północy wpływy Kapadocji sięgały południowych wybrzeży Morza Czarnego.

Kapadocja to region w większości wyżynny i górski. Miasta były nieliczne. Największe z nich Mazaca było siedzibą kapadockich królów.
Mimo niesprzyjającego, suchego klimatu, trudnego terenu, Kapadocja była ważna ze względu na strategiczne położenia. w czasach imperium perskiego przebiegała przez nią Droga Królewska łącząca wschód i zachód imperium.

Speaking about terrain - few words on Kappadokia. It is located in Central Asia Minor. from the south it is bordering Taurus Mountains, from the East upper Euphratus and Armenian Highland. On the north Kappadokian influences stretched to the south coasts of the Black Sea,

Kappadokia is a hilly and muntaneous region. Cities were not numerous. The biggest Mazaca was a capital of Ariarathid kings. Despite hostile dry climate and difficult terrain Kappadokia was strategically important. It was crossed by the Persian Royal Road connecting eastern and western part of the Empire.