piątek, 31 stycznia 2014

Potyczka w Normandii/ Skirmish in Normandy (1)

W ostatni weekend ponownie miałem okazję zagrać w Chain of Command. Tym razem walki we Francji. Niemcy próbują kontrataku na skrzyżowanie zajęte przez amerykańską piechotę.

Last weekend I had an opportunity to play Chain of Command again.. This time fighting in France. Germens counterattack and try to retake the crossroads defended by the US infantry.

 Skrzyżowanie dwóch ważnych dróg gdzieś w Normandii. Niemiecka kompania piechoty otrzymała rozkaz odbicia tego terenu z rąk aliantów.
Crossroads somewhere in Normandy. German Infantry company got an order to clear the area of Allied forces.

Pierwsze trzy sekcje niemieckiej piechoty wyłaniają się z zarośli i zmierzają w kierunku zabudowań. 
First three sections of German infantry emerge from the forrest and head towards buildings.

Jedna sekcja naciera wzdłuż drogi, osłaniana przez karabin maszynowy.
One section advances along the rad covered by the machinegun

Amerykańska sekcja piechoty oraz drużyna z BARem rozpoczynają ostrzał.
US infantry section and BAR team start to shoot at advancing Germans.

 Niemiecka piechota przygwożdżona ogniem. Traci też jednego zabitego. Jakby tego było mało ranny zostaje dowodzący nią podoficer.
German infantry is pinned. section looses one killed and commanding NCO is wounded.

 Do walki wchodzą kolejne siły. Nadjeżdża niemiecki Pz IV. Amerykanie wystawiają kolejną sekcję piechoty. Ostrzał rozpoczyna też ich moździerz.
Skirmish is joined by more forces German Pz-IV arrives. US side places one more infantry section. Their mortar starts shelling the enemy. 

 Na pole walki przybywa Pz-IV z dowódcą/ Pz-IV with commander arrives at the battlefield.

W wyniku ostrzału amerykańska seksja BARa traci dwóch ludzi i wycofuje się. Piechota z powrotem kryje się za murem.
During firefight US BAR team looses two men and retreats. Infantry takes cover behind the wall.

niedziela, 26 stycznia 2014

Chłopscy pikinierzy/ Peasant pikemen


Przybywa pomalowanych standów pikinierów.

Tym razem konwersjie perskiej piechoty Xystona połączone z figurką pikiniera z Old Glory.

Przy tej okazji kilka słów o kolorze chłopskich ubiorów w szesnastowiecznych Niemczech. Najbardziej powszechne były oczywiście kolory szare. Ubrania jeśli już barwiono to na kolory oliwkowe, brązowe czy w przypadku bardziej reprezentacyjnych kremowy.

Kolory takie jak śnieżnobiały, czerwony czy amarantowy były zarezerwowane dla szlachty. Aby urozmaicić ten oddział postawam się "ubrać" kolejnych pikinierów właśnie w takie zdobyczne ubrania.


Number of pikemen stands is increasing

This time conversion of Persianss from Xyston was combined with Old Glory pikeman figure.

At this occasion few words about colours of peasants' outfits in 16th Century Germany. The most common were grey fabrics. Sometimes they were dyed olive, or brown colours. The more representative clothes were sometimes creamy.


Colours such as true white or red were restricted to nobility. To make the unit more eye-catching I'll try to "dress" several pikemen in such captured clothes.

wtorek, 21 stycznia 2014

Moździerz 81mm - konwersja/ 81mm mortar - conversionNiezadowolony ze słabej jakości modeli moździerzy Forged in Battle postanowiłem wykorzystać jeden z nich do wykonania konwersji.

Chciałem wykonać możdzierz Valero Modelo 1933 81mm uzywany przez obie strony Wojny Domowej.

Z oryginalnego modelu zostawiłem tylko lufę. Z hartowanego drutu i cienkiego pleksi wykonałem podstawę moździerza.


Not content from low quality of Forged in Battle mortars I've decided to make a conversion. My choice was Valero Modelo 1933 81mm mortar used by both sides of the SCW.

I've left only the barrel from the original model. Other parts are made from hardened wire and thin plasticard.

niedziela, 19 stycznia 2014

Wojna Domowa w Hiszpanii - Moździerz 81mm/ Spanish Civil War - 81mm mortar


Szykuję się do grania potyczek z Wojny Domowej w Hiszpanii w systemie Chain of Command. Ponieważ trafiłem na listy jednostek dedykowane do tego systemu czas na uzupełnienie braków - przede wszystkim broni wsparcia.

Pierwszym dodatkiem do kompanii Brygad Międzynarodowych będzie moździerz 81 mm. (pasujący również do innych sił regularnych obu stron).

Moździerze różnych typów były używane w czasie wojny domowej raczej rzadko. Zwykle były to możdzierze 60mm, ale zdarzały się też 81 mm.

Figurki to przerobieni Rosjanie z Forged in Battle. Trzeba było zmienić im nakrycia głowy, dodać kieszenie do mundurów i jak najbardziej pasują do wojsk hiszpańskich. Niestety figurki moim zdaniem trochę roizczarowują. Zwłaszcza ładowniczy ma bardzo nieforemną głowę i jest nieco za duży w porównaniu do pozostałych figurek.

Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.


I'm getting ready to play Spanish Civil War skirmishes in Chain of Command system. I downloaded forces compositions dedicated for this system and it's time to make some additions to units I already have - above all support weapons.

First addition is an 81 mm mortar for my International Brigades company (suitable also for other regular units of both sides).

Mortars of various types were used during the SCW but quite rarely. Usually these were light 60mm mortars but 81mm ones were also available.

Crew was converted from Forged in Battle Russians. I needed to change their headgear and add pockets to their uniform to give them Spanish look. Unfortunately in my opinions these figures have rather disappointing sculpt. Especially the loader has too large head and is much too tall for this scale.

If you don't have what you like, you have to like what you have.

środa, 15 stycznia 2014

Pod znakiem pługa/ Under the sign of the plough


Kolejna podstawka chłopskich pikinierów. Tym razem dowództwo ze sztandarem wzorowanym na widniejącym na jednej z kart 12 Artykułów wspomnianych w poprzednim poście.

Na sztandarze widnieje pług na białym tle. Obok chłopskiego buta był on jednym z symboli buntowników.

Figurki to mieszanka Persów z Xystona (pikinierzy) oraz landsknech z Venexii (sztandarowy) i siedemnastowieczny Szwed Wargamera (dobosz). Ta ostatnia figurka to limitowana wersja próbna, którą dostałem od ludzi z Wargamera podczas jakichś pokazów. Niestety jest zrobiona z bardzo twardego metalu i usuwanie nadlewek oraz śladów po formie kosztowało mnie nieco wysiłku i nerwów. Dobrze że przy seryjnej produkcji figurek Wargamer skorzystał już ze stopu bardziej poddajacego się obróbce.


Next stand of peasant pikemen. This time it's a command with a banner. Banner comes from the drawing on one of pages of 12 Articles mentioned in previous post.

On the banner there is a plough. Together with the peasant shoe it was one of the symbols of rebel peasants.

Figures are a mix of Persians from Xyston (pikemen), Venexia's landsknecht (standard bearer) and 17th Century Swede from Wargamer (drummer). The last figure is a limited test casting I got from Wargamer crew during some show. Unfortunately it is casted in hard metal so it has cost me a lot of work and nerves to remove some mold lines. It's good that when casting their later figures Wargamer has used softer material.

niedziela, 12 stycznia 2014

Chłopi po raz drugi/ Peasants second time.


Druga podstawka słabo wyszkolonych chłopów z pikami/ Second stand of the poorly trained peasants with pikes.
Teraz kilka słów o tym jak zbuntowani chłopi zdobywali poparcie. W marcu 1525 roku w Memmingen przedstawiciele części zbuntowanych grup przyjeli 12 artykułów - dokument domagający sie między innymi prawa wspólnot do wyboru duchownych, zniesienia części podatków, zniesienia pańsczyzny, a także odbudowy wspólnych lasów, pastwisk i jezior. Dokument ten był powielany i rozsyłany do róznych wiosek. Wykształciła się nawte grupa agitatorów, którzy czytali go różnym społecznościom.

Now few words on how rebel peasants were recruiting men., In March 1525 in Memmingen representatives of several rebel groups met to issue 12 Articles - document demanding i.a. right of communities to elect clergymen, abolition of some taxes, elimination of serfdom and renovation of forests, pasturages and lakes. This document was copied and distributed to various villages. There was even a group of agitators traveling and reading it to various communities.

sobota, 11 stycznia 2014

Słabo uzbrojeni chłopi/ Poorly armed peasants


Powracam do szesnastowiecznych chłopów.

Po przygotowaniu dwóch oddziałów dobrze uzbrojonych pikinierów czas na tych słabiej wyposażonych i wyszkolonych.

Zdecydowałem, że powinni wygladać bardziej po chłopsku. Ponieważ nie znalazłem odpowiednich figurek dokonałem sporych konwersji figurek perskiej piechoty Xystona.

Persowie zamienieni w szesnastowiecznych chłopów otrzymali nowe nakrycia głowy - chusty oraz kapelusze. Zmieniłem również nieco ich pozy, tak aby pasowały do pikinierów.

Pierwszy pikinier z prawej, aby dodać oddziałowi nieco różnorodności pochodzi z kolei z zestawu ateńskich wioślarzy Xystona. On także posłuzy mi za źródło figurek do konwersji.


I come back to 16th Century peasants

After finishing two units of well armed pikemen it's time fore those poorly armed and trained.

I've decided that they should have more peasant look. However I'haven't found adequate figures and had to do some conversions of Xyston persian infantry.

Persians turned into 16th Century peasants got new head wear - headscarfs and hats. I also converted poses to fit pikemen.

First pikeman from the right comes from Athenian Rowers Xyston's set. This set will also serve as a base for my conversions.

środa, 8 stycznia 2014

Anarchiści ze strzelbami/ Anarchists with shotguns


 Anarchistyczne grupy partyzanckie były wynikiem koncepcji tworzenia "stref wyzwolonych" wyznawanej przez część anarchistów na przełomie XIX i XX wieku. Polegała ona na zajmowaniu odległych, trudno dostępnych miejscowości, niszczeniu mienia kapitalistów, a także przejawów władzy (kościołów, posterunków żandarmerii, urzędów), palenia rejestrów długów itp. Bardzo rzadko łączyło się to z zabijaniem czy ranieniem kogokolwiek.

Co ciekawe na przykład we Włoszech w takich grupach zdarzali się Polacy, weterani Powstania Styczniowego (w obecnej obowiązującej interpretacji jego historii zapomina się o w dużej mierze rewolucyjnym i społecznym charakterze tego powstania).

Anarchist guerilla groups were a result of the idea of creating "liberated zones" propagated by some anarchists in late 19th and early 29th Century. It was based on occupying some remote villages and destroying capitalist property and symbols of the authority (churches, police stations and offices), burnig registries of debts etc. However very rarely anyone was killed or wounded.

What's interesting in Italy in such groups some Poles, veterans of the January 1863 uprising, were present (the revolutionary character of this uprising is largely ignored in the dominating interpretation of history).

Ja swoich anarchistów ze strzelbami pomalowałem na czasy powstania górników w Asturii w 1934 roku. Świadczą o tym barwy chust. Barwy czarno-czerwone przyjęły się w ruchu po Pierwszej Wojnie Światowej. Wcześniej używano ich osobno nosząc czerwone i czarne sztandary.

I painted my anarchists for the later period - Asturias miners uprising in 1934. It is indicated by colors of their neckerchiefs. Red and black colors were used by the movement after the Great War. Earlier banners were either red or black.

niedziela, 5 stycznia 2014

Rewolucja!/ Revolution!

Na początek nowego roku wprawka w malowaniu figurek 28mm.

W roku 2014 przypada 70 rocznica powstania górników i robotników rolnych w asturii w 1934 roku, kiedy to w proteście przeciwko wyzyskowi sięgnęli oni po broń.


Postanowiłem wykonać pasujace do rocznicy figurki - anarchistyczny agitator wraz z obstawą. Za podstawę posłużyły mi figurki North Star Miniatures z zestawu "Brick lane commune" do wiktoriańskiego SF. Nadałem im jedynie historyczny charakter.

Agitatorzy byli przed rewolucją hiszpańską 1936 roku bardzo ważni w organizowaniu działalności zwiazków zawodowych. Co ciekawe wysłannikiem Michaiła Bakunina do Hiszpanii, który założył pierwsze grupy anarchistyczne był Giuseppe Fanelli, Włoch, weteran Powstania Styczniowego 1863 roku w Polsce.

Na przełomie wieków w wielu kręgach określenie Polak było zrównywane z określeniem "rewolucjonista/ wywrotowiec".

Agitatorzy często podróżowali z ochroną poniewaz fabrykanci i właściciele ziemscy wynajmowali zbirów, którzy ich atakowali.


First some training in painting 28mm figures

In 2014 we have 70th anniversary of the Asturias miners and agricultural workers uprising in 1934, when workers took up arms against exploitation.

I've decided to make some figures adequate for the anniversary - anarchist agitator with bodyguards. As a base I used North Star's "Brick Lane Commune" set for Victorian SF games and just added historical character to it.


Agitators were a very important element of the trade union movement before Spanish revolution of 1936. What's more interesting Mikail bakunin's envoy to Spain who has established first anarchist groups in the country was an Italian Giuseppe Fanelli. He was also a veteran of January Uprisin in Poland, which took plance in 1863.

At the end of the 19th and at the beginning of the 20th Century Poles were ofter regarded as "revolutionaries".

agitators often had bodyguards because landlords and capitalists were hiring thugs to attack them.Teraz kilka słów o malowaniu skóry, które było moim głównym treningiem przy tych figurkach.
Now few words about painting flesh - it was my most important training in painting these figures.

 Najpierw podkład Basic Skintone (Acrylics Vallejo) a następnie Syunny Skintone (AV)
First Basic Skintone (Acrylics Vallejo) later Syunny Skintone (AV)

Cieniowanie garnituru, a następnie Dwarf Skin (Vallejo Game Colors) oraz na bardziej eksponowane powierzchnie Light Flesh (AV) zmieszana z Dwarf Skin (GC).
Shaiding of clothes and Dwarf Skin (Vallejo Game Colors) and Light Flesh (AV) mixed with Dwarf Skin (GC) for more elevated parts of the face.

Ostatnim działaniem było cieniowanie twarzy oraz włosów washem Sepia (AV). Używam sepii, gdyż moim zdaniem lepiej komponuje się z kolorami cielistymi niż czarny wash.
The last step was to make shades with Sepia wash (AV). I use Sepia because I think it looks more natural with flesh tones than black wash.

sobota, 4 stycznia 2014

Plany na rok 2014/ Plans for 2014

Przede wszystkim planuje w miarę regularnie aktualizować bloga
Firstly I plan to regularly update my blog

Będę kontynuował projekt armii chłopskiej do Niemieckiej Wojny Chłopskiej, czyli kolejne dwa duże oddziały pikinierów oraz hordy i wozy bojowe.

Jeśli starczy mi czasu zajmę sie też regimentami milicji miejskich Ligii szwabskiej oraz jazdą (oddziały jazdy to jedyny rodzaj wojsk, których brakuje mi do skompletowania w pełni grywalnej armii imperialnej do Wojen Włoskich).

I will continue peasant army project for the Peasants' War in Germany - two more big units of pikemen, hordes and battle wagons. 

If I'll have enough time I'll try to make some Swabian league city militias and cavalry (I need cavalry also to complete my Imperial army for the Italian Wars).

Nie wykluczam rozszerzenia oddziału Wikingów do SAGI o gropę 6-8 wojowników.

I will possibly enlarge my Viking warband for SAGA - 6 to 8 more warriors.

Poza tym będę kontynuował projekt Hiszpańskiej Wojny Domowej. Na ukończenie czekają kolejne oddziały maurów oraz wojsk regularnych, a także milicja anarchistyczna. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będę miał w pełni grywalne siły do kilku frakcji - zarówno do rozgrywania potyczek w Force on Force jak również Chain of Command (ostatnio trafiłem na dodatki z zasadami i składem oddziałów właśnie do Wojny Domowej w Hiszpanii).

I will also continue Spanish Civil War project. Units of Moors and regular troops await final painting, the same with anarchist militia. If everything goes according to plan I will have playable forces for several factions - both for Force on Force and Chain of Command (I've found some SCW special rules and unit compositions for these).

Pora równiez powrócić do Wojen Diadochów wszystkie niezbędne figurki kupione, alke od bardzo dawna czekają na pomalowanie. Poza tym w maju mają się pojawić nowe figurki West Wind Productions. Ponieważ wsparłem ich Kickstartera otrzymam ich trochę, czyli będzie się działo. Myślę o siłach Scytów.

I plan to come back to Wars of the Diadochi project - all needed figures are already bought but still await being painted. I also expect to get some West Wind Productions, because I supported their Kickstarter there will be quite a lot of them. I'm thinking about Scythians.

Mam również nadzieję, że w tym roku nie zabraknie okazji do toczenia bitew i dodawania raportów bitewnych.

I also hope that this year I will have opportunities to post many battle reports.

czwartek, 2 stycznia 2014

Podsumowanie roku 2013/ Summary of 2013

Czas na podsumowanie modelarsko-wargamingowego roku 2013
Blog wzbogacił się w nim o 100 nowych postów.
Time to make modelling and wargaming summary of 2013
I've posted 100 postsPoczątek roku to przede wszystkim Wojna Domowa w Hiszpanii - ukończyłem projekt kompanii Brygad Międzynarodowych w skali 15mm - 51 figurek, a także sprzęt, dwa czołgi, dwa samochody pancerne, dwa działa. Całkowicie grywalne siły, które mam nadzieję, że w tym roku wyruszą do walki (muszę popracować teraz nad ich przeciwnikami)

W ramach projektu wykonałem również dwie sekcje Gwardii Szturmowej - po 7 ludzi w każdej oraz samochód pancerny Bilbao, dowództwo milicji CNT-FAI - czterech ludzi ze sztandarem, a dla nacjonalistów pierwszą sekcję 8 Marokańczyków.

W sumie 77 figurek, dwa czołgi, trzy samochody pancerne i dwa działa.

 
First part of the year was dominated by the Spanish Civil War project - I've finished company of the International Brigades in 15mm - 51 figures and some support - 2 tanks, two armoured cars and two cannons. Fully playable force and I hope this year I'll test them on the battlefield (I must do some work on their enemies)

As part of the project I've made also 2 sections of Assaltos - 7 men each and Bilbao AC, CNT-FAI militia commend - 4 men with flag and 8 Moors for the nationalists.

To sum up - 77 figures, 2 tanks, 3 armoured cars and 2 guns.

Drugi projekt z początku roku to Wojny Diadochów. Na razie ukończyłem 6 podstawek falangi wojsk Lizymacha (24 figurki), ponadto w tym roku jeszcze dwie podstawki łuczników (4 figurki) i 4 dowództwa (10 figurek).
Przy okazji projektu Wojen Diadochów pomalowałem również psa Lizymacha oraz scytyjskiego wodza przyjmującego prezent (2 figurki)

W sumie 40 figurek + figurka psa. Zdecydowanie muszę wrócić do tego projektu

Second project from the first half of the year - Wars of the Diadochi. I managed to finish 6 stands of phalanx (24 fihgures) also two stands of archers (4 figures) and 4 commands (10 figures).

 Additionally I've painted alo Lysimachus' dog and Scythian warlord taking a gift (2 figures)

To summarize - 40 figures + dog. I have to do some more work on this project in future


Najważniejszym projektem były jednak renesans, a przede wszystkim figurki pasujące do Wojen Włoskich i Wojny Chłopskiej w Niemczech. Ukończyłem dwa duże regimenty pikinierów, po 12 podstawek (48 figurek w każdym). Poza tym oddział kuszników - 6 podstawek (18 figurek) oraz większość hordy chłopów - 9 podstawek (45 figurek).

Chłopscy powstańcy dostali też dowódcę - Thomasa Muntzera we własnej osobie (stand dowództwa z trzema figurkami)

Strona przeciwna, czyli wojska Ligi Szwabskiej dopiero rozpoczęta - 3 podstawki rycerstwa (9 figurek)

Podsumowując na polu XVI wiecznych wojen przybyły 162 figurki pieszych i 9 jeźdźców.

However the most important project was renaissance warfare - Italian Wars and Peasants War in Germany. I've finished two big regiments of pikemen (48 figures each), unit of crossbowmen - 6 stands (18 figures) and most of peasants' horde - 9 stands (45 figures)

Peasant rebels got their leader - Thomas Muntzer himself (one stand with 3 figures)


I've made only 9 knights (3 stands) for the Swabian league army

Altogether - 162 foot figures and 9 knightsNa razie ukończonym projektem był warband Wikingów do SAGi.
Była to też bardzo ciekawa wprawka w malowaniu figurek 28mm  (26 figurek)
I've also finished SAGA Viking warband
It was an interesting experience with painting 28 mm figures (26 figures)