wtorek, 30 grudnia 2014

Plany na rok 2015/ Plans for 2015

W roku 2015 chciałbym rozwinąć blog między innymi o robione przynajmniej raz w miesiącu recenzje figurek, a być może również książek.
In 2015 I would like to develop my blog and present i.a. once a month a figure review and maybe also some books.

Jeśli będzie taka możliwość chciałbym również częściej grać i prezentować raporty bitewne, mam nadzieję, że przynajmniej jeden miesięcznie.
If possible I will more often play and present battle reports, I hope also at least once a month.

W roku 2015 na pewno dokończę już niemal gotową armię chłopską z Wojny Chłopskiej w Niemczech oraz oddziały brakujące do ukończenia wojsk Ligi Szwabskiej (nie ma ich wiele), więc zapewne uda się rozegrać jakieś rocznicowe bitwy. Jeśli chodzi o systemy, to nadal będę się trzymał Field of Glory, a także Impetusa, choć nie wykluczam eksperymentów z innymi.
In 2015 I will surely finish my Peasant War in Germany army and units I need to complete Swabian League forces (not many of tchem) so probably I will be able to play some anniversary battles.
Concerning systems I will stick to Field of Glory and Impetus but I also think about experiment with others.


Nie wykluczam też przygotowania szwedzkiego podjazdu do Ogniem i Mieczem.
It may be possible that I will finisz my Swedish forces for by Fire and Sword system.

Poza tym ma nadzieję, że uda mi się wreszcie pograć trochę w SAGĘ. Jeśli ktoś z Warszawy lub okolicy jest zainteresowany to proszę o kontakt.
I also would like to play SAGA so if there's someone from Warsaw who is interested, please contact me.Będę też przygotowywał kolejne oddziały do grania w Chain of Command oraz Force on Force, a jeśli znajdą się chętni również a World Aflame. Konflikty, które mam zamiar rozgrywać to Powstania Śląskie oraz Wojna Domowa w Hiszpanii. Do obu przygotuję jednostki obu stron.
I will also be preparing units for Chain of Command, Force on Force and if there will be players a World Aflame. I'm planning to play Silesian Uprisings and Spanish Civil War. I'll be preparing units for both sides.

Większą uwagę będę chciał skupić na tworzeniu elementów scenerii. Mam kilka projektów, które będą wymagały nieco majsterkowania, ale jeśli się udadzą, to ich efektem będą bardzo ciekawe konstrukcje wzbogacające pola bitew.
I'd like to focus attention to elements of scenery. I have several projects that will require some work but if I succeed they will produce some interesting constructions and elements of the battlefield.

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Podsumowanie roku 2014/ Summary of the year 2014

Koniec roku to czas na podsumowania./ End of the year is a time for summaries.

Rok 2014 upłynął pod znakiem wojen renesansu, bardziej jeśli chodzi o kompletowanie armii niz gry.
Year 2014 was under a sign of renaissance wars, more in completing armies than playing battles.


Bez wątpienia największym osiągnięciem było ukończenie armii imperialnej Maksymiliana I
Undoubtedly the greatest achievement was finishing fully playable Maximilian I Imperial army

 
oraz przygotowanie niemal gotowej armii chłopskiej do Wojny Chłopskiej w Niemczech.
and nearly finishing peasant army for Peasant war in Germany.

Powróciłem również, w ramach przerywnika, do malowania Greków z Wojen perskich w skali 10mm. Armia złożona z hoplitów powoli zaczyna nabierać kształtu.
I also came back, as a break in other projects, to 10mm Greeks for Persian Wars. Hoplite army is slowly taking shape.

Ponieważ coraz częściej grywam w Chain of Command przybyło nieco jednostek do Wojny Domowej w Hiszpanii.
Because I more often play Chain of Command I've added some SCW units.


Rok 2014 był ważny równiez dlatego, że zacząłem częściej malować figurki 28mm.
Year 2014 was important because I started to paint increasing number of 28mm figures.

Zaczęło się od projektu grupy anarchistów
It has started from a group of anarchists

oraz milicji CNT-FAI.
and CNT-FAI militia.

Powiększyła się też moja drużyna Wikingów.
Also my Viking warband has grown.
Oczywiście najważniejszym wargamingowym wydarzeniem roku była wizyta na SALUTE2014 w Londynie i możliwość obejrzenia na prawdę świetnie przygotowanych gier oraz zakupienia nowych figurek, z których część wciąż czeka w kolejce do malowania.
Of course the most important wargaming event was visit to SALUTE2014 in London and opportunity to see really well prepared games and buy some figures - some of them still await painting on my workbench.

niedziela, 28 grudnia 2014

Powstańcy śląscy/ Silesian insurgents

Rozpoczynam pracę nad nowym projektem - Powstania Śląskie - niewielki projekt do grania w Chain of Command, Force on Force lub a World Aflame.
I start work on next project - Silesian uprisings - a small project for playing Chain of Command, Force on Force or a World Aflame.

Na początek grupa powstańców śląskich - polskiej milicja walczącej na Śląsku z Niemcami, głównie Freikorpsem.
For the start a group of Silesian insurgents - polish militia fighting against Germans, mainly from Freikorps.

Figurki Peter Pig - francuski ruch oporu oraz Volkssturm. W kolejnych oddziałach znajdą się też konwersje różnych figurek do I Wojny Światowej.
Figures Peter Pig - French resistance and Volkssturm. Next units will involve also various conversions of WW I figures.

Na początek kilka słów tła historycznego. Po zakończeniu I Wojny Światowej Śląsk z jego przemysłem i kopalniami stał się terenem spornym między Polską a Niemcami. Niemcy posiadali kontrolę nad Śląskiem, gdzie stacjonowały oddziały wojska i Freikorpsu.

W latach 1919, 1920 i 1921 miały miejsce trzy powstania wywołane przez polskie grupy paramilitarne, głównie Polska Organizację Wojskową.

Wiecej o historii powstań i przebiegu walk w kolejnych postach.

For the start a few words on historical background. After the end of the I Woirld War Silesia with its industry and mining was contested by Poland and Germany. Germans were in control due to military garrisons and presence of Freikorps.

In 1919, 1920 and 1921 three uprisings by polish paramilitary forces, mainly Polish Military Organisation, had taken place.

More about these uprisings and outcome of the fighting in next posts.sobota, 27 grudnia 2014

Wojna 13letnia/ 13 years war (2)

Polscy kusznicy ruszyli aby ostrzałem przegonić krzyżackich harcowników, którzy wykonali unik i w ten sposób uciekli za swoją piechotę. Po prawej stronie krzyżaccy konni kusznicy próbowali manewru flankującego. Z kolei jeden z oddziałów rycerzy został zdezorganizowany ostrzałem polskich kuszników i poniósł pierwsze straty.

Polish crossbowmen moved to chase teutonic skirmishers from the field. Skirmishers made an evade move and ran behind the infantry line. On the right Teuronic horse crossbowmen attempted a flanking maneouver. One Teutonic knights unit was disorganised by Polish crossbowmen fire and suferred first loses.

Krzyżaccy konni kusznicy ostrzelali wysuniętych polskich pieszych kuszników na skraju pola. Efekt ostrzału był druzgocący. Pierwszy oddział został rozbity.
Teutonic horse crossbowmen fired on Polish crossbowmen and dispersed them.

Krzyżaccy konni kusznicy przetrwali polski ostrzał i zdezorganizowali oraz zadali straty polskim odpowiednikom.
Teutonic horse crossbowmen managed to survive Polish fire and managed to disoganise Polish horse crossbowmen.

Sytuacja na prawym polskim skrzydle była dramatyczna. Krzyżaccy łucznicy przepędzili w końcu polskich harcowników z bagna i mogli skupić ostrzał na rycerstwie. Efekt - jeden oddział zdezorganizowany. Z kolei krzyżaccy harcownicy (ponownie na polu) zdezorganizowali polską piechotę. Na szczęście polscy konni kusznicy (po prawej) zdołali się zebrać.
Situation of the Polish right was dramatic. In the centre Teutonic bowmen managed to chase Polish skirmishers from the swamp and were able to focus their firing on knights. Teutonic skirmishers (again on a field) managed to disorganised Polish foot troops. Luckily Polish horse crossbowmen managed to reorganise.


Na lewym skrzydle Polakom szło lepiej celny ostrzał artylerii wyeliminował jeden oddział wrogich kuszników i zdezorganizował piechotę.
On the left wing Polish forces fared better. Well placed artillery barrage managed to eliminate one unit of Teutonic crossbowmen.

Polscy konni kusznicy odpowiadają na ostrzał i dezorganizują z kolei krzyżackich konnych kuszników, zadając im poważne straty, a następnie rozbijają ich.
W centrum polskie rycerstwo próbuje kolejnymi ruchami dosięgnąć przeciwnika, jednak szarże się nie udają co skutkuje dezorganizacją.
Polish horse crossbowmen respond to fire and disorganise their Teutonic counterparts and later rout them.
In the centre Polish knights try to make second and third moves to charge against enemy infantry, however they fail to pass cohersion tests and are disorganised.


Rycerstwo obu stron przed decydującym starciem. Jedna z krzyżackich chorągwi pod ostrzałem kuszników, jednak bez większych strat.
Knights of both sides before decisive melee. Onie of Teutonic units under crossbow fire but without significant loses.


Polskie lewe skrzydło. Polscy konni kusznicy zadają pewne straty krzyżackim, na lewej flance. Jeden z oddziałów polskiego rycerstwa ponosi spore straty od ostrzału kuszników strzelających na bliski zasięg.
Polish left wing. Polish horse crossbowmen fire at Teutonic countreparts with some effect. One of the knights unit suffers loses from point blank fire of Teutonic crossbowmen.

Szarża krzyżackiego rycerstwa okazała się decydująca. Krzyżacy ponieśli pewne straty, ale udało im się rozbić obie polskie chorągwie w centrum.
Tym samym wygrali bitwę rozbijając dwa oddziały rycerstwa oraz oddział kuszników, a samemu tracąc konnych kuszników oraz jeden oddział pieszych kuszników.
Charge of Teutonic knights was decisive. Teutonic knights suffered some causalties but managed to rout both Polish units. Teutonic knights won the battle loosing horse crossbowmen and crossbowmen but eliminiating two units of knights and a unit of crossbowmen.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Wojna 13letnia/ 13 Years War (1)

Mieliśmy okazje zagrać w Impetusa. Tym razem bitwa wojny 13letniej - lata 1454-1466, wojna między Polską wspierającą zbuntowane miasta pruskie, a Zakonem Krzyżackim.
We had an opportunity to play Impetus. This time a battle of the 13 years war - 1454-1466 between Poland supported by rebel Prussian cities and Teutonic Order.


Z lewej Polacy. Konni kusznicy, kusznicy oraz piechota, w centrum dwa oddziały rycerstwa, harcownicy chowający się za bagnem, a w dali kolejne dwa oddziały rycerstwa, piechota, kusznicy, artyleria i na lewym skrzydle konni kusznicy.

Polish forces on the left. Cavalry with crossbows and infantry, in the centre two units of knights, skirmishers hiding behind the swamp and further two more units of knights infantry, crossbowmen and artillery, on the extreme left cavalry with crossbows.

Z prawej Krzyżacy. Na lewej flance konni kusznicy, dwa oddziały piechoty, harcownicy, w centrum trzy oddziały rycerstwa, w tym chorągiew Wielkiego Mistrza. Dalej łucznicy, kusznicy, piechota, artyleria i konni kusznicy.

On the right Tetonic Order's forces. On the left cavalry with crossbows, two units of foot soldier, in the centre three units of knights, further bowmen, crossbowmen, infantry, artillery and cavalry with crossbows.

Pierwsze ruchy strony krzyżackiej, która atakowała
Initial moves of the attacking Teutonic forces

Doborowe oddziały krzyżackiego rycerstwa w centrum oraz piechota lewego skrzydła.
Elite units of Teutonic knights in the centre and infantry from the left wing.

Polskie rycerstwo oraz harcownicy na bagnach (jak się okazało w czasie bitwy bardzo ważny oddział).
Polish knights and skirmishers on the swamp (a very useful unit during the course of the battle).Polskie rycerstwo przygotowuje się do odparcia ataku. W gotowości czekają też konni kusznicy.
W wyniku wykonywania podwójnych ruchów i niezdania testów organizacji jeden z oddziałów krzyżackiej piechoty jest zdezorganizowany. Podobnie dwa oddziały polskiego rycerstwa, które wycofały się aby uniknąć ostrzału krzyżackiej artylerii.

Polish knights get ready to repulse enemy charge. Cavalry with crossbows is also on overwatch.
As a result of making second moves and failing cohersion tests one unit of Teutonic infantry is disorganised. Similarily two units of Polish knights that retreted to avoid enemy artillery fire.

niedziela, 21 grudnia 2014

Powrót hoplitów/Hoplites are back

Kolejna podstawka hoplitów z skali 10mm do Wojen Perskich./ Next stand of hoplites in 10mm for Persian Wars.

Figurki Magister Militum 10mm./ Figures Magister Militum 10

Figurki hoplitów z Magister Militum maja tylko jeden mankament. Wszyscy hoplici są przedstawieni w linothoraxach, czyli pancerzach z tkaniny. Tymczasem większość hoplitów prawdopodobnie była zbyt biedna aby sobie na nie pozwolić. Wojownicy stojący w pierwszych rzędach mieli zapewne pancerze, jednak co z dalszych szli do walki w chitonach lub nago.

There is one shortcomming of these figures. All hoplites have linothoraxes, armours made of linien. Most of hoplites however were too poor to purchase them.  Warriors in the front ranks were probably armoured but tjose in back ranks were going for war in chitons or even naked.

piątek, 19 grudnia 2014

Milicja CNT-FAI - gotowa/ CNT-FAI militia readyPosypka modelarska położona na podstawki. Oddział milicji CNT-FAI gotowy
Modelling flock added to bases CNT-FAI militia unit ready.

Figurki Peter Pig 15mm/ 15mm Figures by Peter Pig


czwartek, 18 grudnia 2014

Milicjanci CNT-FAI krok po kroku/ CNT-FAI militia step by step (4)

Tym razem przygotowanie podstawek/ This time preparation of bases.

 Wikol oraz piasek/ PVA glue and sand.

Jako kolor podkładowy Flat Brown z Vallejo/ As a basic color I use Flat Brown by Vallejo.


Pierwsze cieniowanie za pomocą Vallejo Beige Brown/ First drybrush with Beige Brown by Vallejo.

Drugie cieniowanie, Desert Sand Vallejo/ Second drybrush with Desert Sand by Vallejo.

Następnie mieszanka Desert Sand i Buff z Vallejo/ Mix of Desert Sand and Buff by Vallejo.

Ostateczne rozjaśnienie Buff i Iraqi Sand/ Final highlight with Buff and Iraqi Sand.

Wkrótce zdjęcia gotowych figurek/ Soon photos of finished figures.

środa, 17 grudnia 2014

Milicjanci CNT-FAI krok po kroku/ CNT-FAI militia step by step (3)

Kolejny etap prac nad milicją CNT-FAI na konkurs modelarski strategie.net.pl. / Next stage of work on CNT-FAI militia for strategie.net.pl modelling competition.

 Detale domalowane, w tym metaliki położone na karabinach i bagnetach. / Details painted including metalics on guns and bayonets.


Cieniowanie sepią oraz czarnym atramentem. Ostatnim etapem są rozjaśnienia. Stosuję rozjaśnienia kolorami bazowymi lekko rozjaśnionymi białym.
 Shading with sepia and black ink. Last stage - highlighting. I use basecolors with a bit of white to be lighter.


W kolejnym poście o robieniu popdstrawek/ Next post about basing.