środa, 25 lipca 2018

Marsjańskie mechaniczne pająki/ Martian mechanical spiders

 Pierwsza praca w ramach zamówień, które zacząłem przyjmować dotyczyła tematu całkowicie mi obcego - wiktoriańskiej SF. Dwa marsjańskie mechaniczne pająki, modele Tumbling Dice.

First work as a part of commissions I started to take. It was something entirely exotic for me - Victorian SF. Two Martian spiders from Tumbling Dice.


czwartek, 19 lipca 2018

Bitwa pod Bicocca 1522/ Battle of Bicocca 1522 (2)

Szwajcarscy pikinierzy dotarli, pomimo ciężkich strat od ostrzału artylerii do umocnień/ Despite the huge loses from artillery fire Swiss pikemen managed to get to fortifications.

Jeden z oddziałów pikinierów skierował sie na drogę biegnącą wzdłuż obozu. Stradioci zostali jednak poważnie zdezorganizowani przez ogień hiszpańskiej coluneli.
One of the pikemen units managed to reach the road flanking the camp. However supporting stradiots were fragmented by the arquebus fire from the Spanish colunela.

Na pole walki przybyły francuskie posiłki - pikinierzy i arkebuzerzy/ French reinforcements composed of pikemen and arquebusiers had arrived.

Na lewym skrzydle sił imperialnych i prawym francuskich wszystko zmierzało ku starciu ciężkiej jazdy/ On the left wing of the Imperials and right wing of the French situation was heading towards clash of the heavy cavalry.

Imperialnej artylerii i arkebuzerom udało się zdezorganizować jeden z oddziałów szwajcarskich pikinierów.
Imperial artillery and arquebusiers managed to distrupt one of tthe Swiss pikemen units.

Oddział szwajcarskich pikinierów, którzy wykonali marsz flankujący przeszedł przez bród i uderzył na mediolańskich pikinierów.
Swiss pikemnen who made a flanking march crossed the ford and charged the Milanese pikemen.

Włoscy pikinierzy, co było do przewidzenia, poszli w rozsypkę, jednak stało się to nadspodziewanie szybko.
Italian pikemen, what was to be expected, were broken. However it happened unexpectedly quickly.

Na umocnieniach rozpoczęła się walka wręcz. Landsknechci i colunela stawili czoła Szwajcarom. Francuska lekka jazda oraz arkebuzerzy oskrzydlili przeciwnika i zaczęli go ostrzeliwać.
On thge fortification melee started. Landsknechts and colunela faced the Swiss. French light horse and arquebusiers flanked the enemy and started to shoot.

Przy wejściu do obozu rozpoczęła się walka ciężkiej jazdy - z początku pomyślna dla imperialnych. Francuscy elitarni żandarmi stracili aż dwie podstawki, jednak przeszli test morale.
At the entrance to the camp clash of the heavy cavalry started - initially it was an Imperial success. french gendarmes lost two bases but being elite managed to pass morale tests.

Na rogu obozu szwajcarscy pikinierzy zdezorganizowali colunelę/ In the corner of the camp the Swiss managed to fragment the colunela.

Francuscy żandarmi wsparci kolejnym oddziałem zdezorganizowali w końcu przeciwnika. Francuscy arkebuzerzy rozbili ostrzałem jedną z colunel. W tm momencie, po kilkunastu turach, zapadł zmrok. Bitwa pozostała de facto nierozstrzygnięta, jednak przy dużej przewadze Francuzów, którzy otworzyli sobie drogę do wrogiego obozu.
French gendarmes supported by the next unit managed to break their enemy. French arquebusiers managed to break one of the colunelas. At this moment, after over 11 turns, the night has fallen and the battle was finished unconcluded however with a strong French superiority. The French had an open road towards the enemy camp.

czwartek, 12 lipca 2018

Bitwa pod Bicocca 1522/ Battle of Bicocca 1522 (1)

Dawno nie publikowałem już na blogu raportów bitewnych (w zasadzie dawno nniczego nie publikowałem, za co przepraszam).
Podczas konwentu Gladius rozegrałem bitwę pod Bicoccą 1522 w systemie Field of Glory Renaissance. Figurki 15mm. Starcie armii imperialnej z Francuzami i będącymi na ich żołdzie szwajcarskimi najemnikami.
It's been a long time since last battle report (in fact since any post on my blog for what I apologise readers).
During Gladius convent I've played a pattle of Bicocca (1522) in FOG Renaissance. Imperial forces clashed with the French and their Swiss mercenaries.


Siły imperialne w umocnionym obozie, szwajcarscy pikinierzy szykują się do ataku licząc na łupy/ Imperial forces in a fortified camp, Swiss pikemen prepare for the attack counting on spoils of war.
Trzy oddziały szwajcarskich pikinierów/ Three Swiss pikemen units

Oddziały imperialne za umocnieniami - trzy Colunele (oddziały hiszpańskie złożone z pikinierów, arkebuzerów i ciężko opancerzonych mieczników), dwa oddziały landsknechtów, w tym weterani Frundsberga i artyleria w pierwszej linii, w drugiej linii, obok romańskiej kaplicy kawaleria.
Imperial units behind field fortifications - three Colunelas (Spanish units composed of pikemen, arquebusiers and swordsmen), two landsknecht units, including Frundsberg's veterans and artillery in the first line. Cavalry in the second line near the romanesque chapel.

Szwajcarzy rozpoczęli natarcie. Środkowy oddział pikinierów znalazł się pod silnym ostrzałem artylerii, jednak dzięki temu, że była to elitarna formacja, przechodził wszystkie testy morale.
The Swiss attacked. Central pikemen unit was under heavy artiller fire but being an elite unit managed to pass all morale tests.
Stronie francuskiej szybciej niż historycznie udało się wezwać wsparcie w postaci jazdy/ The French were quicker than in history to call for reinforcements composed of cavalry.

Sytuacja po pierwszych dwóch turach/ Situation after first two turns.

Najsłabszy oddział armii imperialnej - mediolańscy pikinierzy - został skierowany do strzeżenia brodu na rzece, prowadzącego z boku do środka imperialnego obozu/ The weakest unit of the Imperial army - Milanese pikemen was ordered to guard a ford that led to the side of the Imperial camp.

W związku z pojawieniem się na polu walki francuskiej ciężkiej jazdy jazda imperialna wykonała zwrot i zaczęła przemieszczać się w kierunku wyjazdu z obozu/ Due to arrival of the French gendarmes Imperial cavalry made a turn and started to head towards exit of the camp.