niedziela, 31 maja 2015

Bitwa pod Leipheim/ Battle of Leipheim (1)

Rozpoczęliśmy właśnie rozgrywanie bitew Wojny Chłopskiej. Na pierwszy ogień poszła bitwa pod Lepiheim.
Duża grupa chłopskich powstańców rozłożyła się na początku kwietnia 1515 roku warownym obozem w okolicy miasteczka Leipheim z zamiarem marszu na Ulm. Armia była w miarę dobrze wyposażona i posiadała arkebuzy. Pozycja obronna opierała się o dwa wzgórza i bagna.

4 kwietnia w rejo Leipheim przybyły wojska Ligi Szwabskiej dowodzone rzez Georga Truschessa von Waldburg i rozpoczęły atak.

We have just started playing battles of the German Peasants War. First - Battle of Leipheim.
Big band of peasant rebels made fortified camp near the town of Leipheim planning to attack Ulm. This army was relatively well provisioned and had firearms. Defensive position was based on two hills and a swamp.

On 4th of April 1525 Swabian League forces under the command of Georg Truschessa von Waldburg arrived and started the attack.

Z lewej wojska Ligi Szwabskiej - trzy oddziały Landsknechtów, milicja miejska z Norymbergi, lekka artyleria, średnia artyleria, arkebuzerzy i kusznicy. Po prawej chłopi - Czarna Kompania elitarnych pikinierów (nie była obecna pod Leipheim, ale dodaliśmy ją aby utrudnić życie wojskom Ligi), kusznicy, cztery oddziały chłopskich pikinierów, tłum słabo uzbrojonych powstańców chroniących się za wozami bojowymi, a na prawym skrzydle arkebuzerzy.
On the left Swabian League forces - three units of Landsknechts, Nuermberg city militia, light guns, medium guns, crossbowmen and arquebusiers. On the right peasant rebels - Blach Company of elite pikemen (it wasn't present at Leipheim but we decided to add it to make life of the Swabian commaner more difficult), crossbowmen, four units of pikemen, mob hiding behind battle wagons and on the right wing arqueusiers.

Zadaniem chłopów było w tym scenariuszu utzrymać pozycję do 10 tury. The task of peasants in this scenario was to hold their positions for 10 turns.


 Wojska Ligi Szwabskiej nacierają na całym froncie i rozpoczynają ostrzał artyleryjski jednej z jednostek pikinierów na wzgórzach, na szczęście nieskuteczny.
Swabian League forces start advance on entire front and artillery barrage against one of peasant pikemen units on the hills, luckily ineffective.

Aby opóźnić natarcie powstańcy wysyłają kuszników, którzy ostrzeliwują arkebuzerów Ligi. Ogień zarówno kusz, jak i arkebuzów jest nieskuteczny.
To delay the enem rebels send crossbowmen who shoot at arquebusiers. Fire of both sides is inefficient.
Kusznicy szarżują na arkebuzerów wraz z którymi walczy jeden z dowódców wojsk Ligi. Obie strony stracą w tej walce jedną podstawkę, jednak nie dojdzie do przełomu. Tak kończy się tura 2
Crossbowmen charge arquebusiers who have commander among them. Bth sides loose one stand but the melee is a stalemate. It's the end of the 2nd turn.

Kusznicy zostają zdezorganizowani, gdy do walki włącza się jedna z kolumn Landsknechtów, jednak chłopscy pikinierzy są już przerzucani na lewe skrzdło aby wspomóc obronę. Koniec tury 3.
Crossbowmen are disrupted when one of Landknecht units jins the fight. However peasant pikemen start to arrive to support the defenc of the left wing. End of the 3rd turn.

poniedziałek, 25 maja 2015

Milicja z halabardami i mieczami/ Militia with halberds and swords

Kolejna podstawka do armii Ligi Szwabskiej, a ściślej mówiąc milicji z Norymbergi. Tym razem żołnierze wyposażeni w broń ciężką, czyli dwóch halabardników oraz jeden z dwuręcznym mieczem.
Tego typu grupy działały wspólnie z formacjami pikinierów. Ich zadaniem było uderzanie na wroga na skrzydłach w czasie zwarcia formacji pikinierskich, obrona sztandarów oraz dowódców, a także walka przeciwko jeździe.
Next stand for the Swabian League forces, or precisely Nuremberg militia. This time soldiers with heavy weapons - two halberdiers and one with two handed sword. Such groups worked with pikemen formations. Their task was to strike enemy flanks when pikemen were locked in combat, defence of standards and commenders, and also fighting against hosemen.

Halabardy były zwykle wykonywane tak aby nadawały się zarówno do zadawania pchnięć jak i cięć, często wyposażano je w haki ułatwiające zrzucanie jeźdźców.
Halberds were usually made to be used to strike and to cut, they often had hooks to unhorse cavalrymen.

Jeden z piechurów ma z kolei ciężki, dwuręczny miecz. Specjaliści od władania nim byli opłacani podwójnym żołdem (nazywano ich Doppelsöldner, czyli podwójnie płatni). Od roku 1487 w cesarstwie tylko jedna gildia szermiercza miała monopol na szkolenie specjalistów opd walki dwuręcznym mieczem. Ludzie z odpowiednimi certyfikatami cenili się więc i na ich wynajęcie stać było tylko najbogatszych.
One of the infantrymen has a heavy twoi handed sword. Specialists of using this weapon were paid double money (they were called Doppelsöldner,double paid). Since 1487 only one guild in the Empire had a monopoly to train such specialists, so people with certificates were very expensive and only richest cities could afford to hire them.środa, 20 maja 2015

Angielski łucznik/ English longbowman

Każdy uczestnik SALUTE 2015 otrzymał darmową figurkę łucznika. Można go było wykonać w dwóch wersjach - z młotem bojowym lub łukiem.
Every viositor to SALUTE 2015 has received free figure of longbowman. It could be made with a bow or war hammer.

Kilka słów wyjaśnienia pozy łucznika. Podczas Wojny Stuletniej Anglicy rozpuszczali plotki, że Francuzi obcinają palce każdemu schwytanemu łucznikowi (plotka była absurdalna, bo po co miano by brać do niewoli nisko urodzonych łuczników). Stąd zwyczaj pokazywania przeciwnikowi - Jeszcze mamy palce!
Few explanation of the figure's pose. During the Hundred Years War English were spreaing gossip that Frenchmen cut off fingers of all captured longbowmen (of course it was false because capturing lowly born longbowmen was illogical). From this gossip came a custom of showing the enemy fingers to say - look we still have our fingers!

Poza łucznikiem na podstawce jest również zaostrzony pal, jasne nawiązanie do bitwy pod Azincourt. Henryk V aby sprowokować Francuzów do natarcia nakazał swojej piechocie ruszyć do przodu i wkopać przed linią zaostrzone pale mające chronić łuczników przed wrogą jazdą.
Apart from the archer we hava also a stake at the ase - clear indication that it's an archer from the battle of Azincourt. Henry V to provoke the French to attack ordered his army to move forward and planf stakes in front of the line to protect archers.

Przy okazji malowania łucznika postanowiłem wypróbować różne techniki mieszania farb. Poeksperymentowałem również z podstawką. Potraktowania błyszczącym lakierem całkiem dobrze imituje błoto na polu bitwy.
At the occasion of painting this figure I was experimenting with mixing paints. I also experimented withb the base. Some added clear varnish is to imitate wet mud. I'm quite satisfied with the effect.

poniedziałek, 18 maja 2015

Tessalska lekka jazda Forged in Battle (recenzja)/ Thessalian light horse from Forged in Battle (Reiew)


Od kilku gier w Field of Glory odczuwałem brak lekkiej, greckiej jazdy. Dlatego zdecydowałem się zakupić blister figurek Forged in Battle, wydanych w ramach ich bardzo udanego Kickstartera - War & Empire.
From several games of FOG I was feeling lack of Greek light horse. I've decided to buy Forged in Battle figures from their very successful War&Empire Kickstarter.

Opakowanie bardzo solidne i ładnie wykonane. Gdyby po nim oceniać figurki ocena byłaby bardzo wysoka.
 A pack is very solid nd if I would judge by this figures would get very high rate.

W środku 12 koni i 13 (sic!) jeźdźców (jak widać dostałem jednego nadprogramowego). Wykonanie odlewów całkiem ładne, choć rzeźba specjalnie nie zachwyca, lecz to tylko konni harcownicy, więc z zasady nie ma co oczekiwać wielu detali.
Inside the box 12 horses and 13 riders (sic!) - so I got one extra. Moulds are really nice, however sculpt is not extraordinary (these are only light horsemen without many details).

Z 13 figurek jedna ma drobną wadę odlewu na oszczepie, jednak łatwą do naprawienia. Konie we w miarę dynamicznych pozach i dobrych proporcjach do jeźdźców (pamiętajmy, że starożytne konie były mniejsze od znanych z kolejnych epok).
Of 13 figures one has small mould defect on the javelin but it is easy to repair it. Horses are in dynamic poses and have good proportions compared with riders (we should remember that ancient horses were smaller than contemporary ones).

Niestety figurki mają dwie wady. Po pierwsze wielkość. Jest to "małe" 15mm pasujące rozmiarem do figurek Peter Piga, ale już nie do Xystona - dla porónania z lewej Xyston, z prawej FiB. Nie jestem też przekonany do odlewania oszczepów razem z jeźdźcami. Ze względu na technikę odlewu broń musi wychodzić nienaturalnie gruba. Prawdopodobnie zastąpię więc oszczepy hartowanym drutem.
Hoever figures have two main drawbacks. Firstly size. It's a "small" 15mm fitting size of Peter Pig figures but too small compared with Xyston - to compare Xyston on the left, FiB on the right. I'm not convinced by sculpting figure together with javelins. Due to moulding proces these javelins are much too thick. I think I'll replace them with wire.

czwartek, 14 maja 2015

Milicja CNT-FAI/ CNT-FAI militia

 Figurki zakupione na SALUTE 2015 (Eureka Miniatures 28mm) -anarchistyczni milicjanci z Wojny Domowej w Hiszpanii, czyli nowy projekt skirmishowy.
Ubrani w cywilne ubrania i wyposażeni w wojskowe ładownice milicjanci Krajowej Konfederacji Pracy (CNT) - Iberykjskiej Federacji Anarchistycznej (FAI) czyli sojuszu największego hiszpańskiego, anarchosyndykalistycznego związku zawodowego oraz kadrowej, politycznej organizacji anarchistycznej.

Trzech milicjantów jest uzbrojonych w Mausery K98, etatową broń hiszpańskiego wojska i policji. Jeden, strzelający w pozycji klęczącej ma natomiast krótką wersję radzieckiego Mosina.

Figures bought during SALUTE2015 (Eureka Miniatures 28mm) - anarchist militiamen from the Spanish Civil War, new skirmish project.
Dressed in civilian clothes and with military ammo pouches militamen of the National Confederation of Labouk (CNT) - Iberian Anarchist Federation (FAI) - alliance of the biggest Spanish, anarchosyndicalist trade union and political anarchist group.

Three militiamen have Mauser K98 rifles - used by Spanish military and police. One, shooting in prone position has a short version of Soviet Mosin rifle.


środa, 6 maja 2015

Pikinierzy z Norymbergi po raz 7/ Pikemen from Nuremberg - for the 7th time


Siódma podstawka pikinierów z Norymbergi gotowa. Armia Ligi Szwabskiej niemal ukończona.
Figurki Venexia Miniatures.
Seventh stand of Nuremberg pikemen ready. Swabian League army is nearly finished.
Figures Venexia Miniatures.
Poza tym zakupy z SALUTE 2015 - nieco figurek do Powstań Śląskich (Peter Pig), Empress Miniatures - Wojna Domowa w Hiszpanii w 28mm oraz figurki 15mm do wzmocnienia hord chłopów. Poza tym FOG Renaissance w wersji komputerowej.Here my SALUTE 2015 purchases - some Peter Pig figures for Silesian Uprisings, Empress Miniatures SCW in 28mm and some 15mm figures to bolster my peasants mobs. I also bought FOG Renaissance in computer game version.

wtorek, 5 maja 2015

SALUTE 2015 (5)

Ostatnia część reportażu z SALUTE 2015/ Last part of the SALUTE 2015 report.


Ciekawa gra - niszczyciele tam. Jeden z graczy wciela się w pilota, drugi w bombardiera. Celem jest zniszczenie tamy/ Interesting game - one player plays the role of bomber's pilot and second bombardier. The aim is to destroy the dam.

Warlord Games prezentowało grafiki przygotowywane na pudełka z nowymi zestawami figurek/ Warlord Games presented artwork for boxes of new sets of figures.

 Ponownie Warlord Games i prezentacja jak powstają rzeźby ich figurek/ Warlord gmes again and presentation of sculpting their figures.

Nowe wzory figurek 28mm/ new 28mm figures.


Hawk Games i prezentacja nowej frakcji do Dropzone Commandera - ruchu oporu/ Hawk Games and presentation of the new fction for Dropzone commander - resistance.

Na koniec coś co przykuło moją uwagę - Gripping Beast i SAGA. Najciekawsza jest jednak nowa frakcja... Wikingowie zombie! Tak, powtarzam, Wikingowie zombie! (po obłędnie wysokiej cenie :) )
At the end something very interesting - Gripping Beast and SAGA. The most interesting however was a new faction... zombie Vikings! Yes, I repeat, zombie Vikings! (for absurly high price :) )

niedziela, 3 maja 2015

SALUTE 2015 (4) - gry/ games Potyczka gangów w postapokaliptycznej scenerii/ Gangs clash in postapocalyptic scenery.

 Front Zachodni, Bolt Action/ Western Front - Bolt Ation.

 Infernal War - ciekawy system. Demony kontra oddziały specjalne/ Infernal war - interesting idea demons against special forces.

 Lutzen 1632 - Black Powder

 Wielka bateria wojsk cesarskich/ Grand battery of the Imperial forces

III Wojna Światowa, figurki 28mm. Teren ładny, ale moim zdaniem przy takiej skali i nasyceniu sprzętem, gra mało realistyczna.
3rd World War, 28mm figures. Nice terrain but in my opinion in 28mm scale and number of vehicles not very realistic game.

 Pegasus Bridge 1944 - Bolt Action

Magazyn Wargames, Soldiers and Strategy zaprezentował scenerię do gry - zbudowaną od podstaw radziecką fregatę w skali 1/56!
"Wargames, Soldiers and Strategy" magazine presented game scenery - scratchbuilt Soviet frigate in 1/56 scale! 

Skirmish Sangin, czyli Afganistan/ Skirmih Sangin - Afghanistan.

sobota, 2 maja 2015

SALUTE 2015 (3) - gry/ gamesSpartan Games zaprezentowało grę rozgrywającą się w uniwersum HALO/ Spartan Games presented a game in HALO universe.


Te pojazdy i figurki powinny być dobrze znane entuzjastom HALO/ These veicles and figures should be familiar to HALO players.

Victrix zaprezentował powstające właśnie zasady do rozgrywania starożytnych potyczek. Miałem okazję wypróbować - szybka gra, którą można potraktować jako przerywnik.
Victrix presented rules for ancient skirmish. I had an opportunity to play - fast game that may be treated as a break between something bigger.

Azincourt, tym razem w systemie Field of Glory, figurki 15mm/ Azincourt game - this time Field of Glory in 15mm

Azincourt - prawdopodobnie Impetus w 15mm/ Azinourt - probably Impetus in 15mm

Bitwa napoleońska - zasay Polemos, skala 6mm, czyli rzeczywiście wielkie starcie/ Napoleonic battle - Polemos in 6mm, really big battle.

Wojna Secesyjna - Longstreet, kolejny system oparty na kartach/ ACW - Longstreet - another card driven system.

Wojna Dwóch Róż, Lion Rampant, czyli system wydany przez Osprey Publishing. Gra dostosowana do czterech graczy
War of the Roses, Lion Rampant - system published by Osprey Publishing. This game as for 4 players.