środa, 30 lipca 2014

Etruski centurion/ Etruscan Centurion


Kolejna figurka 28mm stanowiąca dodatek do magazynu Ancient Warfare - Etruski centurion z IV wieku przed naszą erą. Uzbrojony w grecki miecz - macharia i wyposażony w hełm z grzebieniem (oznaka rangi zapożyczona prawdopodobnie od Greków. Ma również pikowaną zbroję z materiału.

Next 28mm figure added to "Ancient Warfare" magazine - Etruscan Centurion from 4th Century BC. Armed with Greek Macharia sword and having a helmet with a crest (this sign of rank was probably also the Greek idea). He has a quilted armour from fabric.

Niestety musiałem nieco ratować tę figurkę. Metaliczna farba Vallejo weszła w dziwną reakcję z Anti-shine The Army Painter i zrobiła się biała - trzeba ją było usunąć i położyć na nowo. Udało się, ale nie do końca jestem zadowolony z efektu.

Unfortunately I had to save this figure a bit. Metallic Vallejo paint made a strange reaction with The Army Painter anti-shine - it has become white. I had to scrap the outer layer and lay it again. I managed to do this but are not entirely content with the result.

wtorek, 29 lipca 2014

Chłopi powrócili!/ Peasants are back!

Jeśli niepokoiliście się co z szesnastowiecznymi chłopami - oto oni! Kolejny stand słabo uzbrojonych rebeliantów. Zamiast kosić zboże używają kos jako broni, a cepów zamiast do młócenia ziarna do młócenia szlachty.

Figurki to ciekawa mieszanka. Zbuntowany mnich to Mirliton, chłop z kosą w środku - Xyston, drugi chłop z kosą i rebeliant z siekierą to z kolei Wargamer, a schowany z tyłu z cepem QR Miniatures.

If you were worrying about 16th Century peasants - here they are! Next stand of poorly armed rebels. Instead of scything crops they use scythes as weapons and flails not to trash crops but to trash nobility.

Figures are an interesting mix. Rebel monk is from Mirliton, peasant with a scythe in the middle of the stand - Xyston, second peasant with a scythe and rebel with axe - Wargamer and at the back flailman from QR Miniatures.
sobota, 26 lipca 2014

Hoplici - ukończony oddział/ Hoplites - finished unit
Trzeci stand hoplitów w skali 10mm ukończony. To oznacza, że mam gotowy pierwszy oddział do Warmaster'a Ancients (w tym systemie oddziały mają po 3 podstawki), a nad oddziałem do Field of Glory muszę jeszcze popracować (8 podstawek).

Fanów Wojny Chłopskiej uspokajam - już wkrótce wrócę do tematu. Figurki są, pomysły na nowe oddziały są, czekają "tylko" na to żebym miał dość czasu na realizację.

Third stand of hoplites in 10mm finished. That means I have first unit for Warmaster Ancients (in this system all units have 3 stands), and I have to work more to have FOG battlegroup (8 stands).

I would also like to inform fans of the Peasant War - soon I'll come back to this subject. I already have figures, have new ideas for units, and wait "only" for more of my free time.

niedziela, 20 lipca 2014

Trak hellenistyczny/ Hellenistic Thracian


W czasach hellenistycznych Trakowie byli jednymi z najbardziej poszukiwanych najemników. Walczyli między innymi w w wojnach, które królestwa hellenistyczne Seleukidów czy Macedonii toczyły z Rzymem.
Figurka Traka hellenistycznego w skali 28mm to jeden z dodatków jaki przygotowała dla czytelników redakcja pisma "Ancient Warfare". W ramach ćwiczenia warsztatu postanowiłem po nią sięgnąć.

In Hellenistic period Thracians were one of the most valuable mercenaries. They were fighting ia. in wars hellenistic kingdoms waged against Rome.
Hellenistic Thracian 28mm figure is one of the add ons prepared by the "Ancient Warfare" magazine. As a part of training painting techniques I've decided to paint it.

Figurka jest inspirowana grafiką autorstwa Angusa Mc Bride'a z zeszytu wydawnictwa Osprey Publishing o Trakach. Przedstawia trackiego wojownika z czasów wojen macedońskich, a także Rzymianina, a raczej jego głowę. Trakowie często prezentowali głowy pokonanych przeciwników jako dowód swojego męstwa. Jako najemnicy otrzymywali za nie nagrody (nie, raczej nie rękę księżniczki, ale złoto z pewnością).

Wojownik ma typową hellenistyczną owalną tarczę. Często były przy niej noszone oszczepy, ten wyraźnie swoje zużył (zapewne aby zdobyć głowę Rzymianina).

Figure is inspired by Angus Mc Bride's painting for Osprey Publishing book on Thracians. It shows a warrior from Macedonian wars and a Roman, or rather a head of a Roman. Thracians often presented heads of fallen enemies as a proof of their courage. As mercenaries they were receiving rewards for them (not a hand of the princess, but surely some gold).

Warrior has a typical hellenistic shield.Often javelins were carried under it. This warrior has clearly used his javelins (probably to gain head of the Roman).


Jego główną bronią jest zakrzywiony miecz - rhomphaia, służący do zadawania potężnych cięć i zdolny przebijać nawet najcięższe pancerze. 
His main weapon is a rhomphaia - long curved sword used to deliver powerful slashes and able to cut through any armour.
Wyposażenie ochronne ogranicza się do hełmu typu trackiego, ze zdjętymi osłonami policzków.
Protective equipment is limited to Thracian helmet with removed cheek protectors.

Figurka jest ładna, dobrze odlana i nie wymagała wiele pracy przed malowaniem. Moim zdaniem jest tylko nieco zbyt płaska, chociaż to raczej kwestia większej wierności anatomicznej niż w większości figurek, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Figure is nicely sculpted and well casted. It didn't require much work before painting. In my opinion it's a bit too flat but maybe it is because of more anathomically correct sculpting that we are used to.

sobota, 19 lipca 2014

Hoplici/ Hoplites


Przeglądając od dawna zalegające w szafkach figurki natrafiłem na 10mm hoplitów z Magister Militum. Ponieważ jest ich dość dużo wpadłem na szalony pomysł powrotu do prac nad armiami do Wojen Perskich.

Pierwsze dwa standy hoplitów prezentują się całkiem okazale. Co ciekawe w przypadku Magister Militum figurki 10mm są chyba lepsze od 15mm.

Powrót do tej skali wymagał również nowego podejścia do malowania - oddziału, a nie pojedynczych wojowników.


Making review of old figures in boxes I happened to find 10mm Magister Militum hoplites. There's quite a lot of them so I came up with w wild idea of returning to Persian Wars project.

First two stands of hoplites look quite well. What's interesting - I think that in case of Magister Militum their 10mm are better than their 15mm.

Return to this scale has required new way of painting - rather a unit than single warriors.


niedziela, 6 lipca 2014

Karabiny maszynowe/ Heavy machine guns


Hotchkiss model 1914 to francuski karabin maszynowy z czasów I Wojny Światowej. Był szeroko używany przez hiszpańskie siły zbrojne.

Był zasilany przy pomocy metalowych, płaskich i otwartych magazynków z nabojami. W czasach I Wojny Światowej uważany za jedną z lepszych konstrukcji tego typu, ze względu na prostotę i łatwość konserwacji.

W roku 1936 była to podstawowy karabin maszynowy zarówno w europejskich jak i kolonialnych jednostkach armii hiszpańskiej. Znaczna ich liczba znalazła się też w rękach milicji, a także sił policyjnych.

Od czasu wojen kolonialnych w Maroku każdy regiment armii posiadał w swoim składzie kompanię karabinów maszynowych, złożoną z 2 plutonów (zwykle 2-3 KMy w każdym).

Dopiero w trakcie Wojny Domowej Hotchkiss'y były zastępowane przez bardziej niezawodne i szybkostrzelne, radzieckie Maximy.
Obie strony coraz częściej tworzyły też kompanie karabinów maszynowych, zwiększając siłę ognia piechoty.


Figurki Peter Pig 15mm.


Hotchkiss model 1914 is a French HMG from the I World War. It was widely used by the Spanish army.

It was fed from metal open cartriges with ammo. During the I World War it was redarded as one of better HMGs because it was simple and easy to maintrain.

In 1936 it was the main HMG both in peninsular and African units of the Spanish army. A number of them was operated by militias and police forces.

Since colonial wars in Morocco every regiment of the army had a machine gun company composed of two platoons (2-3 HMG's in each of them).

During the war Hotchkisses were being replaced with Russian Maxims - more reliable and with better firepower.
Both sides were creating more machine gun companies to increase firepower of the infantry.Figures Peter Pig 15mmpiątek, 4 lipca 2014

Piątka bojowa PPS/ PPS five men hit squad

Mały przerywnik (ile można malowac jedynie szesnastowiecznych chłopów :) ), a dodatkowo początek nowego projektu - Piątka bojowa Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej z rewolucji 1905 roku.

Walczący z caratem o socjalizm i niepodległość bojowcy działali w pięcioosobowych grupach, które łączyły się w dziesiątki oraz oddziały. Większe grupy działały jedynie przy wyjątkowych okazjach.

Ich główną bronią były pistolety browning, które stały się symbolem rewolucyjnego oporu.

Figurki Peter Pig 15 mm - oryginalnie francuski ruch oporu z II Wojny Światowej.


Small side project (how long one can paint 16th Century peasants :) ) - five men hit squad of the Polish Socialist Party from the times of 1905 revolution in Poland.

Fighters fighting against Russian tsarist occupation, for socialism and independent Poland were fighting in five men squads, ten men squads (composed of two fives) and units (used very rarely in most important moments).

Their main weapon was a browning pistol that has become the symbol of the revolution.

Figures - peter Pig 15mm - originally French resisttance from the Second World War.