wtorek, 29 grudnia 2015

Podsumowanie roku 2015/ Summary of the Year 2015

Rok 2015 to czas ukończenia projektu Powstania Śląskie./ In 2015 I,ve finished Silesian Uprisings project.
Przygotowałem złożony z 48 figurek pluton wojsk niemieckich wraz ze wsparciem i dowództwem
I prepared German platoon composed of 48 figures with command and support.

oraz 57 figurek powstańców - również kompletny pluton ze wsparciem.
and 57 insurgent figures - als a complete platoon with support.

 Udało mi się nawet rozegrać próbną potyczkę./ I even managed to play first test skirmish.

Zakończyłem również projekt Wojna Chłopska w Niemczech. Rozegrałem bitwę pod Leipheim.
I finished also Peasant War in Germany project. I played battle of Leipheim.Moja kolekcja figurek do okresu renesansu rozwinęła się o regiment milicji miejskiej z Norymbergi - 12 podstawek pikinierów i dowództwo...
My collection of Renaissance period figures increased. I finished a regiment of Nuremberg city militia composed of 12 pikemen and a command stand...

...oraz lekką jazdę Ligi Szwabskiej./ ... and light horse of the Swabian League.


Zacząłem też przygotowywać oddziały pozwalające na wystawienie armii imperialnej Karola V. Na razie wykonałem lekką jazdę - Jinetes.
I also started working on units that are needed to make an Imperial army of Charles the 5th.Rozpocząłem tez pracę nad kolejnym projektem - armią scytyjską do Field of Glory.
I ve started work on next project - Scythian army for FOG.


W tym roku rozpocząłem tez prace nad figurkami 28mm. Mój wybór padł na Hiszpańską Wojnę Domową.
This year I started work on 28mm figures. My choice was Spanish Civil War.

Najczęściej grane w tym roku przeze mnie gry to Chain of Command/ The most often played games of these year are Chain of Command...
Oraz Impetus/ and Impetus

Jeśli chodzi o wydarzenia najważniejszym w tym roku z pewnością była ponowna wizyta na SALUTE w Londynie/ Concerning events the mosty important was surely visit to SALUTE in London


Wkrótce o planach na rok 2016/ Soon about plans for 2016

sobota, 26 grudnia 2015

Scytyjscy harcownicy/ Scythian skirmishers


Kontynuuję prace nad kolejnym oddziałem scytyjskich pieszych harcowników. / I continue work on Scythian foot skirmishers.


Ludy podporządkowane Scytom takie jak Neurowie czy Androfagpowie były opisywane jako najdziksze i znajdujące się poza zasięgiem cywilizacji. Herodot twierdził nawet, że Neurowie zamieniają się w wilki, a Androfagowie praktykuja kanibalizm.
W rzeczywistości były to ludy osiadłe, mieszkające na północ od Scytów, na terenach obecnej Białorusi. Kulturowo przejmowały zarówno wzorce scytyjskie jak i kultur bałtyckich.
Scythian subject peoples such as Neuri or Androphagi were described as the most savage and living outside civilisation. Herodotus has even wrote that Neuri are changing into volves and Androphagi practice cannibalism.
In reality these were mostly settled peoples living north from Scythians in modern day Belarus. Culturally they combined elements of Baltic and Scythian cultures.


piątek, 18 grudnia 2015

Jestem Spartakus/ I'm Spartacus!

Spartakus zawsze był jedną z moich ulubionych postaci ze starożytności. Dlatego z przyjemnością pomalowałem jego figurkę, która znalazła się w zestawie sławnych dowódców przygotowanym przez Forged in Battle w ramach kickstartera. Niestety główna wadą figurek dowódców jest, że są one mniejsze od innych figurek FiB.
Spartacus was always one of my favourite personailities from the antiquity. That's why it was a pleasasure to paint this figure that was included in a set of famous commander prepared by Forged in Battle as a part of their kickstarter. Unfortunately the main drawback of commanders' figurse is their too small size compared with other FiB figures.

Spartakus to najsłynniejszy z Traków. Przywódca największego buntu niewolników w Republice Rzymskiej był według różnych źródeł jeńcem wziętym do niewoli podczas walk w Tracji, albo dezerterem z rzymskich jednostek pomocniczych (Auxilii).
Spartacus is the most famous Thracian. Leader of the biggest slave revolt in Roman Republic was according to some sources a prisoner taken during fighting in Thrace or a deserter from roman auxiliary units.
Figurka przedstawia Spartakusa na koniu z elementami ekwipunku gladiatora - meatlową ochroną na rekę zwaną manica. Oczywiście jest to niezbyt wierne historycznie (Spartakus w czasie powstania zapewne przypominał wyposażeniem i wyglądem raczej rzymskiego oficera) ale jakże efektowne.
Duży wpływ na kształtowanie wizerunku Spartakusa miał klasyczny Hollywoodzki film "Spartakus", mający oczywiście niewiele wspólnego z historią.
Figure represents Spartacus on horseback with some elements of gladiatorial equipment - metal arm protection called manica. Of course it is not a historical representation (During the uprising Spartacus was rather resembling Roman officer) but very eye-catching.
Classic Hollywood "Spartacus" movie had a great influence on image of Spartacus. Of course it didn't have much to do with history.

niedziela, 13 grudnia 2015

Scytyjscy łucznicy ukończeni/ Scythian archers finished

 Oddział pieszych łuczników w luźnej formacji gotowy./ Unit of foot archers in skirmishing order is ready.

Ludy osiadłe miały dla Scytów bardzo duże znaczenie. Prawdopodobnie ich poddaństwo nie było całkowite, a raczej przypominało układ. Rolnicy siali i uprawiali zboża na potrzeby pojawiających się okresowo Scytów. Dostarczali również piechoty do ich armii. W zamian mogli liczyć na ochronę koczowników, a także dostęp do niektórych zdobytych lub zakupionych przez nich dóbr.

Settled peoples had a great significance for Scythians. Probably their subordination wasn't total but rather resembled an agreement. Farmers cultivated lands and produced crops for periodically appearing Scythians. They also provided infantry for their armies. In return they got protection from nomads and access to some goods gathered or bought by Scythians.

czwartek, 10 grudnia 2015

Scytyjscy piesi łucznicy/ Scythian foot archers


Za najbiedniejszych członków scytyjskiego społeczeństwa uważano tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na konie. Z nich rekrutowała się nieliczna w scytyjskich armiach piechota. Piesze oddziały zapewniały też podporządkowane Scytom ludy osiadłe, zajmujące się rolnictwem i łowiectwem.

Większość pieszych wojowników stanowili oczywiście łucznicy. Te podstawki przedstawiają harcowników z łukami.

The poorest members of the Scythian society were those who coulkdn't afford a horse. They fought as infantry and weren't numerous. Foot soldiers were provided also by the subjsected settled peoples that were farming and hunting societies.

Most of the foot warriors were also archers. These stands represent skirmishers with bows.

wtorek, 8 grudnia 2015

Drugi oddział scytyjskiej lekkiej jazdy/ Second unit of Scythian light horse

Drugi oddział lekkiej jazdy ukończony! Second unit of Scythian light horse finished!

Było już o tatuażach i używaniu łuków, teraz co nieco o społeczeństwie Scytów. Istniały w nim podziały na bogatych i biednych, jednak w porównaniu z innymi społeczeństwami antycznymi nomadzi byli o wiele bardziej egalitarni. Istnieją dowody na to, że wspólnie dbali o starców, dzieci czy chorych. Ich sukces polegał w dużej mierze od współdziałania.

I was writing about tattoos and using bows, now some facts about Scythian society. There were divisions between rich and poor but they were much smaller in settled antique societies. Nomads were much more egalitarian. There are proofs that they held together caring for the elderly, children and sick. Their success was dependent from cooperation.


Większość Scytów stawała do walki jako lekka jazda, ponieważ nie mogła sobie pozwolić na pancerze. Jednostki prawdopodobnie składały się z wojowników z danego klanu i służyły pod własnymi dowódcami. Wyszkolenie w jeździe konnej, zdobywane od najmłodszych lat powodowało jednak, że większość czynności w czasie walki wojownicy wykonywali automatycznie.

Most of Scythians fought as light horse becuse they couldn't affort any armour, Units were probably made of warriors from one clan fighting under their clan chieftains. However training from the young age made most fighting actions very authomatic.poniedziałek, 7 grudnia 2015

Scytyjska lekka jazda/ Scythian light horse

Kolejna podstawka scytyjskiej lekkiej jazdy.

W społeczeństwie Scytów łuk i koń pełniły szczególne role. Każdy mężczyzna oraz kobieta umiał posługiwać się łukiem kompozytowym. Wojownicy posiadali po kilka koni, co bardzo zwiększało ich mobilność. Potrafili przemieszczać się nawet po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Oznaczało to, że byli w stanie uderzać z zaskoczenia i wycofywać się przed większymi siłami przeciwnika.

Next stand of Scythian light horse.

In Scythian society bow and horse had special significance. Every male and female Scythian was able to use a bow. Warriors had several horses each, what increased their mobility. Scythian armies were able to travel several dozen kilometres a day so they could attack the enemy setting traps and retreat when the enemy was stronger.

niedziela, 6 grudnia 2015

Scytowie i tatuaż leczniczy/ Scythians and healing tattoo

Kolejna podstawka scytyjskiej lekkiej jazdy i kolejny wojownik z tatuażami. Warto zwrócić uwagę na wytatuowane kropki przy kręgosłupie. Prawdopodobnie tego typu tatuaże miały funkcje lecznicze.
Next stand of Scythian light horse and next tattooed warrior. It's worth noticing dots tattooed near his spine. Probably such tattoos had a healing function.
Częste używanie łuku sprawiało, że łucznicy mieli różne schorzenia związane z nadmiernym obciążaniem kręgosłupa.
Using bow very often led to serious problems with spine that was too strained.


niedziela, 29 listopada 2015

Scytowie i tatuaże/ Scythians and tatoos

Ukończyłem oddział lekkiej jazdy scytyjskiej. I've finished Scythian light horse unit.

Ponieważ chciałem dodać pewien "smaczek" zwróćcie uwagę na jeźdźca, który jest w połowie rozebrany. Na lewym ramieniu wykonałem mu tatuaże.

Because I wanted to add some flavour to this unit please notice half naked horseman. On his left shoulder I painted tattoos.


Scytowie, podobnie jak inne ludy koczownicze bardzo cenili tatuaże. Nie zachowały się przekazy jakie funkcje miały ich tatuaże. Jednak z faktu iż w zamarzniętych grobowcach wojowników znaleziono wytatuowane mumie można wywnioskować, że rytualne znaczenie ciała mogło stanowić pokaz prestiżu oraz odwagi. O wiele bardziej znaczono lewą rękę, w której wojownik trzymał łuk, więc znaki mogły na przykład pomagać mu w magiczny sposób lepiej celować.
Scythians like other nomadic peoples valued tattoos. There are no written sources about their meaning. However from the fact that tattooed mummies were found in frozen graves of the warriors we may deduct that they could have been a mark of courage and prestige. More often left hand was tattooed. Warrior was holding a bow in it so a tattoo could be a magical way to improve his aim.

 
Tatuaże miały zoomorficzny charakter - czyli jak wiele przedmiotów scytyjskich przedstawiały zwierzęta, zarówno prawdziwe jak i mityczne.
Tatoos had a zoomorphic character - so as many Scythian works of art they depicted animals both real ant mythical.

sobota, 28 listopada 2015

Potyczka we wsi/ Skirmish in the village (2)

 Powstańcy zanotowali pierwszy sukces w wyniku ostrzału zginęło dwóch piechurów Freikorpsu, a cała sekcja piechoty otrzymała jeszcze jeden punkt szoku.
Insurgents had a first success. Two Freikorps infantrymen were killed and infantry section got also one shock point.

 Podczas wymiany ognia jedna z sekcji powstańców przesuwa się wzdłuż drogi/ During the firefight one of the insurgent sections moves along the road
Sekcja Freikorpsu z LKMem zostaje przygwożdżona i traci kolejnych 2 ludzi, odpowiadając ogniem zabija 2 powstańców.
Freikorps section is pinned loosing 2 KIA but manages to kill 2 insurgents in response.

Na pole walki przybywa trzecia sekcja Freikorpsu, która rozpoczyna walkę ogniową z jedną z sekcji powstańców i zadaje im straty 2 ludzi.
One more Freikorps infantry section arrives to the battlefield and starts firefight killing 2 insurgents.

Powstańcy poruszający się wzdłuż drogi trafiają pod ostrzał, który nie jest jednak zbyt skuteczny.
Insurgents moving along the road are under fire but not very efficient.
Freikorps odzyskuje inicjatywę i w kolejnych fazach udaje mu się zdezorganizować atakujących powstańców, którzy się wycofują. Niemcy tracą 8 zabitych, powstańcy 15.
Freikorps regains initiative and in next phases disrupts insurgents thatretreat. Germans loose 8 KIA, inurgents 15.

Ta rozgrywka byłą testem tego jak zasady CoC sprawdzą się di rozgrywania potyczek z Powstań Śląskich. Doszliśmy do wniosku, że należy bardziej zbalansować rozgrywkę, ponieważ Freikorps ma przewagę ogniową i bardziej oprzeć gry na scenariuszach.
This game was aimed to try how CoC reflects specifics of the conflict. We've decided that game has to be more ballanced because Freikorps has fire supperiority and games should be more scenario based.

piątek, 27 listopada 2015

Potyczka we wsi/ Skirmish in the village (1)

Pierwsza rozgrywka z użyciem zasad Chain of Command do Powstań Śląskich.
First game with using Chain of Command to play Silesian Uprisings.

Używaliśmy z kolegą zmodyfikowanych na potrzeby tego konfliktu zasad, które testujemy i po zakończeniu poprawek opublikujemy.
With a friend we were using some special rules invented for this conflict, that we are testing. After finishing tests we are going to publish them. 


 Pole walki, mała wioska na Śląsku, w której spotkały się patrole Freikorpsu oraz grupa powstańców śląskich/ Battlefield - small Silesian village where patrols of Freikorps met with Sillesian insurgents.

 Faza patroli. Freikorps umieścił swoje w wiosce, zdobywając bardziej dogodny do obrony teren. Powstańcy dzięki zastosowaniu zasady lepszej znajomości terenu mogli umieścić o jeden znacznik patrolu więcej, w związku z czym oskrzydlili wioskę.
Patrol phase. Freikorps placed its patrols in the village to occupy terrain suitable for defence. Insugents using rule of better knowledge about the terrain were able to place one patrol marker more and outflank the enemy.

 Pierwsza sekcja freikorpsu z LKMem umieszczona w jednym z budynków/ First Freikorps section with LMG placed in one of the buildings.
 
Druga sekcja piechoty zajmuje kolejny budynek/ Second infantry section occupies another building

 Przybywa również niemiecki dowódca plutonu - senior leader/ German platoon commander - senior leader also arrives.


Przybywają powstańcy i rozpoczynają ostrzał jednego z zajętych przez Freikorps budynków. Rozpoczyna się wymiana ognia, z początku mało skuteczna. Niemcom udaje się zadać powstańcom pierwsze straty - jeden punkt szoku na jednej z sekcji.
Insurgent arrive and start shooting at one of the buildings occupied by Freikorps. Firefight starts. At the beginning it's not very effective. Germans manage only o generate one shock point on one of the insurgent sections.