wtorek, 29 kwietnia 2014

Dowódca Colin Maud/ Commander Colin Maud


Ostatnim akcentem związanym z tegorocznym SALUTE jest figurka wyrzeźbiona na tegoroczną wystawę przez braci Perry - dowódca Colin Maud, dowodzący lądowaniem na plaży Juno podczas D-Day w wersji z filmu "Najdłuższy dzień" z filmowym buldogiem (w rzeczywistości dowódca Maud miał owczarka... alzackiego).

Last accent of this year's Salute is a figure sculpted for this year's event by Perry brothers - commander Colin Maud, beachmaster of the Juno beach during the D-Day in version known from "the longest day" movie with his English billdog (in reality he had ... an alsatian).niedziela, 27 kwietnia 2014

Pikinierzy/ Pikemen


Praca nad oddziałem chłopskich pikinierów niemal ukończona. Zostały jeszcze tylko trzy standy, które mam na warsztacie.
Work on the battlegroup of peasant pikemen nearly finished. Only three stands left on the workbench.

Ponownie użyłem modeli Xystona. Tym razem poza perską piechota również skonwertowanego hellenistycznego Traka.
Xyston models again. This time apart from Persians I've used also one converted Hellenistic Thracian.

czwartek, 24 kwietnia 2014

PzKpfw I Ausf A - Hiszpania/ PzKpfw I Ausf A - Spain

 Czołgi PzKpfw I trafiły do hiszpańskich nacjonalistów razem z niemiecką jednostka Panzergruppe Drohne. Jednostka ta jednak tylko sporadycznie brała udział w walkach i nie odegrała w nich większej roli. Była przede wszystkim jednostką szkoleniową.

Podczas walk pod madrytem wszystkie czołgi grupy zostały przekazane Nacjonalistom. Otrzymali oni 96 pojazdów PzKpfw I Ausf A, 21 PzKpfw I Ausf B i cztery pojazdy dowodzenia.

Czołgi uzbrojone jedynie w karabiny maszynowe były przeznaczone do wspierania piechoty. W grudniu 1936 roku i styczniu 1937 kilkakrotnie trafiły jednak na republikańskie T-26. Starcia te kończyły się tragicznie. Nacjonaliści utracili w nich kilkanaście pojazdów. PzKpfw mogły wprawdzie strzelać z KMów amunicja przeciwpancerną, jednak przeciwko T-26 okazywała się ona skuteczna jedynie na dystansach poniżej 150 metrów.

Czołgi w jednolitym szarym malowaniu z poczatku wojny, jeszcze bez dodatkowych znaków rozpoznawczych, które dodawano dopiero w drugiej połowie 1937 roku.

Modele Minairons, skala 1/100.

PzKpfw I tanks were delivered to Spanish Nationalists with German Panzerguppe Drohne. However this unit saw little combat and didn't play much role in fighting. It was primarily a training mission.

During battle of Madrid all tanks of the group were passed to Nationalists. They got 96 PzKpfw I Ausf A, 21 Pzkpfw I Ausf B and 4 command vehicles.

Tanks were armed only with machine guns and used as infantry support. In December 1936 and January 1937 several times they encountered Republican T-26 tanks. These clashes were tragic to Nationalist tankers. They lost about a dozen tanks. PzKpfw could shoot armour piercing ammo, however against the armour of T-26 it was efficient only on distances shorter than 150 m.

Tanks in grey scheme used at the beginning of the war still without additional markings that were added in second half of 1937.

Models by Minairons 1/100 scale.środa, 23 kwietnia 2014

SALUTE (5)

Czas na ostatnią część fotoreportażu z SALUTE/ It's time for the last part of the photo report from salute.

 Viet Minh zdobywa Dien Bien Phu, Figurki 28mm/ Viet Minh takes Dien Bien Phu - 28mm figures.

 
 Wojna wietnamska - figurki 28mm/ Vietnam war - 28mm figures

Spectre Miniatures- firma która wystartowała z kickstarterem figurek do współczesnych konfliktów afrykańskich zaprezentowała pierwsze modele. Dostałem jeden w prezencie w celu zrobienia recenzji (wkrótce na blogu).
Spectre Miniatures - company that has launched a kickstarter with African wars miniatures has presented first models. I've got one free sample to make a review.

Bitwa o Cchinwali - gruziński najazd na Osetię Południową. Rosyjskie kolumny zmechanizowane odbijają miasto. Gra zapowiadała się ciekawie, ale niestety skończyło się na mało subtelnych walkach pozycyjnych (według mnie zbyt wiele sprzętu pancernego jak na taką skalę). Figurki 28mm.

Battle of Tskhinvali - Georgian assault on South Ossetia and Russian mechanised column trying to retake the city. Very interesting game that has stalled (too much armour for such scale to my liking). Figures 28mm.

Zombie TV, czyli szybkie zasady walki z Zombie prezentowane przez Crooked Dice Game Design Studio na bardzo efektownym stole - Trafalgar Square po wybuchu epidemii zombie.

Zombie TV, fast rules of fighting against zombies presented by Crooked Dice Game Design Studio on the beautiful table - trafalgar Square after the zombie outbreak

Mantic Games i ich zasady do rozgrywania potyczek SF - Deadzone/ Mantic Games and their Deadzone - SF skirmish.

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (4)

W tym roku ze względu na przypadającą rocznicę wybuchu I Wojny Światowej wiele gier dotyczyło tego okresu, a zwłaszcza roku 1914.
This year's Salute was dominated by the 1st World War because of the anniversary. Especialy fighting in 1914 was quite popular.

Bitwa nad Marną. Brytyjska artyleria konna i kawaleria próbują opóźnić natarcie Niemców
Battle of Marne. British horse artillery and cavalry try to slow down German advance.

 Ciekawa prezentacja. Poczatek i koniec I Wojny Światowej. Na końcowej części stołu wojna pozycyjna.
A table divided between late and early I Worl Warwas an interesting idea. Od the "late" part trench warfare.

Na początkowej Belgowie starają się zatrzymać niemiecką straż przednią złożoną w dużej mierze z kawalerii.
On the "early" part Belgians try to stop german advance guard composed mainly of cavalry.

Walki o belgijskie miasteczko. Sceneria odtworzona na podstawie zdjęć. Figurki 28mm
Fight for Belgian town. Scenery based on actual photos. Figures 28mm.

 Wojna domowa w Hiszpanii 1936. Walki pod Toledo. Prezentacja zasad A world aflame wydanych przez Osprey Publishing. Figurki 28mm. Prezentacja przekonała mnie do rozpoczęcia zabawy z tym systemem.
Spanish Civil War 1936. Battle near Toledo. Presentation of the A world Aflame rules by Osprey Publishing. Figures 28mm. This presentation convinced me to start playing these rules.

 I bitwa pod Keren - rok 1941, Brytytjczycy przeciwko Włochom. Figurki 28mm/ 1st battle of Keren. British against Italians, Figures 28mm.

Tej prezentacji towarzyszył prawdziwy LKM Bren/ This presentation was exhibited with real Bren LMG.

 II Wojna Światowa. Wielki stół przedstawiający bitwę na łuku kurskim w 1943. Figurki 15mm.
 II World War. Great table with battle of Kursk 1943. 15mm figures.


Tutaj Flames of War, figurki 15mm, walki w Normandii. D-Day był jednym z głównych tematów tegorocznego Salute.
Here Flames of War, 15mm figures, Normandy. D-Day was one of the main subjects of this year's Salute.

sobota, 19 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (3)

 Japonia, początek XVI wieku. Czas wojen domowych. Dwie grupy samurajów walczą o kontrolę nad miastem. Figurki 28mm.
Japan, beginning of the 16th Century. Time of civil wars. Two groups of Samurai fight for control over the city.

Angielska wojna domowa, rok 1645. Figurki 10 mm, pokaz zorganizowany przez Real Time Wargames, zasady klubowe.
English Civil War, around 1645. Figures 10mm, game organised by Real Time Wargames presenting their club rules.


Bitwa pod Arklow 1798, Irlandzcy powstańcy przeciwko brytyjskim wojskom okupacyjnym. Ponad 1000 figurek 28mm. Gra przygotowana przez redakcję Wargames Illustrated, mająca jednocześnie demonstrować zasady Black Powder.
Battle of Arklow 1798. Irish rebels against British occupation forces. Over 1000 28mm figures. Game set up by Wargames Illustrated to demonstrate Black Powder rules. 

Bitwa pod Arklow robiła wrażenie również ze względu na wspaniały teren/ Battle of Arklow was making an impression also due to great terrain.

Kolejna mało znana wojna rozgrywana na stole - bitwa pod Barbastro 1837, pierwsza wojna Karlistowska. Karliści przeciwko hiszpańskim wojskom rządowym wspieranym przez Francuzów i Brytyjczyków. Ten pokaz zorganizowali organizatorzy SALUTE, South London Warlords.

Another little known war replayed in a game. Battle of Barbastro 1837, First Carlist War. Carlists against Spanish government troops and their British and French allies. This game was organised by organisers of SALUTE, South London Warlords.

 Gra wyróżniona jako najlepszy pokaz na SALUTE. Rok 1849 - oblężenie Rzymu przez Francuzów wezwanych na pomoc przez papieża. Garibaldi rozkazuje swoim czerwonym koszulom odbicie willi znajdującej się nieopodal murów i ucieszenie baterii francuskiej artylerii.Pokaz zorganizowany przez Continental Wars Society. W przeciwieństwie do wielu innych gier ta rzeczywiście była intensywnie rozgrywana. Figurki 28mm.

Game awarded with best show title. Year 1849 - siege of Rome by the French called for help by the pope. Garibaldi orders his red shirts to recapture a villa near the city walls and silence French gun battery. Show organised by Continental Wars Society. Contrary to many other games this one was intensively played. Figures 28mm.

Po pierwszych niepowodzeniach jeździe rewolucjonistów udało się zdobyć francuskie działa i otworzyć piechocie drogę do willi.
After first failures revolutionary cavalry managed to take French guns and open infantry road to the villa.

piątek, 18 kwietnia 2014

SALUTE 2014 (2)

Czas na prezentację części rozgrywanych gier. Time to present some of the played games.

DBA rozgrywane figurkami 54mm? To szaleństwo! Nie, to SALUTE! Bitwa pod Trebią - 218 p.n.e. Hannibal kontra Rzymianie.
DBA played with 54mm fihures? This is madness! No, this is SALUTE! Battle of Trebia 218 b.c. - Hannibal against Romans.

Dominacja figurek 28mm w grach, zwłaszcza starożytnych i średniowiecznych była ogromna.
Domination of 28mm figures, especially in ancient and medieval wargames was huge.


Lądowanie Rzymian w Normandii... wróć, Brytanii. Gra prezentowana przez redakcję miesięcznika "Wargame, Soldiers and Strategy" z wykorzystaniem zasad Hail Caesar i figurek 28mm.
Roman landing in Normandy... or rather Britain. Game presented by the crew of the "Wargames, Soldiers and Strategy" monthly with use oh Hail Caesar rules and 28mm figures.Termopile. Hordy barbarzyńców bronią się przed armią Króla Królów. Figurki 28mm, zasady prawdopodobnie Warhammer Ancient Battles (WAB).
Thermopylae. Barbarian hordes try to stop King of the Kings. Figures 28mm, rules - probably Warhammer Ancient Battles.

Kynoskefalaj 197 p.n.e. - Macedonia kontra Rzym. Gra przygotowana przez Society of Ancients. Figurki 28mm, zasady Lost Battles.
Cynoscephalae 197 b.c. - Macedon against Rome. Game prepared by the Society of Ancients. Figures 28mm, rules - Lost Battles.

Jugula - zasady do walk gladiatorów wydane przez Tomahawk Studios, a sprzedawane przez Gripping Beast. Figurki 33mm. Gra łączy elementy figurkowe i planszowe oraz karty postaci.
Jugula - gladiatorial combat game created by Tomahawk Studios and sold by Gripping Beast. Figures 33mm. Game combines elements of figure wargaming, boardgame and cards of gladiators.

Gripping Beast zaprezentował przepiękny stół z figurkami do pierwszej krucjaty - oblężenie Jerozolimy w roku 1099. Figurki 28mm, zasady SAGA (dodatek o Krucjatach).

Gripping Beast presented beautiful table with First Crusade figures. Siege of Jerusalem in 1099. Figures 28mm, rules SAGA (additional rules for crusades).

Można było też rozegrać krótką potyczkę aby zapoznać się z podstawowymi zasadami SAGI
Participants had also an opportunity to play SAGA to be acknowledged with basic rules.

Normanowie przeciwko Bizantyjczykom - prezentacja zasad Warlords of the Medieval World.
Normans against Byzantines - presentation of Warlords of the Medieval World ruleset.