poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Francuscy żandarmi/ French gendarmes

Podczas Wojen Włoskich ciężka jazda była wciąż stosowana zwłaszcza w armiach francuskich. Tak zwani żandarmi kontynuowali rycerskie, średniowieczne tradycje. Ich zadaniem było prowadzenie przełamujących szarż. Zgodnie z zasadami walki powinni tez walczyć głównie z ciężką jazdą przeciwnika.
During italian Wars heavy cavalry was still used especially in French armies. So called gendarmes continued knightly traditions of the middle ages. Their task was to deliver decisive charge and fighting against similar heavy cavalry of the enemy.

Bitwy Wojen Włoskich szybko zweryfikowały takie podejście. Pod Fornovo francuska najemna piechota odparła włoskie rycerstwo. W późniejszych bitwach to francuscy żandarmi przekonali się o sile bloków pikinierów, a następnie broni palnej.
Battles of the Italian wars quickly verified these beliefs. At Fornovo French mercenary infantry repulsed Italian knights. In later battles French gendarmes faced power of the pikemen blocks and later firearms.

Figurki Essex Miniatures 15mm/ Figures by Essex Miniatures 15mm.

środa, 12 kwietnia 2017

Akebuzerzy raz jeszcze/ Arquebusiers once more

Malowanie arkebuzerów wchodzi mi w krew. Kolejny oddział arkebuzerów w luźnym szyku do Impetusa.

Na początku XVI wieku broń palna była jeszcze bardzo zawodna. Miała też mniejszy zasięg niż wciąż stosowane na polu walki kusze. Zaczęła je jednak szybko wypierać. Chodziło głównie o łatwość obsługi oraz możliwość strzelania przez ludzi nie mających specjalistycznego wyszkolenia. Łatwo było się nauczyć używać arkebuza.
Nie bez znaczenia był też efekt psychologiczny. Huk i błysk musiał bardzo mocno wpływać na nieprzyzwyczajonego do broni palnej przeciwnika.

I'm growing accustomed to painting arquebusiers. Next unit of skirmishers with arquebuses for Impetus.

At the begining of the 16th Century firearms were still very unreliable. It had also shorter range than crossbows that were still used in combat. However it was starting to dominate mostly due to easy use and ability to be fired by untrained men. It was easy to learn how to fire an arquebus.
Psychological effect was also important. Noise and light had to greatly influence morale of the unprepared enemy.

poniedziałek, 27 marca 2017

Franciszek I/ Francis IFrancuskie wysokie dowództwo, a w zasadzie sam król Franciszek I we własnej osobie z królewskim sztandarem.
French high command or rather king Francis I himself with royal standard bearer.

Początek XVI wieku to okres, w którym wielu władców myślało jeszcze kategoriami średniowiecznego rycerstwa. Franciszek I uważał się właśnie za takiego szlachetnego rycerza, choć jego armia była już w dużej mierze zmodernizowana. Dla przeciwieństwa jego oponenci ze strony imperialnej uważali się raczej za profesjonalnych dowódców, odrzucając rycerskie kodeksy, często walcząc nawet na piechotę.
Beginning of the 16th Century is a period when many rulers still thought in medieval chivlaric categories. Francis I regarded himself as noble knight despite the fact that his army was largely modernised. On the contrary his Imperial opponents regarded themselves rather as professional commanders, rejecting chivlaric codes and often even fighting on foot.

Zarówno król, jak i sztandarowy noszę zaawansowane technicznie, renesansowe zbroje. Za jedne z najlepszych uważano wytwarzane we Włoszech. Dawały one bardzo dużą swobodę ruchów. Dodatkowo królewski koń jest też opancerzony.
Both the king and standard bearer wear technically advanced renaissance armours. Italian armours were among the best of the period. They gave quite good freedom of movement. Additionaly royal horse is also armoured

Królewski sztandar z liliami był na początku XVI wieku powszechnie używany w armiach francuskich.
Royal Fleur-de-lys banner was widely used in early 16th Century French armies.

Przygoda Franciszka z Wojnami Włoskimi doprowadziła do dostania się przez niego do imperialnej niewoli podczas bitwy pod Pawią w roku 1525. Był to jeden z symbolicznych momentów końca epoki rycerstwa. Francuscy rycerze (żandarmi) zostali rozstrzelani przez imperialnych arkebuzerów.
Francis' I adventure with Italian Wars led to his captivity by the Imperial forces at the battle of Pavia in 1525. It was one of the symbolic moments ending age of chivlary. French knights (gendarmes) were literally shot to pieces by the Imperial arquebusiers.


Fgurki Old Glory, za wyjątkiem królewskiego konia (Venexia Miniatures), przypadkowo znalezionego przeze mnie w pudełku z nadwyżkowymi figurkami (wzór praktycznie nie do kupienia).
Figures Old Glory, apart from the royal horse (Venexia Miniatures) found by me by acciden in a spare parts box (it is no longer available on the market).

niedziela, 26 marca 2017

Harcownicy z arkebuzami/ Skirmishers with arquebuses
Kontynuuję wykorzystywanie nadwyżkowych figurek. Tym razem oddział arkebuzerów w luźnym szyku, postępujący przed frontem armii. Oddział bardzo uniwersalny, ponieważ pasujący do każdej armii z okresu Wojen Włoskich.
I continue using surplus figures. This time unit of arquebusiers in loose order, acting in front of the main forces. Unit very versatile because fitting all armies of the Italian Wars period.

 

sobota, 25 marca 2017

Brygadziści z LKMem/ Brigadists with LMG

Dwóch żołnierzy Brygad Międzynarodowych. Jeden z nich ma radziecki karabin maszynowy Diegtiariowa (DP wzór 27). Broń ta zaczęła docierać do Hiszpanii już na samym początku konfliktu. Stanowiła ogromne wsparcie dla wojsk republikańskich, górując nad poprzednio używanymi LKMami niezawodnością oraz siłą ognia.

Na uwagę zasługuje również hełm LKMisty. To czechosłowacki hełm wzór M30. Hiszpańska armia rzadko używała hełmów, co spowodowało konieczność zakupu ich za granicą. W latach 30 XX wieku Czechosłowacja była jednym z czołowych eksporterów sprzętu wojskowego.

Two soldiers of the International Brigades. One of them has a Soviet Diegtariov LMG (DP-27). This weapon started to each Spain from the start of the conflict. It was of great value to Republican forces, due to its firepower. It was replacing older, less reliable LMGs.

Helmet of the soldier with LMG is worth noticing. It's a Czehoslovak M30 helmet. Spanish army rarely used helmets so during the conflict it was needed to purchase them from abroad. In 30's of the 20th Century Czechoslovakia was one of the main exporters of military equipment.
wtorek, 21 marca 2017

Pasamontañas i gorrillo isabelino/ Pasamontañas and gorrillo isabelino/

 Dwóch kolejnych żołnierzy Brygad Międzynarodowych z okresu bitwy nad Jaramą (pierwsza połowa 1937 roku). Jeden ma omówioną już wcześniej furażerkę gorrillo isabelino, nakrycie drugiego to pasamontañas, czyli połączenie czapki z daszkiem z kominiarką, noszone przez żołnierzy hiszpańskich przy chłodniejszych temperaturach. Ubrany w "kominiarkę" piechur wyróżnia się też nietypowym umundurowaniem. Na tym etapie wojny, gdy brakowało wojskowych płaszczy często używano zwykłych cywilnych swetrów.

Two more soldiers of the International Brigades from the period of battle of Jarama (first half of 1937). One has gorrillo isabelino field cap that was mentioned earlier, the other pasamontañas, combination of balaclava and a cap used by the Spanish army in colder climate. He has also non standard uniform. At this stage of the war when forces were lacking uniform coats, civilian sweaters were widely used.


czwartek, 16 marca 2017

Brygady Międzynarodowe po raz kolejny/ International Brigades again

 Kolejni dwaj żołnierze Brygad Międzynarodowych z początku roku 1937. Niedługo 80 rocznica zakończenia bitwy pod Guadalajarą, więc z tej okazji chcę skończyć pluton żołnierzy Brygad.

Warto zwrócić uwagę na uzbrojenie. Jeden z żołnierzy ma hiszpańskiego Mausera, drugi radzieckiego Mosina. Charakterystyczne są nakrycia głowy. Jeden posiada typową hiszpańską furażerkę zwano gorrillo isabelino, drugi hełm typu Adrian, znany z amii francuskiej. Hełmy używane w Hiszpanii przez wojska republikańskie, prawdopodobnie w celu odróżnienia się od przeciwników, były malowane na kolor brązowy.

Two More soldiers of the International Brigades rom the early 1937. Soon there will be 80th anniversary of the end of the batte of Guadalajara, so from this occasion I plan to finish painting platoon of the International Brigades.

Armament of these soldiers is worth noticing. One has a Spanish Mauser, the other Soviet Mosin rifle. The headgear is also characteristic. One has typical Spanish field-cap called gorrillo isabelino, the other adrian helmet known from the French army. These helmets used by the Republican troops were, during the conflic, painted brown to distinct soldiers from the enemy.


niedziela, 12 marca 2017

Francuscy arkebuzerzy/ French arquebusiers

Po kompletowaniu armii do Wojen Włoskich w systemie Fied of Glory Renaissance pozostało mi trochę figurek. Przygotowałem z nich oddział arkebuzerów do Impetusa. System ten opiera się na całych oddziałach, więc daje możliwość przygotowywania miniaturowych dioram.

After completing armies for Italian Wars in FOG:Renaissance I had some spare figures left, so I prepared a unit of arquebusiers for Impetus. This system is based on entire units so gives ability to prepare small dioramas.

Figurki Old Glory 15mm/ Figures 15mm by Old Glorypiątek, 10 marca 2017

Nauka gry w Hail Caesar/ Learning to play Hail Caesar

Miałem ostatnio okazję uczestniczyć w pokazie gry Hail Caesar zorganizowanym w sklepie Figurkowe Gry Bitewne przez autora bloga Bitewniakowe Pogranicza , któremu bardzo dziękuję za wprowadzanie w tajniki gry.

Rozegraliśmy starcie wojny domowej z wczesnego okresu Rzymu Imperialnego (np. z roku czterech cesarzy).

I had recently an occasion to participate in presentation of the Hail Caesar organised in Figurkowe Gry Bitewne shop by the author of the Bitewniakowe Pogranicza , whom I thank for presenting basic elements of the game.


We played a skirmish from the Roman civil war of the early imperial period (for example year of the four Emperors).


Obie strony miały po dwa oddziały legionów, przy czym mój przeciwnik jeden oddział weteranów, oraz oddział auxilii.
Both sides had two nits of legionairies (my oponent one veteran unit aming them) and one auxilia unit.
Na lewej flance swoich sił wystawiłem jeszcze jazdę/ On the left flank of my forces I deployed also cavalry.
Obie linie zbliżają się. W Hail Caesar liczba możliwych do wykonania ruchów zależy od wyniku rzutów 2K6. W zależności od niego jednostki mogą wykonywać 1, 2 lub 3 ruchy. Jeden nieudany test dowodzenia można powtórzyć dzięki wykorzystaniu dowódcy.
Both lines are closing. In Hail Caesar number of moves depends from result of throwing two d6 dice. Units may move once, twice or thrice. One failed command test may be repeated by using the commander's ability.
Mój przeciwnik wystawił również machiny miotające/ My opponent deployed some artillery.

Moja kawaleria zajęła wzgórze. Przewaga wysokości daje także przewagę w walce wręcz/ My cavalry occupied the hill. Elevated position gives superiority in melee combat.


W pierwszej walce weterani odpychają kawalerię, która wycofuje się zdezorganizowana. W Hail Caesar nie zdejmuje się podstawek, a jedynie zaznacza straty oddziału do momentu gdy straci zdolności bojowe.
In first melee veterans push back my cavalry that rtreats disorganised. In Hail Caesar no bases are removed, units suffer causalties until they loose their combat abilities and are removed.

Rozpoczyna się walka wręcz na całej linii. Warto wykorzystywać sytuację aby atakować dwoma oddziałami jeden przeciwnika, ponieważ daje to dodatkowe wsparcie.
Hand to hand combat across the entire line. It is profitable to attack one enemy unit with two of your own units because they can support each other.

Kolejne starcie ma miejsce na wzgórzu. Tym razem weterani i kawaleria remisują i pozostają w miejscu/ Next combat takes place on the hill. This time it is a draw, so cavalry and veterans remain locked in combat.

Dzięki uderzeniu dwoma jednostkami przeciwko jednej udaje mi się wyeliminować legionistów przeciwnika, a moja auxilia również wygrywa swoje starcie. To oznacza złamanie sił przeciwnika.
Due to attacking enemy legionaries with two units I manage to destroy the enemy. My auxilia also manages to beat enemy auxilia. It means that I managed to break the enemy force.

Ogólne wrażenia z rozgrywki bardzo dobre. Szybka rozgrywka z prostymi zasadami ruchu (moim zdaniem może nieco za bardzo uproszczonymi) oraz walki. Dużym minusem jest brak indeksu terminów w podręczniku, pozwalającego na szybkie znajdowanie potrzebnych zasad.
General impresions after the game are positive. Very fast play with easy rules of movement (in my opinion a bit too oversimplified) and combat. A very big drawback is a lack of adeuate index in the rulebook that would allow to find rules quickly.

piątek, 3 marca 2017

Brygady Międzynarodowe - pierwsza drużyna piechoty/ International Brigades - first infantry team

 Dwie kolejne figurki żołnierzy Brygad Międzynarodowych ukończone/ Two more figures of the International Brigades' soldiers finished.

To oznacza, że mam już gotową pierwszą sekcję piechoty wspieraną przez RKM
That means I have first infantry team supported by the LMG.

poniedziałek, 27 lutego 2017

Obrońcy Madrytu/ Defenders of Madrid

Kolejnych dwóch żołnierzy Brygad Międzynarodowych z czasu bitwy nad Jaramą (początek roku 1937). Obaj mają standardowe ładownice armii hiszpańskiej oraz hiszpańskie hełmy M26.
Two more soldiers of the International Brigades from the period of battle of Jarama (beginning of 1937). Both have standard ammo pouches of the Spanish army and Spanish M26 helmets

Hełmy były malowane na zielono lub niepomalowane, tak jak w tym przypadku. Uzbrojenie obu żołnierzy stanowią hiszpańskie karabiny Mauser M93 w roku 1937 zastępowane w najlepszych oddziałach nowocześniejszymi Mosinami.
Helmets were painted green or unpainted as in this case. Both soldiers are armed with Spanish M93 Mausers that in 1937 were being replaced in better units with more modern Mosin rifles.piątek, 24 lutego 2017

Niemiecki kontratak/ German counterattack (2)

Brytyjczycy wystawili dwie drużyny piechoty, granatnik i piata/ British forces deployed two infantry teams, mortar and PIAT team.
Druga Pantera rozpoczęła ostrzeliwanie dział, zadając straty i przygniatając ich załogi. Piechocie udalo się osłonić jedno z dział rzucając granat dymny/ Second Panther started shooting at AT guns causing causalties and supression of their crews. One of the guns was covered by the smoke grenade thrown by the British infantry.

Kolejnym ruchem Niemców było wystawienie drużyny piechoty oraz obserwatora artyleryjskiego/ Next move of Germans was to deploy infantry  and an artillery observer.

Nieszczęśliwie dla Brytyjczyków ostrzał artyleryjski, który wezwał trafił dokładnie w cel/ Unfortunately for the British artillery barrage he called made a direct hit.

Efektem była strata jednego oficera oraz przygwożdżenie niemal wszystkich sił/ An effect was los of the junior leader and pinning nearly all forces
Ponieważ Niemcy zaczęli nacierać Brytyjczycy, gdy udało im się zakończyć turę, wykonali odwrót, porzucając działa. Kilku żołnierzy z przygwożdżonych jednostek trafiło jednak do niewoli.
Because Germans started to advance, after managing to finish a turn, British forces retreated abandoning guns. Unfortunately some of the soldiers from pinned units were captured by Germans.

środa, 22 lutego 2017

Niemiecki kontratak/ German counterattack (1)

Po zajęciu miasteczka brytyjski batalion piechoty kontynuował natarcie wzdłuż drogi. Niemcy postanowili na tym etapie rzucić do walki wszystkie odwody i przeprowadzić kontratak.
After capturing the village British infantry batallion continued advance along the road. On this stage Germans decided to throw all their reserves into combat and counterattack.

Pierwszą jednostką na polu walki była Pantera/ Panther tank was first to appear on the battlefield.


Brytyjska odpowiedź była szybka - działo ppanc w okopie, które od początku zaczęło ostrzeliwać czołg. Pomimo, że udało się osiągnąć trafienia pancerz Pantery okazał się zbyt mocny.
British response was swift - AT gun in a trench that started shooting at the tank. Despite some hits armour of the Panther was too strong.
Pantera odpowiedziala ogniem z KMów, przyciskając ostrzałem obsługę działa/ Panther responded with its MG supressing gun's crew.
Brytyjczycy wystawili kolejne działo i zaczęli koncentrowac ostrzal/ British forces deployed second AT gun an d started to concentrate fire.

Niemcy wprawdzie wystawili kolejna Panterę, jednak pierwsza, pojazd dowodzenia, została w końcu zniszczona celnym strzałem.
Germans deployed second Panther, but the first one, command tank, was destroyed with well aimed shot.