wtorek, 23 maja 2017

Żandarmi/ Gendarmes

 Kolejna podstawka żandarmów, czyli renesansowych, francuskich rycerzy. Another stand of Gendarmes - French renaissance knights.


niedziela, 21 maja 2017

Francuscy pikinierzy/ French pikemen

Kolejna podstawka francuskich pikinierów.
Szkoleni do działania na sposób szwajcarski działali w dużych grupach. Nie były to jednak wojska doświadczone, a żołnierze zbyt zasobni. Ponieważ większość ekwipunku należało kupi za własne fundusze, większość pikinierów posiadała tylko minimalne wyposażenie ochronne.Opancerzeni pikinierzy stawali w pierwszych szeregach, w kolejnych nie wszyscy posiadali nawet hełmy. Umundurowanie też nie było jednolite. Ponieważ jednak oddziały były rekrutowane z myślą o stałej armii, postanowiłem dać swoim pikinierom namiastkę umundurowania w postaci, w miarę, jednolitych kolorów.
Next stand of French Pikemen.
Trained to act similarly to the Swiss they formed large units. However they were neither experienced nor resourceful. Because soldiers had to purchase their equipment on their own, most of them dodn't have much protective gear. Armoured pikemen composed front ranks but in rear ones some men didn't even have helmets. There was no uniforms. However due to the fact that these units were formed as a standing army, I've decided to give my pikemen more or less uniformed colors.

środa, 10 maja 2017

Bandy pikardyjskie/ Bands of Picardy

Początek XVI wieku to okres ogromnych przemian w prowadzeniu wojen. Ich przejawem było pojawienie się formacji pikinierskich złożonych z przeszkolonych żołnierzy. Francja pozostawała w tym zakresie w tyle za Szwajcarami czy Imperium.
Begining of the 16th Century was a period of huge changes in warfare. Pikemen formations composed of trained soldiers appeared. France was in this type o warfare behind the Imperium and the Swiss.

Pierwsze grupy, zwane też "bandami" (choć to polskie określenie nie jest do końca adekwatne), będące stałymi oddziałami piechoty, pojawiły się we Francji w roku 1498, za panowania Karola VIII.
First groups called bands, trained and professional infantry, appeared in France in 1498 during reign of Charles VIII.

Po roku 1504 zaczęto zaciągać najemne wojska między innymi z Pikardii. Zmieniło się też ich wyposażenie. Główną bronią stała się pika, a miały one działać na wzór szwajcarski. Z biegiem czasu do żołnierzy tych przylgnęła potoczna nazwa band pikardyjskich, również ze względu na ich skłonność do rabunków i problemy z dyscypliną.
After 1504 mercenary forces were drafted ia in Picardy. Their equipment was changing. The main weapon was pike and Swiss tactics were implemented. Wth passing time this soldiers were commonly were called bands of Picardy, also because their tendency for opillaging and problems with discipline.

Wojska te, liczące w teorii kilkanaście tysięcy ludzi, przez wiele lat nie osiągnęły wysokiego poziomu wyszkolenia ani pełnego stanu, jednak były niezbędne do zapełnienia luki na polach bitew Wojen Włoskich. Z biegiem czasu, gdy nabrali doświadczenia, pikinierzy ci stawali się coraz bardziej istotni. Niektórzy badacze upatrują w nich pierwszych jednostek nowoczesnej armii francuskiej.
These forces numbering, in theory, several thousand men, for many years didn't reach high level of training and full strength. Hoever they were eeded to fill gaps on the battlefields of the Italian Wars. When time passed pikemen's role was growing. Some researchers call them first modern units of the French army.

Figurki Essex Miniatures. Moim zdaniem pod każdym względem przeciętne, jednak w oddziale powinny się prezentować całkiem dobrze.
Figures by Essex Miniatures - In my opinion average in every aspect, however they should look nice as a unit.

niedziela, 7 maja 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (6)

 Amerykańska wojna domowa - figurki 15mm/ American Civil War with 15mm figures
Potyczka na Falklandach, figurki 28mm, wyróżniała się głównie ze względu na teren, ogromny klif.
Falklnads skirmish, 28mm figures, ith great terrain, really huge clif.

Jaka jest najczęściej rozgrywana przez brytyjskich wargamerów bitwa? Odpowiedź jest prosta - Hastings.
What is the most often played battle in Britain? Answer is simple - Hastings.

 Fantasy w 28mm i wspaniały stół do gry/ Fantasy in 28mm and a great gaming table

 Starożytność. Prawdopodobnie I wojna punicka, figurki 15mm/ Ancients. Probably I Punic war, 15mm figures.

 Battlegroup Tobruk/ Battlegroup Tobruk


Jedna z moich ulubionych gier ze względu na egzotyczny temat. Rok 1937 Chiny. Japończycy atakują umocnioną chińską pozycję. Jak widać Chińczycy do wsparcia mają czołg PanzerI
One of my favourite games due to exotic subject. Year 1937. Japanese forces assault Chinese positions. As you can see Chinese have a support of a PanzerI tank.

Rosyjska wojna domowa. Czerwona Gwardia atakuje cofających się białych/ Russian Civil War - Red Guards attack retreating whites.

Spartan Games zaprezentowało HALO ground command. Gratka la fanów tego uiwersum.
Spartan Games presented HALO ground command. Something big for fans of this universum.

sobota, 6 maja 2017

Obóz/ Camp

Obóz to często pomijany przy grach element armii, tymczasem miał on znaczenie kluczowe. W XVI wieku za armiami ciągnęły całe rzesze kupców, ciurów obozowych, a nawet członków rodzin żołnierzy. W obozie gromadzono łupy, które były później dzielone między żołnierzy. Jego utrata często była równoznaczna z przegraniem nie tylko bitwy, ale całej kampanii.

Pierwsze figurki zakupione na SALUTE już pomalowane. Posłużyły mi do wykonania obozu dla szesnastowiecznej armii (pasującego zarówno do sił imperialnych jak i Francuzów).

Użyłem figurek Donnington new Era (ciury obozowe) oraz Old Glory (arkebuzerzy). Namioty oraz część wyposażenia pochodzą z Wargamera, naczynia do gotowania, garnki oraz ognisko to z kolei Donnington new era.

Camp is often omitted in wargaming despite being of key importance. In 16th Century army was followed by loasof traders, aides the camp and even members of soldiers' families. Spoils of war were gathered in a camp to be divided between soldiers. Often loosing a camp was not only cause ofloosing battle but failure of the entire campaign.

First fiurs bought at SALUTE finished. I used them to finish a camp for the 16th Century army (fitting both Imperial and French frces).

I used Donnington new era figures for aides the camp, and Old Glory for arquebusiers. Tents and part of the equipment are from Wargamer and fire together with pots again from Donnington.

wtorek, 2 maja 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (5)


1 wojna światowa, chyba bitwa pod Cambrai, figurki 10mm. Skala robi wrażenie.
I World War, probably battle of Cambrai, 10mm figures. Impressive scale.

Prezentacja budynków MDF do okresu feudalnej Japonii, czyli wojen samurajów.
Presentation of MDF biuldings for feudal Japan - samurai wars.
Bitwa Wielkiej Wojny Północnej, czyli Sasi przeciwko Szwedom. Jako ciekawostkę dodam, że obie strony wsparte przez oddziały polskiej husarii. Figurki 6mm.
Battle of the Great Northern War - Saos against Swedes. What's interesting both sides supported by Polish winged husars.

Mechy w Ardenach/ Mechs in the Ardennes.

Wojna Północna, tym razem figurki 28mm/ Northern war, this time with 28mm figures.

Too Fat Ladries demonstrowało swoje zasady napoleońskie - Sharp Practice. Brytyjsko francuska potyczka podczas kampanii iberyjskiej.
Too Fat Ladries was presenting its Napoleonic rules - Sharp Practice. British-French skirmish during the Peninsular Campaign.
Zimna Wojna i atak armii radzieckiej na Niemcy Zachodnie, figurki 6mm/ Cold War and Soviet attack on Western Germany, 6mm figures.
To co lubię najbardziej - bitwa pod Raphią, 217 rok p.n.e., Seleukidzi przeciwko Ptolemeuszom. Figurki 28mm
What I like the most - Battle of Raphia, 217 b.c. - Selekids against Ptolemaic forces. 28mm figures

Bitwa rozgrywana na zasadach "To the strongest". Liczba figurek zapiera dech.
Battle was played with To the strongest rules. Number of figures breathtaking.

Warto zauważyć, że mimo liczby, odziały bardzo łanie pomalowane.
It's worth noticing that despite numbers, units were very nicely painted.

sobota, 29 kwietnia 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (4)

 SALUTE to wydarzenie opierające się głównie na zakupach oraz prezentacji nowości, jednak gry zarówno prezentacyjne jak i z możliwością uczestnictwa, to jego nieodłączny element. Zacznę od najbardziej nietypowych, egzotycznych i "dziwacznych".
SALUTE is based mostly on sales and presentation of new products, however games, both presentation and participatory are an important element of the event. I'll start from presenting most weird, exotic and strange ones.


Folwark zwierzęcy znany z książki Orwella, broni się przed najeźdźcami/ Animal farm known from Orwell's book is defending from invaders.
Gra w wyścigi wiedźm? Czemu nie!/ Witch racing game? Why not!

Alianckie i nazistowskie mechy walczą na pustyni/ Allied and Nazi mechs clash on the desert.

Zabawna gra w stylu RPG - wydarzenia z jednego dnia na forum rzymskiego miasta/ Funny RPG type games - happenings of one day at roman town's forum.
Potyczka Rewolucji październikowej rozgrywana figurkami... 54 mm/ October Revolution skirmish played with... 54mm figures.
Bitwa w koloniach. Nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego gdyby nie walczące strony - Szwedzi i Holendrzy.
Battle in the colonies. Nothing speciall except for it's Swedes vs. Dutch

Oglądaliście Łotra1/ Have you seen Rouge1?

Walka na platformie naftowej w stylu dawnych filmów akcji/ Fight at the Oil Platform - old action movies style.

Warhammer 40 000. Szczególne jest to, że figurki na tym stole, jak stwierdził kolega, który je zobaczył, były warte tyle co dobry samochód.
Warhammer 40k. What's special, as a friend seeing this table said, these figures had worth of a quite good car.

środa, 26 kwietnia 2017

SALUTE 2017 Wystawcy/ Exhibitors (3)

Jedno z większych stoisk wystawiło Gripping Beast/ One of the biggest stands was one of Gripping Beats.
Oczywiście królowała na nim SAGA, czyli skirmish do okresu tzw. "wieków ciemnych"
Of course their main product was SAGA - skirmish system for the Dark Age.

Jedną z nowości stanowił zestaw figurek cywilów/ One of the new products was a set o civilian figures
Forged in Battle zaprezentowało figurki z kickstartera War and Empire. Niestety pomimo zapowiedzi o "pełnej ofercie" zabrakło większości armii startowych do starożytności. Na szczęście dzięki promocji 6 zestawów w cenie 5 już wkrótce na mój warsztat wkroczy wczesna armia perska w 15mm. Pytanie o wydanie zapowiadanych zasad do starożytności okazało się drażliwe. Uzyskałem wprawdie zapowiedź, że będą one wydane w lipcu, jednak nie wiem na ile wiarygodną.
Forged in Battle was exhibiting its figures from the War and Empire. Unfortunately despite announcements that they will have full range they lacked most of the starter armies. Fortunately thy had a promotion - 6 sets in a price of 5 and soon early Achemenid army in 15mm will advance into my workshop. Question about announced ruleset for ancient wars was clearly awkward. I got assurance that they will be ready in July but I don't know how credible it was.

FiB zaprezentowało modele pojazdów, a także między innymi polskiej piechoty do Kampanii Wrześniowej.
FiB presented also vehicles and ia. Polish infantry for 1939.

Kallistra i masa przepięknych figurek w skali 10mm, zwłaszcza do okresu średniowiecza. Kallistra and their wide range of beautiful 10mm figures, mostly for the medieval period.Nie zabrakło też stoisk malarzy oferujących swoje usługi oraz pomalowane armie.
There were also stands of painters offering their services and painted armies.

 Victrix - producent znakomitych figurek 28mm z twardego plastiku/ Victrix - producer of magnificent 28mm hard plastic figures.

Prezentował ofertę do wojen XVIII wieku.../ Presented an offer for the 18th Century wars...

 i starożytności/ and antiquity

Na stoisku zaprezentowano między innymi nowe wzory imperialnych legionistów rzymskich z I wieku n.e. / On its stand new models of the 1st Century Imperial Roman legionaries were presented.