piątek, 23 czerwca 2017

GLADIUS bitwa pod Rawenną/ battle of Ravenna 1

Wojska hiszpańsko-papieskie bronią obozu nad rzeką, otoczonego przez siły francuskie.
Spanish-Papal army defends the fortified camp near the river surrounded by the French forces.

Większość sił francuskich stanowili najemni landsknechci/ Mercenary landsknechts composed the key element of the French forces.

Na prawym skrzydle Francuzów stanęli kusznicy i rycerstwo wsparci przez artylerię.
On the French right wing crossbowmen and gendarmes were deployed with support of the artillery.
Gaston de Foix, dowódca sił francuskich obserwuje szarżę włoskiego rycerstwa/ Gaston de Foix, French main commander, observes charge of the Italian knights.

Na lewym skrzydle wojsk hiszpańsko-papieskich włoskie rycerstwo, w centrum colunele, a na prawym skrzydle arkebuzerzy i lekka jazda.
On Spanish-Papal left Italian knights, in the centre colunelas and on the right light guns arquebusiers and light horse.
Landsknechci, kusznicy i francuski pikinierzy ruszyli do natarcia/ Landsknechts, crossbowmen and French pikemen move forward.

Włoskie rycerstwo ruszyło i trafiło pod ostrzał artylerr/ Italian knights advanced under artillery fire.

Na lewym skrzydle ze strony francuskiej stradioci, z hiszpańskiej lekka jazda, w centrum pikinierzy nacierają na obóz.
On the left French stradiots advance towards Spanish light horse, in the centre pikemen advance towards the camp.

Lekka jazda i stradioci walczą na flance/ Light horse and stradiots clash on the flank.

W centrum landsknechci i kusznicy trafili pod ostrzał artylerii tracąc pierwsze podstawki.
In the centre landsknechts and crossbowmen lost first stands from the Spanish artillery fire.

Na skrzydle stradioci zostali rozbici przez hiszpańską lekką jazdę/ On the left wing stradiots were routed by the Spanish light horse.

Włoskie rycerstwo wpadło w kłopoty. Jeden z oddziałów został rozbity przez ostrzał artylerii i kusników.
Italian knights are in trouble. One of the battlegroups was routed due to artillery and crossbow fire.

wtorek, 20 czerwca 2017

GLADIUS (1)

 W dniach 16-18 czerwca w Warszawie odbyła się pierwsza edycja konwentu GLADIUS. jak na pierwsze tego typu wydarzenie był on całkiem udany. wkrótce zamieszczę raporty bitewne z rozegranej przeze mnie bitwy pod Rawenną 1512 oraz potyczki w Chain of Command.
From 16 to 18th of june GLADIUS was held in Warsaw. It was the first edition of the event for the first time it was quite successful. Soon I'll publish battle reports from battle of Ravenna and Chain of Command skirmish I've played.
 
Afterglow - postapokaliptyczny skirmish z elfami, krasnoludami, mutantami i religijnymi fanatykami.
Afterglow - postapocalyptic skirmish with dwarves, elves, mutants and religious fanatics. Chain of Command - bardzo ładna gra prezentacyjna/ Chain of Command - very nice presentation game.
 Na uwagę zasługiwały prezentacje przygotowane przez Warlord Games czyli Beyond the gates of Atares...
Presentations prepared by Warlord Games were worth noticing - Beyond the gates of Antares and...
 
 Bolt Action
 Hail Caesar i figurki 28mm kuszą/ Hail Caesar and 28mm figures are tempting.


 bitwę stoczyli Syrakuzanie i Kartagińczycy/ Battle was between Syracusans and Carthaginians.

 Syrakuzański dowódca/ Syracusan commander.

 Black Powder czyli Wojny Napoleońskie/ Black Powder and Napoleonic Wars.

Wojnacja - skirmish fantasy

niedziela, 18 czerwca 2017

Francuscy pikinierzy/ French pikemen

Wkrótce na moim blogu obszerna relacja z Gladiusa oraz raport z bitwy pod Rawenną. Dopóki nie uporam się z obróbką dziesiątek zdjęć przedstawiam kolejne dwie podstawki francuskich pikinierów.
Soon on my blog photoreport from Gladius and battle report from the battle of Ravenna. Until I'm finished with processing photos I present two more stands of the French pikemen.

 

czwartek, 15 czerwca 2017

W drodze pod Rawennę/ On the road to RavennaFrancuscy pikinierzy odegrali znaczącą rolę w bitwie pod Rawenną. Dlatego intensywnie zabrałem się do pracy nad oddziałem do sobotniej rozgrywki.
Dwie kolejne podstawki przedstawiają pikinierów z przednich szeregów, ponieważ tylko oni posiadali opancerzenie.
French pikemen played an important role in the battle of Ravenna so I'm working on the new battlegroup for Saturday's game.
Two next stands represent front rank pikemen because only they had armour.

wtorek, 13 czerwca 2017

Dowództwo papieskiej piechoty/ Papal infantry command

 Ponieważ szykuję się do sobotniej bitwy pod Rawenną, potrzebne były pasujące do niej dowództwa.
Because of preparing for Saturday's battle of Ravenna I needed adequate command stands.

Przeciwko Francuzom, w sojuszu z Hiszpanami pod Rawenną walczyły wojska papieża Juliusza II.
Juliusz II, czyli kardynał Giuliano della Rovere, do pewnego momentu był uważany za sojusznika Francji, zwłaszcza gdy pasowało mu to w jego walce z rodem Borgiów. Gdy został papieżem nazwano go nawet "papieżem wojownikiem" lub "przerażającym papieżem", ponieważ nie miał nic wspólnego z głoszonymi oficjalnie ideałami pokory i łagodności (co było normą w przypadku papieży doby renesansu).

Podstawka przedstawia dowództwo papieskiej piechoty ze sztandarem Juliusza II.

Forces of the pope Julius II were fighting against the French in alliance with Spain. Julius II - mcardinal Giuliano della Rovere until some moment was regarded as an ally of France, especially when this alliance was convenient in his fight against the Borgia family. When he became the pope he was nicknamed "warrior pope" or "fearsome pope" because he was very far from the christian ideals of tranquility and modesty (what was a standard in case of renaissance popes).

Stand depicts papal infantry command with a banner of Julius II.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Zaproszenie na Glaiusa/ Invitation for Gladius


 Z przyjemnością zapraszam na konwent gier bitewnych Gladius.
Impreza odbywać się będzie w Warszawie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 20) w ramach działalności klubu AGRESOR, w następujących godzinach:
piątek 16.00 - 21.30
sobota 10.00 - 21.30
niedziela 10.00 - 20.00
I have a pleasure to invite you for the Gladius miniature wargames convention.
the event will take place on the Construction, hydrotechnics and Environmental Engineering faculty of th Warsaw University of Technology (ul. Nowowiejska 20) as a part of the AGRESOR CLUB activities in hours given below.
friday 6.00 - 21.30
saturday 10.00 - 21.30
sunday 10.00 - 20.00
Szczególnie zapraszam w sobotę na 10:00 do rozegrania bitwy pod Rawenną 1512 w systemie FOG Renaissance.
Chcesz zostać dowódcą części sił francuskich, hiszpańskich, a może najemników na żołdzie papieża?


I invite you to participate in a battle of Ravenna 1512 played in FOG Renaissance. 
Would you like to lead French army, Spanish forces of maybe Papal mercenaries?

niedziela, 4 czerwca 2017

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (3)

Szwajcarscy pikinierzy uderzyli na imperialną kawalerię/ Swiss pikemen charged imperial cavalry

Pomimo konieczności walki w dwóch kierunkach wytrzymała ona impet uderzenia, choć została zdezorganizowana/ Despite fighting in two directions it resisted only becoming distrupted.

Złamani zostali z kolei włocy rycerze/ Italian knights were routed.

W centrum trwała walka. Landsknechci zadali kolejne straty i poważnie zdezorganizowali kuszników, jednak sami utracili przy tym jedną podstawkę.
In the centre landsknechts managed finally to fragment crossbowmen but at the cost of loosing one stand.
doszło też do starcia dwóch formacji pikinierów, a na tyłach landsknechtów znaleźli się stradioci, którzy ominęli imperialną lewą flankę.
Finally two pike formations colided and stradiots that outmanouvered Imperial left wing managed to get behind landknecht formation.


Stradioci zaatakowali tyły formacji landsknechtów, jednak ponieśli straty.
Stradiots attacked back of the landsknecht formation but suffered loses.


W kolejnych starciach zdecydowały się losy bitwy. Włoscy kusznicy zostali złamani, a podczas starcia pikinierów szwajcarzy wprawdzie poważnie zdezorganizowali landsknechtów, jednak poległ włoski głównodowodzący.
in the next clashes fate of the battle was decided. italian crossbowmen were finally routed. swiss pikemen managed to fragment landknechts but the italian commander fighting in this clash was killed.
Po zakończeniu walki. Włosi zdezorganizowali imperialną jazdę i jedną z formacji landsknechtów. Stracili jednak oddział rycerstwa, kuszników, lekką artylerię i głównodowodzącego.
After the battle. Italians managed to fragment imperial cavalry and one landsknecht formation. However they lost rossbowmen, knights, light artillery and main commander.

środa, 31 maja 2017

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (2)

 Na [prawym skrzydle wojsk imperialnych żandarmi i kawaleria ruszyli naprzeciw włoskim rycerzom/ On the right wing of the Imperial forces cavalry and gendar,mes advanced against Itralian knights.
W centrum jedna z formacji Szwajcarskich pikinierów zrobiła zwrot i ruszyła na lewe skrzydło.
In the scentre one of the Swiss pikemen battlegroups turned left.
 Imperialni arkebuzerzy zostali wymanewrowani przez stradiotów/ Imperial arquebusiers were outmaneouvered by stradiots.


 Kolejna formacja Szwajcarów zaczęła zmierzać na lewe skrzydło sił włoskich/ Next Swiss formation moved towards the left flank.
 Tymczasem imperialna kawaleria i zandarmii wyszli na pozycje do szarży/ At the same time Imperial cavalry and gendarmes moved to charge.

 Szwajcarzy zmierzający na pomoc lewemu skrzydłu armii włoskiej/ Swiss moving to help Italian left wing.
 Jedna z formacji landsknechtów zaszarzowała kuszników. Ci stracili jedna podstawkę, ale wytrzymali impet uderzenia/ One of the landsknechts battlegroup charged crossbowmen.m They lost one stand but kept cohersion.

 Na prawym skrzydle Imperialnych walka kawalerii/ On Imperial right wing cavalry melee.

Włoscy rycerze są o krok od klęski. Tracą jedną bazę i są poważnie zdezorganizowani. Włosi tracą też lekką artylerię, która znalazła się na drodze szarzy kawalerii. Salwa impweialnej artylerii dezorganizuje formację Szwajcarów.
Italian knights are one step from defeat. They loose one base and become fragmented. Italians loose also light artillery that was on the way of cavalry charge. Salvo of the imperial artillery distrupts Swiss pikemen.