sobota, 23 grudnia 2017

Guardia Civil

Guardia Civil to jedna ze zmilitaryzowanych hiszpańskich służb policyjnych. Powstała w roku 1844 w celu walki z bandytyzmem na drogach. Od tamtego czasu działa głównie w regionach wiejskich.
Na początku XX wieku do jej głównych zadań należało zwalczanie ruchów rewolucyjnych - zwłaszcza wystąpień chłopów buntujących się przeciwko władzy właścicieli ziemskich.
Guardia Civil is one of various paramilitary police forces in Spain. It was created in 1844 to stop brigandage and since that time operates mostly in rural areas. At the beginning of the 20th Century one of its main goals was to suppress revolutionary movements, especially among peasants opposing rule of the landlords.
Guardia Civil była powszechnie znienawidzona przez chłopów i robotników. W roku 1936 podczas buntu generałów siły Guardia Civil podzieliły się niemal po równo między stronę legalnego rządu Republiki i nacjonalistów. Liczba buntowników w GC była znacznie wyższa niż wśród innych rodzajów policji, dlatego ta formacja stała się jednym z symboli rebelii.
Guardia Civil was hated especially by the peasantry and workers. In 1936, when the rebelion of the generals started, Guardia Civil forces had split nearly in half between staying loyal to legal government of the Republic and rebels. Number of rebels among GC functionaries was thus much higher than among other police forces and it became one of the symbols of rebelion.

Figurki przedstawiają podoficera z pistoletem Astra oraz dwóch funkcjonariuszy uzbrojonych w hiszpańskie Mausery.
Figures depicte an NCO with Astra pistol and two functionaries with Spanish Mausers.

 

wtorek, 12 grudnia 2017

Arkebuzerzy/ Arquebusiers

 Kolejna podstawka z całym oddziałem. Arkebuzerzy do systemu Impetus. Przykład jednostki "uniwersalnej", która pasuje do wszystkich armii z epoki Wojen Włoskich.
Next stand with entire unit. Arquebusiers prepared for Impetus. An example of the "universal" unit for all armies of the Italian Wars period.

niedziela, 3 grudnia 2017

LKM Lewis/ Lewis LMG


Lekki KM Lewis - jedna z zapomnianych broni Hiszpańskiej Wojny Domowej. Był używany przez Brygady Międzynarodowe w trakcie bitwy o Madryt. Żołnierzy batalionu Komuny Paryskiej obsługujących LKM w trakcie walk o Miasteczko Uniwersyteckie uwiecznił słynny fotograf Robert Capa.
Lewis LMG - one of the forgotten weapons of the SCW. It was used by the International Brigades durring battle of Madrid. Soldiers of the Commune de Paris Batallion operating Lewis LMG during defence of the University City were photographged by famous war reporter Robert Capa.


wtorek, 28 listopada 2017

Sztandar POUM/ Banner of POUM

POUM czyli Partia Robotnicza Zjednoczenia Marksistowskiego - ugrupowanie działające w Katalonii i mające spory udział w formowaniu milicji robotniczych. W oddziałach POUM walczył między innymi George Orwell.
Milicje partyjne walczyły na froncie aragońskim do maja 1937 roku, kiedy POUM zostało zniszczone przez stalinowską kontrrewolucję, ponieważ było niezależną od Kremla partią komunistyczną. Zostało to przedstawione w filmie Kena Loach'a "Ziemia i wolność".

Aby móc wystawić grupę milicjantów POUM przygotowałem sztandarowego. Figurka 28mm Empress Miniatures.

POUM - Workers' Party of Marxist Unification - political party of Catalonia greatly contributing to formation of workers' militias. I.a. George Orwell was fighting in POUM units.
Party's militia was fighting on the Aragon front until May 1937 when POUM was destroyed by the Stalinist counter revolution, because it was a communist party that was not under control of the Kremlin. It was shown in Ken Loach's film "Land and freedom".

To be able to field POUM militia I've prepared a standard bearer. 28mm figure by Empress Miniatures.


niedziela, 26 listopada 2017

Landsknechci we francuskiej służbie/ Landsknechts in French service

 Kolejna podstawka landsknechtów tak zwanej czarnej kompanii, pozostającej na francuskim żołdzie. Landsknechci w różnych armiach różnili się niemal wyłącznie sztandarami. Dlatego postanowiłem wykonać podstawkę ze sztandarem czarnej kompanii do formacji pikinierów z mojej kolekcji.

Figurki Roundway Miniatures i konwersja Old Glory

Another stand of landsknechts of the so called Black Company in French service. Landsknechts in vrious armies varied only with their banners. That is why I've decided to add a stand with a Black Company's standard to be used with existing pikemen formations.

Figures Roundway Miniatures and conversion of Old Glory.

 

 

sobota, 18 listopada 2017

Procarze 1936/ Slingers 1936


Dwie figurki procarzy z Wojny Domowej w Hiszpanii - milicjant i żołnierz Brygad Międzynarodowych.
Two slingers from the SCW - Militiaman and soldier of the International Brigades.

Hiszpania od starożytności była znana z procarzy. Słynni balearscy procarze to jedna z najbardziej znanych formacji najemnych. W czasach nowożytnych umiejętność korzystania z procy przetrwała. Hiszpańscy pasterze używali je na przykład aby odpędzać drapieżniki od stad.
W czasie wojny domowej proce zostały zastosowane bojowo do miotania ładunków wybuchowych.
Spain from the ancient times was known for its slingers. Balearic slingers were amongst the most well known mercenary formations. In modern times slinging survived and was used by the herdsmen against predators. During the civil wars lings were again used in combat to hurl explosives.
 

piątek, 17 listopada 2017

Dinamitero (2)Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych z ładunkami wybuchowymi (granatami ręcznymi typu Lafitte). Ma na sobie charakterystyczne hiszpańskie ładownice do ich przenoszenia. Jest uzbrojony w krótką wersję karabinu Mosin.
Another soldier of the International Brigades with explosives (Lafitte type hand grenades). He has a characteristic belt to carry them. He is armed with short version of Mosin rifle.
niedziela, 12 listopada 2017

Dinamitero


Dinamitero, czyli żołnierz  ładunkami wybuchowymi, zajmujący się niszczeniem między innymi umocnień przeciwnika. W czasie Wojny Domowej w Hiszpanii okazało się jak przydatne są umiejętności procarzy. Do miotania ładunków wykorzystywano proste proce ze skórzanych pasków lub sznurków. Znacząco zwiększało to zasięg rzutu.

Ten żołnierz Brygad Międzynarodowych przygotowuje się właśnie do rzucenia bomby z wykorzystaniem skórzanego paska.

Dinamitero - soldier with a bomb, destroying for example enemy entrenchments. During the Spanish Civil War slinging proved to be very useful. Simple slings made of leather belts or ropes were used to hurl explosives what increased their range.

This soldier of the International Brigades is preparing to hurl an explosive usin leather belt.

piątek, 10 listopada 2017

Milicjanci z PMami/ Militiamen with SMGsKolejne dwie figurki do Wojny Domowej w Hiszpanii to milicjanci z pistoletami maszynowymi. Milicjant z prawej ma PM MP-28. Jest to niemiecka broń produkowana przed wojną w Hiszpanii na licencji. Wyposażone w nią były niektóre jednostki policji.
Milicjant po lewej dysponuje bardzo nietypową bronią. To PM RU-35 - hiszpańska konstrukcja produkowana specjalnie na potrzeby Guardia Civil.

Two next figures for the Spanish Civil War - militiamen with SMGs. One on the right is holding MP-28 - German weapon produced under license in Spain for some police units.
Militiamen on the left has more unique weapon - RU-35. It is a Spanish made SMG designed specially for the Guardia Civil units.

niedziela, 5 listopada 2017

Landsknechci w służbie króla Francji/ Landsknechts in French king's service

Cesarz wydał landsknnechtom zakaz zaciągania się do sił innych niż imperialne, jednak zakaz ów często trudno było wyegzekwować. Grupy zdemobilizowanych najemników, które pozostały we Włoszech szukały sobie prcodawcy chętnego płacić w złocie i łupach. Francuski król Franciszek I skorzystał z tej okazji. W jego wojskach służyła złożona z landsknechtów Czarna kompania. W czasie bitwy pod Pawią liczyła ona 4 do 5 tysięcy ludzi i została prze siły imperialne wybita niemal w całości.
Emperor issued an order banning landsknechts from enlisting foreign armies. However this law was hard to execute. Groups of demobilised mercenaries were wandering through Italy waiting for an employer willing to pay with gold and booty. French king Francis I enlisted a Black Band composed o Landsknechts. During battle of Pavia it numbered 4 to 5 thousand men and was nearly entirely wiped out by the imperial forces.
Sztandar jest wzorowany na przedstawionym na jednym z gobelinów przedstawiających właśnie bitwę pod Pawią. Banner is based on depiction of the battle of Pavia at one of the gobelins

Figurki Roundway Miniatures /ogromna rzadkość/ i Old Glory.
Figures by Roundway Miniatures /big rarity/ and Old Glory.

sobota, 4 listopada 2017

Jak grillować faszystów/ How to barbecue fascists


Miotacz ognia to broń rzadko wykorzystywana w czasie Wojny Domowej w Hiszpanii. Stosowano go w ograniczonych ilościach głównie przeciwko umocnionym pozycjom przeciwnika. Było to istotne zwłaszcza na odcinkach frontu, gdzie walki przyjmowały charakter pozycyjny - na przykład pod Madrytem.
Żołnierz Brygad Międzynarodowych ze zdobycznym włoskim miotaczem ognia model 1935, uzbrojony poza tym w pistolet Astra. Na głowie ma hiszpański hełm m26.
Flmethrowers were rarely used during the Spanish Civil War. They were used mainly against fortified positions of the enemy especially on fronts where there was trench warfare - for example near Madrid.
Soldier of the International Brigades with a capture Italian flamer Model 1935 and Astra pistol. He is wearing a Spanish m26 helmet.

czwartek, 2 listopada 2017

Karabinem i granatem/ With LMG and grenade


Kończę prace nad plutonem Brygad Międzynarodowych. Jedną z ostatnich figurek jest żołnierz z granatami. Rzuca granat model 1936. W lewej ręce trzyma wstążkę i zawleczkę. Dla ułatwienia odbezpieczania do zawleczek przywiązywano wówczas wstążki.
Poza standardowymi ładownicami posiada płócienne bandoliery. Uzbrojony jest z kolei w hiszpańską wersje karabinu Mauser.
I'm finishing work on the International Brigades platoon. One of the last figures is a soldier with grenades. He is throwing  a 1936 model grenade. In his left hand he has a safety pin with a ribbon. Ribbons were usually tied around safety pins for enabling quicker use of grenades. Apart from standard ammo pouches, he has also a material bandoleer. He is armed with Spanish Mauser.

Kolejny z interbrygadzistów to strzelec LKMu. Niesie czechosłowacki LKM wz.26, używany między innymi przez Brygady Międzynarodowe.
Another of the solidiers has a LMG. He is carrying wz.26 Czechoslovak LMG used ia. by the Brigades.


poniedziałek, 30 października 2017

Papieskie dowództwo jazdy/ Papal cavalry command

Początek XVI wieku to okres wojujących oraz mocno ''zabawowych'' papieży dbających głównie o swoje interesy oraz rządzących państwem papieskim jak inni władcy.
Beginning of the 16th century is a period of warlike and ''prtying'' popes that usually cared mostly for their on interests and ruling Pal state as other kings.

W czasie Wojen Włoskich papiestwo wielokrotnie wystawiało własne armie dowodzone przez lokalnych arystokratów oraz kondotierów.
During the Italian wars Papacy many times fielded armies undr command of ristocrats and condotiers.

Figurki Old Glory 15mm/ 15mm Figures by Old Glory.

wtorek, 24 października 2017

Gotz von Berlichingen

Gotz von Berlichingen to kolejna z ciekawych postaci początków XVI wieku. Ten niemiecki rycerz brał udział w wielu wojnach prowadzonych przez Maksymiliana I.
W roku 1505, podczas oblężenia Landshut w trakcie lokalnej wojny między Palatynatem a Bawarią wydarzył mu się drobny wypadek.  Kula armatnia urwała mu rękę.  Gotz von Berlichingen nie chcąc rezygnować z ulubionej pracy nakazał wykonanie żelaznej protezy ręki. Dzięki niej stał się sławny w całych Niemczech.
 Gotz von Berlichingen is another colorful person of the early 16th century. This German knight participated in many campaigns of Maximilian I.
In 1505, during the local war between Palatinate and Bavaria, at the siege of Landshut, he lost his right hand. Becuse he wanted to stay in previou job, he commisioned an iron hand and became well known of it.

Podczas Wojny Chłopskiej w 1525 roku na krótko został dowódcą zbuntowanych chłopów, głównie ze względu na delikatnie mówiąc niechęć do biskupa Bambergu, którego z chęcią by powiesił.
During the Peasant war of 1525 for a short time he was one of the rebel commanders, mostly due to his feud with bishop of Bamber, whom Berlichingen would gladly hang.

Po stłumieniu powstania przez Ligę Szwabską Gotz von Berlichingen został wtrącony do więzienia, jednak jako znany rycerz wykpił się ostatecznie aresztem domowym, a cesarz Karol V nakazał go zwolnić. Dowodził jeszcze oddziałami cesarskimi w trakcie wojny przeciwko Turkom na Węgrzech,  w 1544 przeciwko Francuzom.
Mimo burzliwego życia dożył sędziwego wieku 82 lat.
After the Swabian league supressed the uprising he was imprisoned, but as a well known knight he ended in house arrest only o be released by the Emperor Charles V. Later he was fighting Turks in Hungary and French.
Despite his lifestyle he managed to live 82 years.

 

piątek, 20 października 2017

Georg von Frundsberg

Georg Frundsberg to najbardziej znany spośród dowódców niemieckich landsknechtów. Pochodził z rodziny o długich wojskowych tradycjach. Sam jednak wpisywał się w nowy sposób prowadzenia wojny. Dowodził najemnymi armiami złożonymi przede wszystkim z piechoty.
Najsłynniejszy jest jego udział w bitwie pod Pawią w roku 1525, w której przyczynił się do pokonania wojsk francuskich i osobistym przykładem zachęcając swoich ludzi do walki.
Georg Frundsberg was the most well known commander of the German landsknechts. He came from the family of the long military traditions. However he was a commander of the new type leading mercenary forces composed mostly of infantry.
His most famous action was at the battle of Pavia in 1525 where he contributed to victory over the French forces and motivated his troops with giving personal example.

Frundsberg, pomimo, że służył Cesarstwu był znany z niechęci do hierarchii kościoła katolickiego. Swoich żołnierzy motywował między innymi noszeniem złotego sznura, na którym, jak twierdził, kiedyś powiesi papieża. Zmarł po wylewie, którego doznał prowadząc wojska na Rzym, który landsknechci wraz z Hiszpanami zdobyli i złupili.
Frundsberg despite serving the Empire was known for his dislike for catholic church hierarchy. He was motivating soldiers by carrying a golden rope and saying that one day he will hang a pope with it. Frundsberg died after suffering a stroke when leading landsknechts against Rome, which was later taken and sacked.

Figurk 28mm Warlord Games/ 28mm figure by Warlord Games.

 

sobota, 14 października 2017

Wizyta w Madrycie/ Visit to Madrid

Przez 2 tygodnie bylem w Madrycie. Poza oglądaniem zabytków miałem okazję zapoznać się również ze sklepami oraz wargamingowymi zwyczajami Hiszpanów.
For two weeks I've been to Madrit. Apart from usual visiting historic sites I had an occasion to see the wargaming stores and talk about wargaming trends in Spain


Najbardziej znany z madryckich sklepów to Atlantica Juegos http://www.atlanticajuegos.com/
Oferuje bardzo szeroki asortyment, planszówek, RPGów, książek historycznych, SF oraz fantasy, a także figurek, w tym historycznych.
The most well known Madrid shop is Atlantica Juegos http://www.atlanticajuegos.com/
It offers wide assortment of boardgames, RPGs, historical, SF and fantasy books and wide variety of figures including historical.


Hiszpańskie sklepy oferują równie usługi malarskie. Jak widać popularne tematy to starożytność, z naciskiem na wojny Punickie i Iberów, średniowiecze, a głównie El Andalus, a także, co szczególnie mnie zainteresowało, Wojna Domowa w Hiszpanii.
Spanish shops offer painting services. As you may see the most popular subjects are antiquity -especially Punic Wars and Iberians, medieval - including El Andalus, and, what was especially interesting for me - Spanish Civil War.

Drugi z madryckich sklepów, moim zdaniem jeszcze ciekawszy, to La Flecha Negra, czyli Czarna Strzała - http://www.laflechanegraminiaturas.com/ .
Second of the Madrid shops, in my opinion even more interesting, is La Flecha Negra - http://www.laflechanegraminiaturas.com/ .

Raj dla hobbysty, piekło dla portfela. Oferta obejmuje niemal wszystkie możliwe skale oraz epoki. Paradise for the hobbyist, hell for the finances. Offer includes nearly all possible scales and main periods.
La Flecha Negra także oferuje serwis malarski, a także bardzo bogatą kolekcje pomalowanych figurek 54mm, mało przydatnych w wargamingu, ale bardzo ładnych.
La Flecha Negra also offers painting services and wide variety of painted 54mm figures, note very useful in wargaming, but really beautiful.
W sklepie rozmawiałem ze sprzedawca o tym jakie systemy są najbardziej popularne w Hiszpanii. Najczęściej ludzie grają w te, które zostały przetłumaczone na hiszpański. To DBA, DBMa jeśli chodzi o II Wojnę Światową - Flames of War. Jest również dodatek do tego ostatniego systemu dotyczący Wojny Domowej w Hiszpanii - Espana en llamas (Hiszpania w Płomieniach). Polscy producenci figurek są w Hiszpanii znani, jednak tematyka wschodnioeuropejska, którą się zajmują, to dla Hiszpanów zbyt odległa egzotyka.
In the shop I was talking with a vendor about the most popular systems played in Spain. These are ones translated into Spanish - DBA, DBM and Flames of War when concerning the II World War. The later of these systems has also a variation for the SCW called
Espana en llamas (Spain in Flames). Polish figures producers are known in Spain but the Central and Eastern European subjects they excell in are too exotic for the Spanish players.


 Portfel ucierpiał, ale kolekcja figurek, a także mój blog zyskał :)
My wallet has suffered but figure collection and this blog profited :)