niedziela, 29 listopada 2015

Scytowie i tatuaże/ Scythians and tatoos

Ukończyłem oddział lekkiej jazdy scytyjskiej. I've finished Scythian light horse unit.

Ponieważ chciałem dodać pewien "smaczek" zwróćcie uwagę na jeźdźca, który jest w połowie rozebrany. Na lewym ramieniu wykonałem mu tatuaże.

Because I wanted to add some flavour to this unit please notice half naked horseman. On his left shoulder I painted tattoos.


Scytowie, podobnie jak inne ludy koczownicze bardzo cenili tatuaże. Nie zachowały się przekazy jakie funkcje miały ich tatuaże. Jednak z faktu iż w zamarzniętych grobowcach wojowników znaleziono wytatuowane mumie można wywnioskować, że rytualne znaczenie ciała mogło stanowić pokaz prestiżu oraz odwagi. O wiele bardziej znaczono lewą rękę, w której wojownik trzymał łuk, więc znaki mogły na przykład pomagać mu w magiczny sposób lepiej celować.
Scythians like other nomadic peoples valued tattoos. There are no written sources about their meaning. However from the fact that tattooed mummies were found in frozen graves of the warriors we may deduct that they could have been a mark of courage and prestige. More often left hand was tattooed. Warrior was holding a bow in it so a tattoo could be a magical way to improve his aim.

 
Tatuaże miały zoomorficzny charakter - czyli jak wiele przedmiotów scytyjskich przedstawiały zwierzęta, zarówno prawdziwe jak i mityczne.
Tatoos had a zoomorphic character - so as many Scythian works of art they depicted animals both real ant mythical.

sobota, 28 listopada 2015

Potyczka we wsi/ Skirmish in the village (2)

 Powstańcy zanotowali pierwszy sukces w wyniku ostrzału zginęło dwóch piechurów Freikorpsu, a cała sekcja piechoty otrzymała jeszcze jeden punkt szoku.
Insurgents had a first success. Two Freikorps infantrymen were killed and infantry section got also one shock point.

 Podczas wymiany ognia jedna z sekcji powstańców przesuwa się wzdłuż drogi/ During the firefight one of the insurgent sections moves along the road
Sekcja Freikorpsu z LKMem zostaje przygwożdżona i traci kolejnych 2 ludzi, odpowiadając ogniem zabija 2 powstańców.
Freikorps section is pinned loosing 2 KIA but manages to kill 2 insurgents in response.

Na pole walki przybywa trzecia sekcja Freikorpsu, która rozpoczyna walkę ogniową z jedną z sekcji powstańców i zadaje im straty 2 ludzi.
One more Freikorps infantry section arrives to the battlefield and starts firefight killing 2 insurgents.

Powstańcy poruszający się wzdłuż drogi trafiają pod ostrzał, który nie jest jednak zbyt skuteczny.
Insurgents moving along the road are under fire but not very efficient.
Freikorps odzyskuje inicjatywę i w kolejnych fazach udaje mu się zdezorganizować atakujących powstańców, którzy się wycofują. Niemcy tracą 8 zabitych, powstańcy 15.
Freikorps regains initiative and in next phases disrupts insurgents thatretreat. Germans loose 8 KIA, inurgents 15.

Ta rozgrywka byłą testem tego jak zasady CoC sprawdzą się di rozgrywania potyczek z Powstań Śląskich. Doszliśmy do wniosku, że należy bardziej zbalansować rozgrywkę, ponieważ Freikorps ma przewagę ogniową i bardziej oprzeć gry na scenariuszach.
This game was aimed to try how CoC reflects specifics of the conflict. We've decided that game has to be more ballanced because Freikorps has fire supperiority and games should be more scenario based.

piątek, 27 listopada 2015

Potyczka we wsi/ Skirmish in the village (1)

Pierwsza rozgrywka z użyciem zasad Chain of Command do Powstań Śląskich.
First game with using Chain of Command to play Silesian Uprisings.

Używaliśmy z kolegą zmodyfikowanych na potrzeby tego konfliktu zasad, które testujemy i po zakończeniu poprawek opublikujemy.
With a friend we were using some special rules invented for this conflict, that we are testing. After finishing tests we are going to publish them. 


 Pole walki, mała wioska na Śląsku, w której spotkały się patrole Freikorpsu oraz grupa powstańców śląskich/ Battlefield - small Silesian village where patrols of Freikorps met with Sillesian insurgents.

 Faza patroli. Freikorps umieścił swoje w wiosce, zdobywając bardziej dogodny do obrony teren. Powstańcy dzięki zastosowaniu zasady lepszej znajomości terenu mogli umieścić o jeden znacznik patrolu więcej, w związku z czym oskrzydlili wioskę.
Patrol phase. Freikorps placed its patrols in the village to occupy terrain suitable for defence. Insugents using rule of better knowledge about the terrain were able to place one patrol marker more and outflank the enemy.

 Pierwsza sekcja freikorpsu z LKMem umieszczona w jednym z budynków/ First Freikorps section with LMG placed in one of the buildings.
 
Druga sekcja piechoty zajmuje kolejny budynek/ Second infantry section occupies another building

 Przybywa również niemiecki dowódca plutonu - senior leader/ German platoon commander - senior leader also arrives.


Przybywają powstańcy i rozpoczynają ostrzał jednego z zajętych przez Freikorps budynków. Rozpoczyna się wymiana ognia, z początku mało skuteczna. Niemcom udaje się zadać powstańcom pierwsze straty - jeden punkt szoku na jednej z sekcji.
Insurgent arrive and start shooting at one of the buildings occupied by Freikorps. Firefight starts. At the beginning it's not very effective. Germans manage only o generate one shock point on one of the insurgent sections.

niedziela, 22 listopada 2015

Scytyjscy konni łucznicy/ Scythian horse archers

Podstawą scytyjskich armii byli konni łucznicy. Każdy Scyta i Scytyjka umiał/umiała obchodzić się z łukiem, a za ćwiczenia służyły polowania.

Łuki kompozytowe, złożone z warstw ścięgien, rogu oraz drewna, pozwalały na strzelanie z dużą siłą, dzięki czemu strzały przebijały nawet ciężkie pancerze. Po wypuszczeniu gradu strzał Scytowie wycofywali się, korzystając przy tym z tak zwanego "partyjskiego strzału", czyli strzelania do tyłu, przez lewe ramię.

The base of the Scythian armies were horse archers. Every Scythian man and woman could handle the bow. Hunts were used for training.

Composite bows made of sinew, horn and wood nabled shooting with great forces and arrows could penetrate even heavy armour. After unleashing volley of arrows Scythian light horsemen retreated using at the same time so called "Parthian shot", shooting to the back.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Scytyjski wódz i głowa baz karku/ Scythian cheftain with a head

Scytowie lubowali się w złocie i bardzo chętnie stosowali złote ozdoby. Wodzowie i królowie często nabywali, złote przedmioty wykonywane specjalnie dla nich przez greckich rzemieślników.

Jak donosi Herodot Scytowie lubili też zdobywać trofea. Były nimi między innymi głowy pokonanych znacznych przeciwników. Jak widać któryś z wrogów tego wodza stracił głowę gdy się z nim skonfrontował. Teraz głowa ta dumnie ozdabia sztandar wodza.

Scythians liked gold and often used gold ornaments. Scythian chieftains and kings were often purchasing gold produts made specially for them by the Greek craftsmen.

As Herodotus says Scyhians also liked to gather trophies i.a. heads of fallen enemies. As you can see one of the enemeies of this choeftain losthis head in confrontation with him. Now this head serves as a banner of the chieftain.

 Figurka wodza pochodzi z zestawu Xyston'a, podobnie jak konie. Dla urozmaicenia dodałem sztandarowego z Forged in Battle. Jak widać po odpowiednim zaszpachlowaniu całkiem nieźle trzyma się na koniu z innego zestawu. Nawet fakt, że figurki Xystona są nieco większe dodaje wodzowi powagi.

Figure of the chieftain and horses from the Xyston set. To add more variations I placed a standard bearer from the Forged in Battle set on this stand. As you can see after some filling with putty he fits Xyston horse quite well. Even the fact that Xyston figures are slightly bigger gives chieftain more powerful look.

niedziela, 15 listopada 2015

Scytyjska ciężka jazda ukończona/Scythian heavy cavalry completed


Ukończony oddział scytyjskiej ciężkiej jazdy.

Ci jeźdźcy często używali greckich elementów opancerzenia, często przerobionych. Przerabiano na przykład hełmy typu attyckiego czy chalkidyckiego. Możni wykorzystywali też nagolenniki z brązu greckiego typu. Były one skracane tak aby nie przeszkadzać w jeździe konnej. Ponieważ nie znano wówczas jeszcze strzemion w kierowaniu koniem pomagało wykorzystanie kolan.
Unit of Scythian heavy cavalry is finally finished.

These cavalrymen often used Greek elements of armour that were often re-worked loccaly. For example Chalcidian and Attic helmets were being converted. Nobles also used Greek bronze greaves. They wer shortened not to hamper horse riding. Because stirrups were still unknown knees were used to control the horse.

środa, 4 listopada 2015

Scytyjska ciężka jazda/ Scythian heavy cavalry

Scytowie otrzymali posiłki. Kolejna podstawka ciężkiej jazdy gotowa!
Scythians were reinforced. Next stand of the heavy cavalry is ready!

Przy okazji kilka słów o scytyjskim społeczeństwie. Czasami jest ono określane jako "demokracja wojenna", ponieważ klany miały w nim dużą swobodę, większe plemiona odbywały prawdopodobnie nawet coś w rodzaju spotkań klanów, na których podejmowano decyzje. Scytowie mieli królów, lecz z pewnością nie mieli oni władzy absolutnej. W dużej mierze zależeli właśnie od możnych tworzących oddziały ciężkiej jazdy.

On this occasion few words about Scythian society. Sometimes it's called a military democracy because clans had a lot of power and larger tribes had probably even their gatherings that were making key decisions. Scythians had kings but they surely had no absolute power. They were greatly dependent from the nobles that participated in creation of the heavy cavalry units.Figurki Forged in Battle 15mm/ Figures Forged in Battle 15mm