piątek, 27 listopada 2015

Potyczka we wsi/ Skirmish in the village (1)

Pierwsza rozgrywka z użyciem zasad Chain of Command do Powstań Śląskich.
First game with using Chain of Command to play Silesian Uprisings.

Używaliśmy z kolegą zmodyfikowanych na potrzeby tego konfliktu zasad, które testujemy i po zakończeniu poprawek opublikujemy.
With a friend we were using some special rules invented for this conflict, that we are testing. After finishing tests we are going to publish them. 


 Pole walki, mała wioska na Śląsku, w której spotkały się patrole Freikorpsu oraz grupa powstańców śląskich/ Battlefield - small Silesian village where patrols of Freikorps met with Sillesian insurgents.

 Faza patroli. Freikorps umieścił swoje w wiosce, zdobywając bardziej dogodny do obrony teren. Powstańcy dzięki zastosowaniu zasady lepszej znajomości terenu mogli umieścić o jeden znacznik patrolu więcej, w związku z czym oskrzydlili wioskę.
Patrol phase. Freikorps placed its patrols in the village to occupy terrain suitable for defence. Insugents using rule of better knowledge about the terrain were able to place one patrol marker more and outflank the enemy.

 Pierwsza sekcja freikorpsu z LKMem umieszczona w jednym z budynków/ First Freikorps section with LMG placed in one of the buildings.
 
Druga sekcja piechoty zajmuje kolejny budynek/ Second infantry section occupies another building

 Przybywa również niemiecki dowódca plutonu - senior leader/ German platoon commander - senior leader also arrives.


Przybywają powstańcy i rozpoczynają ostrzał jednego z zajętych przez Freikorps budynków. Rozpoczyna się wymiana ognia, z początku mało skuteczna. Niemcom udaje się zadać powstańcom pierwsze straty - jeden punkt szoku na jednej z sekcji.
Insurgent arrive and start shooting at one of the buildings occupied by Freikorps. Firefight starts. At the beginning it's not very effective. Germans manage only o generate one shock point on one of the insurgent sections.

Brak komentarzy: