poniedziałek, 26 lipca 2010

Wiriatus/ Viriathus

Dawno nie malowałem figurek do Warmaster'a Ancients. W ostatni weekend zdecydowałem się nadrobić nieco te zaległości i sięgnąłem po starożytnych mieszkańców półwyspu Iberyjskiego.
Efektem było dowództwo pasujące zarówno do Wojny Ognia miedzy Luzytanami i innymi plemionami a Rzymem oraz armii kartagińskiej Hannibala

For a long time I havent painted anything for Warmaster Ancients. Last weekend I made up my mind to do some work on ancient inhabitantd of the Iberian penisula.
This command that fits both Fiery War and Carthaginian army of Hannibal, was an effect.

W wersji do Wojny Ognia reprezentuje ono najwyższe dowództwo czyli boh
atera Portugalii Wiriatusa częściowo w zdobycznym rzymskim rynsztunku.

In Fiery war version it is to represent high command - that means Portuguese national hero Viriathus wearyng captured roman clothes.

Wiriatus był wodzem plemienia Luzytanów, zamieszkujacego tereny obecnej Portugalii. Od 147 roku p.n.e. dowodził on wojskami wielu zjednoczonych plemion w wojnie z Republiką Rzymską. Dzieki zdolnosciom dowódczym wielokrotnie udawało mu się rozbijać wojska rzymskie zarówno w polu jak i organizując zasadzki. Udało mu sie nawet wziąć do niewoli rymskiego wodza Kwintusa Fabiusza Maksimusa. Jak podaje Appian z Aleksandrii stało się to gdy rzymski dowódca przygotowywał oblężenie jednego z miast i nie spodziewał sie nadejścia armii przeciwnika.

Viriathus was a chieftain of Lusitanians living in whai is now Portugal. From 147 b.c. he led united tribes of the Penisula against Romans. Thanks to his commanding abilities he was able to beat Romans many times both in the fields and by setting traps. He even managed to capture Roman commander Quintus Fabius Maximus.As Appian of Alexandria says it has happend when Romman commander was preparing siege of one of the cities and wasn't expecting attack of the enemy army.

Wiriatusowi udało sie nawet wymóc na schwytanym wodzu podpisanie pokoju i ogłoszenie go "przyjacielem Rzymu", czyli sojusznikiem. Pokój ten oczywiscie nie został zatwierdzony przez rzymski Senat i wojna trwała nadal. W roku 139 p.n.e. Wiriatus został zabity przez dwóch swoich wodzów przekupionych przez Rzymian, a wkrótce potem legiony rozbiły pozbawioną dowódcy armię zjednoczonych plemion.

Viriathus managed to force capture commander to sign peace treaty and declare him "Friand of Rome" (an ally of Rome). Of course this treaty wasn't accepted by Roman Senate and war continued. In 139 b.c. Viriathus was killed by two of his commander paid by Rome. Soon afterwards legions crushed leaderless army of tyhe united tribes.

Pomnik Wiriatusa w portugalskim Viseu
Monument of Viriathus in Viseu (Portugal)

piątek, 23 lipca 2010

Technikal/ Technical

Upały, upały i jeszcze raz upały. Wieczorami znajduję jednak trochę czasu na malowanie

Heat, heat and heat. However I in the evenings manage to find some to paint

Wsparciem dla sił OWP/LFWP będzie ten oto technikal. Technikal to popularna nazwa samochodu terenowego z uzbrojeniem "pokładowym". Wywodzi się od tego, że w Somalii w latach 90 misje ONZ i innych organizacji humanitarnych musiały płacić lokalnym watażkom "podatek techniczny" wykorzystywany przez nich do utrzymania tych samochodów.

Pomimo że sama nazwa powstała później, w wojnie domowej w Libanie wszystkie strony używały "technikali", głównie na bazie Land Roverów.

This technical will give support to PLO/PFLP forces. Technical is a common name for four wheel drive cars armed with various heavy weapons. The name "technical" has its origins from "technical" tax, that UN mission and humanitarian organisations operating in Somalia were forced to pay local warlords. These warlords were using money to maintain 4md cars of their forces.

Despite the fact that name itself has appeared later "technicals", mainly based on Land Rovers, were used by all factions during the civil war in Lebanon.


Do budowy pojazdu wykorzystałem model Airfix'a "Land Rover soft top" w skali 1/76. Skala nie do końca pasuje, ale uznałem, że skoro jest to jedyny pasujący model, to przy niewielkiej różnicy wielkości i tak będzie pasował. Model został nieco zmieniony. Przede wszystkim przerobiony na pick-up'a.

Land Rovery Airfixa są bardzo uproszczone. Dlatego dodałem na przyład boczne lusterko, którego nie było w zestawie.

To build such car I've used Airfix model "Land Rover soft top" in 1/76 scale. Scale does not fit properly but I think that, because difference in size is small, and it's the only suitable Land Rover model, it has to remain this way. Model was converted. Firstly it was made into pick-up.

Airfix models are quite simplified. That is why I have added some details such as side mirror

Najbardziej zadowolony jestem jednak z rozwiązania czyniącego pojazd uniwersalnym, czyli do wykorzystania również przez Somalijczyków. Na dno tylnej skrzyni i siedzenie kierowcy nakleiłem folię magnetyczną. Taka sama folia została naklejona pod podstawką kierowcy i operatora KMu, oraz pod podstawą KMu. oznacza to, że zarówno załoga, jak i zamontowana broń mogą być wymieniane.

I'm most content from the fact that this Land Rover is universal and can be also used with my future Somali forces. Magnetic foil was glued to the driver's seat and bottom of the platform. Such foil was also glued to thedriver's and HMG operator's stands and also to the HMG stand. Because of this crew and main weapon can be exchanged.

W tej wersji samochód jest wyposażony w Karabin maszynowy Browninga 12,7 mm. Karabin pochodzi ze złomu modelarskiego, który znalazłem w jednym ze starych pudełek.

In this version car is armed with Browning 12,7mm hmg. The gun comes from scratch I've found in one of the old boxes.

Na tym zdjęciu (niestety słabej jakości) widać, najprawdopodobniej palestyńskie technikale (w tym jeden na bazie Land Rovera).

On this photo (unfortunately of very low quality) you can see probably Palestinian technicals (one based on Land Rover).

środa, 21 lipca 2010

Palestyński snajper/ Palestinian sniper


Następnym dodatkiem do grupy bojowej OWP/LFWP, którą szykuje w ramach projektu libańskiego jest drużyna snajperska OWP składająca się ze snajpera i obserwatora.

Sniper team composed of sniper and observer is a next addition to my PLO/PFLP battlegroup I'm preparing as a part of Lebanese project.

Snajperzy byli wykorzystywani przez wszystkie strony libańskiej wojny domowej, jednak nie odgrywali w tym konflikcie aż tak istotnej roli. Wiekszości walczących frakcji brakowało srodków na nowoczesny sprzęt snajperski i przeszkolenie. Przyrządy oprtyczne często montowano na dostepnej broni ręcznej tworząc w ten sposób zaimprowizowane karabiny snajperskie.

Snipers were used by all sides of the Lebanese civil war, however they didn't play a very important role. Most factions lacked resources to buy modern sniper equipement and train their soldiers. Optical devices were often being mounted on various available guns to create improvised sniper rifles.Ta palestyńska drużyna snajperska to najbardziej elitarni żołnierze sił regularnych OWP. Należą do nielicznej grupy najlepiej wyszkolonych komandosów, stanowiących między innymi gwardię przyboczną Arafata.

Wskazuje na to zarówno umundurowanie jak i ekwipunek. Mundury to rzadko spotykane, typowo palestyńskie panterki. Również czerwona arafatka jest wyznacznikiem elitarnego statusu tych żołnierzy.

This Palestinian sniper team belongs to the most elite PLO troops. They are among small group of commandoes used i.a. as Arafat's guards.

Uniforms and equipement mark their status. They have rarely seen palestinian camouflage. Also red Kefija is a sign of being an elite.

Radziecki ekwipunek dla komandosów rzadko trafiał do Libanu, jednak sprzęt przekazany przez ZSRR był używany własnie przez oddziały elitarne. Jeden z żołnierzy ma Karabin snajperski SVD Dragunow, obserwator natomiast w standardowy AK-47

Commando equipement was rarely transported to Lebanon. However when it was given to Palestinians it was later used by elite troops. One of these soldiers has SVD Dragunov sniper rifle and observer standard AK-47.


Figurki to konwersja z zestawu radzieckiego Specnazu ESCI.

Figures are conversions of ESCI Soviet Spetsnaz figures.

poniedziałek, 19 lipca 2010

Armia Scytów do DBA/ Scythian DBA armyOto ukończona armia Scytów do DBA na razie w wersji złożonej wyłącznie z lekkiej jazdy i kawaleryjskiego/rycerskiego elementu dowódczego (w zależności do którego okresu historycznego). Pracuję jednak nad wariantem z jednostkami piechoty.

Jest to też baza armii do Field of Glory. Z tych standów da się utworzyć dwa oddziały konnych łuczników - jeden liczący 4, a drugi 6 standów.

I present You finished DBA Scythian army. Now it's composed solely of Light Horse and commanding Cavalry/knight element (depending on period). However I'm already working on variant that includes infantry.

It is also a base for FOG Scythian army. From these stands I'm able to make two horse archers groups (one composed of 4 and the other of 6 stands)


W planach mam obecnie przygotowanie scytyjskiej piechoty.

Now I plan to prepare some Scythian infantry.

sobota, 17 lipca 2010

Ponownie Palestyńczycy/ Palestinians again


Skończyłem czwartą już sekcję bojową Palestyńczyków. Postanowiłem że będzie ona reprezentowała bardziej regularne oddziały OWP/LFWP, umundurowane i w miarę jednolicie wyekwipowane. Oczywiście jednolitość uzbrojenia i umundurowania jak na warunki wojny domowej w Libanie.

Oddziały takie stanowiły między innymi garnizon Beirutu

I have finished another Palestinian combat group. I've decided that it should represent regular troops of PLO/PFLP - uniformed and relatively regularly equipped. Of course they are uniformed and have unified equipement according to standards of the Lebanese civil war.

Such troop were part of Beirut's garrison.

Co ciekawe w libańskiej wojnie domowej całkiem często brały udział również kobiety. Z dokumentacji fotograficznej wynika, że w siłach Palestyńskich organizowano nawet mieszane grupy bojowe. Również w milicjach Druzów oraz Falandze występowały oddziały, wydaje się już typowo kobiece.

What's interesting, women often participated in clashes in Lebanon. It is clear from photo evidence that in Palestinian forces there were even mixed groups of male and female fighters. Also in Druze and Phalanx militias there were squads composed of women.

Kobiety walczyły nawet, wbrew rozpowszechnionemu na zachodzie stereotypowi kobiety ubezwłasnowolnionej przez islamskich radykałów, po stronie ugrupowań szyickich. Jak się okazuje wojna sprzyja emancypacji i równości płci (nie zalecam oczywiście takiego sposobu wprowadzania zmian).

Women were fighting also in Shia militias what breaks stereotype of woman that is incapacitated by islamists. It appears that war promotes emancipation and equality of sexes (of course I'm far of promoting such ways to promote these aims).


Figurki Caesar oraz konwersje Vietcongu ESCI.

Figures are Caesar and conversions from ESCI Vietcong set.

Zdecydowałem że teraz kolej na jeszcze jedną grupę regularną oraz jakieś wsparcie w postaci broni ciężkiej, technikala oraz snajperów.

I've decided that now it's time for another regular group and some support such as heavy weapons section, snipers, and technical jeep.

poniedziałek, 12 lipca 2010

Palestyńska milicja/ Palestinian militia

Było o Scytach, więc teraz ponownie Palestyńczycy. Oto kolejnych pięciu bojowników OWP/LFWP do projektu libańskiego. Postanowiłem, że po dwóch grupach milicji i grupie komandosów kolej na bardziej regularnie wyglądających bojowników.

Przed rokiem 1982 w Libanie, poza milicjami, działały regularne oddziały palestyńskie, związane z OWP. Brały one udział w walkach z Siłami Libańskimi, druzami, szyitami, a czasem również z regularną armia libańską (na różnych etapach wojny domowej niemal każdy walczył z każdym).

Po izraelskiej inwazji z roku 1982 siły te wycofały się do Tunezji. Większość ich sprzętu przejęli szyici, w tym powstające właśnie ugrupowanie Hezbollah. Skorzystali również Druzowie, którym Palestyńczycy przekazali część broni ciężkiej, a którzy akurat walczyli z Siłami Libańskimi.

Wrote a post on Scythians so now turn of Palestinians. These are next five PLO/PFLP fighters for my Lebanese project. After two groups of militiamen and one commando squad i've decided that I need some regulars.

Before 1982 in Lebanon aside from militias there were also some regular Palestinian PLO troops. They were fighting Lebanese Forces, druze, shiites and sometimes also Lebanese army (on various stages of this civil war nearly everyone was fighting everyone).

After Israeli invasion in 1982 these troops retreated to Tunisia. Most of the heavy equipement left by them was taken by Hezbollah or passed to druze militias fighting then against the Lebanese Forces.

Figurki Caesar miniatures, z wyjątkiem bojowca w berecie, który jest konwersją z zestawu Vietcongu ESCI. Bojowiec obsługujacy moździerz otrzymał dodatkowo zdobyczny M-16.

Figures are Caesar miniatures, except for a fighter in beret, which is a conversion from ESCI vietcong set. Fighter with mortar got additional M-16 rifle captured from the enemy.

wtorek, 6 lipca 2010

Scytyjscy możni/ Scythian nobles


Po krótkiej przerwie urlopowej zdjęcie zrobionego już jakiś czas temu elementu dowódczego do Scytyjskiej armii w DBA lub standu ciężkiej jazdy do FOG. Figurki to konwersja zestawu Northern Thracian Nobles Xystona w skali 15mm. Co ciekawe w blisterze były cztery takie same figurki, wiec trzeba było popracować aby sie odróżniały.

After a short holiday break a photograph of command element for my Scythian DBA army or heavy cav element for FOG. Figures are a conversion of Xyston's Northern Thracian Nobles in 15mm scale. Whats interesting all figures in a blister were the same so it has required some work to make them differ.


Scytowie byli znani głównie jako konni łucznicy, jednak ich możni tworzyli oddziały ciężkiej jazdy walczącej za pomocą lanc i mieczy. Część z tych jeźdźców posiadała również łuki. Służyły one jednak głównie do celów dekoracyjnych i podkreślenia prestiżu w społeczeństwie nomadów. W walce ciężka jazda raczej rzadko używała łuków choćby przez to, że w pancerzu trudno z nich strzelać.

Scythians were best known as horse archers, but their nobles were fighting as heavy cavalry. They had lances and swords and some of them possesed also bows. However in this case bows were more ceremonial items, marking their status in nomadic society, than real wepons. It was difficult to shoot a bow when in armour.

Scytyjscy możni nosili bardzo wygodne i w miarę lekkie zbroje łuskowe lub lamelkowe, składajace się z żelaznych, skórzanych lub rogowych elementów. Ci jeźdźcy wyraźnie należą do grupy najbogatszych, ponieważ posiadają metalowe zbroje oraz brązowe hełmy.

Scythian nobles wore very comfortable and relatively light scale or lamellar armour composed of metal, leather or horn elements. Horsemen represented here are clearly the richest ones because they wear iron armours and bronze helmets.