niedziela, 28 lutego 2016

Armia Scytów/ Scythian army

Zgodnie z obietnicą - kompletna armia Scytów/ As I've promised - completed Scythian army
Z przodu, w środku król i jego gwardia złożona z ciężkiej jazdy, po bokach piechota oraz harcownicy w łukami oraz dwaj dodatkowi dowódcy. Z tyłu pięć oddziałów lekkiej jazdy.
At the front the king and his guard composed of heavy cavalry, flanked by infantry, skirmishers and two additional commanders. In the back main strenghth of the army - five units of light horse.

Niemal wszystkie figurki Forged in Battle, kilka pochodzi z zestawów Xystona/ Nearly all figures by Forged in Battles with few additions from Xyston.
Ostatni ukończony oddział lekkiej jazdy/ Last unit of the light horse

Mam nadzieję wkrótce zaprezentować armię na polu walki. Na razie szykuje się na wyprawę przeciwko Partom/ I hope soon I'll present this army on the battlefield. They're preparing to ride against Parthia.


piątek, 26 lutego 2016

Scytowie - ostatni oddział/ Scythians - Last unit

Dwie podstawki ostatniego oddziału scytyjskiej armii. Oczywiście jest to kolejna grupa lekkiej jazdy.
Two stands of the last unit of Scythian army. Of course these are also light horse.

Dzięki temu iż byli znakomitymi jeźdźcami Scytów było bardzo trudno skłonić do walki jeśli warunki były dla nich niekorzystne.
Scythians were excellend riders so it was very difficult to force them to fight on unfavourable terms.

Przekonał się o tym perski władca Dariusz I, który w roku 512 p.n.e. przekroczył Dunaj i usiłował pokonać Scytów. Otrzymał od nich odpowiedź, że skoro jest tak wielkim władcą niech zmusi ich do walki. Po długim pościgu, podczas którego perskie wojska były nękane przez Scytów musiał ogłosić odwrót, który omal nie zamienił się w katastrofę, ponieważ Scytowie zagrozili mostowi na Dunaju - jedynej drodze odwrotu armii króla królów.
Darius I, Persian king, found it out when in 512 BC he has crossed Danube and was trying to subddue Scythians. He got a response that if he is such a great leader he should force them to fight. After the long pursuit when Persian forces were harassed by Scythians he had to order withdrawal which nearly turned into catastrophe when Scythians threatened bridge on Danube, the only way of retreat for the army.

Z przyjemnością informuję, że już wkrótce zaprezentuję armię Scytów w komplecie.
I have a pleasure to announce that soon I will be able to present a complete Scythian army.

poniedziałek, 15 lutego 2016

Więcej hiszpańskich muszkieterów/ More Spanish musketeers

Kolejne podstawki hiszpańskich muszkieterów. Formacja ta pojawiła się podczas Wojen Włoskich. Pierwszym opisanym przykładem jej zastosowania był udział w bitwie pod Rawenną w 1512 roku. Ze względu na bardzo długie przygotowanie do strzału muszkieterzy mogli wówczas oddać mniej niż jeden strzał na minutę. Hiszpanie użyli ich zza umocnień, do obrony ufortyfikowanego obozu.


Next stands of Spanish musketeers. This formation has appeared during the Italian Wars. First written account of their use was battle of Ravenna in 1512. Due to slow rate of fire (less than one shot a minute) Spanish forces used them to protect the fortified camp.

sobota, 13 lutego 2016

Hiszpańscy muszkieterzy/ Spanish musketeers

Wielki powrót do renesansu, a ściślej mówiąc Wojen Włoskich.
Muszkiet był ciężką bronią lontową, która rozwinęła się w XVI wieku. Początkowo muszkieterzy walczyli jako harcownicy, często przed frontem większych formacji. Ich zadaniem było zdezorganizować szyk wroga przed walką wręcz. Hiszpanie słynęli z dobrze wyszkolonych strzelców.
Great comeback of the renaisance period or precisely - Italian Wars
Musket was a heavy matchlock weapon that developed in the 15th Century. At the beginning arquebusiers fought as skirmishers. Their task was to distrupt enemy formation before hand to hand combat. Spainiards were famous for their well trained arquebusiers.


Ze względu na wagę muszkiety były często używane z podpórką zwaną forkietem.
Due to heavy weight muskets were ofet used with support called forket.

Figurki Old Glory/ Figures Old Glory

poniedziałek, 8 lutego 2016

Scytyjska lekka jazda po raz czwarty/ Scythian light hose - fourth time

 Ostatnia podstawka z czwartego oddziału scytyjskiej lekkiej jazdy gotowa. Jak zapewne zauważyliście dowództwa w mojej armii Scytów mają "sztandary" z głowami pokonanych wrogów. Wśród Scytów zwyczaj kolekcjonowania głów najbardziej znaczących wrogów był dosyć powszechny. Według niektórych autorów antycznych Scytowie mieli nawet robić sobie kielichy z czaszek pokonanych wodzów przeciwnika. W społeczeństwie nie znającym alfabetu był to sposób na pokazanie swojej siły i prestiżu.

 Last stand of 4th Scythian light horse unit. As you've probably noticed in my Scythian army commands have "standards" with severed heads of the enemies on top. Among Scythians collecting heads of most noticeable enemies was widespread. According to some ancient authors Scythians even made chalices from skulls of beaten enemy leaders. In society that had no written language it was a way of showing power and prestige.niedziela, 7 lutego 2016

Scytyjska lekka jazda - czwarty oddział/ Scythian light horse - fourth unit


Kolejne podstawki scytyjskiej lekkiej jazdy. Do ukończenia armii pozostał już tylko jeden oddział.
More stands of Scythian light horse. Only one unit left to finish the entire army.

Teraz kilka słów o sposobie walki Scytów. Ich armie  zdecydowanej większości składały się z lekkiej jazdy, a głównym uzbrojeniem był łuk refleksyjny. Ponieważ był dosyć krótki i lekki pozwalał na swobodne manewrowanie. Scytowie prawdopodobnie działali podobnie do Partów, zasypując wroga gradem strzał, a później atakując zdezorganizowanego przeciwnika przy pomocy ciężkiej jazdy. Walki między plemionami Scytów musiały z kolei przypominać starcia manewrowe z licznymi unikami, pościgami oraz skomplikowanymi manewrami lekkiej jazdy.
Now few words about Scythian way of fighting. Their armies in majority were composed of horse archers and the main weapon was a refletive bow. Because it was quite short it enabled free manouvering. Scythians were probably fighting similarily as Parthians did, by unleashing storm of arrows and later attacking disorganised enemy with heavy cavalry. Fighting among Scythian tribes had to be based on many manoeuvers, feigned flights and attacks of the light horse.