sobota, 31 stycznia 2015

Niemcy z granatami/ Germans with grenades


Kolejnymi figurkami do Powstań Śląskich są Niemcy z granatami, a raczej niemieccy saperzy. Będą stanowili wsparcie dla przygotowanych już sekcji piechoty.

Figurki Peter Pig, bardzo ładne i dynamiczne, moim zdaniem jedne z najlepszych w ich ofercie.

 
Next figures for Silesian Uprisings are Germans with grenades or rather German sappers. They will be a valuable support for already painted infantry sections.

Figures by Peter Pig, very nicely painted and dynamic, in my oppinion one of the best in their offer.niedziela, 25 stycznia 2015

Pierwsi chłopi w 2015 roku/ First peasants in 2015


Rok 2014 był z pewnością rokiem zbuntowanych niemieckich chłopów z Wojny Chłopskiej 1525 roku.

Kończę prace nad ostatnim oddziałem tej armii, tłumem słabo uzbrojonych rebeliantów. Tym razem figurki QR miniatures oraz Wargamer. Do ukończenia armii pozostało  6 podstawek.

 
Year 2014 was surely a year of rebel German peasants for the 1525 German Peasants War.

I finish work on last unit of this army - poorly armed mob of peasants. This time figures by QR miniatures and Wargamer. Only 6 stands remain to finish this army.

piątek, 23 stycznia 2015

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (3)

Na lewym skrzydle jeden z oddziałów rycerstwa dopadł wreszcie krzyżackiej piechoty/ On the left wing one unit of knights finally charged Teutonic infantry.Po prawej stronie krzyżackie rycerstwo starło się z oddziałem elitarnych polskich rycerzy/ On the right Teutonic knights fight agains elite Polish knights.

W centrum ostrzał polskich kuszników dezorganizuje krzyżackich kuszników, a na lewym skrzydle jedna piechota krzyżacka zostaje rozbita, a druga jest szarżowana przez rycerstwo. Obie armie poniosły już tak wysokie straty, że są na krawędzi załamania.
In the centre fire of Polish crossbowmen disorganises Teutonic crossbowmen. On the left wing one Teutonic infantry is routed and other charged by Polish knights. Both armies had suffered such heavy loses that they are nearing their breakpoint.
Druga krzyżacka piechota na lewym skrzydle rozbita, jednak na zmęczonych walką polskich rycerzy ruszają pozostający w rezerwie Krzyżacy.
Second Teutonic infantry routed, but Teutonic knights that were in reserve charge tired Polish knights.
W decydującej walce udaje im się pokonać polski oddział. Drugi oddział rycerstwa wbija się w stojącą w drugiej linii krzyżacką piechotę, jednak brakuje mu sił na jej pokonanie.
Krzyżacy wygrywają rozbijając w sumie cztery oddziały rycerstwa, oddział czeladzi oraz Tatarów. Sami stracili da oddziały wozów, artylerię i trzy piechoty.
In decisive clash Teutonic knights are triumphant. Second unit of Polish knights clashes with teutonic infantry of the second line but lacks strenghth to beat it.
Teutonic knights win routing four units of Polish knights, cavalry and Tatars but suffering heavy loses - 2 war wagons, artillery, and 3 infantry units.


środa, 21 stycznia 2015

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (2)

Rycerstwo szykujące się do szarży było wcześniej zdezorganizowane. W Impetusie oznacza to, że uderza bez dodatkowego impetu i walczy słabiej.
Knights readying to charge was disorganised - in Impetus that means lack of additional impetus and less dice in melee.

 Pierwsza jednostka szarżuje na krzyżackie wozy/ One of units charges Teutonic war wagons.

 W centrum kusznicy obu stron zaczynają ostrzeliwać się, jednak bez efektu/ In the centre crossbowmen of both sides start to shoot but without any effect.


W wyniku szarży rycerstwo rozbija jedną jednostkę wozów bojowych, a następnie piechotę i drugie wozy. Jednostka krzyżackiego rycerstwa, będąca w rezerwie kontratakuje i rozbija jeden oddział polskiego rycerstwa, mocno nadwyrężony wcześniejszą walką./ As a result of the charge knights rout one unit of war wagons and later also infantry and second unit of war wagons. Teutonic knights in reserve manage to countercharge one unit of Polih knights that were weakened by previous fighting with war wagons and manages to rout it.

Stuacja po rozniesieniu lewego skrzydła Krzyżaków/ Situation after rout of the Teutonic left

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (1)

Styczeń obfitował w okazje dogrania. Tym razem Impetus i kolejne starcie z czasów Wojny Trzynastoletniej (1454-1466). Zdecydowaliśmy, że rozegramy mniej zrównoważoną bitwę.
On January  I had many opportunities to play games. This time Impetus and a battle of the 13 Years War (1454-1466). We have decided to play less ballanced battle.

 Siły polskie po lewej stronie - zostały oparte na jeździe - 5 jednostek rycerzy, jeden oddział elitarnego rycerstwa, czeladź jako kawaleria, a do tego jednostka artylerii, dwa oddziały kuszników oraz harcownicy, zarówno konni (Tatarzy, Litwini), jak i piesi z hakownicami. Do tego jeden oddział konnych kuszników.
 Polish forces on the left - based on 5 units of knights, one unit of elite knights and cavalry. They had also an artillery, two units of crossbowmen and skirmishers - light horse (Lithuanians and Tatars) and foot with gunpowder weapons, also one unit of horse crossbowmen.

Polskie rycerstwo uszykowane w dwóch rzutach. Na przedzie impetyczne jednostki, które widząc wroga w 30 cm muszą na niego nacierać. W drugim rzucie łatwiejsi do kontroli elitarni rycerze oraz jazda.
Polish knights - in first wave poorer impetous units that if they see the enemy n 30cmdistance must advance towards it. In second vave better elite knights and cavalry.

Krzyżacy w ustawieniu obronnym bazującym na wozach i piechocie, w drugiej linii ich rycerstwo.
Teutonic Knights decided to take more defensive strategy based on infantry and war wagons. Knights in reserve.
 Polacy nacierają na obu skrzydłach/ Poles advance on both wings.

Rycerstwo zaczyna ponosić pierwsze straty w wyniku ostrzału kuszników, który okazuje się nad zwyczaj efektywny.
Knights start to suffer causalties from crosbowmen fire that prooves to be very efficient.

Na polskim prawym skrzydle Tatarzy próbowali obejść flankę Krzyżaków, ale wpadli na rycerstwo, które ich rozbiło.
On Polish right Tatars attempted to outflank Teutonic forces but were routed by the knights.
Polskie lewe skrzydło naciera na krzyżacką piechotę, z boku litewska lekka jazda i harcownicy.
Poloish left wing advances, on the flank Lithuanian light horse and skirmishers.

Polskie prawe skrzydło pod ostrzałem kuszników szykuje się do szarży/ Polish right under crossbow fire prepares to charge.

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Niemiecka piechota/ German infantry

Kontynuuje projekt Powstania Śląskie.

Jedne z moich ulubionych figurek Petera Piga - niemiecka piechota z końca Pierwszej Wojny Światowej. Liczba detali na figurkach zadziwia, podobnie jak dokładne odwzorowanie najmniejszych detali ekwipunku.

Ze względu na liczbę detali figurki stanowiły wyzwanie malarskie, zwłaszcza przy cieniowaniu.

 I continue Silesian Uprisings project.

Some of my favourite peter Pig figures - German infantry from the late First World War. Ammount of details and precise sculpting of equipment is superb.

Due to number of details these figures were quite a challenge to paint, especially when shading was made.


środa, 14 stycznia 2015

Potyczka w Normandi/ Skirmish in Normandy (2)

Sytuacja na lewym skrzydle. Niemcy wystawiają sekcję piechoty wspieraną przez MG42 i próbują podejść Amerykanów pod osłoną żywopłotów.
Situation on the US left. Germans position infantry section supported by the MG42 and try to outflank Americans.

 Amerykanie wydzielają sekcję z KMem BAR, która ma zablokować ruch Niemców.
Americans detach BAR section that is to stop German advance.

Sytuacja po wystawieniu większości sił. Trzecia niemiecka sekcja piechoty zostaje wystawiona przy drodze, na środku pola walki.
Situation after placement of most of the forces. Third German section is being placed near the road on the centre of the battlefield.

 Rozpoczyna się wymiana ognia./ Firefight starts

Pierwsza krew. Niemiecka piechota, próbująca obejść farmę z prawej strony dostaje się pod ogień KMu z budynku farmy oraz moździerza 60mm. Efekt to jeden zabity i dwa punkty szoku (jeśli zbierze się ich wiecej niż członków sekcji, zaczyna ona uciekać).
First blood. German infantry trying to outflank the farm from the right comes under fire of the BAR team from the farmhouse and 60mm mortar. Result - one dead and two shock points (if they surpass number of troops section starts to run away).

 Na prawej flance Amerykanie wystawiają trzecią sekcję piechoty. Najpierw spycha do lasu wcześniej ostrzelaną sekcję niemieckiej piechoty. Udaje się jej również zabić wysłanego za zdezorganizowanymi piechurami podoficera. Na prawej flance niemiecki atak załamuje się.
On the right US forces place third infantry section. First it pushes German section that went under fire into the woods and then kills NCO sent to bolster morale of troops under fire. On the right flank German attack stalls.
 Sekcja piechoty z lewej flanki szybkim ruchem przemieszcza sie pod mur farmy. W ten sposób kontruje natarcie niemieckiej piechoty, która podchodzi pod farmę z drugiej strony. MG42 zaczyna ostrzał budynku. Ginie dwóch A,merykanów, którzy są w środku.
US infentry from the left moves fast behind the farm wall to counter advance of german inafntry section. MG42 starts firing at farmhouse killing two US soldiers inside.


Niemcy próbują obejść farmę z lewej flanki. Zostają jednak ostrzelani z budynku tracąc jednego zabitego.
Germans try to outflank the farm from the left but come under fire from the building loosing one killed.
Niemcy stawiają wszystko na jedną kartę atakują granatami sekcję KMu i ruszają do szarży. Szarża nie udaje się i sekcja piechoty traci dwóch zabitych oraz dostaje 5 punktów szoku i zaczyna uciekać.Gdy dobrze wymierzony ostrzał z amerykańskiego granatnika przygniatra także sekcję z MG42 i zabija jednego z jej członków Niemcy decydują, że nie zdobędą farmy i wycofują się. Zwycięstwo dla Amerykanów. Stracili 2 zabitych, Niemcy 6.

Germans take a gamble attack with grenades and charge BAR team on the left. However they fail and come under direct fire. Section looses two killed and gets 5 shock points. That means it is routed. When well placed 60mm mortar fire manages to suppres one of MG42's and kill one member of the team Germans decide to retreat. Americans win loosing 2 KIA, Germans loose 6.


sobota, 10 stycznia 2015

Potyczka w Normandii/ Skirmish in Normandy (1)

Pierwsza gra w tym roku to Chain of Command. W kilka osób mieliśmy okazję rozegrać starcie patroli - amerykańskiego i niemieckiego.
First game of this year - Chain of Command. With few friends we ghad an opportunity to play a skirmish between US and German patrols.

Widok pola walki z wystawionymi już znacznikami punktów wejścia. Sekcje piechoty i pojazdy wchodzą na pole walki w odległości do 6 cali od nich. Punkty wystawia się wcześniej przesuwając znaczniki patroli. Jest to wielka zaleta CoC, ponieważ starcia nie poprzedza wiele tur podchodzenia sił obu stron do siebie.
View of the battlefield with marked entry points. Infantry and vehicles enter up to 6 inches from these point. Entry points are placed after patrol phase. It is a great quality of the CoC because game does not starts with many phases of movenment by forces that are far away from each other.

 

Pierwsze sekcje piechoty wystawione. Amerykanie za murkiem farmy, a Niemcy na polu, także za murkiem. Wystawianie jednostek odbywa się po rzucie kośćmi K6 na dowodzenie. Wyniki mozna wykorzystac na wydanie rozkazów poszczególnym jednostkom.
First infantry sections placed on the battlefield. US infantry behind walled farmhouse, Germans on the field, also behind the wall. Placing units takes place after D6 command rolls. Results may be used to issue commands to various units.

Kolejna wystawioną przez Amerykanów jednostką był moździerz 60mm./ Next unit placed by the US forces was a 60mm mortar.

Amerykańska sekcja piechoty wkracza na teren farmy. W kolejnym ruchu wejdzie do budynku. CoC wprowadza element nieprzewidywalności, ponieważ jeśli na rzutach dowodzenia wypadną 2 szóstki, to gracz ponownie rzuca kośćmi i może wykonać następną fazę dowodzenia.
US infantry section enters the farm. In second move it will enter the building. CoC introduces some ucertainity because if a player rolls double 6 in his command rolls, he rolls again and may issue orders again.

czwartek, 8 stycznia 2015

Freikorps


Freikorps był niemiecką organizacją paramilitarną (a raczej grupą organizacji paramilitarnych) tworzoną z weteranów I Wojny Światowej po demobilizacji. Służył do rozprawy z wrogami wewnętrznymi niemieckich elit, czyli rewolucjonistami oraz przeciwnikami zewnętrznymi, w tym Polakami na Śląsku.
Freikorps was a German volunteer organisation (or rather a group of organisations) recruiting demobilised soldiers after the I World War. It was used against the internal enemies of the elites - revolutionaries, and extrenal enemies including Poles on Silesia.


Jednostki Freikorpsu brały aktywny udział w walkach podczas Powstań Śląskich. "Wsławiły" się okrucieństwem, między innymi egzekucjami wziętych do niewoli powstańców i Polaków podejrzewanych o współpracę z powstańcami.
Freikorps units participated in fighting during Silesian Uprisings. They were "famous" for executions of the captured insurgents and Poles sympathising with the insurgenci.

Figurki Peter Pig 15mm/ Figures Peter Pig 15mm