czwartek, 30 lipca 2015

Szesnastowieczna osada/ 16th Century village (2)


 Po położeniu podkładu. Podstawka zgodnie z instrukcją podkładowana nie sprayem, lecz brązowym akrylem.
After basecoating. According to instructions the base was basecoated not with a spray paint but flat brown acrylic paint.

Zgodnie z życzeniami czytelników zdjęcie z figurkami 15mmdla porównania skali. Jak widać na zdjęciu wykonałem już cieniowanie podłoża i położyłem część kolorów na budynki.
Acciording to readers' demands photo showing terrain with 15mm figures tocompare sizes. As You can see base was drybrushed and buildings partially painted.

środa, 22 lipca 2015

Szesnastowieczna osada/ 16th Century village (1)

Kolejna praca, którą szykuję na konkurs portalu www.startegie.net.pl  Ponieważ potrzebuję scenerii do wojen Chłopskich i innych starć z XVI wieku mów wybór padł na osadę wyprodukowaną przez Total Battle Miniatures. Wybrałem skalę 10mm, celowo skalując budynki w dół, aby uzyskać lepszy wygląd pola walki.
Budynki są żywiczne, natomiast podłoże zostało wykonane z silikonu, dzięki czemu dobrze dostosowuje się do rzeźby terenu. Poziom detali budynków całkiem dobry.

Next work I prepare for painting competition of the strategie.net.pl portal. Because I need some scenery for Pasant War and other 16th Century wars I chose a village produced by Total Battle MIniatures. I chose 10mm scale scaling down my scenery, because 15mm buildings seemed too big for me.

Buildings are resin and base made of silicon to fit the landscape well. Level of resin castings and details is really good.wtorek, 21 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (3)

 Rozpoczyna się walka na lewym skrzydle szwajcarów. Halabardnicy uderzają na burgundzkie rycerstwo. W centrum pikinierzy rozbili oddziały burgundzkie, więc burgundzkie lewe skrzydło jest na skraju załamania.
Fighting on Swiss left flank starts. Halberdiers charge burgundian knights. In the centre pikemen rout the enemy so Burgundian left wing is on the verge of breaking.
 
 Halabardnicy nie mogą sobie poradzić z wrogim rycerstwem. Tracą jeden oddział i wycofują się. Na szczęście w drugiej linii są rycerze z Lotaryngii.
Halberdiers fail to beat Burgundian knights loose one unit ad retreat. Luckily Lorraine men at arms are in the second line.

 Oddział burgundzkich rycerzy, który poprzednio przedarł się przez linie Szwajcarów rozbija harcowników i niszczy artylerię.
Burgundian knights that managed to break through Swiss lines destroy skirmishers and artillery.

 W centrum pikinierzy robią zwrot w prawo i atakują od boku kuszników. Po rozbiciu tego oddziału lewe skrzydło Burgundczyków idzie w rozsypkę.
Pikemen turn right and atack Burgundian crossbowmen. When they rout this unit entire Burgundian left wing collapses.
Ostatnia walka ma miejsce na szwajcarskim lewym skrzydle. Rycerze z lotaryngii uderzają na burgundzkich i rozbijają jeden oddział. Armia burgundzka zostaje tym samym rozbita.

Straty Burgundczyków to: Jeden oddział konnych kuszników, dwa oddziały harcowników, dwa oddziały rycerstwa, dwa oddziały kuszników oraz artyleria.
Straty Szwajcarów: dwa oddziały harcowników, jeden oddział pikinierów, jeden oddział halabardników oraz artyleria.

Last clash on the left wing. Lorraine men at arms charge Burgundian knights and rout one unit. Battle is won by the Swiss.

Loses of the Burgundians: two units of skirmishers, unit of mounted crossbowmen, two units of crossbowmen, two units of knights and light artillery.
Swis loses: two units of shirmishers, one unit of pikemen and one unit of halberdiers.

piątek, 17 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (2)

Na prawym skrzydle rycerze z Lotaryngii roznieśli burgundzkich kuszników ponosząc jednak znaczne straty. Spieszeni burgundzcy rycerze pomimo osłabienia w wyniku ostrzału utrzymali pozycje.
On the right wiong men at arms from Lorraine routed Burgundian crossbowmen but suffered heavy loses. Dismounted Burgundian knigts despite loses from crossbow fire held their ground.

W centrum do ataku ruszyli szwajcarscy pikinierzy/ In the centre Swiss pikemen advance.

Jeden z oddziałów burgundzkiego rycerstwa próbował uderzyć na flankę pikinierów jednak nie udało mu się to. Znalazł się pod odstrzałem szwajcarskich harcowników.
One of the knights units tried to attack flank of the Swiss pikemen but failed and came under fire of skirmishers.
Na lewym skrzydle szwajcarscy halabardnicy szykowali się do szarży na kolejny oddział burgundzkiego rycerstwa. Na prawym rycerze z lotaryngii ulegli w walce ze spieszonymi Burgundczykami.
On the left wing Swiss halberdiers were preparing to charge Burgundian knights. On the right Lorraine men at arms were routed by dismounted Burgundian knights.

Sytuacja na lewym skrzydle. Halabardnicy szykują się do szarży. W drugim rzucie rycerstwo z Lotaryngii.
Situation on the left wing. Halberdiers prepare to charge Lorraine men at arms in the second wave.

W centrum szwajcarscy pikinierzy zniszczyli burgundzką artylerię/ In the centre Swiss pikemen destroy Burgundian artillery.

Pikinierzy w centrum kontynuują atak i pomimo ciężkiego ostrzału artylerii i kuszników dopadają burgundzkie rycerstwo. Tracą jeden oddział, ale rozbijają rycerzy.
Pikemen in the centre continue their attack and despite heavy artillery and crossbow fire manage to charge Burgundian knights. They lose one unit but destroy the enemy.

środa, 15 lipca 2015

Wojny burgundzkie/ Burgundian wars (1)

Kolejna rozgrywka Impetusa. Tym razem bitwa z Wojen Burgundzkich 1474-1477, czyli Burgundia przeciwko Konfederacji Szawajcarskiej.
Another Impetus game. This time battle of the Burgundian Wars 1474-1477, Bugundy against Swiss Confederates.

 Szwajcarzy na pierwszym plany. W centrum dwie kolumny pikinierów. Obok nich artyleria, rycerze z Lotaryngii oraz konni kusznicy i harcownicy. Na lewym skrzydle dwa kolejne oddziały rycerzy z Lotaryngii oraz dwa oddziały halabardników. Siły burgundzkie dużo bardziej jednolite. Lekka i ciężka artyleria, rycerstwo, trzy oddziały kuszników oraz jeden spieszonych rycerzy. Do tego jeden oddział konnych kuszników i jeden harcowników.

Swiss art the foreground. In the centre two columns of pikemen. Next to them artillery, Lorraine men at arms, mounted crossbowmen, and skirmishers. On the left two more units of Lorraine men at arms, and two units of halberdiers.
Burgundians - Light artillery, heavy artillery, knights, three units of crossbowmen, dismounted knights, mounted crossbowmen and skirmishers.

 Szwajcarskie centrum/ Swiss centre
 
Pierwsze ruchy - szwajcarscy harcownicy zajmują ciężki teren. Jeden z oddziałów pikinierów ostrzelany z artylerii ponosi pierwsze straty.
Initial moves - Swiss skirmishers occupy ough terrain. Pikemen suffer first loses from artillery fire.

Pierwsze poważne straty. Szwajcarscy harcownicy ostrzeliwują na lewym skrzydle burgundzkich konnych kuszników i rozbijają ich.
First serious loses. Swiss skirmishers shoot and rout Burgundian mounted crossbowmen.

Na obu skrzydłach szwajcarscy harcownicy wysunięci do przodu. W centrum jeden z oddziałów przesuwa się aby zasłonić przed ostrzałem artylerii pikinierów.
On both wings Swiss skirmishers move forward. In the centre one units moves to screen pikemen from artillery fire.


Na prawym skrzydle szwajcarscy harcownicy i konni kusznicy ostrzeliwują burgundzkich harcowników i robijają ich. Strona burgundzka będąca w tej bitwie atakującą decyduje się rozpocząć natarcie.
On the right wing Siss skirmishers and mounted crossbowmen eliminate Burgundian skirmishers. Burgundian army, an attacker in this battle decides to move forward.

Na lewym skrzydle szwajcarscy harcownicy i halabardnicy posuwają się naprzód w trudnym terenie aby zablokować natarcie wrogiego rycerstwa.
On the left wing Swiss halerdiers and skirmishers move forward in rough terrain to stop advance of enemy knights.
W centrum do walki ruszają rycerze z lotaryngii. Ich szarża zmiata jednych burgundzkich harcowników i uderzają na kuszników, jednak w trakcie szarży dezorganizują się.
In the centre Loraine men at arms charge and rout Burgundian skirmishers an than attack Crossbowmen but in course of the charge become disorganised.


poniedziałek, 13 lipca 2015

Kompania powstańców śląskich/ Company of Silesian insurgents


Ukończyłem całą kompanię powstańców śląskich - pięć sekcji strzelców, dwa karabiny maszynowe, dowództwo oraz snajpera. Planuję w przyszłości dodać im jeszcze grupę szturmową z pistoletami maszynowymi.

I finished entire company of the Silesian insurgents - five sections of fusillers, two HMGs, command and a sniper. I plan to add in future also an assault group with SMGs.

 
 
Tak wygląda ostatnia sekcja piechoty, którą właśnie pomalowałem. Figurki to milicja robotnicza z wojny domowej w Hiszpanii, francuski ruch oporu z II Wojny Światowej oraz Czerwona Gwardia z rewolucji Październikowej.
It's the last infantry section I've recently painted. Figures are workers militia from the SCW, II World War French Resistance and Red Guards from October Revolution.Teraz czas na ich przeciwników - Niemców oraz przygotowanie rozpisek oddziałów do Chain of Command. Mam nadzieję, że już niedługo uda mi się rozegrać pierwsze potyczki.Now time for their enemies - Germans and preparation of army lists for Chain of Command. I hope soon I'll have an opportunity to play first skirmishes.


sobota, 11 lipca 2015

Niemieccy szturmowcy (Powstania Śląskie) (1) German Stormtroopers (Silesian uprising) (1)

Kolejna praca na konkurs malarski portalu www.strategie.net.pl - niemieccy szturmowcy z pistoletami maszynowymi MP-18 wraz z dowódcą sekcji do projektu Powstania Śląskie.
Next work for www.strategie.net.pl portal's painting competition - German stormtroopers with MP-18 SMGs and section commander for Silesian uprisings project.Pierwszy etap to położenie podkładu i białych rozjaśnień/ First stage is basecoatinf and mking white higlights.
 Figurki Peter Pig 15mm/ Figures Peter Pig 15mm.poniedziałek, 6 lipca 2015

Guardia Civil ukończona/ Guardia Civil finished

Kapitan oraz dwóch poruczników Guardia Civil ukończeni. Capitan and two Tenientes of Guardia Civil finished

Porucznicy są uzbrojeni w PMy MP-18 - niemieckie pistolety maszynowe jeszcze z Pierwszej Wojny Światowej używane w Hiszpanii przez jednostki policji. Była to broń niebyt celna, ale za to bardzo szybkostrzelna, co przydawało się w walce na krótkich dystansach.
Tenientes are armed with MP-18 SMG - German SMGs from the I World War used in Spain by police units. It wasn't an accurate weapon but its fire ratio was useful during fighting on short distances.
 
Warte zauważenia jest także charakterystyczny kapelusz tricorno. Guardia Civil nosiła go od 1860 roku, kiedy to zdecydowano o wprowadzeniu do munduru elementów typowo hiszpańskich. W czasach wojny domowej trikorn wciąż wchodził w skład munduru polowego GC.
It's worth noticing that they have a characteristic tricorno hat. It was introduced in 1860 when it was decided that "typical spanish" elements should be introduced to GC uniforms. During the SCW this formation was still wearing tricorno as a part of field uniforms.

Funkcjonariusze Guardia Civil walczący po stronie legalnego rządu Republiki/ Guardia Civil functionaries fighting on the side of the legal Republican government.


niedziela, 5 lipca 2015

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (4)

 Na koniec podstawki i cieniowanie. Klej wikol zmieszany z piaskiem i korek imitujący kamienie. Jednocześnie nieco cieniowania czarnym washem i kolejne rozjaśnienie z użyciem farby Khaki.

The final part of work - bases and shding. PVA glue with sand and cork to imitate stones for the base and some shading with black wash and highlights with Khaki.

Bazowe kolory na podstawkach - Regular Grey na kamienie i Flat Brown na ziemię.
Base colors for the base - Regular Grey for stones and Flat Brown for earth.

Warstwa Beige Brown na podstawki/ Layer of Beige Brown for the bases

Kolejny etap to Desert Sand i figurki niemal gotowe/ Next stage - Desert Sand and figures are nearly ready.

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (3)

 Kolejne etapy malowania, głównie twarzy. Wszystkie podane farby Vallejo Model Colors lub Game Color.
Next stages of painting - mainly faces. All given paints ar Vallejo Model Colors or Game Color.

Najpierw na brązowy podkład Sunny Skintone/ First on brown undercoat Sunny Skintone.
Poza tym gunmetal i zmieszany z czarnym na PMy/ Also gunmetal mixed with black on SMGs.

Na bardziej eksponowane części twarzy i dłoni Game Color Dwarf Skin zmieszany z Basic Skintone.
Now for more exposed parts of faces and hands Game Color Dwarf Skin mixed with Basic Skintone.

 Na tym etapie rozpocząłem też rozjaśnianie mundurów. German Fieldgrey WWII zmieszany z odrobiną Khaki.
On this stage I added some highlights to the uniforms. German Field Grey WWII mixed with a little bit of Khaki.

Na twarze położyłem ostatnie rozjaśnienie. Tym razem Light Flesh na najbardziej eksponowane części twarzy i rąk.
Final highlight of flesh. This time most exposed parts of faces and hands drybrushed with Light Flesh.


środa, 1 lipca 2015

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (2)


Po położeniu kolorów bazowych (na początek feldgrau oraz ciemnozielony na płaszcz). W różnych publikacjach pojawiały się różnorodne wzory kolorystyczne mundurów, jednak uważam, że najbardziej zbliżonym do rzeczywistości jest właśnie kolor feldgrau (taki jak na zdjęciu).

warze pomalowane AV Beige Brown jako podkładem.
After painting base colors (for the start feldgrau and dark green for the cloak). In various publications varying painting schemes for Guardia Civil had appeared. However I think that feldgau is the right color for these uniforms (as on the photo).

Faces painted with AV Beige Brown as an undercoat.