niedziela, 26 października 2014

Pikinierzy ze Szwarcwaldu/ Pikemen from Black Forrest

Kolejny element armii chłopskiej to pikinierzy ze sztandarem sił chłopskich ze Szwarcwaldu. O sztandarze wiadomo jedynie, że jego kolorami były czerwień, żółć i czerń. Zdecydowałem się na flagę zbliżoną do barw regionu.

Rebelianci ze Szwarcwaldu tworzyli jedną z najsilniejszych grup powstańczych. Liczyli kilka tysięcy ludzi i operowali w kilku kolumnach, zagrażających nawet niektórym miastom. Niestety ze względu na zbyt defensywną taktykę zmarnowali moment gdy znacznie górowali siłami nad wojskami lokalnych książąt.

Figurki Old Glory 15mm.


 
Next element of the peasant army represents pikemen with peasant banner from Black Forrest. We do not know much about this flag apart from its red, yellow and black colours. I've decided to make it similar to regional banner.

Rebels from Black Forrest were forming one of the strongest bands during the war. They numbered several thousands and operated in several columns able to threaten even cities. Unfortuna;tely due to very defensive strategy they've wasted moment when they greatly outnumbered princes' forces.

Figures Old Glory 15mm.



czwartek, 23 października 2014

Pikinierzy z Hegau/ Pikemen from Hegau

 
Przystąpiłem do prac nad ostatnim oddziałem chłopskich pikinierów. Przedstawia on oddziały z rejonu Hegau, jednego z ważniejszych centrów chłopskiej rebelii. Hegau znajduje się w południowych Niemczech, niedaleko granicy ze Szwajcarią (dlatego do oddziału dodam też kilku Szwajcarów, ponieważ najemnicy i awanturnicy przechodzili granicę, aby brać udział w plądrowaniu pałaców i klasztorów).

Siły z Hegau połączyły się w trakcie rebelii z wojskami chłopskimi z Czarnego Lasu, znajdującego się o kilkadziesiąt kilometrów na północ.

 
I've started works on last unit of peasant pikemen from Hegau region. Hegau was one of the main centres of the rebellion. Region is located in southern Germany near the Swiss border (that is why I will include several Swiss in the unit, because mercenaries and adventurers were crossing the border to participate in pillaging palaces and priories).

Hegau band during the rebellion has joined forces with Black Forrest army operating several dozen kilometers to the north.

piątek, 17 października 2014

Powstańcy z Hegau/Rebels from Hegau

Dowództwo chłopskich pikinierów ze sztandarem oddziału z Hegau. Na sztandarze motyw chłopskiego buta - symbolu rebelii oraz napisem "Ten, chce być wolny musi podążać za tym słońcem".

Rebel peasant pikemen command with Hegau band banner. On this banner we can see bundschuh motiver - symbol of rebelion and motto "He who will be free must follow this sun".

Figurki Old Glory, na dowódce wybrałem landsknechta, ponieważ chłopi często obierali najemników na dowódców swoich oddziałów, zwłaszcza do szkolenia pikinierów.

Figures by Old Glory. For the commander I chose a landsknecht figure because peasant usually chose these mercenaries as their leaders especially in pikemen units.

wtorek, 14 października 2014

Georg Truchsess von Waldburg

Georg Truchsess von Waldburg awanturnik i dowódca wojsk Ligi Szwabskiej. Brał udział w Wojnach Włoskich walcząc pod dowództwem Maksymiliana I. Pomagał również tłumić powstanie chłopskie Biednego Konrada w 1514 roku.

Podczas wojny chłopskiej 1525 roku zyskał sławę najbardziej okrutnego i bezwzględnego dowódcy, zarówno wobec rebeliantów jak i swoich własnych ludzi. Po stłumieniu powstania odpowiadał za masowe mordy ludności cywilnych. Był przez pewien czas gubernatorem podbitych regionów.

Ten "przemiły" dowódca stanowi pierwszy element armii Ligi Szwabskiej. Wiele elementów będzie się powtarzało z wcześniejsza armią imperialną, niemniej będzie ona miała nieco inny charakter.



Georg Truchsess von Waldburg - adventurer and commander of the Swabian League forces. He participated in Italian Wars fighting under emperor Maximilian I and in suppressing Poor Conrad peasant uprising in 1514.

During peasant war of 1525 he was known as the most cruel commander both towards rebels and his own men.  After supressing the rebellion he was responsible for mass murders of the civilian population. For some time he has governed conquered territories.

This "nice" man is the first element of my Swabian League army. Many elements will be the same as in the Imperial army, but forces of the league will have some special flavour.

Figurki Old Glory 15mm/ Figures 15mm Old Glory

poniedziałek, 6 października 2014

Armia imperialna ukończona/ Imperial army finished!


 Tym co lubię najbardziej jest prezentowanie gotowych, grywalnych armii. Trochę wstyd się przyznać, ale pomimo, że grywam w Field of Glory od dłuższego czasu toi dopiero pierwsza z w pełni ukończonych armii.

Wojska cesarza Maksymiliana I, czyli pierwszy etap wojen włoskich, a także wojna szwabska ze Szwajcarią i lokalne konflikty na terenie Cesarstwa.

Od lewej - Ciężka jazda (żandarmi), dwa oddziały landsknechtów, po 12 podstawek w każdym, a z przodu liczący sześć podstawek oddział arkebuzerów. Na prawym skrzydle kolejny oddział żandarmów oraz kawaleria, z przodu dwa działa. Całości dopełniają dwa dowództwa.

What I like the most is presenting ready and playable armies. It's a bit shame that I was playing Field of Glory for a long time didn't have fully finished army.

Emperor Maximilian's army present forces from the early Italian Wars, Swabian War with the Swiss and local conflicts in the Empire.

From the left - Heavy cavalry (gendarmes), two units of landsknechts (12 stands each) and arquebusiers at the front (6 stands). On the right another unit of gendarmes and unit of cavalry, at the front two stands of artillery. Two commanders are also added.

Imperialny generał na czele ciężkiej jazdy/ Imperial general leading heavy cavalry.

Landsknechci w starciu ze Szwajcarami/ Landsknecht clash with the Swiss.

czwartek, 2 października 2014

Oddział kawalerii ukończony

Przedstawiam ukończony oddział szesnastowiecznej niemieckiej kawalerii z włóczniami "na dziki". Figurki Old Glory 15mm.
Kawaleria taka składała się głownie z najemników, którymi byli przedstawiciele zubożałej szlachty, a często nawet ludzie spoza stanu szlacheckiego. Jazda ta była wprawdzie zbyt słaba aby stawić czoło przeciwnikowi we frontalnej walce, ale mogła wykonywać różne zadania zwiadowcze, a także atakowania flank przeciwnika.

 I would like to present unit of German 16th Century cavalry with "boar spears". Figures - Old Glory 15mm. Such cavalry was composed mainly of mercenaries - impverished nobility or even people from outside nobility. It was to weak for frontal attacks against the enemy but had many tasks such as reconaissance or attacking enemy flanks.