poniedziałek, 30 czerwca 2014

Chłopi raz jeszcze/ Peasants once more

Kolejna podstawka z tłumem słabo uzbrojonych chłopów. Tym razem w ich rękach cepy, kosy i halabarda.

Figurki Xyston, QR Miniatures i Mirliton.

Next stand with mob of poorly armed peasants. This time they are armed with flails, scythes and a halberd.

Figures by Xyston, QR Miniatures and Mirliton.
sobota, 28 czerwca 2014

Tłum chłopów/ Peasant mob

Rozpoczynam prace nad kolejnym oddziałem słabo uzbrojonych chłopów. Oto pierwsza podstawka.

Figurki QR Miniatures, Xyston i Essex (ranny).

I start work on next battlegroup of poorly armed peasant mob. It's the first stand.

Figures by QR Miniatures, Xyston and Essex (wounded).

sobota, 21 czerwca 2014

Wóz bojowe/ War wagons

Armia Thomasa Muntzera w Turyngii posiadała pewną liczbę wozów bojowych, czyli chłopskich wozów dostosowanych do tworzenia warownego obozu. Podobnie inne armie chłopskie najczęściej polegające na taktyce obronnej.

Dlatego też w mojej armii nie mogło zabraknąć wozów bojowych.

Wóz oraz zaprzęg QR Miniatures - figurki Old Glory oraz QR Miniatures.

Thomas Muntzer's Thuringian army had some war wagons - peasant wagons converted to create fortified camp. Similarly other peasant armies were mainly using defensive tactics.

That is why I had to have war wagons in my army.

Wagons and horses QR Miniatures - figures Old Blory and QR Miniatures.

piątek, 20 czerwca 2014

Citroën Traction Avant

Citroën Traction Avant to jeden z najważniejszych modeli Citroena w historii marki. Jego budowę rozpoczęto w roku 1934 i kontynuowano, również w czasie Drugiej Wojny Światowej, aż do 1957 roku. Powstało ponad 760 tysięcy egzemplarzy tego samochodu.


Wykonane przeze mnie modele (Peter Pig 1/100) mają posłużyć jako sceneria i cywilne pojazdy do Wojny Domowej w Hiszpanii, lub pojazdy wykorzystywane przez którąś z walczących stron.

Zwłaszcza w początkowej fazie walk, na której chcę się skupić, cywilne samochody były rekwirowane przez różnego rodzaju milicje, ponieważ brakowało wojskowych ciężarówek i innych środków transportu.

W roku 1936 Citroeny były niewątpliwie w Hiszpanii dosyć popularna marką, stąd wybór padł właśnie na ten pojazd.


Przy okazji wykonywania modeli, których rzeźbę oraz jakość odlewu oceniam jako mocno średni (pojazdy nigdy nie były specjalnością Peter Piga i wychodzą temu producentowi dużo gorzej od figurek) miałem okazję wypróbować technike malowania szyb oraz wykonywania błyszczącego lakieru. Z efektu jestem w miarę zadowolony.

Citroën Traction Avant is one of the most important Citroen models. It's construction has started in 1934 and was continued, also during the Second World War, untill 1957. Over 760 000 units were built.

I've made these models (Peter Pig 1/100) to serve as scenery and civbilian cars for Spanish Civil War or cars used by the armed forces.

Especially in  the initial phase of the war, I'm most interested in, civilian cars were confiscated and used by various militias due to lack of trucks and other means of transport.

Citroen cars were relatively popular in 1936 in Spain, so I chose this model.

At the occasion of painting it (rather average mould and sculpt - vehicles are not speciality of Peter Pig and are far below standard of their figures) I had an opportunity to try painting windows and gloss surfaces. I'm rather satisfied with the result.  

niedziela, 15 czerwca 2014

Armia chłopska/ Peasant army

 Na prośbę czytelników prezentuję ukończone już jednostki armii chłopskiej.

Od lewej: chłopi z bronią improwizowaną, trzy bloki pikinierów, Czarna Kompania Floriana Geyera. Z przodu kusznicy i arkebuzerzy.

On demand of readers I present finished units of the peasant army.

From the left: peasant mob with improvised weapons, three pikemen blocks and Black Company of Florian Geyer. At the front crossbowmen and arquebusiers.

 Dowództwa, w tym  Thomas Muntzer ze swoim tęczowym sztandarem.
Commands, including Thomas Muntzer with his rainbow banner.

 Florian Geyer oraz jego Czarna Kompania (z prawej)/ Florian Geyer and his Black Company (on the right).

Dodatkowo wykonałem też przy okazji miniaturke sztandaru Thomasa Muntzera/ Additionally I've also made miniature of Thomas Muntzer's banner.


wtorek, 10 czerwca 2014

Rycerstwo Ligii Szwabskiej/ Knights of the Svabian League


Niemieckie rycerstwo w XVI wieku nie było liczne. Armie Ligii Szwabskiej wyruszały do walki wspierane zwykle przez ledwie kilkuset rycerzy. Większość jazdy stanowiła lżejsza kawaleria.

Jednak pojawienie się rycerzy na polach bitew musiało powodować przerażenie rebeliantów. Nawet kilkuset ciężkich jeźdźców wywierało odpowiedni efekt psychologiczny na piechocie nieprzyzwyczajonej do walki z jazdą.
German knights of the 16th Century weren't numerous. Svabian League armies were going to the field supported by just several hundred knights. Most of the cavalry was much lighter.

However even appearance of knights on the battlefield must have caused terror among rebels. even several hundreds were enought to exert psuychological effect on infantry not used to confront heavy cavalry.


Ukończyłem drugi oddział rycerstwa, do którego skończenia brakowało mi pomalowania ostatniej podstawki
I've finished second unit of knights by painting last element of it

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Tłum chłopów/ Peasants' mob

Oddział chłopów z improwizowaną bronią ukończony, co oznacza, że do przygotowania całej armii chłopskich powstańców brakuje mi już tylko drugiego takiego oddziału oraz jednych pikinierów.

Oddział stanowi niemal wybuchową mieszankę przeróżnych figurek. Są tu konwersje Xystona, QR Miniatures, Corvus Belli, Mirliton'a oraz Old Glory.

Unit of peasants with improvosed weapons ready. That means I hgave only two battlegroups (one similar mob and pikemen) to finish rebel peasants army.


Unit is composed of almost explosive mix of various figures - converted Xyston, QR Miniatures, Corvus Belli, Mirliton and Old Glory.

 Ostatnia podstawka - aby dodać jednostce nieco charakteru umieściłem na niej też jednego zbuntowanego mnicha, który w trakcie plądrowania klasztoru postanowił przyłączyć się do powstańców i zażyć "wesołego życia" z plądrowania.

Last element - to add more character to the unit I've placed here a rebel monk, who has decided to join rebels and lie a "happy life" of plunder.

Figurki Mirliton, QR miniatures i Xyston/  Figures by QR Miniatures Mirliton and Xyston.


niedziela, 8 czerwca 2014

Nominowany do nagrody/ Nominated for the award


Mój blog, dzięki zgłoszeniu Jarka, prowadzącego Blog Wargamingowo zostałem nominowany do nagrody Liebster Award 2014.
 My blog, thanks to nomination by Jarek who is writing Wargamingowo blog, was nominated to Liebster Award 2014.

Also there are some questions you need to answer and they are:
Jest tez kilka pytań na które możesz odpowiedzieć, oto one:

1. Why did you start blogging?
1. Dlaczego rozpocząłeś blogowanie?

Chciałem podzielić się z czytelnikami informacjami o moim hobby
I wanted to share information about my hobby

 2. If you could change one thing about the wargaming hobby, what would it be?
2. Jeśli mógłbyś zmienić jedną rzecz w wargamingowym hobby, co by to było?

Więcej projektów grupowych, więcej współpracy wargamerów.
More group projects, more cooperation among wargamers.

3. What is best in life?
3. Co jest najważniejsze w życiu?

Pomoc wzajemna
Mutual aid

 4. Do you want to live forever?
4. Chciałbyć żyć wiecznie?

Nie, znudziłoby mi się.
No, I would grow bored.

5. Fame or fortune?
5. Sława czy fortuna?

Ani jedno, ani drugie nie jest najważniejsze.
Neither is among the most important things.

6. What miniatures are you most proud of having painted?
6. Z których miniatur jakie pomalowałeś jesteś najbardziej dumny?

Z wszystkich, a przede wszystkim z ukończonych armii.
All, especially completed armies.

7. How do you deal with burn out?
7. Co robisz by zapobiec wypaleniu się?

Nowe tematy, przerwa w malowaniu.
New subjects, breaks.

8. Why is a raven like a writing desk?
8. Dlaczego kruk jest jak biurko?

Kruk jada na pobojowisku, a biurko czasami przypomina pobojowisko.
Raven eats on the battlefield, writing desk sometimes looks like a battlefield.

9. Star Wars or Star Trek?
9. Gwiezdne Wojny czy Star Trek?

Zdecydowanie "Żywe trupy" :)
Definetely "the Walking Dead" :)

10. If you could only buy from one miniature company from now on, which one would it be?
10. Jeśli mógłbyś tylko kupować figurki od tej pory tylko od jednego producenta, który by to był?

Prawdopodobnie Xyston, ale kupowanie figurek tylko od jednego producenta byłoby smutne :(
Probably Xyston, but buying figures from just one company would be sad :(

11. What is your favourite takeaway?
11. Jakie jest Twoje ulubione danie na wynos?

Falafel, ale lubię też dania chińskie.
Falafel, but I also like Chineese food.

The blogs I would like to pass the award are:
Oto blogi, które chciałbym nagrodzić:


http://miniwojna.blogspot.com/

http://warhammster.blogspot.com/