środa, 31 maja 2017

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (2)

 Na [prawym skrzydle wojsk imperialnych żandarmi i kawaleria ruszyli naprzeciw włoskim rycerzom/ On the right wing of the Imperial forces cavalry and gendar,mes advanced against Itralian knights.
W centrum jedna z formacji Szwajcarskich pikinierów zrobiła zwrot i ruszyła na lewe skrzydło.
In the scentre one of the Swiss pikemen battlegroups turned left.
 Imperialni arkebuzerzy zostali wymanewrowani przez stradiotów/ Imperial arquebusiers were outmaneouvered by stradiots.


 Kolejna formacja Szwajcarów zaczęła zmierzać na lewe skrzydło sił włoskich/ Next Swiss formation moved towards the left flank.
 Tymczasem imperialna kawaleria i zandarmii wyszli na pozycje do szarży/ At the same time Imperial cavalry and gendarmes moved to charge.

 Szwajcarzy zmierzający na pomoc lewemu skrzydłu armii włoskiej/ Swiss moving to help Italian left wing.
 Jedna z formacji landsknechtów zaszarzowała kuszników. Ci stracili jedna podstawkę, ale wytrzymali impet uderzenia/ One of the landsknechts battlegroup charged crossbowmen.m They lost one stand but kept cohersion.

 Na prawym skrzydle Imperialnych walka kawalerii/ On Imperial right wing cavalry melee.

Włoscy rycerze są o krok od klęski. Tracą jedną bazę i są poważnie zdezorganizowani. Włosi tracą też lekką artylerię, która znalazła się na drodze szarzy kawalerii. Salwa impweialnej artylerii dezorganizuje formację Szwajcarów.
Italian knights are one step from defeat. They loose one base and become fragmented. Italians loose also light artillery that was on the way of cavalry charge. Salvo of the imperial artillery distrupts Swiss pikemen.

wtorek, 30 maja 2017

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (1)

Po prawej armia imperialna. Na pierwszym planie arkebuzerzy, a za nimi dwie formacje landsknechtów. Za lasem z kolei jazda, artyleria oraz żandarmi.
Naprzeciw nich dwa oddziały Szwajcarów na włoskim żołdzie, a przed nimi kusznicy i stradioci. Na lewym skrzydle włoskie rycerstwo i lekka artyleria.
On the right Imperial forces. In the foreground arquebusiers, ttwo blocks of landknechts, and behind the wood cavalry, artillery and gendarmes.
Opposite are two formations of Swiss pikemen in Italian service, crossbowmen, stradiots, light artillery and Italian knights.

Imperialni żandarmi/ Imperial gendarmes.

Prawe skrzydło sil imperialnych - kawaleria, artyleria i zandarmi/ Right wing of the imperial forces - cavalry, artillery and gendarmes
Landsknechci/ Landsknechts

Pierwszy ruch sił imperialnych/ First move of the Imperial forces
Szawjcarscy pikinierzy i kusznicy/ Swiss pikemen and crossbowmen

Włoscy stradioci otoczyli lewą flankę sił imperialnych. Arkebuzerzy ruszyli aby zneutralizować to zagrożenie/ Italian stradiots outflanked left wing of the Imperial forces. Arquebusiers advanced to intercept.

Po pierwszych ruchach obu armii/ After first moves of both armies.

niedziela, 28 maja 2017

Dowództwo francuskich pikinierów/ French pikemen command

W XVI wieku zmienia się społeczny skład piechoty. Zaciąg najemników oraz stworzenie "band pikardyjskich" spowodował, że zmienił się skład społeczny piechoty. Szeregi pikinierów zasiliła bardzo licznie zubożona szlachta, która w ten sposób szukała kariery wojskowej lub łupów wojennych.
In 16th Century social composition of the infantry changes. Enlistment of mercenaries and creation of the "bands of Picardy" caused numbers of impoverished nobility to join ranks of the pikemen expecting military career or spoils of war.

piątek, 26 maja 2017

Pikinierzy z Pikardii/ Pikemen from Picardy

Kolejna podstawka pikardyjskich pikinierów z oddziałów zaciągniętych przez króla Francji z myślą o wojnie we Włoszech. Jak widać ich wyposażenie było bardzo ubogie. Hełmy tych pikinierów to typ pochodzący jeszcze ze średniowiecza.

Next stand of pikemen from the forces enlisted by the French king for the Italian Wars. As you can see they did no have much equipment. Their helmets are of medieval type.

wtorek, 23 maja 2017

Żandarmi/ Gendarmes

 Kolejna podstawka żandarmów, czyli renesansowych, francuskich rycerzy. Another stand of Gendarmes - French renaissance knights.


niedziela, 21 maja 2017

Francuscy pikinierzy/ French pikemen

Kolejna podstawka francuskich pikinierów.
Szkoleni do działania na sposób szwajcarski działali w dużych grupach. Nie były to jednak wojska doświadczone, a żołnierze zbyt zasobni. Ponieważ większość ekwipunku należało kupi za własne fundusze, większość pikinierów posiadała tylko minimalne wyposażenie ochronne.Opancerzeni pikinierzy stawali w pierwszych szeregach, w kolejnych nie wszyscy posiadali nawet hełmy. Umundurowanie też nie było jednolite. Ponieważ jednak oddziały były rekrutowane z myślą o stałej armii, postanowiłem dać swoim pikinierom namiastkę umundurowania w postaci, w miarę, jednolitych kolorów.
Next stand of French Pikemen.
Trained to act similarly to the Swiss they formed large units. However they were neither experienced nor resourceful. Because soldiers had to purchase their equipment on their own, most of them dodn't have much protective gear. Armoured pikemen composed front ranks but in rear ones some men didn't even have helmets. There was no uniforms. However due to the fact that these units were formed as a standing army, I've decided to give my pikemen more or less uniformed colors.

środa, 10 maja 2017

Bandy pikardyjskie/ Bands of Picardy

Początek XVI wieku to okres ogromnych przemian w prowadzeniu wojen. Ich przejawem było pojawienie się formacji pikinierskich złożonych z przeszkolonych żołnierzy. Francja pozostawała w tym zakresie w tyle za Szwajcarami czy Imperium.
Begining of the 16th Century was a period of huge changes in warfare. Pikemen formations composed of trained soldiers appeared. France was in this type o warfare behind the Imperium and the Swiss.

Pierwsze grupy, zwane też "bandami" (choć to polskie określenie nie jest do końca adekwatne), będące stałymi oddziałami piechoty, pojawiły się we Francji w roku 1498, za panowania Karola VIII.
First groups called bands, trained and professional infantry, appeared in France in 1498 during reign of Charles VIII.

Po roku 1504 zaczęto zaciągać najemne wojska między innymi z Pikardii. Zmieniło się też ich wyposażenie. Główną bronią stała się pika, a miały one działać na wzór szwajcarski. Z biegiem czasu do żołnierzy tych przylgnęła potoczna nazwa band pikardyjskich, również ze względu na ich skłonność do rabunków i problemy z dyscypliną.
After 1504 mercenary forces were drafted ia in Picardy. Their equipment was changing. The main weapon was pike and Swiss tactics were implemented. Wth passing time this soldiers were commonly were called bands of Picardy, also because their tendency for opillaging and problems with discipline.

Wojska te, liczące w teorii kilkanaście tysięcy ludzi, przez wiele lat nie osiągnęły wysokiego poziomu wyszkolenia ani pełnego stanu, jednak były niezbędne do zapełnienia luki na polach bitew Wojen Włoskich. Z biegiem czasu, gdy nabrali doświadczenia, pikinierzy ci stawali się coraz bardziej istotni. Niektórzy badacze upatrują w nich pierwszych jednostek nowoczesnej armii francuskiej.
These forces numbering, in theory, several thousand men, for many years didn't reach high level of training and full strength. Hoever they were eeded to fill gaps on the battlefields of the Italian Wars. When time passed pikemen's role was growing. Some researchers call them first modern units of the French army.

Figurki Essex Miniatures. Moim zdaniem pod każdym względem przeciętne, jednak w oddziale powinny się prezentować całkiem dobrze.
Figures by Essex Miniatures - In my opinion average in every aspect, however they should look nice as a unit.

niedziela, 7 maja 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (6)

 Amerykańska wojna domowa - figurki 15mm/ American Civil War with 15mm figures
Potyczka na Falklandach, figurki 28mm, wyróżniała się głównie ze względu na teren, ogromny klif.
Falklnads skirmish, 28mm figures, ith great terrain, really huge clif.

Jaka jest najczęściej rozgrywana przez brytyjskich wargamerów bitwa? Odpowiedź jest prosta - Hastings.
What is the most often played battle in Britain? Answer is simple - Hastings.

 Fantasy w 28mm i wspaniały stół do gry/ Fantasy in 28mm and a great gaming table

 Starożytność. Prawdopodobnie I wojna punicka, figurki 15mm/ Ancients. Probably I Punic war, 15mm figures.

 Battlegroup Tobruk/ Battlegroup Tobruk


Jedna z moich ulubionych gier ze względu na egzotyczny temat. Rok 1937 Chiny. Japończycy atakują umocnioną chińską pozycję. Jak widać Chińczycy do wsparcia mają czołg PanzerI
One of my favourite games due to exotic subject. Year 1937. Japanese forces assault Chinese positions. As you can see Chinese have a support of a PanzerI tank.

Rosyjska wojna domowa. Czerwona Gwardia atakuje cofających się białych/ Russian Civil War - Red Guards attack retreating whites.

Spartan Games zaprezentowało HALO ground command. Gratka la fanów tego uiwersum.
Spartan Games presented HALO ground command. Something big for fans of this universum.

sobota, 6 maja 2017

Obóz/ Camp

Obóz to często pomijany przy grach element armii, tymczasem miał on znaczenie kluczowe. W XVI wieku za armiami ciągnęły całe rzesze kupców, ciurów obozowych, a nawet członków rodzin żołnierzy. W obozie gromadzono łupy, które były później dzielone między żołnierzy. Jego utrata często była równoznaczna z przegraniem nie tylko bitwy, ale całej kampanii.

Pierwsze figurki zakupione na SALUTE już pomalowane. Posłużyły mi do wykonania obozu dla szesnastowiecznej armii (pasującego zarówno do sił imperialnych jak i Francuzów).

Użyłem figurek Donnington new Era (ciury obozowe) oraz Old Glory (arkebuzerzy). Namioty oraz część wyposażenia pochodzą z Wargamera, naczynia do gotowania, garnki oraz ognisko to z kolei Donnington new era.

Camp is often omitted in wargaming despite being of key importance. In 16th Century army was followed by loasof traders, aides the camp and even members of soldiers' families. Spoils of war were gathered in a camp to be divided between soldiers. Often loosing a camp was not only cause ofloosing battle but failure of the entire campaign.

First fiurs bought at SALUTE finished. I used them to finish a camp for the 16th Century army (fitting both Imperial and French frces).

I used Donnington new era figures for aides the camp, and Old Glory for arquebusiers. Tents and part of the equipment are from Wargamer and fire together with pots again from Donnington.

wtorek, 2 maja 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (5)


1 wojna światowa, chyba bitwa pod Cambrai, figurki 10mm. Skala robi wrażenie.
I World War, probably battle of Cambrai, 10mm figures. Impressive scale.

Prezentacja budynków MDF do okresu feudalnej Japonii, czyli wojen samurajów.
Presentation of MDF biuldings for feudal Japan - samurai wars.
Bitwa Wielkiej Wojny Północnej, czyli Sasi przeciwko Szwedom. Jako ciekawostkę dodam, że obie strony wsparte przez oddziały polskiej husarii. Figurki 6mm.
Battle of the Great Northern War - Saos against Swedes. What's interesting both sides supported by Polish winged husars.

Mechy w Ardenach/ Mechs in the Ardennes.

Wojna Północna, tym razem figurki 28mm/ Northern war, this time with 28mm figures.

Too Fat Ladries demonstrowało swoje zasady napoleońskie - Sharp Practice. Brytyjsko francuska potyczka podczas kampanii iberyjskiej.
Too Fat Ladries was presenting its Napoleonic rules - Sharp Practice. British-French skirmish during the Peninsular Campaign.
Zimna Wojna i atak armii radzieckiej na Niemcy Zachodnie, figurki 6mm/ Cold War and Soviet attack on Western Germany, 6mm figures.
To co lubię najbardziej - bitwa pod Raphią, 217 rok p.n.e., Seleukidzi przeciwko Ptolemeuszom. Figurki 28mm
What I like the most - Battle of Raphia, 217 b.c. - Selekids against Ptolemaic forces. 28mm figures

Bitwa rozgrywana na zasadach "To the strongest". Liczba figurek zapiera dech.
Battle was played with To the strongest rules. Number of figures breathtaking.

Warto zauważyć, że mimo liczby, odziały bardzo łanie pomalowane.
It's worth noticing that despite numbers, units were very nicely painted.