niedziela, 7 lutego 2016

Scytyjska lekka jazda - czwarty oddział/ Scythian light horse - fourth unit


Kolejne podstawki scytyjskiej lekkiej jazdy. Do ukończenia armii pozostał już tylko jeden oddział.
More stands of Scythian light horse. Only one unit left to finish the entire army.

Teraz kilka słów o sposobie walki Scytów. Ich armie  zdecydowanej większości składały się z lekkiej jazdy, a głównym uzbrojeniem był łuk refleksyjny. Ponieważ był dosyć krótki i lekki pozwalał na swobodne manewrowanie. Scytowie prawdopodobnie działali podobnie do Partów, zasypując wroga gradem strzał, a później atakując zdezorganizowanego przeciwnika przy pomocy ciężkiej jazdy. Walki między plemionami Scytów musiały z kolei przypominać starcia manewrowe z licznymi unikami, pościgami oraz skomplikowanymi manewrami lekkiej jazdy.
Now few words about Scythian way of fighting. Their armies in majority were composed of horse archers and the main weapon was a refletive bow. Because it was quite short it enabled free manouvering. Scythians were probably fighting similarily as Parthians did, by unleashing storm of arrows and later attacking disorganised enemy with heavy cavalry. Fighting among Scythian tribes had to be based on many manoeuvers, feigned flights and attacks of the light horse.

Brak komentarzy: