niedziela, 31 maja 2015

Bitwa pod Leipheim/ Battle of Leipheim (1)

Rozpoczęliśmy właśnie rozgrywanie bitew Wojny Chłopskiej. Na pierwszy ogień poszła bitwa pod Lepiheim.
Duża grupa chłopskich powstańców rozłożyła się na początku kwietnia 1515 roku warownym obozem w okolicy miasteczka Leipheim z zamiarem marszu na Ulm. Armia była w miarę dobrze wyposażona i posiadała arkebuzy. Pozycja obronna opierała się o dwa wzgórza i bagna.

4 kwietnia w rejo Leipheim przybyły wojska Ligi Szwabskiej dowodzone rzez Georga Truschessa von Waldburg i rozpoczęły atak.

We have just started playing battles of the German Peasants War. First - Battle of Leipheim.
Big band of peasant rebels made fortified camp near the town of Leipheim planning to attack Ulm. This army was relatively well provisioned and had firearms. Defensive position was based on two hills and a swamp.

On 4th of April 1525 Swabian League forces under the command of Georg Truschessa von Waldburg arrived and started the attack.

Z lewej wojska Ligi Szwabskiej - trzy oddziały Landsknechtów, milicja miejska z Norymbergi, lekka artyleria, średnia artyleria, arkebuzerzy i kusznicy. Po prawej chłopi - Czarna Kompania elitarnych pikinierów (nie była obecna pod Leipheim, ale dodaliśmy ją aby utrudnić życie wojskom Ligi), kusznicy, cztery oddziały chłopskich pikinierów, tłum słabo uzbrojonych powstańców chroniących się za wozami bojowymi, a na prawym skrzydle arkebuzerzy.
On the left Swabian League forces - three units of Landsknechts, Nuermberg city militia, light guns, medium guns, crossbowmen and arquebusiers. On the right peasant rebels - Blach Company of elite pikemen (it wasn't present at Leipheim but we decided to add it to make life of the Swabian commaner more difficult), crossbowmen, four units of pikemen, mob hiding behind battle wagons and on the right wing arqueusiers.

Zadaniem chłopów było w tym scenariuszu utzrymać pozycję do 10 tury. The task of peasants in this scenario was to hold their positions for 10 turns.


 Wojska Ligi Szwabskiej nacierają na całym froncie i rozpoczynają ostrzał artyleryjski jednej z jednostek pikinierów na wzgórzach, na szczęście nieskuteczny.
Swabian League forces start advance on entire front and artillery barrage against one of peasant pikemen units on the hills, luckily ineffective.

Aby opóźnić natarcie powstańcy wysyłają kuszników, którzy ostrzeliwują arkebuzerów Ligi. Ogień zarówno kusz, jak i arkebuzów jest nieskuteczny.
To delay the enem rebels send crossbowmen who shoot at arquebusiers. Fire of both sides is inefficient.
Kusznicy szarżują na arkebuzerów wraz z którymi walczy jeden z dowódców wojsk Ligi. Obie strony stracą w tej walce jedną podstawkę, jednak nie dojdzie do przełomu. Tak kończy się tura 2
Crossbowmen charge arquebusiers who have commander among them. Bth sides loose one stand but the melee is a stalemate. It's the end of the 2nd turn.

Kusznicy zostają zdezorganizowani, gdy do walki włącza się jedna z kolumn Landsknechtów, jednak chłopscy pikinierzy są już przerzucani na lewe skrzdło aby wspomóc obronę. Koniec tury 3.
Crossbowmen are disrupted when one of Landknecht units jins the fight. However peasant pikemen start to arrive to support the defenc of the left wing. End of the 3rd turn.

Brak komentarzy: