sobota, 27 grudnia 2014

Wojna 13letnia/ 13 years war (2)

Polscy kusznicy ruszyli aby ostrzałem przegonić krzyżackich harcowników, którzy wykonali unik i w ten sposób uciekli za swoją piechotę. Po prawej stronie krzyżaccy konni kusznicy próbowali manewru flankującego. Z kolei jeden z oddziałów rycerzy został zdezorganizowany ostrzałem polskich kuszników i poniósł pierwsze straty.

Polish crossbowmen moved to chase teutonic skirmishers from the field. Skirmishers made an evade move and ran behind the infantry line. On the right Teuronic horse crossbowmen attempted a flanking maneouver. One Teutonic knights unit was disorganised by Polish crossbowmen fire and suferred first loses.

Krzyżaccy konni kusznicy ostrzelali wysuniętych polskich pieszych kuszników na skraju pola. Efekt ostrzału był druzgocący. Pierwszy oddział został rozbity.
Teutonic horse crossbowmen fired on Polish crossbowmen and dispersed them.

Krzyżaccy konni kusznicy przetrwali polski ostrzał i zdezorganizowali oraz zadali straty polskim odpowiednikom.
Teutonic horse crossbowmen managed to survive Polish fire and managed to disoganise Polish horse crossbowmen.

Sytuacja na prawym polskim skrzydle była dramatyczna. Krzyżaccy łucznicy przepędzili w końcu polskich harcowników z bagna i mogli skupić ostrzał na rycerstwie. Efekt - jeden oddział zdezorganizowany. Z kolei krzyżaccy harcownicy (ponownie na polu) zdezorganizowali polską piechotę. Na szczęście polscy konni kusznicy (po prawej) zdołali się zebrać.
Situation of the Polish right was dramatic. In the centre Teutonic bowmen managed to chase Polish skirmishers from the swamp and were able to focus their firing on knights. Teutonic skirmishers (again on a field) managed to disorganised Polish foot troops. Luckily Polish horse crossbowmen managed to reorganise.


Na lewym skrzydle Polakom szło lepiej celny ostrzał artylerii wyeliminował jeden oddział wrogich kuszników i zdezorganizował piechotę.
On the left wing Polish forces fared better. Well placed artillery barrage managed to eliminate one unit of Teutonic crossbowmen.

Polscy konni kusznicy odpowiadają na ostrzał i dezorganizują z kolei krzyżackich konnych kuszników, zadając im poważne straty, a następnie rozbijają ich.
W centrum polskie rycerstwo próbuje kolejnymi ruchami dosięgnąć przeciwnika, jednak szarże się nie udają co skutkuje dezorganizacją.
Polish horse crossbowmen respond to fire and disorganise their Teutonic counterparts and later rout them.
In the centre Polish knights try to make second and third moves to charge against enemy infantry, however they fail to pass cohersion tests and are disorganised.


Rycerstwo obu stron przed decydującym starciem. Jedna z krzyżackich chorągwi pod ostrzałem kuszników, jednak bez większych strat.
Knights of both sides before decisive melee. Onie of Teutonic units under crossbow fire but without significant loses.


Polskie lewe skrzydło. Polscy konni kusznicy zadają pewne straty krzyżackim, na lewej flance. Jeden z oddziałów polskiego rycerstwa ponosi spore straty od ostrzału kuszników strzelających na bliski zasięg.
Polish left wing. Polish horse crossbowmen fire at Teutonic countreparts with some effect. One of the knights unit suffers loses from point blank fire of Teutonic crossbowmen.

Szarża krzyżackiego rycerstwa okazała się decydująca. Krzyżacy ponieśli pewne straty, ale udało im się rozbić obie polskie chorągwie w centrum.
Tym samym wygrali bitwę rozbijając dwa oddziały rycerstwa oraz oddział kuszników, a samemu tracąc konnych kuszników oraz jeden oddział pieszych kuszników.
Charge of Teutonic knights was decisive. Teutonic knights suffered some causalties but managed to rout both Polish units. Teutonic knights won the battle loosing horse crossbowmen and crossbowmen but eliminiating two units of knights and a unit of crossbowmen.

1 komentarz:

les figurines de SPOCK pisze...

hello,
two magnificent army, and the battle report is very interesting, the Teutonic are a very strong army.