czwartek, 3 lutego 2011

Piąty element/ Fifth element


To już piaty element armii kapadockiej dynastii Ariartydów do DBA. Kolejni górale uzbrojeni w oszczepy i miecze zapewnią jej sprawność działania w trudnym terenie.

It's a fifth element of my Ariarathid Kappadokian DBA army. Another unit of hillmen armed with javelins that will allow this army to act well in difficult terrain.
Skoro mowa o terenie, kilka słów o Kapadocji. Zajmuje ona centralną część Azji mniejszej. Z południa jest ograniczona górami Taurus, na wschodzie górną częścią biegu Eufratu oraz Wyżyną Armeńską. Na północy wpływy Kapadocji sięgały południowych wybrzeży Morza Czarnego.

Kapadocja to region w większości wyżynny i górski. Miasta były nieliczne. Największe z nich Mazaca było siedzibą kapadockich królów.
Mimo niesprzyjającego, suchego klimatu, trudnego terenu, Kapadocja była ważna ze względu na strategiczne położenia. w czasach imperium perskiego przebiegała przez nią Droga Królewska łącząca wschód i zachód imperium.

Speaking about terrain - few words on Kappadokia. It is located in Central Asia Minor. from the south it is bordering Taurus Mountains, from the East upper Euphratus and Armenian Highland. On the north Kappadokian influences stretched to the south coasts of the Black Sea,

Kappadokia is a hilly and muntaneous region. Cities were not numerous. The biggest Mazaca was a capital of Ariarathid kings. Despite hostile dry climate and difficult terrain Kappadokia was strategically important. It was crossed by the Persian Royal Road connecting eastern and western part of the Empire.

Brak komentarzy: