wtorek, 6 kwietnia 2010

Republikańska broń pancerna/ Republican armour

Ponownie mała odskocznia od tematyki starożytnej.

W roku 1936 armia hiszpańska dysponowała tylko niewielką liczbą francuskich czołgów FT-17 o znikomej wartości bojowej oraz samochodów pancernych Bilbao.

W pierwszych starciach broń pancerna pojawiała się niezwykle rzadko, jednak już wkrótce nacjonaliści otrzymali z Włoch pierwsze tankietki CV33/35, które wzięły udział w atakach na Madryt. Część z nich została zniszczona przez broniące miasta milicje lub zdobyta.

(Na plakacie hasło "19 lipca 1936 i zawsze celem naszej kolumny rozgniecenie faszyzmu)
(On a poster slogan "On 19th of July 1936 and always the aim of our column - smash fascism!")


Again small break between posts on ancient warfare

In 1936 Spanish army had only a small number of French FT-17 tanks with limited combat ability and Bilbao armoured cars.

In first clashes armour was appearing in extremely rare occasions. However soon Nationalists had received Italian CV 33/35 that took part in attack on Madrid where some of them were destroyed or captured by the militias defending the city.

Pierwszym nowoczesnym czołgiem, który pojawił się na polu walki w Hiszpanii był T-26. Związek Radziecki pod koniec 1936 roku rozpoczął dostawy tych maszyn dla sił republikańskich. Już na poczatku przeprowadziły kilka kontrataków. Żadna ze stron nie umiała jednak wykorzystać czołgów. Zwykle były bardziej bronią psychologiczną niż skuteczna militarnie

T-26 was a first modern tank to appear on Spanish battlefields. Soviet Union started supplying Republicans with these tanks at the end of 1936. From the start T-26's conducted several counterattacks. However neither side was able to effectively use tanks. Usually they were rather psychological weapon.Z lewej T-26 w barwach republikańskich. Model Peter Pig 15mm (raczej średnio udany) i o wiele lepiej wyrzeźbiony samochód pancerny BA-6 (prawdopodobnie Stronghold Miniatures - Dawniej SDD).

On the left T-26 in Republican service. Peter Pig 15mm model (not the best one of their range I have to say) and much better sculpted BA-6 armoured car (probably Stronghold Miniatures - formerly SDD).

Do końca wojny z ZSRR dostarcono stosunkowo niewiele, bo około 330 czołgów T-26. Egemplarze zdobyczne były używane również przez siły faszystowskie. Jedyne poważniejsze starcie między czołgami obu stron miało miejsce w marcu roku 1937, kiedy w kilku potyczkach republikańskie T-26 zniszczyły co najmniej kilkanascie włoskich CV33/35

Samochody pancerne BA-6 trafiały do Hiszpanii równiez z ZSRR. Ich liczbę ocenia się na mniej niż 100 sztuk.

Until the end of the war USSR supplied relatively few - about 330 T-26 tanks. Captured machines were also used by Fascist forces. The only bigger clash between tanks took place in March 1937 during battle of Guadalajara when in several clashes Republican tanks destroyed several CV33/35 tankettes.

BA-6 were also delivered to Spain from the USSR. Less than 100 was delivered.

1 komentarz:

Thierry pisze...

very nice paint and website, congratulations !
I am also a 10mm Warmaster Ancients player (indian and parthian armies) and more 15mm and 28mm wargames.