poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Masakra na brodach/ Massacre on the fords (2)

Obie kolumny wojsk imperialnych zbliżające się do brodów znalazły się pod ostrzałem kuszników i część oddziałów została zdezorganizowana.
Both columns of the Imperial forces nearing the fords went under crossbow fire and some units were disorganised.

Na lewej flance rycerstwo zaczęło przeprawiać się przez rzekę, jednak ponosiło ciężkie straty/ On the left flank knights started to ford the river but suffered heavy causalties.

Na prawym skrzydle imperialni byli bardziej ostrożni i próbowali użyć swoich kuszników, jednak bez efektu.
On the right wing Imperials were more cautious and attempted to use their crossbowmen but without effect.

Lewe skrzydło utraciło pierwszą jednostkę rycerstwa, a wkrótce potem kolejną/ Left wing lost one unit of knights and soon after another one.

Gdy na prawym skrzydle Imperialni utracili jeszcze jedną jednostkę rycerstwa uznali, że dalsze ataki są bezcelowe i wycofali się pokonani. Zbuntowani baronowie dzięki silnej pozycji za rzeką odnieśli zwycięstwo. My z kolei doszliśmy do wniosku, że w scenariuszu z przeprawą, aby starcia nie były jednostronne konieczne jest wprowadzenie jeszcze jednego brodu.
When on the left wing Imperials lost another unit of knights they ve decided that further attacks are pointless and retreated. Rebel barons due to strong position behind the river won a victory. We have decided that to avoid further one sided battles it is needed to make one more ford to make situation better for the attacker.


2 komentarze:

Phil pisze...

Two great posts with splendid minis, especially the cavalry!

Phil C pisze...

lovely figures/units, terrain and great games report!...marvelous!