poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Sztandar Fuggerów/ Fuggers' banner

W renesansie doszło do znacznych zmian społecznych widocznych też na polach bitew. Miejsce piechoty dostarczanej przez szlachtę zajęli najemnicy opłacani przez rodziny takie jak Fuggerowie.

Ta bogata niemiecka rodzina bankierów finansowała naczną część wojsk Ligi Szwbskiej, w tym miejskie milicje. Stąd oddział pikinierów z Norymbergi, który maluję jako drugi dostał sztandar w niebiesko-żółtych barwach Fuggerów.

Szesnastowieczni bankierzy zyskiwali bardzo na znaczeniu. Między innymi dzięki nim cesarz Karol V miał pieniądze na prowadzenie wojen w Italii i nowe zaciągi landsknechtów. W przeciwieństwie do feudalnych rycerzy, którzy musieli utrzymywać się sami, renesansowa piechota składała się zwykle z dobrze płatnych specjalistów, a nawet całych najemnych armii, które bez żołdu potrafiły zmieniać strony konfliktu lub odmówić walki.


Renaissance has brought significant social changes seen also on battlefields. Place of infantry provided by the nobles was taken by mercenaries paid by families such as Fuggers.

This rich German bankers' family was financing great part of Swabian League forces, including city militias. That is why my unit of Nuremberg pikemen has a second banner in blue and yellow colors of the Fugger family.

16th Century bankers were gaining power. I.a. emperor Charles V had money for wars in Italy and new enlistment of landsknechts due to their loans. Contrary to feudal knights, renaissance infantry was often composed of well paid specialists or even entire mercenary armies, which when not paid had a tendency to change sides or refuse to fight.

Jacob Fugger (1459-1525)

1 komentarz:

Phil pisze...

Great colors and great looking minis!