niedziela, 7 marca 2010

Getowie/ Getae

Getowie to nazwa nadana przez Greków plemionom północnej Tracji, żyjącym w rejonie dolnego Dunaju. Sąsiadowały one ze Scytami, od których zapożyczyły wiele elementów, w tym sposób prowadzenia wojny. Getowie byli znakomitymi konnymi łucznikami, często trudnymi do rozpoznania od Scytów.
Oznaczało to, że często byli wynajmowani jako najemnicy, zarówno przez armie hellenistyczne, jak i trackie królestwa.

Ci Getyccy konni łucznicy są bardzo lekko uzbrojeni. Główna broń to lekki ale potężny w działaniu, kompozytowy łuk oraz miecz lub sztylet do walki wręcz (której starali się jednak unikać). Każdy posiada też gorytos, czyli rodzaj kołczana w którym trzymano zarówno łuk jak i strzały.

Getae was a name given by Greeks to tribes of northern Thrace living in a lower Danube region. They were nieghbouring Scythians so they adapted many elements of their culture including way of waging war. Getae were excellent horse archers often hard to distinct from Scythians.
That meant that they were often hired as mercenaries booth by hellenistic armies and Thracian kingdoms.

These Getic horse archers are very lightly armed. Their main weapon is a light but powerful composite bow and sword or dagger for close combat (however they were trying to avoid it).
They are also all equiped with gorytos - kind of quiver for both bow and arrows.

Brak komentarzy: