wtorek, 8 marca 2011

Nadchodzą Ariartydzi!/ Ariarathids are coming!


To co lubię najbardziej - ukończona armia w pełnej krasie. Od lewej generał i dwa elementy kawalerii, dwa elementy lekkiej jazdy, a po prawej auxilia i w pierwszym szeregu łucznicy jako psiloi.

It's what I like the most - finished army. From the left - general and two elements of cavalry, two units of light horse and on the right auxilia and archers acting as psiloi in the first line.

Warto powiedzieć parże słów o tle historycznym samej armii. W roku 331 p.n.e. Ariarates I, wcześniejszy satrapa Kapadocji mianował się królem i załozył nową dynastię. W roku 323 odmówił podporzadkowania sie wodzowi Aleksandra Wielkiego, któremu przyznano zarzadzanie Kapadocją. Inny wódz Aleksandra - Perdikkas pobił Ariaratesa w bitwie i dokonał egzekucji pojmanego króla.

It's worth to say few words on historical background of this army. In 331 b.c. Ariarathes I, earlier satrap of Kappadokia proclaimed himself a king. In 323 b.c. he refused to hand power to Alexanter the Great's commander - Eumenes. Another Macedonian commander - Perdikkas has beaten Kappadokians in battle, captured and executed Ariarathes.

Dynastia Ariartydzka odrodziła się po śmierci Eumenesa w roku 301 p.n.e. Ariarates II, adoptowany syn Ariarathesa I wprócił z Armenii i wywołał powstanie usuwajac macedońską administrację. Od tego czasu Kapadocja stała się ważnym lokalnym graczem. Przez pewien czas była podelgła Seleukidom.

Ariarathid dynasty was restituted after Eumenes' death in 301 b.c. Ariarathes II, adopted son of Ariarathes I returned from exile in Armenia and started an uprising, removing Macedonian administration. From this time Kappadokia became an important regional player. For some time it was under Seleucid suzerainity.

Ariarates III rządzący w latach 255-230 p.n.e. przycynił sie do wzrostu znaczenia Kapadocji wykorzystał fakt, że Seleukidzi potrzebowali wsparcia, ożenił się ze Stratonike, córką Antiocha II. W tym okresie Kapadocja była już niepodległym królestwem, związanym sojuszem z Seleukidami.

Ariarathes III king in 2-55-230b.c. period increased significance of Kappadokia. He used situation in which Seleucids needed allies and married Stratonice, daughter of Antioch II. In this period Kappadokia was an independent kingdom allied with Seleucids.


Kapadocja prowadziła liczne wojny z Bitynią, Pontem i innymi sąsiadami. W różnych okresach brała też udział w różnorodnych sojuszach, na których opisanie nie starczy tutaj miejsca. W końcu stała się jednym z królestw granicznych Rzymu. Walczyła po jego stronie między innymi w wojnach z Armenią.

Ten stan trwał aż do roku 17 n.e. kiedy to władca Kapadocji został oskarzony o chęć wywołania powstania i zabity. Kapadocja stała się rzymską prowincją.

Kappadokia was part of numerous alliances and waged war against its neighbours. There's no place to write about all of them here. Finally it became one of kingdoms under Roman suzeiranity. It fought on Roman side against Armenia.

In 17 a.d. Kappadokian ruler was accused of planning an uprising and killed. His kingdom became a Roman province.

Brak komentarzy: