wtorek, 19 marca 2013

Chłopi z kuszami/ Peasants with crossbows

 Kusza to broń, która rozpowszechniła się w Europie w średniowieczu, choć według niektórych przekazów pojawiła się już w czasach imperium rzymskiego.
Na początku XVI wieku była już wypierana przez broń prochową i coraz rzadziej stosowana w profesjonalnych armiach.

Podczas Wojny Chłopskiej prawdopodobnie znaczną część strzelców w siłach powstańczych stanowili kusznicy. Kusza była dostępna dla wielu chłopów czy mieszczan jako broń do polowania, czy obrony przed rabusiami. Broń prochowa wymagała również zapasów prochu, trudnych do zdobycia, a ich brak przyczynił się do kilku porażek armii chłopskich w bitwach.


Kusznicy byli formacją typowo defensywną. Czas ładowania kuszy oraz brak wyszkolenia chłopów w strzelaniu salwami oznaczał, że mogli oni skutecznie walczyć niemal wyłącznie zza umocnień lub wykorzystując trudny teren.

Zaletą kuszy był fakt iż pozwalała na przebicie większości pancerzy, co było problemem nawet dla niektórych wcześniejszych broni prochowych. Miała też stosunkowo duży zasięg i nie wymagała odpowiedniego szkolenia tak jak na przykład długi łuk.

Figurki Old Glory, skala 15mm (z pewnymi konwersjami)

Crossbow was a weapon that was popular in Europe in the middle ages. According to some accounts it has appeared earlier, during the Imperial Roman period.
At the beginning of the 16th Century it was being already replaced by firearms and dissapeared from professional armies.
During the Peasants War probably most ranged weapons used by rebels were crossbows. It was available to many peasants and townsfolk as a hunting weapon or for self defence against robbers. It also didn't require black powder difficult to gain (its lack was a cause of some defeats of the peasant armies in the field).

Crossbowmen were a typically defensive formation. Time needed to load a crossbow and lack of adequate training to coordinate fire nmeant that the only effective option was to use field fortifications or difficult terrain.

The main quality of the crossbow was its penetrating power. The projectile had more force than even in some early firearms. It also had a quite long range and didn't require much training to use (contrary to for example a longbow)

Figures are 15mm Old Glory (with some conversions)

2 komentarze:

Phil pisze...

Nice work, I do like those peasants!
Phil.

el frances pisze...

Great job !