poniedziałek, 10 stycznia 2011

Etolskie dowództwo i hoplici/ Aitolian command and hoplitesEtolowie pomimo że on wiele ubożsi od innych Greków nie mogli się obyć bez hoplitów. Byli oni w ich armiach o wiele mniej liczni, ale tym bardziej podkreślało to ich prestiż.

Aitolians although poorer than other Greeks also had their hoplite units. They were less numerous than in other Greek armies but that even more underlined their prestige.

Hoplitą mógł zostać obywatel, którego stać było na ekwipunek. Jak widać na ukończonym niedawno przeze mnie elemencie dowódczym armii etolskiej nie istniała żadna uniformizacja. Hoplita z lewej ma hełm typu korynckiego, bardziej ograniczający pole widzenia. Dowódca trzyma (niezbyt dobrze widoczny na zdjęciu) hełm typu Chalkidyckiego, bardziej otwarty, a hoplita z prawej najpóźniejszy hełm attycki z niewielkimi tylko bocznymi osłonami.

Only a citizen who could afford to buy equipement could become a hoplite. There was no uniformity as you can see on this command element o0f the Aitolian army I've painted recently. Hoplite on the left has a closed Corinthian helmet limiting his field of view. The commander holds (not clearly visilble) Chalcidian helmet much more open, with a plume. Hoplite on the right has the most moder helmet type - Attic one - open with much smaller cheek guards.

Element dowódczy wyróżnia postać muzyka. W armiach greckich komendy były wydawane za pomocą gry na flecie.

Commad element is distinctive because of the musician figure. In Greek armies commands were communicated by playing flute.

Hoplita kojarzy nam się z ciężkim opancerzeniem. Tymczasem często było inaczej. Z biegiem czasu stawało się ono coraz lżejsze, a w biednej Etolii było luksusem na który stać było tylko garstkę najbogatszych. Dlatego też jedynie dowódca posiada pancerz. Pozostali hoplici ruszają do walki w zwykłych chitonach.

Hoplite is often associated with heavy armour. That was often the other way. As time passed hoplite armour was becoming lihghter. In poor Aitolia only a handful of the richest ones could afford one. Here only a commander has armour. Other hoplites march to war in their chitons.

1 komentarz:

Inkub pisze...

Świetny freehand na tarczach.