piątek, 8 czerwca 2012

Żelazna Kolumna/ The Iron Column

Kolumny w początkach Wojny Domowej w Hiszpanii były związkami taktycznymi odpowiadającymi mniej więcej dywizji. W rzeczywistości kolumny obu stron były o wiele słabsze liczebnie niż standardowe dywizje.

At the beginning of the Spanish Civil war columns were a tactical units roughly comparable with divisions. In reality they were much less numerous than standard army divisions.

 

Zdecydowałem, że ze względu na wyposażenie moi anarchiści będą członkami Żelaznej Kolumny. Ta kolumna CNT-FAI składała się z najlepiej wyposażonych oddziałów milicji i w początkach wojny ruszyła z Barcelony, gdzie znajdowało się centrum działań CNT-FAI w kierunku Saragossy opanowanej przez zbuntowanych wojskowych. Później na wniosek rządu republikańskiego została skierowana na front Madrycki. Nadejście osławionych rozbiciem garnizonu Barcelony anarchistów wzmocniło morale obrońców stolicy. Razem z żołnierzami Brygad Międzynarodowych przyczynili się do zatrzymania natarcia nacjonalistów i zwycięstwa w pierwszej bitwie o Madryt.

 I've decided that my militiamen because of their equipment will belong to the Iron Column. This CNT-FAI column was composed of best equiped troops and at the beginning of the war it marched from Barcelona where HQ of CNT-FAI was, towards Zaragozza that was taken by rebel troops. Later at the demand from the republican authorities the Iron Column was moved to Madrid. Arrival of anarchists famed for defeating garrison of Barcelona bolstered morale of the defenders of Madrid. Together with the International Brigades they contributed to holding nationalist advance and victory in the first battle of Madrid.

Wyposażenie tych milicjantów jest podobne jak w przypadku poprzedniej sekcji. Ponownie dowódca posiada pistolet maszynowy, a reszta bojowców karabiny różnych typów. Jeden z nich to również Dynamitero Na uwagę zasługuje nakrycie głowy dowódcy. Czerwono czarna czapka wojskowa tzw. gorillo to jeden z wyróżników anarchistycznych milicji.

Equipment of these fighters is similar to this in previous section. Again commander has the SMG and other fighters various guns. One of them is also a Dynamitero. Commanders cap is worth mentioning - it's a red-black gorillo - spanish cap, typical for anarchists.
 Żelazna kolumna. Rolniku! Rewolucja da ci ziemię - plakat propagandowy CNT-FAI
The Iron Column. Farmer! The revolution will give you land - CNT-FAI propaganda poster.

Brak komentarzy: