niedziela, 15 lutego 2015

Powstańcy śląscy i młody Indiana Jones/ Sillesian insurgents and young Indiana Jones

Kolejne dziesięć figurek powstańców śląskich. W odróżnieniu od Niemców powstańcy w większości przypadków walczyli w cywilnych ubraniach, lub tylko częściowo umundurowani (w przypadku trzeciego Powstania Śląskiego niektóre doborowe oddziały szturmowe miały niemieckie mundury z polskimi emblematami).

Oddziały powstańcze były zwoływane na zasadzie terytorialnej. Często tworzyli je na przykład górnicy z tej samej kopalni, ponieważ konflikt miał też klasowe tło. Polacy byli głównie górnikami i robotnikami, Niemcy z kolei menadżerami, robotnikami wykwalifikowanymi lub stanowili kadrę kierowniczą, nie wspominając już o właścicielach zakładów.

Figurki Peter Pig - francuski ruch oporu z II Wojny Światowej, nie były nawet potrzebne konwersje. Na czele sekcji powstańców młody Indiana Jones :)

Next ten figures of Silesian insurgents. Contrary to Germans they fought mostly in civilian clothes or only partly uniformed (in case of the 3rd Urising some elite stromtroops had German uniforms with Polish emblems).

Insurgent forces were called on the teritorial basis. Often they were composed of miners from the same mine, because this conflict had also a clsss aspect (Poles were mostly miners and workers, while Germans managers, qualified workers, not mentioning factory owners).

Figures by Peter Pig 15mm - French resistance. They even didn't need conversions. Insurgents led by the young Indiana Jones :)


Brak komentarzy: