poniedziałek, 9 marca 2015

Potop, Wojna Północna 1655-1660 – recenzja/ Deluge, Northern War 1655-1660 - review (1)„Potop, Wojna Północna 1655-1660” to pierwszy dodatek do systemu „Ogniem i Mieczem”. Powstał dzięki udanej kampanii kickstarter'owej przeprowadzonej przez twórców systemu.

Tematyką dodatku są zmagania Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze Szwecją. W jego ramach wprowadzono także nowe siły konfliktu – sprzymierzone ze Szwecją Brandemburgię i Prusy oraz Księstwo Siedmiogrodu. Strona polska otrzymała z kolei sojuszników w postaci sił Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W dodatku znalazły się także pojedyncze podjazdy do sił tatarskich, tureckich i moskiewskich.

„Deluge, Northern War 1655-1660” is a first suplement to „By Fire and Sword” system, created thanks to successful kickstarter campaign.

The theme of the supplement is a Northern War between Polish Lithuanian Commonwealth and Sweden. New armies were also introduced. Swedish allies include Brandemburg and Prussia and Valachian Principality. Polish side got allied Holy Roman Empire forces. Also some forces for Tatars, Turks and Muscovites were included.


Pierwsze wrażenie

Książki nie ocenia się po okładce, ale w tym przypadku zrobię wyjątek. „Potop” został wydany po prosu ładnie. Twarda oprawa, papier wysokiej jakości i kolorowe ilustracje (część z nich to zdjęcia figurek, ale są także stworzone na potrzeby podręcznika grafiki). Książka wydaje się także solidnie wykonana, więc raczej nie powinno być problemu z jej szybkim rozpadaniem się w wyniku użytkowania (co jest niestety dużą wadą wielu innych podręczników).

Głównym minusem „Potopu” jest to, co początkowo wydaje się zaletą – objętość i forma (250 stron formatu A4). Gracze otrzymują wielką księgę, która jest suplementem do innej księgi, podręcznika podstawowego. Trenujcie więc przed noszeniem na rozgrywki dwóch średniej wielkości książek telefonicznych.

First impression

You shouldn't judge book by the cover, but tis time I will make an exception. „Deluge” was very nicely published. Hard cover, high quality paper and beutifull illustrations (some of them are photos of figures, but some are graphics drawn especially for this suplement). Book also seems to be quite resilent and its spliting apart after few uses shouldn't be a problem (in caes of many roulebooks it is a seriuos drawback).

The main drawback of the rulebook is what initially seems to be positive – its size and form (250 pages of A4 format). Players get huge tome that is just a supplement for even bigger rulebook. So train to be ready to carry tomes in a size of small phone book.

Zawartość

 Autorzy z ekipy Wargamera kontynuują podejście do konstruowania podręcznika zaprezentowane przy okazji tworzenia podstawowych zasad. Oznacza to, że przy okazji prezentacji elementów niezbędnych do rozgrywki gracz otrzymuje wprowadzenie, tło historyczne, omówienie armii, a nawet kalendarium konfliktu. Lektura będzie ciekawa zwłaszcza dla zagranicznych graczy, dla których, w zdecydowanej większości Wojna Północna będzie czymś nieznanym i egzotycznym. Niestety liczba dodatków wpływa na wspomnianą objętość książki. Podobny efekt mają zresztą strony, na których znajdują się grafiki i niewielka ilość tekstu. Jest to podejście zdecydowanie odmienne od kompaktowej prezentacji armii na przykład w listach armii Field of Glory Renaissance, wydanych przez Osprey Publishing (warto porównać podejście do tych samych jednostek w obu systemach).

Po wstępie historycznym niewielką część „Potopu” zajmują wyjaśnienia nowych, lub poprawionych zasad z podręcznika podstawowego. Chwała autorom za wsłuchanie się w głosy graczy, bo to odpowiedzią na ich postulaty jest wiele zamieszczonych tu poprawek.

Kolejna część to scenariusze, zarówno zmodyfikowane scenariusze z podręcznika podstawowego, jak i nowe, na przykład walka o konwój.

Content
 
Authors – the Wargamer crew, continue their previous attitude towards writing rules presented in basic ruleset. That meas that players apart from lements of the game get introduction to the supplement, historical introduction, presentation of armies and even timeline of the war. This lecture will be interesting especially for foreign players for majority of whom Northern War is something unknown and exotic.
Unfortunately number of add ons increases size of the book. Similar case with pages with artwork and small ammount of text. It is an entirely different attitude than for example in complex army lists for Field of Glory Renaissance published by the Osprey Publishing (its interesting to compare attitude towards same units in both systems).

After historical introduction small part of the „Deluge” is given to clarifications and corrections of rules from the main rulebook. It is a very positive sign that authrs listen to feedback from players and answer their postulates with these changes.

Next part are scenarios, both modified ones from the main rulebook and new such as „convoy”.

Brak komentarzy: