piątek, 24 lutego 2017

Niemiecki kontratak/ German counterattack (2)

Brytyjczycy wystawili dwie drużyny piechoty, granatnik i piata/ British forces deployed two infantry teams, mortar and PIAT team.
Druga Pantera rozpoczęła ostrzeliwanie dział, zadając straty i przygniatając ich załogi. Piechocie udalo się osłonić jedno z dział rzucając granat dymny/ Second Panther started shooting at AT guns causing causalties and supression of their crews. One of the guns was covered by the smoke grenade thrown by the British infantry.

Kolejnym ruchem Niemców było wystawienie drużyny piechoty oraz obserwatora artyleryjskiego/ Next move of Germans was to deploy infantry  and an artillery observer.

Nieszczęśliwie dla Brytyjczyków ostrzał artyleryjski, który wezwał trafił dokładnie w cel/ Unfortunately for the British artillery barrage he called made a direct hit.

Efektem była strata jednego oficera oraz przygwożdżenie niemal wszystkich sił/ An effect was los of the junior leader and pinning nearly all forces
Ponieważ Niemcy zaczęli nacierać Brytyjczycy, gdy udało im się zakończyć turę, wykonali odwrót, porzucając działa. Kilku żołnierzy z przygwożdżonych jednostek trafiło jednak do niewoli.
Because Germans started to advance, after managing to finish a turn, British forces retreated abandoning guns. Unfortunately some of the soldiers from pinned units were captured by Germans.

Brak komentarzy: