poniedziałek, 8 października 2012

Pola Chwały - turniej DBA/ Fields of Glory - DBA tounrnament

Podczas Pól Chwały w Niepołomicach odbył się ostatni w tym roku turniej DBA, kończący rozgrywki ligowe. Do walki wystawiłem moich ulubionych Traków.

During Fields of Glory the last DBA  tournament this year took place. This time I fielded my favourite Thracians.


 Pierwsza bitwa przeciwko Fatymidom, którzy w dodatku okazali się obrońcami. Na otwartym terenie Trakowie nie radzili sobie zbyt dobrze, a fatymidzcy łucznicy skutecznie razili ich w trudnym terenie. Kilkakrotnie ponawiane szarże nie przyniosły efektu. Głównie w wyniku ostrzału przegrana 4 do 0.

First battle agains Fatimids who were defenders. In the open Thracians didn't do well and fatimid archers were effective agains Thracians in difficult terrain. several charges were repulsed. Mainly due to archers' fire loss 4 to 0.

 Druga bitwa z Persami. Znowu niemiła niespodzianka. Persowie wybierali teren. Oczywiście całkowicie niesprzyjający dla Traków.

Second battle against persians. Again an unplesant surprise. Persians were choosing terrain. Of course it was really not a Thracian one.

 Jedynym rozwiązaniem było starcie frontalne na całej linii. Trakom udało się zniszczyć rydwan z kosami, a następnie rozerwać linię przecienika. Pomimo strat lekkiej jazdy na skrzydłach zwycięstwo 6 do 2. Padł nawet perski generał.

The only solution was a frontal clash of the entire line. After destroying scythed chariot Thracians succeded in breaking Persian line. Despite loss of the light horse on both wings victory 6 to 2. Also persian commander was killed.

 Trzecia bitwa przeciw armii Aleksandra Wielkiego. Tym razem Trakowie wybierali teren. trudne wzgórza sprawiły, że mój przeciwnik nie miał pola manewru. Po tym gdy stracił jazdę, auxilię oraz psiloiów udało mi się osiągnąć zdecydowane zwycięstwo 4 do 0.

Third battle against Alexandrian Macedonian army. This time Thracians were defending. Difficult terrain forced my opponent to split his forces. thracians destroyed enemy light horse, auxilia and psiloi winning 4 to 0.

 Kolejna bitwa z wczesnośredniowieczną armią polską XII-XIII w. Teren korzystny dla Traków.

Next battle against earlyu medieval Polish (12-13th Century). Thracians are defenders.

Najciekawsze ze starć. Toczyło się w zasadzie jedynie na lewej flance Traków. Udało mi się ostatecznie zwyciężyć 4 do 1.

The most interesting battle fought only on Thracian left. I finally managed to win 4 to 1.

Turniej ukończyłem na 2 miejscu, a ligę na 4. Nie jest źle.
I took 2nd place in this tournament and 4th in the league - not bad.

Brak komentarzy: