niedziela, 30 czerwca 2013

Pikinierzy i ich kapelusze/ Pikemen and their hats


Kolejne dwa standy szesnastowiecznych piknierów.

Pisałem już o taktyce pikinierów, armiach chłopskich, a także hełmach. Czas na kilka słów o najbardziej popularnych nakryciach głowy - przypominających berety kapeluszach, zwanych Tellerbarrets


Było to popularne nakrycie głowy w renesansowych Niemczech. Zostało przyjete przez landsknechtów ze względu na to, że znakomicie chroniło przed słońcem. Czasami ozdabiano je strusimi piórami - lub piórami innych ptaków w tańszej wersji.

Chłopskie nakrycia głowy, w tym kapelusze były oczywiście inne, jednak można założyć, że w toku walk powstańcza piechota zdobywała kapelusze i inne elementy lepiej wykonanych ubrań "żołnierskich" w magazynach zajmowanych miast lub na przeciwniku. Mogły również powstawać kapelusze wzorowane na noszonych przez landsknechtów, ponieważ chłopi starali się naśladować tych najemników.


Two more stands of 16th Century pikemen

I was writing about tactics, peasant armies and helmets. It's time for few words on the most popular cap - beret-type hats called Tellerbarrets.


It was a popular hat in renaissance Germany. It was adapted by landsknechts because it was practical and protected from the sun. Sometimes it was decorated with ostrich feathers - or feathers of other birds in cheaper versions.

Peasants' hats were different, however it can be assumed that rebel infantry has captured some "military" clothes in taken cities or from fallen enemies. It was also possible that hats similar to landsknecht hats were produced by peasants themselves because rebels tried to imitate these mercenaries.


Brak komentarzy: