piątek, 10 sierpnia 2012

Czarna Kompania/ Black Company


Landsknechci byli jednym z podstawowych rodzajów wojsk biorących w latach 1524-1526 udział w tłumieniu powstań chłopskich w Niemczech, w czasach tak zwanej Wojny Chłopskiej.
Sytuacja nie była jednak tak jednoznaczna. W Niemczech było wielu najemników poszukujących pracy. część znalazła ja w wojskach Ligii Szwabskiej i książąt walczących z buntownikami. Nawet te oddziały były jednak uważane za niezbyt chętne do walki i skłonne do sprzeciwu. Landsknechci stawiali żądania finansowe, a często odmawiali walki z chłopami, na których nie można było zdobyć bogatych łupów.

Znaleźli się także tacy, którzy otwarcie stanęli po stronie powstania, albo ze względu na pochodzenie klasowe (wśród landsknechtów byli też chłopi oraz ubożsi mieszczanie) lub licząc na łupy w zdobytych klasztorach czy rezydencjach szlachty.

landsknechts were the main troops used in 1524-1526 to suppress peasants uprisings in Germany during so called Peasants War. However the situation wasn't one sided. There were many mercenaries seeking job in Germany. Many found it under Swabian League banners. However even these troops were often percieved as unreliable and rebelious. Landsknechts were presenting financial demands and often refiused to fight peasants because such fight wasn't giving them oportunity to plunder.

There were also landsknechts on the side of peasants both from the class reasons (peasants and poorer burghers were also among landsknechts) and opportunity to loot taken monasteries or residences of nobility.  
 
Czarna kompania Floriana Geyera to jeszcze inny przypadek. ten szlachcic, który stanął po stronie powstania wyszkolił i uzbroił co najmniej 600 członków lokalnej milicji na modłę landsknechtów. Była to jedna z regularnych jednostek walczących po stronie powstańców.

Black company of Florian Geyer is an another case. This petty nobleman equipped and trained at least 600 of his local militia to become landsknechts. It was one of the regular units fighting on the side of the rebels.

Brak komentarzy: