niedziela, 19 sierpnia 2012

Czarna Kompania - kolejni pikinierzy/ Black Company - more pikemen

 

Jedną z zalet Floriana Geyera były jego dyplomatyczne talenty. Miedzy innymi dzieki nim uzyskał wsparcie niektórych miast, a co za tym idzie dostęp do ich arsenałów (w XVI wieku większość miast posiadała własne milicje, przeznaczone do obrony). Niektóre źródła twierdzą, że jego Czarna Kompania składała się z ciężkiej jazdy. Zapewne jej oddział wchodził w skład sił Geyer'a. Jednak podstawą Czarnej Kompanii były lokalne milicje i zapewne tylko część przedstawicieli drobnej szlachty walczyła konno. Dlatego podstawową bronią powstańców z pewnością była pika.

Pika królowała na szesnastowiecznym polu walki w Europie Zachodniej. Liczyła 4-5 metrów (z biegiem czasu długość pik ulegała skróceniu, jednak w pierwszej połowie XVI wieku były one najdłuższe). Służyła do osłony piechoty przed atakiem jazdy, jednak nie tylko. Częste były starcia pikinierów. Wówczas decydowała zwartość szeregów, a także ich liczba. Głębsza formacja mogła uzyskać większy impet i była silniejsza przy towarzyszącemu walce przepychaniu się.


One of Florian Geyer's qualities were his diplomatic skills. That's why he gained support from several cities. It meant he had access to their arsenals (in 16th Century most cities had their militias for defence). Some sources say that Geyer's Black Company was composed of heavy cavalry. Undoubtedly a unit of cavalry was a part of Geyer's forces. However the core of the Black Company must have been composed of local militia and only some petty noblemen could afford horses. That's why the main weapon of the insurgents was a pike.

Pike was dominating the 16th Century West European battlefields. It measured 4-5 metres (later it was becoming shorter, but at the beginning of the 16th Century it has reached its greatest length). It served to protect foot troops from cavalry charge but not only. It was often when pikemen clashed against pikemen. Holding formation and its depth was decisive in such circumstances. Deeper formation had more power to push the enemy.

Brak komentarzy: