wtorek, 25 października 2016

Jeszcze jedni pikinierzy/One more pikemen stand

Szwajcarscy najemnicy w czasie Wojen Włoskich służyli najczęściej w armiach króla Francji. Rekrutacja takich oddziałów odbywała się za pośrednictwem władz poszczególnych kantonów. Co ciekawe w warunkach zaciągania najemników zapisywano, że nie będą oni walczyć przeciwko innym Szwajcarom. Dokładnie opisane były też warunki płacowe. Brak ich spełnienia mógł powodować i często powodował odejście całych oddziałów  powrotem do Szwajcarii.

Swiss mercenaries during the Italian Wars were serving most often in French armies. They were recruited by Cantonal authorities. What's important the contract was stating that they cannot fight against other Swiss mercenaries. It was also giving detailed payment conditions. If they weren't fulfilled it might cause, and often caused, entire units to come back to Switzerland.