niedziela, 30 października 2016

Potyczka w Fontenay/ Skirmish in Fontenay (3)

Atakująca sekcja brytyjskiej piechoty znalazła się pod huraganowym ogniem trzech KMów.
Attacking section of British infantry came under hail of fire from three MG sections.

Pomimo, że był on mało skuteczny, wystarczył do wyeliminowania 3 żołnierzy. Jedna z niemieckich sekcji KMów ruszyła do walki wręcz, tracąc jednego zabitego, ale eliminując 3 kolejnych Brytyjczyków. To zmusiło resztę do ucieczki.
Despite the fact that fire was not very effective it was enough to eliminate 3 soldiers. One of German MG sections advansed and in hand to hand combat eliminate 3 more loosing one soldier. This forced British to retreat.

 Brytyjczycy aby osłonić odwrót użyli granatów dymnych. To cover the retreat British forces used smoke grenades.

 Uciekająca grupa żołnierzy./ British soldiers running away.

 Niemcy z kolei postawili zasłonę dymną aby zasłonić się przed nacierającym czołgiem.
Germans also made a smoke screen to cover from advancing British tank.

 W międzyczasie jedna z niemieckich sekcji KMów została ostrzelana i straciła dwóch ludzi.
In the meantime one of German MG sections came under fire loosing two men.

 Natarcie czołgu wspartego przez piechotę. Niemcy wycofują się oddając teren.
Advance of the tank supported by infantry. Germans are retreating.


Niemieckie KMy zdążyły się wycofać. Brytyjczycy zdobyli miasteczko, jednak tracąc 3 zabitych i 2 rannych. Niemcy utracili 1 zabitego i 2 rannych, a także, co najważniejsze, czołg.
German MG sections managed to retreat. Britih forces took the town however loosing 3 KIA, and 2 WIA. German lost one killed and 2 wounded and what's most important - a tank.

Brak komentarzy: