wtorek, 30 marca 2010

Markery/ Markers


Po ukończeniu podstawowych jednostek armii trackiej zabrałem się za markery poziomu dezorganizacji potrzebnych do rozgrywki w FOG.

After finishing basic units of my Thracian army I made some disorganisation markers for FOG.

środa, 24 marca 2010

Republikańska artyleria/ Republican artillery

Dawno nie poruszałem w blogu tematu Hiszpańskiej Wojny Domowej 1936-1939.

Postanowiłem sięgnąć po figurki Peter Pig (15mm), które posiadam w swojej kolekcji. Ich jakość rzeźby jest moim zdaniem znakomita.

For a long time I wasn't mentioning Spanish Civil War of 1936-1939.

I've decided to show some Peter Pig figures (15mm) I have in my collection. In my opinion their sculpt quality is superb

Na poczatek republikańska armata polowa. Jest to znana z Pierwszej Wojny Światowej francuska armata 75 mm. Sprzet uznawany za jedną z broni, które wygrały pierwszą wojnę światową, ze względu na swoją niezawodność i szybkostrzelność, a przede wszystkim masowość produkcji.

For the start Republican field gun. It is well known French First World War 75mm gun. This gun is considered one of the weapons that won the War for France because of its reliability, rate of fire and, above all, mass production

Francuska 75 była używana przez armię hiszpańską jeszcze przed wojną domową. Po wybuchu walk stała się podstawowym uzbrojeniem artyleryjskim obu stron. Zwykle artyleria okazywała się, zwłaszcza na początku wojny, mało skuteczna. Zarówno siłom republikańskim jak i faszystowskim brakowało dobrze wyszkolonych artylerzystów, ponieważ jakość hiszpańskiej armii przed rokiem 1936, z wyjątkiem niektórych oddziałów kolonialnych, była bardzo niska.

French 75 was used by the Sapanish army befor the Civil War. After start of the conflict it becaim main artillery weapon used by both sides. Usually, especially at the beginning of the war, it was used with limited effects. Both Republicans and fascists lacked trained artillery men because quality of Spanish army except for some colonial troops was very low.

poniedziałek, 15 marca 2010

Znowu lekka jazda / Light horse again

W weekend zakończyłem pracę nad kolejnymi dwoma elementami trackiej lekkiej jazdy (co oznacza, że armia do FOG jest prawie kompletna - brakuje jeszcze dwóch elementów lekkiej jazdy). Ci uzbrojeni w oszczepy jeźdźcy byli bardzo ważnym elementem trackich armii majacych zwykle nieco więcej jazdy niż armie greckie.


During the weekend I've finished next two elements of Thracian light horse (what means that my FOG army is almost complete - it lacks only two more elements of LH). These javelin armed warriors were significant element of every Thracian army having usually more cavalry than Greek ones.

niedziela, 7 marca 2010

Getowie/ Getae

Getowie to nazwa nadana przez Greków plemionom północnej Tracji, żyjącym w rejonie dolnego Dunaju. Sąsiadowały one ze Scytami, od których zapożyczyły wiele elementów, w tym sposób prowadzenia wojny. Getowie byli znakomitymi konnymi łucznikami, często trudnymi do rozpoznania od Scytów.
Oznaczało to, że często byli wynajmowani jako najemnicy, zarówno przez armie hellenistyczne, jak i trackie królestwa.

Ci Getyccy konni łucznicy są bardzo lekko uzbrojeni. Główna broń to lekki ale potężny w działaniu, kompozytowy łuk oraz miecz lub sztylet do walki wręcz (której starali się jednak unikać). Każdy posiada też gorytos, czyli rodzaj kołczana w którym trzymano zarówno łuk jak i strzały.

Getae was a name given by Greeks to tribes of northern Thrace living in a lower Danube region. They were nieghbouring Scythians so they adapted many elements of their culture including way of waging war. Getae were excellent horse archers often hard to distinct from Scythians.
That meant that they were often hired as mercenaries booth by hellenistic armies and Thracian kingdoms.

These Getic horse archers are very lightly armed. Their main weapon is a light but powerful composite bow and sword or dagger for close combat (however they were trying to avoid it).
They are also all equiped with gorytos - kind of quiver for both bow and arrows.

czwartek, 4 marca 2010

Hannibal


Z różnych przyczyn miałem przerwę w malowaniu nowych figurek, a na warsztacie piętrzy się już sterta figurek Kartagińczyków.

Najwyższy więc czas aby zabrać się za coś nowego - armię Kartaginy do Warmaster'a Ancients.

Oto pierwszy element - Hannibal dowodzący armią i przepowiadający losy bitwy z wnętrzności jakiegoś niefortunnego zwierzaka (które jak mawiał mój nauczyciel od PO "maja tendencje do uzewnetrzniania się").

Jako gwardzisci wodza posłużyli weterani korzystający ze zdobycznego rzymskiego rynsztunku.

From various reasons I had a break in painting new figures and bon a workshop pile of Carthaginian figures is still growing on my workshop

So it is high time to start something new - Carthaginian army for Warmaster Ancients

It's the first element - Hannibal commanding the army and predicting fate of battle from entrails of some unlucky animal (which as my former civil defence teacher was saying "have tendency to go outside").

Hannibal's guardsmen are veterans using captured Roman equipement.