niedziela, 26 czerwca 2016

Celadas

Celadas, czyli hiszpańska opancerzona jazda nie będąca jednocześnie żandarmami.
Była to formacja na początku XVI wielu uzbrojona przede wszystkim w lance i uderzająca zwykle w zwartym szyku. Dosiadała dużych, wytrzymałych koni, jednak w przeciwieństwie do żandarmów, bez bardingu.

Opancerzenie stanowiły zwykle hełmy oraz napierśniki.

Celadas - Spanish armoured cavalry not being gendarmes.
It was a formation that at the beginning of the 16th Century was armed with lances and usually attacking in a tight formation. Celadas were riding big and strong horses but, contrary to gendarmes, without barding.

Celadas were using helmets and cuirass.


Figurki Old Glory/ Figures Old Glory

sobota, 25 czerwca 2016

Angielska Wojna Domowa/ English Civil War (3)

Jednemu z oddziałów piechoty parlamentu udało się zaatakować wrogą piechotę z flanki/ One of the parliamentarian regiments managed to attack flank of the enemy infantry.


Kawaleria parlamentu uerzyła z tyłu na kolejny regiment piechoty rozbijając go/ Parliamentarian cavalry charged back of the enemy infantry regiment routing it.

W centrum regiment piechoty parlamentu, który poniósł największe straty cofał się i odpierał wroga ogniem defensywnym.
In the centre parliamentarian infantry regiment that has suffered biggest loses was repulsing enemy charges with defensive fire.

Regiment rojalistów zaatakowany z flanki został rozbity/ Royalist regiment attacked from the flank was routed.

Bitwa zakończyła się krwawym remisem, ponieważ obie armie zostały złamane.
Battle ended with a bloody draw because both armies were finally broken.

czwartek, 23 czerwca 2016

Angielska Wojna Domowa/ English Civil War (2)

Lewe skrzydło wojsk parlamentu załamuje się. Na polu walki pozostaje tylko jeden oddział jazdy. Tymczasem w centrum rozpoczyna się wymiana ognia między piechotą i artylerią obu stron.
Left wing of the parliamentarian forces breaks. Only one unit of cavalry remains, At the same time in the centre firefight between infantry and artillery of both sides starts.

Na prawym skrzydle wojsk parlamentu jazda spycha przeciwnika, a dragoni bronią lasu.
On parliament's right wing cavalry pushes the enemy back and dragons defend the forrest.

Ostatni oddział jazdy parlamentu na lewym skrzydle zostaje oskrzydlony i rozbity.
Last unit of parliamentarian cavalry of the left wing is flanked and routed by Royalists.


Na prawym skrzydle rojaliści atakują i rozbijają pierwszą linię jazdy parlemntu, jednak zatrzymują się na kolejnej, która z kolei rozbija kawalerów.
On parliamentarian right wing Royalit counterattack and break the first line of the parliamentarian cavalry. However charge stops on the second line and now in turn cavaliers are routed.
W centrum piechota parlamentu zyskuje przewagę i naciera/ In the centre parliamentarian infantry gains the upper hand and advances.
Podczas natarcia jeden z regimentów piechoty parlamentu ponosi znaczne straty/ During the advance one of the parliamentarian infantry regiments suffers heavy loses.

Dragoni broniący lasu strzelają do muszkieterów/ Dragons defending the forrest shoot at Roualist musketeers.

Ogień dragonów okazuje się bardzo skuteczny i dezorganizuje przeciwnika/ Dragons are efficient and disorganise the enemy.
Na prawym skrzydle oddział jazdy parlamentu zawraca aby uderzyć na piechotę wroga/ On parliamentarian right wing unit of horsemen wheels to attack back of the enemy infantry,

wtorek, 21 czerwca 2016

Angielska Wojna Domowa/ English Civil War (1)

 Kontynuujemy testowanie systemu Baroque. Tym razem Angielska Wojna Domowa./ We continue testing Baroque. This time English Civil War.

 Siły parlamenty naprzeciw rojalistów/ Parliamentarian forces face royalists.

Linia piechoty w centrum sił parlamentu podczas pierwszych ruchów mocno się zdezorganizowała. U rojalistów do przodu ruszyły dwa skrzydła złożone z konnicy.
Parliamentarian infantry line became disorganised as it moved forward. Royalists pushed forward both wings composed mainly of cavalry.

 Prawe skrzydło sił parlamentu. Dragoni wkracają do lasu, konnica zajmuje pozycje, a piechota musi się uporządkować przed kolejnym ruchem/ Parliamentarian right wing. Dragons enter the forrest, horsemen take their positions and infantry has to reorganise.
 
 Piechota parlamentu wraz z artylerią po zajęciu pozycji zreorganizowały się/ Parliamentarian infantry and artillery reorganised after taking positions.

 Dragoni w lesie, jedna z najmocniejszych kombinacji/ Dragons in the forrest one of the strongest combinations.
 Do pierwszego starcia dochodzi między jazdą na lewym skrzydle parlamentu i prawym rojalistów/ Cavaly of the left wing of parliamentarians and right wing of the royalists is about to clash.


 Pierwsze starcie dla jazdy parlamentu. Szarża kawalerów zostaje odparta/ First clash for the parliamentarians. Charge of the cavaliers is repulsed.

 Rojaliści uderzają jednak kolejnymi jednostkami. Udaje im się robić pierwszą linię jazdy parlamentu/ However royalists charge with nither units and manage to rout first line of the parliamentarian horsemen.
 Szarża zatrzymuje się na drugiej linii/ Charge stops at the second line.
Na prawym skrzydle sił parlamentu to  kolei parlamentarzyści szarżują kawalerów/ At the right wing parliamentarians charge cavaliers.

czwartek, 16 czerwca 2016

Harcowniy z arkebuzami/ Skirmishers with arquebuses

Oddział arkebuzerów w luźnym szyku. W początkowej fazie Wojen Włoskich obie strony wykorzystywały arkebuzerów w charakterze harcowników poruszających się, w bliskiej odległości, przed formacjami pikinierów. Długi proces ładowania arkebuza oznaczał, że mieli oni szansę na oddanie tylko jednego strzału. Dodatkowo nie wprowadzono jeszcze prowadzenia ognia salwami, więc skuteczność tej formacji była bardzo ograniczona.

Unit of arquebusiers in loose formation. In the initial phase of the Italian wars both sides were using arquebusiers as skirmishers moving close to pikemen formations. Long proces of loading meant that they had a chance to fire just one shop. They also weren't shooting salvoes sa efficiency of the formation was greatly limited.

Figurki Old Glory i Venexia/ Figures - Old Glory and Venexia.

wtorek, 14 czerwca 2016

Husaria/ Hussars

Husaria kojarzy się stereotypowo z ciężką, opancerzoną jazdą. Tymczasem wywodzi się ona z zupełnie innej formacji. W początkach XVI wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów pojawiły się jednostki jazdy uzbrojonej na wzór węgierski lub serbski. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z lat 1500-1503. Wyposażone w lekkie kopie i tarcze typu tureckiego nie używały niemal żadnego opancerzenia.

Wczesna husaria walczyła jak lekka jazda, a raczej jazda uniwersalna, ponieważ mogła także szarżować na przeciwnika.  Taki sposób walki był dostosowany do głównego przeciwnika - Turków.

Polish hussars are usually associated with armoured cavalry. However they originate from entirely different formation. At the beginning of the 16th Century new units appeared in Polish-Lithuanian Commonwealth. They were aremd in Serb or Hungarian type. First accounts of such horsemen come from 1500-1503. These units were equipped with light lances and "Turkish" type shields. They had nearly no armour.

Early hussars fought as light cavalry or rather a universal one because it was also able to charge the enemy. It was an adaptation caused by fighting against the Turks.

 Figurki QR Miniatures/ Figures QR Miniatures


Husaria w bitwie pod Orszą 1514 przeciwko siłom moskiewskim/ Hussars in battle of Orsha (1514) against the Muscovite forces.

środa, 1 czerwca 2016

Stradioci/ Stradiots

Stradioci byli lekka jazdą wykorzystywaną przez państwa włoskie od połowy XV wieku. Rekrutowali się z ludów bałkańskich, czasem zwano ich tez dosyć nieprecyzyjnie, Albańczykami lub Chorwatami.
Stradiots were a light horse used by the Italian states since hals of the 15th Century. They were recruited in the Balkans and sometimes imprecisely called Albanians or Croats.

Główną siłą rekrutująca Stradiotów była Republika Wenecka. W czasie Wielkich Wojen Włoskich walczyli oni zarówno po stronie francuskiej, jak i imperialnej. Znaczną rolę odegrali miedzy innymi w bitwie pod Fornovo w 1495 roku, walcząc po stronie Ligi Weneckiej przeciwko Francuzom i zdobywając tabory, w tym bagaże francuskiego króla Karola VIII.
The main power recruiting Stradiots was Venice. During the Great Italian Wars they were fighting on both French and Imperial side. Their role was significant for example at the battle of Fornovo in 1495, when fighting for the Venetian League against France, capturing French baggage train with personal belongings of Charles VIII.

Stradioci byli wyposażeni w oszczepy i lekkie lance oraz charakterystyczne dla Bałkanów zakrzywione miecze. Używali lekkich napierśników lub przeszywanic z materiału. Charakterystycznym elementem wyposażenia tej jazdy były też kapelusze oraz tarcze wschodniego typu.
Stradiots were armed with javelins and light lances and characteristic Balkan curved swords. They also used light armour or padded defensive jackets. The characteristic element of their outfit were caps and eastern type shields. 

Figurki Essex Miniatures 15mm/ Figures Essex Miniatures 15mm