piątek, 30 listopada 2012

Brygady Międzynarodowe - 3 drużyna/ International Brigades 3rd team

Trzecia drużyna Brygad Międzynarodowych wraz z LKMem. Tym razem w drużynie znalazł się dynamitard (dynamitero) żołnierz przenoszący ładunki wybuchowe (w czarnej, skórzanej kurtce i czapce). Zwłaszcza na początku wojny większość tych ładunków stanowiły butelki z benzyną. Milicje antyfaszystowskie w warsztatach prowadzonych przez związki zawodowe wytwarzały również granaty własnej konstrukcji.

Third team of the International Brigades with LMG. This time team includes a dynamitero - a soldier carrying explosives (one in black leather jacket and with a cap). Especially at the beginning of the war most explosives used were just bottles with petrol. Antifascist militias were also using trade union operated workshops to manufacture thei own constructions of grenades.LKM to Hotchkiss 1922 produkcji francuskiej.
LMG is a Hotchkisss 1922 - a French construction.środa, 28 listopada 2012

Potyczka w Normandii/ Skirmish in Normandy

Kilka zdjęć z rozegranej ostatnio przez nas potyczki w Force on Force. Brytyjska i niemiecka piechota starły się na polach Normandii (nietypowo bo w skali 20mm).

Brytyjczycy mieli za zadanie doprowadzić do jednego z punktów obserwatorów artyleryjskich i utrzymać ich tam przez co najmniej dwie tury. Niemcy z kolei wykonywali rozpoznanie terenu, w związku z czym musieli sprawdzić każdy z trzech kluczowych punktów na polu walki.

Few photos of the recent Force on Force game we,ve played. British and German infantry clashed on the fields of Normandy (in unusuall 20mm scale).
British mission was to escort artillery observers to one of the three points on the battlefield. Germans had to scout the battlefield entering all three victory locations.

 Już na początku brytyjczycy dzięki szczęśliwemu ciągnięciu katy wydarzenia otrzymali wsparcie czołgu
At the beginning British drew a lucky card - a tank support.

Dwie grupy brytyjskich piechurów nacierają. Głównym celem jest farma po lewej - jeden z punktów do którego należało doprowadzić obserwatorów.
Two  British teams advance. Their main goal is to capture the farm, an objective for the observers.


Niemcy od początku pechowi. Przypadkowy ostrzał własnych możdzierzy zabija dwóch piechurów, a kolejnego ciężko rani.
Unlucky Germans suffered from friendly mortar fire - 2 KIA, 1 seriously wounded.

 Drugia grupa niemieckich piechurów naciera w kierunku farmy/ Second German fireteam advances towards the farm

Brytyjrzycy posuwają się pod osłoną czołgu. Nie napotykają oporu, ponieważ połowa sił niemieckich została przygwożdżona ostrzałem moździerzy.
British advance covered by tank. They do not meet any resistance because german unit was pinned by mortar fire.

Czołg wychodzi na flankę ostrzelanej wcześniej grupy niemieckich piechurów, ci zdezorganizowani wycofują się, pomimo że ostrzał z KMu okazuje się nieskuteczny.
Tank on the flank of previously pinned Germans that retreat disorganised. MG fire however is ineffective.

Druga grupa Niemców oraz wspierający ją KM w zabudowaniach. Niestety kolejny pech. Przy wymianie ognia kolejna karta obniżająca jego skuteczność. Drużyna z KMem zostaje wyeliminowana z walki.

Second unit of Germans and the MG team in the farm. Another bad luck - they draw card limiting efficiency of fire. MG team is eliminated by British fire.

Niemcy próbowali jeszcze ratować jedyną nieprzygwożdżoną drużynę wycofując się, jednak dostali się pod ogień. Na sam koniec udało im się zabić jednego brytyjskiego piechura, jednak był to ich jedyny sukces.

Rozgrywka była jedną z najbardziej jednostronnych jakie zdarzyło mi się toczyć. Zginęło 6 Niemców, 3 został ciężko rannych, reszta, gdybyśmy grali dalej zapewne dostałaby się do niewoli. Straty Brytyjczyków to jeden zabity. Obserwatorzy wykonali swoje zadanie.

Germans tried to save themselves by retreating the only not pinned fireteam. However in the process they're stopped by the British fire. At the end germans manage to kill one british infantrman. It was their only success.

The game was one of the most one sided I've ever played. 6 Germnans KIA, 3 seriously wounded and rest if we continued playing would be captured. British observers had completed their mission. 

poniedziałek, 26 listopada 2012

Setny post/ 100th post


Setny post na moim blogu w tym roku. Postanowiłem, że powinien dotyczyć głównego tegorocznego projektu - armii imprialnej z wojen włoskich, a dokjładniej mówiąc landsknechtów.

Na konkurs modelarski ogłoszony przez portal www.strategie.net.pl  wykonałem trzy dodatkowe standy landsknechtów. Będą przydatnym wzmocnieniem do dwóch oddziałów landsknechtów, które dotąd wykonałem.

Pikinierzy mieli to do siebie, że atakowali w wielkich, zwykle bardzo głębokich formacjach. Liczba szeregów była ważna przy przepychaniu przeciwnika, a także uzupełnianiu strat. W odpwoedniej chwili dobrze wyszkoleni żołnierze bytli w stanie również rozszerzyć formację. Była ona bardziej manewrowa niż się to mogło wydawać.
Landsknechci byli zawodowymi najemnikami, szkolącymi się przez cały czas (może z wyjątkiem częstych momentów plądrowania i rabowania). Ich życie upływało od kampanii do kampanii. Pomimo że cesarz próbował ograniczyć im możliwości zaciągania się, trafiali do różnych armii, w tym również walczących z wojskami cesarskimi.

 

100th post on my blog in this year. I've decided that it had to be related with my main project this year - Imperial army from Italian Wars, or more precisely - landsknechts.

www.strategie.net.pl portal has announced a modelling competition. I've prepared three additional stands of landsknechts. They will be a valuable addition to my two already finished battlegroups.

Pikemen were attacking in big and deep formations. Number of ranks was very important while pushing away the enemy or filling gaps in front ranks. In certaim moment well trained unit of landknechts was also able to expand its front. They were more manouverable than it appeared. 
Landsknechts were professional mercenaries training all the time (except for when they were pillaging and looting). Their life was a cycle of campaigns. Emperror tried to limit their freedom of enlistment. Hwever they enlisted various armies including ones that were fighting against the Empire.

piątek, 23 listopada 2012

Brygady Międzynarodowe - 2 druzyna/ International Brigades 2nd team


Kolejna grupa żołnierzy Brygad Międzynarodowych.

Zwracam uwagę na hełmy. Wiekszość nosi hiszpański hełm M1926, bardzo rozpowszechniony w jednostkach armii regularnej przed 1936 rokiem. Jeden ma o wiele rzadszy czechosłowacki hełm M30. Trafiły one przede wszystkim do sił republikańskich juz w czasie wojny.

Podobnie jak w przypadku mundurów w czasie wojny domowej w wielu jednostkach, a nawet kompaniach czy plutonach były uzywane różne hełmy oraz inne elementy wyposażenia.


Another group of International Brigades soldiers.

Helmets are worth noticing. Most have Spanish M1926 Spanish helmet common among regular army units before 1936. One however has more rare Czechoslovak M30 helmet. They were used mostly by the Republican forces during the war.

Similarly as with uniforms, during the Civil War many units used various helmets even in one company or platoon. 

Na zdjęciu żołnierz złożonego między innymi z niemieckich i austriackich antyfaszystów batalionu Ernsta Thalmanna (wchodzącego w skład XI Brygady Międzynarodowej) w hełmie M1926.

On the photo soldier of Ernst Thalmann Battalion (composed of German and Austrian antifascists, being part of the XI International Brigade) soldier wearing M1926 helmet.

niedziela, 18 listopada 2012

Brygady Międzynarodowe/ International Brigades

Mój blog był ostatnio poświęcony jedynie wojnom epoki renesansu. Czas na mały przerywnik.

Ponieważ zaczęliśmy w kilka osób grywać w Force on Force postanowiłem sięgnąć po nietypowy temat - wojnę domową w Hiszpanii 1936-1939.

Wynikiem jest pierwsza drużyna Brygad Międzynarodowych. Więcej na temat tła historycznego wkrótce. Na razie kilka słów o wyposażeniu. Ci żołnierze mają używane w hiszpańskiej armii charakterystyczne francuskie hełmy adrian. Mundury nie są jednolite. Ze względu na braki w zaopatrzeniu obie strony wojny domowej, zwłaszcza na jej poczatku, używały takich mundurów, do jakich miały dostęp. W Brygadach Międzynarodowych wielu ochotników szło na front nawet w cywilnych kurtkach czy spodniach.

Recently my blog was oriented only on renaissance warfare, It's time for a small break.

Because we have several people playing Force on Force I've decided for an unusual subject - Spanish Civil War 1936-1939.

I present first fireteam of the International Brigades. More on historical background to follow. Now few words about equipment. These soldiers have French adrian helmets widely used by the Spanish army. Uniforms vary because both sides, especially at the beginning of the war, were used all available uniforms. In the International Brigades many volunteers went to front even in civilian jackets or trousers.

Figurki Peter Pig 15mm/ Figures are 15mm from Peter Pig

sobota, 10 listopada 2012

Lekka jazda w komplecie/ Light horse completed


Oddział lekkiej jazdy w komplecie.

W związku z tym kilka słów o działaniu tej formacji w czasach renesansu. Najczęściej była ona wyposażona w jakąś broń strzelecką (np. tak jak w tym przypadku w broń palną).

Użycie broni palnej w XVI wieku przez jeźdźców było bardzo trudne. Mogli on praktycznie oddać tylko jeden strzał, ponieważ ponowne załadowanie broni lontowej w trakcie walki raczej nie było możliwe. Zamki kołowe, które powstały w początkach XVI wieku, działające bez potrzeby używania lontu były bardzo rzadkie i skomplikowane w użyciu. Lekką jazdę wyposażano więc również w broń do walki wręcz. Jak widać ci jeźdźcy mają miecze i pancerze, z powodzeniem mogą więc nawet szarżować na lekką piechotę czy jazdę przeciwnika.

 


Light horse unit completed

Now few words about this formation in renaissance warfare. Usually it had some sort of ranged wapons (in this case firearms).

Use of firearms by 16th Century cavalry was very difficult. In practice they were usually able to fire just once, because loading matchlock rifle during the fight on horseback was rather impossible. Wheellocks invented at the beginning of the 16th Century allowing use of firearms without fuse were few in numbers and comlicated in use. That's why light horse was also equipped for melee combat. As you can see these horsemen have swords and armour co they can charge enemy light foot of light horse.

środa, 7 listopada 2012

Imperialna lekka jazda/Imperial light horse


Oto kolejne standy imperialnej lekkiej jazdy. Często była ona nazywana Jinetami (hiszp. jeźdźcy) od tego typu jednostek w armii hiszpańskiej. Zostały one utworzone jako harcownicy podczas wojen rekonkwisty. Czerpały z doświadczeń zwrotnej i szybkiej jazdy muzułmańskiej.


W XVI wieku część jazdy posiadała już broń palną, tak jak ci jeźdźcy.

Next stands of imperial light horse. Often it was called "jinetes" (sp. "horsemen") from the light horse of the Spanish army. Such units were created during reconquista wars. They were based on experiences from fighting against light and manouverable muslim light horse.

In 16th century some units of the light horse already had firearms like these cavalrymen.

Figurki Venexia 15mm/ Figures are Venexia 15mm.

niedziela, 4 listopada 2012

Ognia! / Fire!


 Szesnastowieczne arkebuzy były nieporęczną i niezbyt efektywną bronią. Miały mniejszy zasięg niż kusze lub łuki. Dlaczego więc armie przyjęły do powszechnego użytku broń palną? Przede wszystkim ze względu na możliwość jej obsługi nawet przez słabo wyszkolonych żołnierzy. Dobrzy kusznicy czy łucznicy bardzo się cenili. Szkolenie arkebuzera mogło z kolei być bardzo krótkie i tanie.

Poza tym arkebuzerzy stanowili jedynie wsparcie dla głównych formacji pikinierów lub załogę umocnień polowych czy zamków.

16th Century arquebus was a neider handy nor efficient weapon. It had lower range than cossbow or longbow. Why armies used them so often? Primarily because it was easy to train an arquebusier. Expert cossbowmen or longbowmen were expensive. Arquebusiers were much cheaper.

Apart from this they were only a support for the main pikemen formations or manned field fortifications and castles.

 Termin arkebuz w początkach XVI wieku określał różne typy broni, w tym lekkie działa. Z biegiem czasu przyjęto go jako nazwę dla broni ręcznej.

Term arquebus at the beginning of the 16th Century meant various weapons, including light artillery. However as time had passed it was limited to hand weapons.

 Figurki to jak zwykle Venexia 15mm. Oddział imperialnych arkebuzerów w komplecie.
 Figures as usually Venexia 15mm. Unit of imperial arguebusiers complete.


piątek, 2 listopada 2012

Bitwa pod Novarą/ Battle of Novara (4)

 W centrum szwajcarscy pikinierzy i strzelcy dotarli do miasteczka. Strzelcy ostrzelali z tyłu francuskich żandarmów, niszcząc jeden stand.
In the centre swiss pikemen reached the town. Fusillers shot at French gendarmes destroying one stand.
 
Jak widać starcie podzieliło się na dwie części. Na francuskim prawym skrzydle szwajcarscy pikinierzy prą do przodu. W centrum rycerstwo obu stron szykuje się do walki, a na lewym skrzydle landsknechci zmagają się ze szwajcarskimi piknierami.
 As you can see battle hgas split into two. On French right unit of Swiss pike was advancing. In the centre knights of both sides prepare to charge. On the left landsknecht still clash with the Swiss.

Szarża francuskich żandarmów. Po obu stronach do walki stanęli także dowódcy. Lepsi okazali się rycerze z Mediolanu Francuzi zostali zdezorganizowani i stracili jeden stand.
French gendarmes charge. Both commanders join the fight and Milanese manage to destroy a stand of French knights and distrupt them.

Na francuskim prawym skrzydle strzelcom udało się ostrzałem zdezorganizować szwajcarskich kooszników, jednak był to ich jedyny sukces. Podobnie lekka jazda przez całą rozgrywkę strzelała nie osiągając nic.
On French right fusillers managed to disorganise Swiss cossbowmen. However it was their only success. Also light horse was shooting but without any effect.

Tuż przed końcem bitwy jeden oddział francuskich arkebuzerów dotarł do drogi w centrum I rozpoczął walkę ogniową ze Szwajcarami. Ostrzał z obu stron okazał się nieskuteczny.
Just before the end of the battle unite of French arquebusiers reached the road in the centre and exchanged inefficient fire with the Swiss.

W kolejnej rundzie walki francuscy żandarmi zostali ostatecznie złamani. Widząc ucieczkę oddziału druga grupa żandarmów też zmieszała szyki, podobnie jak łucznicy.
In next turn of the combat french gendarmes were finally broken. Seeing them fleeing another unit of gendarmes and archers were distrupted.

Walka landsknechtów na lewym skrzydle nie miała już wpływu na wynik. Francuzi utracili główny oddział i przegrali na punkty. Ostatecznie zdecydowane zwycięstwo Szwajcarów. Wynik zbliżony do historycznego.
Landsknechts on the left clashed with the Swiss but had no influence on fate of the battle. After loosing their key unit French lost. Finally the Swiss won the day. result close to historical one.