poniedziałek, 29 czerwca 2015

Więcej halabardników/More halberdiers

 Kolejna podstawka halabardników z Mammingen gotowa. Figurki Old Glory
Next stand of Halberdiers from Memmingen ready. Figures from Old Glory.
Było już o żołdzie landsknechtów i ich negocjacjach z pracodawcami, teraz przykład takich zachowań. Przed bitwą pod Leipheim ze zbuntowanymi chłopami landsknechci z Memmingen najpierw ze względu na zaległości z wypłatą odmówili pójścia do walki, a następnie zagrozili nawet przejściem na stronę chłopów.

Skończyło się na czasowym opuszczeniu przez nich wojsk Ligii Szwabskiej w poszukiwaniu bardziej wiarygodnych zleceniodawców.

I was mentioning lendsknechts payments and their negotitations with employees. Now an example. Before battle of Leipheim with rebel peasants, landsknechts of Memmingen first thretened Swabian League with refusal to fight and later with changing sides due to postponed payments.

Finally Memmingen landknechts had left the army in search of more credible employees.poniedziałek, 22 czerwca 2015

Halabardnicy z Memmingen/ Halberdiers from Memmingen

Kolejna podstawka do oddziału landsknechtów z Memmingen - halabardnicy.
Next stand of Landsknechts from Memmingen - halberdiers.

Bycie wyspecjalizowanym najemnikiem dawało wiele korzyści. Landsknechci byli bardzo kapryśni i potrafili odmówić walki jeśli nie zostali odpowiednio opłaceni. Liga Szwabska regularnie miała problemy z buntującymi się wojskami.
Being a specialised mercenary was giving many profits. Landsknechts were very moody and were able to refuse to fight if they weren't paid enough. Swabian Legue regularly had troubles with rebelious mercenary troops.

Figurki Old Glory/ Figures - Old Glory

środa, 17 czerwca 2015

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (1)

Rozpoczynam prace nad figurkami w konkursie portalu www.strategie.net.pl - na początek postanowiłem zmierzyć się z kategorią figurek 28mm. Mój wybór padł na figurki funkcjonariuszy Guardia Civil z Empress Miniatures.


Figurki przedstawiają kapitana (ewidentnie inspirowany czarnym charakterem z "Labiryntu fauna") oraz dwóch poruczników (Teniente) z pistoletami maszynowymi.

Na początek figurki zapodkładowane, a następnie najbardziej eksponowane powierzchnie rozjaśnione.
I start work on figures for the painting competition announced www.strategie.net.pl portal. For start I've decided to participate in 28mm category. I chose Guardia Civil Empress Miniatures figures.

Figures depict captain f the Civil Guard (definetely inspired by the black character of the "Faun's labyrynth") and two colonels (Tenientes) with SMGs.

For start figures were basecoated and elevated elements highlighted white.

Dowództwo z Memmingen/ Memmingen command

Dowództwo ostatniego oddziału, który szykuję do wojsk Ligi Szwabskiej - pikinierów z Memmingen.
Wykorzystałem ostatnie figurki Venexia Miniatures, które jeszcze znalazłem. Dobosz i halabardnik to z kolei Old Glory.
Command of the last battlegroup I'm preparing for the Swabian League forces - pikemen of Memmingen,
I used last Venexia Miniatures figures I had. Halberdier and drummer are from Old Glory.


piątek, 12 czerwca 2015

Milicjanci CNT-FAI/ CNT-FAI militiamen


Kolejnych dwóch milicjantów CNT-FAI z Wojny Domowej w Hiszpanii. Jak zwykle okazaja, aby wypróbować różne techniki malowania, zwłaszcza twarzy.
Figurki są bardzo ładne i mają charakter. Podoba mi się zwłaszcza milicjant w płaszczu. Jedyna uwaga, którą mam to nadreprezentacja figurek z karabinami Mosin, które miała głównie milicja komunistyczna, a anarchiści w znacznie mniejszej liczbie. W to miejsce powinni mieć raczej standardowe Mausery armii i policji hiszpańskiej.

Figurki Empress Miniatures 28mm.

Next pair of CNT-FAI militiamen for the SCW. As before an opportunity to test some painting techniques, especially painting faces.
Figures are really good and have character. I especially like a militiaman in coat. The only drawback is that they have Mosin rifles,usued usually by the communist militia but rarely by anarchists. They should have standard Mauser rifles used by the army and police.

Figures Empress Miniatures 28mm.


piątek, 5 czerwca 2015

Milicja z Norymbergi ukończona/ Nuremberg militia finished

Już po bitwie pod Leipheim ukończyłem ostatnią podstawkę potrzebną do skompletowania oddziału milicji z Norymbergi (podczas bitwy tak dobrze spisująca się jednostka została uzupełniona przez halabardników kolegi).

After the battle of Leipheim I finished last stand needed to complete Nuremberg militia unit (during the battle unit that wa fighting so well was reinforced by friend's halberdiers).

Z przodu sztandar miejski Norymbergi, za nim barwy Fuggerów - rodziny bankierskiej finansującej milicję.
At the front Nuremberg ciy banner. Behind it fugger family colors - family of bankers financing the militia.

Figurki Old Glory oraz Venexia/ Figures Old Glory and Venexia.


czwartek, 4 czerwca 2015

Bitwa pod Leipheim/ Battle of Leipheim (3)

Sytuacja na początku 6 tury. Na lewym skrzydle armii chłopskiej Czarna Kompania nie dotarła jeszcze do przeciwnika. Trwa walka o wzgórze bronione przez chłopskich pikinierów, a kolejny oddział pikinierów uderza na arkebuzerów Ligi dezorganizując ich i niszcząc jedną podstawkę.
Situation at the beginning of turn 6. On the left of the peasant army Black Company still failed to reach the enemy. Battle for the hill held by peasant pikemen continues and another unit of peasant pikemen charges enemyarquebusiers dirupting them and destroying one stand.

Walka o drugie wzgórze. Początkowy ostrzał z wozów zadał straty atakującym pikinierom Ligi, jednak wozy zostały przez nich zniszczone. Następnie pikinierzy i arkebuzerzy uderzyli na broniących wzgórza chłopów. Pierwszy atak się nie udał. Pikinierzy stracili kolejną, trzecią już podstawkę, ale nie zostali zdezorganizowani.
Fight for secon of the hills. Initial fire from battle wagon causes loses among Swabian pikemen. However battle wagons are swiftly being charged and destroyed. Later pikemen and arquebusiers charge peasants defending the hill. First attack is repulsed. Pikemen loose another, 3rd stand, but pass morale test.
W kolejnej, 7 turze chłopscy pikinierzy nie przełamali oporu arkebuzerów Ligi, a milicja z Norymbergi ostatecznie zepchnęła przeciwników broniących wzgórza.
In 7th turn peasant pikemen still fail to break enemy arquebusiers and Nuremberg militia manages to rout pikemen defending the hill.

Sytuacja na początku ósmej tury. Czarna Kompania zwarła się z przeciwnikiem, jednak walka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Wojska Ligi zajęły jedno ze wzgórz i rozbiły kolejny oddział chłopskich pikinierów. Onaczało to koniec walki, ponieważ armia powstańcza załamała się i rozpoczęła odwrót.
Situation at the start of turn 8. Black Company finally charges the enemy but the fight is inconcluive. Swabian forces take one of the hills and break anither unit of peasant pikemen. This means that the rebel army is finally broken.

wtorek, 2 czerwca 2015

Bitwa pod Leipheim/ Battle of Leipheim (2)

Na lewym skrzydle armii chłopskiej Czarna Kompania oraz jeden oddział pikinierów ruszają do walki. Z tyłu na skrzydło zmierza jeszcze jeden oddział pikinierów.
On the left wing of the peasant army Black Company and pikemen unit move to the front. Behind the lines another unit of pikemen advances to reinforce the left wing.

Centrum i prawe skrzydło armii chłopskiej. Nacierają pikinierzy i arkebuzerzy Ligi Szwabskiej. Tak kończy się tura 4.
Centre and right wing of the peasant army. Pikemen and arquebusiers of the Swabian League advance. End of the turn 4.Czarna kompania z lewej oraz chłopscy pikinierzy po prawej, prowadzone przez Floriana Geyera.
Black Company on the left and pikemen on the right led by Florin Geyer.

Milicja z Norymbergi oraz arkebuzerzy szykują się do ataku na wzgórze bronione przez chłopskich pikinierów.
Nuremberg militia supported by arquebusiers prepares to attack hill held by peasants with pikes.

Na prawym skrzydle po wymianie ognia ścierają się arkebuzerzy obu stron. Do walki włącza się głównodowodzący wojsk Ligi. Początkowo chłopom udaje się zdezorganizować przeciwnika...
On the right wing some exchange of fire takes place between arquebusiers of both sides. Peasant arquebusiers charge. Commander of the Swabian League forces joins the fight. Initially peasants manage to disrupt the enemy...

ale dzięki zaangażowaniu dowódcy Ligi zostają rozbici. Koniec tury 5.
but thanks to invlvement of the Swabian League's commander they are finally broken. End of turn 5.