sobota, 29 kwietnia 2017

SALUTE 2017 Gry/Games (4)

 SALUTE to wydarzenie opierające się głównie na zakupach oraz prezentacji nowości, jednak gry zarówno prezentacyjne jak i z możliwością uczestnictwa, to jego nieodłączny element. Zacznę od najbardziej nietypowych, egzotycznych i "dziwacznych".
SALUTE is based mostly on sales and presentation of new products, however games, both presentation and participatory are an important element of the event. I'll start from presenting most weird, exotic and strange ones.


Folwark zwierzęcy znany z książki Orwella, broni się przed najeźdźcami/ Animal farm known from Orwell's book is defending from invaders.
Gra w wyścigi wiedźm? Czemu nie!/ Witch racing game? Why not!

Alianckie i nazistowskie mechy walczą na pustyni/ Allied and Nazi mechs clash on the desert.

Zabawna gra w stylu RPG - wydarzenia z jednego dnia na forum rzymskiego miasta/ Funny RPG type games - happenings of one day at roman town's forum.
Potyczka Rewolucji październikowej rozgrywana figurkami... 54 mm/ October Revolution skirmish played with... 54mm figures.
Bitwa w koloniach. Nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego gdyby nie walczące strony - Szwedzi i Holendrzy.
Battle in the colonies. Nothing speciall except for it's Swedes vs. Dutch

Oglądaliście Łotra1/ Have you seen Rouge1?

Walka na platformie naftowej w stylu dawnych filmów akcji/ Fight at the Oil Platform - old action movies style.

Warhammer 40 000. Szczególne jest to, że figurki na tym stole, jak stwierdził kolega, który je zobaczył, były warte tyle co dobry samochód.
Warhammer 40k. What's special, as a friend seeing this table said, these figures had worth of a quite good car.

środa, 26 kwietnia 2017

SALUTE 2017 Wystawcy/ Exhibitors (3)

Jedno z większych stoisk wystawiło Gripping Beast/ One of the biggest stands was one of Gripping Beats.
Oczywiście królowała na nim SAGA, czyli skirmish do okresu tzw. "wieków ciemnych"
Of course their main product was SAGA - skirmish system for the Dark Age.

Jedną z nowości stanowił zestaw figurek cywilów/ One of the new products was a set o civilian figures
Forged in Battle zaprezentowało figurki z kickstartera War and Empire. Niestety pomimo zapowiedzi o "pełnej ofercie" zabrakło większości armii startowych do starożytności. Na szczęście dzięki promocji 6 zestawów w cenie 5 już wkrótce na mój warsztat wkroczy wczesna armia perska w 15mm. Pytanie o wydanie zapowiadanych zasad do starożytności okazało się drażliwe. Uzyskałem wprawdie zapowiedź, że będą one wydane w lipcu, jednak nie wiem na ile wiarygodną.
Forged in Battle was exhibiting its figures from the War and Empire. Unfortunately despite announcements that they will have full range they lacked most of the starter armies. Fortunately thy had a promotion - 6 sets in a price of 5 and soon early Achemenid army in 15mm will advance into my workshop. Question about announced ruleset for ancient wars was clearly awkward. I got assurance that they will be ready in July but I don't know how credible it was.

FiB zaprezentowało modele pojazdów, a także między innymi polskiej piechoty do Kampanii Wrześniowej.
FiB presented also vehicles and ia. Polish infantry for 1939.

Kallistra i masa przepięknych figurek w skali 10mm, zwłaszcza do okresu średniowiecza. Kallistra and their wide range of beautiful 10mm figures, mostly for the medieval period.Nie zabrakło też stoisk malarzy oferujących swoje usługi oraz pomalowane armie.
There were also stands of painters offering their services and painted armies.

 Victrix - producent znakomitych figurek 28mm z twardego plastiku/ Victrix - producer of magnificent 28mm hard plastic figures.

Prezentował ofertę do wojen XVIII wieku.../ Presented an offer for the 18th Century wars...

 i starożytności/ and antiquity

Na stoisku zaprezentowano między innymi nowe wzory imperialnych legionistów rzymskich z I wieku n.e. / On its stand new models of the 1st Century Imperial Roman legionaries were presented.

wtorek, 25 kwietnia 2017

SALUTE 2017 Wystawcy/ Exhibitors (2)

Przegląd wystawców warto zacząć od Wargamera. Tym razem stoisko było bardziej nastawione na sprzedaż figurek niż demonstrowanie gry Ogniem i Mieczem. Oczywiście główne miejsce zajmowały figurki w skali 15mm z oferty Wargamera.
I'll start review of the exhibitors from Wargamer's stand. This time it was more aimed to sell figures than presenting By Fire and Sword system. Of course the main exhibits were 15mm figures produced by Wargamer.

Nowością były figurki 28mm do planowanego skirmishu w realiach połowy XVII wieku. Rzeźba bardzo ładna, wykonanie też niezłe. Mam nadzieję, że oferta się rozwinie.
The new items were 28mm figures for the planned skirmish for mid. 17th Century. Sculpt was very good. I hope this offer will develop.


Spectre Miniatures, czyli współczesne konflikty zbrojne i działania sił specjalnych. Oferują figurki Specnazu, SEALS, SAS, milicji afrykańskich, a nawet rabusi banków z bronią automatyczną (wzory silnie inspirowane różnymi filmami akcji) w skali 28mm.
Spectre Miniatures - modern conflicts, especially actions of the special forces. They offer Spetsnaz, SEALS, SAS and African militiamen figures as well as for example bank robers with automatic weapons (highly inspired by action movies) in 28mm.


Peter Pig - jak zwykle ogromny wybór pojazdów, a nawet kanonierek rzecznych z czasów Wojny Secesyjnej. Pokazywali też większość wzorów swoich figurek 15mm. Jak udało mi się dowiedzieć planowane są nowe wzory do I Wojny Światowej, w tym oczekiwana przeze mnie jazda kozacka.
Peter Pig - as usually great offer of vehicles and even ironlads from the ACW. They've also shown most of their 15mm ranges. As I managed to find out they are planing to expand the Great War range, including new mounted cossacks I'm expecting.

Empress Miniatures - Figurki 28mm między innymi z Hiszpańskiej Wojny Domowej czy Wojny w Abisynii, a także bardzo ładna linia figurek do Angielskiej Wojny Domowej lub Wojny Trzydziestoletniej. Na uwagę zasługują również ich wzory do konfliktów współczesnych.
Empress Miniatures - 28mm figures ia. for the SCW and War in Abisynia. Very nice figures for the English Civil War and Thirty Years War. Their range for modern conflicts is also worth noticing.

Empress Miniatures pokazało również żywiczne pojazdy współczesnych armii w skali 1/56. Gdyby tylko mieć ogromny stół, na którym gra nimi nie wyglądałaby dziwacznie.
Empress Miniatures presented also its resin modern vehicles in 1/56 scale. If only one would have a table big enough to play them without the game looking silly.
Na stoisku Empress Miniatures spędziłem sporo czasu, ale i nowości było dużo, w tym ten U-Boot w skali 1/56.
I've spent a lot of time at Eureka Miniatures stand but they had a lot of new things including this U-Boot in 1/56 scale.
Eureka Miniatures - pojazdy historyczne, a na górze bardzo egzotyczne figurki - piechota hiszpańska z wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
Eureka Miniatures - historical vehicles and at the top very exotic subject - Spanish infantry of the Spanish-American war.
Battlefront w tym roku wystawił bardzo skromne stoisko z kilkoma nowościami. Był wśród nich nowy BTR-60 oraz T-64 do Team Yankee...
This year's Battlefront stand wa very modest with just few new thingh including BTR-60 and T-64 for Team Yankee...
Oraz różne wersje brytyjskich Crusaderów do Flames of War.
and British Crusader tanks for Flames of War.

Wspólne stoisko Eureka Miniatures i AB figures z bardzo ładnymi figurkami Armii Czerwonej w 20mm.
Common stand of the Eureka Miniatures and AB figures with very nice Red Army 20mm figures.

Eureka zaprezentowała również figurki 28mm do II Wojny Światowej oraz konfliktu w Afganistanie.
Eureka presented also 28mm II WW and War in Afghanistan figures.


poniedziałek, 24 kwietnia 2017

SALUTE 2017 (1)

Jak co roku w Londynie odbył się SALUTE, największe wydarzenie łączące miłośników figurkowych gier bitewnych w Europie. W tym roku uczestników było chyba nieco mniej niż rok wcześniej, choć ich liczba i tak robiła ogromne wrażenie. Organizujący imprezę klub South London Warlords stanął na wysokości zadania i kolejka przed wejściem na halę posuwała się sprawnie.
As each year London has hosted SALUTE, biggest even for figure wargames' players from across Europe. This years attendance was probaby lower than a year before but still impressive. Organizers - South London Warlords club met with the expetations and queue outside the main hall was progressing quickly.

 Pomocą służyli pilnujący porządku imperialni szturmowcy...
Imperial stormtroopers were guarding publi order...

 i nie tylko./ with some help from the others

 Hala, w której odbyał się SALUTE/ Hall hosting SALUTE

 Nie mogło zabraknąć kosmicznych marines oraz Gwardii Imperialnej/ It wasn't possible to hold the event without spae marines and the Imperial Guard.

 Tuż przy wejściu do hali polski akcent, stoisko Wargamera, o którym napiszę jeszcze omawiając wystawców i ich ofertę.
Near the entrance Polish accent - Wargamer's stand. I will write more about it when I'll be describing exhibitors' offer.
W tym roku, w związku z setną rocznicą Rewolucji Październikowej, stała się ona tematem przewodnim.
This year's SALUTE's main historical subject was an October Revolution due to 100th anniversary of the event.
Pojawili się rekonstruktorzy Czerwonej Gwardii prezentujący między innymi CKM Maxim oraz karabiny Mosin.
Reenactors of the Red Guards were present, presenting ia. Maxim HMG and Mosin rifles.

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Francuscy żandarmi/ French gendarmes

Podczas Wojen Włoskich ciężka jazda była wciąż stosowana zwłaszcza w armiach francuskich. Tak zwani żandarmi kontynuowali rycerskie, średniowieczne tradycje. Ich zadaniem było prowadzenie przełamujących szarż. Zgodnie z zasadami walki powinni tez walczyć głównie z ciężką jazdą przeciwnika.
During italian Wars heavy cavalry was still used especially in French armies. So called gendarmes continued knightly traditions of the middle ages. Their task was to deliver decisive charge and fighting against similar heavy cavalry of the enemy.

Bitwy Wojen Włoskich szybko zweryfikowały takie podejście. Pod Fornovo francuska najemna piechota odparła włoskie rycerstwo. W późniejszych bitwach to francuscy żandarmi przekonali się o sile bloków pikinierów, a następnie broni palnej.
Battles of the Italian wars quickly verified these beliefs. At Fornovo French mercenary infantry repulsed Italian knights. In later battles French gendarmes faced power of the pikemen blocks and later firearms.

Figurki Essex Miniatures 15mm/ Figures by Essex Miniatures 15mm.

środa, 12 kwietnia 2017

Akebuzerzy raz jeszcze/ Arquebusiers once more

Malowanie arkebuzerów wchodzi mi w krew. Kolejny oddział arkebuzerów w luźnym szyku do Impetusa.

Na początku XVI wieku broń palna była jeszcze bardzo zawodna. Miała też mniejszy zasięg niż wciąż stosowane na polu walki kusze. Zaczęła je jednak szybko wypierać. Chodziło głównie o łatwość obsługi oraz możliwość strzelania przez ludzi nie mających specjalistycznego wyszkolenia. Łatwo było się nauczyć używać arkebuza.
Nie bez znaczenia był też efekt psychologiczny. Huk i błysk musiał bardzo mocno wpływać na nieprzyzwyczajonego do broni palnej przeciwnika.

I'm growing accustomed to painting arquebusiers. Next unit of skirmishers with arquebuses for Impetus.

At the begining of the 16th Century firearms were still very unreliable. It had also shorter range than crossbows that were still used in combat. However it was starting to dominate mostly due to easy use and ability to be fired by untrained men. It was easy to learn how to fire an arquebus.
Psychological effect was also important. Noise and light had to greatly influence morale of the unprepared enemy.